عضویت

نمونه قرارداد استخدام مسئول فنی

نمونه قرارداد استخدام

ویژه مسئولين فني كارگاهها وكارخانجات صنايع غذايي ،آرايشي وبهداشتي

با استناد به قانون كار جمهوري اسلامي ايران اين قرارداد بين خانم / آقاي……………………….. كه از اين پس به عنوان  موسس / مدير عامل شركت / موسسه………………………. كه ازاين پس كارفرما ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد وطرفين مستند به ماده 10 قانون مدني اجراي مفاد آن را تعهد ومورد تاييد قرارمي دهند .

تذكر : انعقاد اين قرارداد الزامي به عضويت اجباري مسئولين فني در اين جامعه نمي نمايد .

– مشخصات مسئول فني :

نام ………………….. نام خانوادگي …………….. فرزند ……… شماره شناسنامه ……….  صادره از ……….. داراي مدرك تحصيلي ………………..از دانشگاه ………………………… وضعيت نظام وظيفه : ………… ساكن:………………………………………….تلفن …………………. فاكس …………………….. همراه                                      Email:

وضعيت تاهل : مجرد          متاهل               تعداد فرزند ……وضعيت سابقه كار : ………… وضعيت بيمه :……..

– مشخصات كارفرما:

نام………………..نام خانوادگي……………..فرزند  ………………..شماره شناسنامه ……… صادره از………………..داراي مدرك تحصيلي ………..  ساكن:………………………….. تلفن                          فاكس                             همراه                                 Email:

– موضوع قرارداد : اجراي تبصره ماده 7 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

نظارت وقبول مسئوليت فني كارخانجات وكارگاههاي توليدي مواد غذايي وآرايشي وبهداشتي به منظور ايجاد وارتقاء ايمني وسلامت توليدات واحدهاي فوق الذكر .

ماده 1- مدت قرارداد :

اين قرارداد به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون كار در تاريخ                   با توافق طرفين منعقد مي گردد

ماده 2 – محل انجام كار:

 نشاني كارخانه :………………………..تلفن : ………….. فاكس : ……………………..

ماده 3:

 شرح وظايف ومقررات مربوطه به مسئولين فني وصاحبان مراكز توليدي مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي مشمول قانون به پيوست مي باشد .

ماده 4 :

الف – انجام هر گونه فعاليتي خارج از شرح وظايف مصرح در ماده 3 مشمول اين قرارداد نبوده وبا توافق بين طرفين قرارداد خواهد بود .

ب- اخذ هر گونه مجوز بهداشتي وكيفي خارج از قوانين ودستورالعملهاي اداره نظارت برمواد غذايي بر عهده مسئول فني نبوده وانجام امور اداري در داخل ويا خارج از کارخانه نيز بر عهده مسئول فني
نمي باشد .

ج- شركت در جلسه توجيهي كه توسط جامعه صنفي مسئولين فني قبل از انعقاد قرارداد از سوي طرفين قرارداد الزامي است .

د- جامعه مسئولين فني صنايع غذايي تعهدي در قبال ساير قراردادهاي منعقده بين طرفين جهت پذيرش ساير مسئوليتها ندارد .

ماده 5- ساعات كار :

ساعت كار مسئول فني طبق قانون كار برابر با 44 ساعت در هفته و با تعيين شيفت مي باشد .

شيفت صبح  ساعت   …………… شيفت عصر …………………  شيفت شب …………………………

تبصره : ساعات ونحوه محاسبه اضافه كاري مطابق قانون كار مي باشد .

ماده 6- مدت مرخصي وضوابط مربوط به آن مطابق قانون كار مي باشد .

 تبصره : كارفرما موظف است در زمان مرخصي يا بيماري يا مسافرت طولاني مدت مسئول فني مطابق ضوابط فرد واجد شرايط را به عنوان جانشين مسئول فني با هماهنگي وي به اداره نظارت برمواد غذايي دانشگاه معرفي نمايند

ماده7:

 مسئول فني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي گيرد ومراتب با توجه به اعلام كارفرما توسط جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي نيز به سازمان مذكور اعلام مي گردد .

 ماده 8:

حداقل حقوق ومزاياي مسئول فني بر اساس رتبه تعيين شده از سوي وزارت كار وامور اجتماعي با شماره بخشنامه 6836 مورخ 1/2/82 رعايت شرايط عمومي وخصوصي زير مي باشد وبا درنظر گرفتن شرايط زير

– شرايط عمومي ( هر سال طبق آئين نامه داخلي هيئت مديره جامعه مسئولين فني با هماهنگي وزارت كار تعيين مي گردد ) :

– مبلغ اياب وذهاب:

– شرايط خصوصي : ( هر شرطي كه مورد توافق طرفين قرارداد مي باشد )

مبلغ کل آن برابر………………ریال می باشد.

تبصره 1_ پس از انعقاد اين قرارداد حقوق مسئول فني مي بايست ماهانه پرداخت گردد .

تبصره 2_ افزايش حقوق با رعايت حداقل ضريب افزايش حقوق اعلام شده از سوي وزارت كار وامور اجتماعي بوده كه در شروع اولين ماه ، سال شمسي اعلام مي گردد وربطي به زمان انعقاد قرارداد ندارد . كه البته با توافق مسئول فني وكارفرما بيشتر از حداقل قانوني قابل اجراء مي باشد .

ماده9:

 با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فني از طرف كارفرما پس از كسر حق بيمه وماليات به حساب پس انداز قرض الحسنه مسئول فني از طريق يكي از شعب بانكي معتبر كشور واريز ويا نقدا با صدور رسيد پرداخت مي گردد .

ماده 10 – شرايط فسخ :

الف : در صورت انحلال يا ورشكستگي ومواد قهري ديگر منجر به تعطيل شدن ويا عدم توليد واحد گردد مراتب مي بايست پس از اطلاع اداره نظارت ودانشگاه علوم پزشكي مربوطه به جامعه صنفي مسئولين فني اعلام كه همزمان با اطلاع به اداره كار وضعيت ادامه فعاليت مسئول فني در اسرع وقت روشن گردد .

ب: در صورت استعفاي مسئول فني به هر دليل ، لازم است مراتب حداقل يك ماه قبل به صورت كتبي به كارفرما اعلام ونامبرده پس از انتقال كليه وظايف ووسايل به مسئول فني بعدي واعلام به جامعه صنفي مسئولين فني مستعفي تلقي مي گردد .

تبصره : رونوشت استعفاي مسئول فني مي بايست براي اداره نظارت برمواد غذايي ، آرايشي وبهداشتي ارسال گردد .

ج_ در صورت اخراج مسئول فني ارائه مدارك موجه از سوي كارفرما دال بر تخلف وعدم كارايي ويا تسامح در انجام وظايف شغلي به اداره نظارت برمواد غذايي وجامعه مسئولين فني صنايع غذايي الزامي مي باشد .

د: در صورت ترك محل كار توسط مسئول فني كارفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه اعلام ورونوشت آن را به جامعه مسئولين فني ويك نسخه به اداره كار محل جهت اطلاع ارسال نمايند .

ماده 11 – تسويه حساب :

تسويه حساب جهت استعفاء يا فسخ قرارداد مطابق ضوابط قانوني كار انجام مي شود ( پرداخت حق سنوات ، مرخصي هاي استفاده نشده و…… )

كه كپي آن جهت صدور پروانه مسئوليت فني بعدي الزامي است وبا توجه به مواد 27 و24 قانون كار سنوات خدمت پرداخت مي گردد .

ماده 12 _ اختلاف در قرارداد :

در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين قرارداد مراتب مي بايست كتبا از سوي آنان به اطلاع جامعه صنفي مسئولين صنايع غذايي كشور رسيده تا در سه مرحله پيگيري شود :

الف : تا حد امكان حل اختلاف بين طرفين قرارداد .

ب_ حل اختلاف با حضور طرفين ونماينده جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي

ج_ رسيدگي ازطريق مراجع حل اختلاف وزارت كار ويا اداره كار محل با حضور طرفين

ماده 13 _ اين قرارداد بايد به تاييد جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي برسد .

تبصره : با موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد بر طبق قانون كار ومقررات مربوطه عمل خواهد شد . اين قرارداد در 13 بند و6 تبصره در 5 نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند تنظيم گرديده است كه يك نسخه آن نزد كارفرما ويك نسخه نزد مسئول فني ويك نسخه نزد جامعه مسئولين فني ويك نسخه به اداره نظارت برمواد غذايي دانشگاه مربوطه ويك نسخه آن به اداره كار محل ارسال
مي گردد .

براي سالهاي دوم به بعد ضمن اعلام تغييرات در قرارداد مربوطه تغييرات طرفين قرارداد
مي بايست اين محل را مهر وامضاء نمايد .

شرايط تغيير يافته عبارتند از :

1-

2-

3–

قرارداد مربوط به سال گذشته با تغييرات فوق ( …….. بند ) مورد پذيرش مي باشد .

مهر وامضاء مسئول فني                         مهر وامضاء كارفرما                                                مهر وامضاء جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *