0
021284284
محتوای آمار
12023

دوره آموزشی کاربرد آمار در مدیریتApplication of Statistics in Management E-learning

امار علمی جدید است که شیوه ها و روش های ان در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با انکه مدت زیادی از پیدایش ان نمیگذرد،به سرعت توسعه یافته است .به طوری که قلمرو مفاهیم مورد استفاده در ان ...
1 2 3 4