عضویت

محتوای آشنایی با شنوایی سنجی (ادیومتری)
آشنایی با شنوایی سنجی (ادیومتری)

آشنایی با شنوایی سنجی (ادیومتری)

ادیومتری یا شنوایی سنجی چیست!؟ دستگاه شنوایی ما در خطر کاهش میزان شنوایی و آسیب خواهد بود. مشاغل پر سر و صدا و دارای آلودگی های صوتی زیاد و یا آسیب فیزیکی به گوش از جمله عواملی است که می ...