0
021284284

نمونه وكالت كاري و اداري ساخت و ساز تراكم

وكالت كاري و اداري  ساخت و ساز تراكم

مورد وكالت: مراجعه به شهرداري و دارايي و ثبت و سازمان زمين شهري و ساير ادارات و دوائر تابعه و نهادهاي انقلابي و هر مرجع ذيصلاح ديگر كه اقتضا نمايد و در خواست صدور هرگونه گواهي و مفاصا حساب و مدارك لازم نسبت به ……………………. حسب الاظهار واقع در ……………………………………. ، تهيه و تقديم مدارك موردنياز و پرداخت كليه حقوق دولتي و عوارض شهرداري و مالياتي و در صورت لزوم حضور در كميسيونهاي مربوطه در شهرداري و دارايي و قبول يا رد آرائ صادره يا اعتراض به آنها و با حق تقاضاي صدور و گواهي عدم خلاف يا پايان ساختمان نسبت به پلاك مرقوم و تمديد و تجديد گواهيهيا مرقوم از مراجع ذيربط و دادن رسيد وس پردن تعهد و گواهي امضاء و مراجعه به سازمان‌هاي آب و برق و گاز و تلفن و تقاضاي تغيير انشعاب و يا نصب و داير نمودن آنها در پلاك مرقوم بنام و براي موكل و امضاء ذيل كليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و با حق مراجعه به شهرداري مربوطه و خريد تراكم و يا مازاد تراكم و انجام تمامي تشريفات مربوطه و پرداخت حقوق دولتي و مراجعه به سازمان گسترش و سنديكاي فروش مصالح ساختماني و اخذ هرگونه حواله به منظور دريافت مصالح ساختماني و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه و دريافت مصالح و حمل آن به مقصد موكل و به طور كلي انجام كليه امور كاري و اداري اين وكالتنامه بطوريكه نيازي به حضور و امضاء مجدد موكل نباشد.

حدود اختيارات

وكيل مرقوم در اجام مورد وكالت اداري كليه اختيارات تامه و لازمه قانوني از جانب موكل مي‌باشد و امضاء و عمل وي بمنزله امضاء و عمل موكل نافذ و معتبر و داراي آثار قانوني است.

اين سند در بر روي اوراق به شماره‌هاي …………. و ……………. تنظيم و مبلغ …………….. ريال بابت تنظيم سند توسط موكل و به موجب فيش شماره …………… به بانك ملي ايران شعبه ………………… پرداخت و قبض رسيد شماره …………….  صادر و تسليم نامبرده گرديد.

بتاريخ يكهزار و سيصد و هشتاد و شش شمسي                         محل امضاء

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *