0
021284284
محتوای آموزش مبانی کارآفرینی
نکات کلیدی در مدیریت کارآفرینی

نکات کلیدی در مدیریت کارآفرینی

تدوین طرح کسب و کار طرح تجاری، سند مکتبوبی است که کارآفرین با توصیف تمام عناصر درونی و بیرونی که می‌تواند در شروع یک فعالیت کارآفرینانه موجود باشد،آن را آماده می‌کند. این طرح توسط کارآفرین آماده و مهیا می‌گردد و ...
1 2