0
021284284
محتوای بسته های ویژه آموزشی
مدیریت جامع

مدیریت جامع

مدیریت جامع | بسته آموزشی شفت انگیز شفت انگیز ۱ امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD شفت انگیز ۲ تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز! شفت انگیز ۳ دارای یک گواهینامه تایید تخصص بیشتر با ...
کارشناس حرفه ای بورس

کارشناس حرفه ای بورس

کارشناس حرفه ای بورس | بسته آموزشی شفت انگیز شفت انگیز ۱ امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD شفت انگیز ۲ تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز! شفت انگیز ۳ دارای یک گواهینامه تایید تخصص ...
کارشناس صنایع

کارشناس صنایع

کارشناس صنایع | بسته آموزشی شفت انگیز شفت انگیز ۱ امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD شفت انگیز ۲ تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز! شفت انگیز ۳ دارای یک گواهینامه تایید تخصص بیشتر با ...
کارشناس مهندسی مالی

کارشناس مهندسی مالی

کارشناس مهندسی مالی | بسته آموزشی شفت انگیز شفت انگیز ۱ امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD شفت انگیز ۲ تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز! شفت انگیز ۳ دارای یک گواهینامه تایید تخصص بیشتر ...
کارشناس حمل و نقل

کارشناس حمل و نقل

کارشناس حمل و نقل | بسته آموزشی شفت انگیز شفت انگیز ۱ امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD شفت انگیز ۲ تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز! شفت انگیز ۳ دارای یک گواهینامه تایید تخصص ...
سرپرست سازمان موفق

سرپرست سازمان موفق

سرپرست سازمان موفق | بسته آموزشی شفت انگیز شفت انگیز ۱ امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD شفت انگیز ۲ تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز! شفت انگیز ۳ دارای یک گواهینامه تایید تخصص بیشتر ...
گمرک وانبار

گمرک وانبار

گمرک و انبار | بسته آموزشی شفت انگیز شفت انگیز ۱ امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD شفت انگیز ۲ تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز! شفت انگیز ۳ دارای یک گواهینامه تایید تخصص بیشتر ...
روانشناسی واجتماع

روانشناسی واجتماع

روانشناسی و اجتماع | بسته آموزشی شفت انگیز شفت انگیز ۱ امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD شفت انگیز ۲ تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز! شفت انگیز ۳ دارای یک گواهینامه تایید تخصص بیشتر ...
ورزشکار حرفه ای

کارشناس حرفه ای ورزش

کارشناس حرفه ای ورزش | بسته آموزشی شگفت انگیز هر ورزشکار حرفه ای باید این پکیج محتوای آموزشی را در رایانه خود داشته باشد همچنین مدارک پایان دوره این پکیج را دریافت نماید و با افتخار قاب شده در محل ...
تولید وصادرات فرش

تولید وصادرات فرش

تولید و صادرات فرش | بسته آموزشی شفت انگیز شفت انگیز ۱ امکان دانلود آنی محتوای آموزشی یا دریافت به صورت DVD شفت انگیز ۲ تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز! شفت انگیز ۳ دارای یک گواهینامه تایید تخصص ...
1 2 3 4