عضویت

محتوای آموزش کنترل خشم

دوره آموزشی کنترل خشم Controlling Anger E-learning

آموزش کنترل خشم: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی کنترل خشم خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاریست. همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ...