عضویت

محتوای آموزش مدیریت نمایشگاه

دوره آموزشی برگزاری و مدیریت نمایشگاه (Exhibition Holding and Management E-learningB (EMD

دوره EMD مدیریت نمایشگاه بین المللی + مدرک معتبر کوتاه بودن زمان مدیریت مدیران ارشد شرکت های نمایشگاهی و نبود منابع اطلاعاتی و علمی قابل دسترس برای این مدیریان، از مهمترین نقاط ضعف صنعت نمایشگاه به شمار می رود که ...