عضویت

محتوای آموزش روانشناسی مدیریت

دوره آموزشی روانشناسی مدیریت Management Psychology E-learning

آموزش روانشناسی مدیریت: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی روانشناسی مدیریت در این دوره به مطالب اساسی در زمینه روانشناسی مدیریت پرداخته ایم.ابتدا به ارتباط روانشناسی با دانش مدیریت اشاره کرده و سپس به عوامل موثر در شکل گیری رفتار,ارزشیابی ...