0
021284284
محتوای آموزش گیاهان آپارتمانی
پرورش گیاهان آپارتمانی

پرورش گیاهان آپارتمانی

گل و گیاهان زینتی عمدتاً گیاهانی هستند متعلق به مناطق استوایی که با توجه به شرایط اکولوژیکی آن مناطق سازگار شده اند و تکامل یافته اند، از این رو استفاده از آنها در اماکن مسکونی و اداری به عنوان "گیاهان ...
1 2