عضویت

محتوای آبیاری و عملکرد گل
قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

  الناز عابدینی دانشگاه صنعتی سهند دانشجوی کارشناسی   چکیده : به منظور بررسی واکنش عملکرد گل،از جمله عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ارقام گلرنگ به تیمارهای سلنیوم تحت شرایط قطع آبیاری آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب ...