هدیه بنیاد آموزش مجازی ایرانیان: ۷۰٪ تخفیف در اولین ثبت نام از سایت (کد تخفیف gift)
0
021284284

آموزش مدیریت بهره وری: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت بهره وری

بهره وری مفهومی جامع و به معنای کارایی و اثربخشی است. بهره وری نگرشی واقع گرایانه به کار و زندگی و فرهنگی است که در آن انسان با فکر و هوشمندی، فعالیت هایش را با ارزش ها و واقعیت ها منطبق می سازد تا بهترین نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی حاصل کند. در زبان فارسی کلمه بهره وری به عنوان معادل واژه productivity مطرح گردیده است. لغت بهره وری از نظر ادبی مصدر است و از واژه بهره ور مشتق شده است کلمه بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین بهره بر؛ سود برنده وکمیاب معنی شده است. در برخی از متون معادل های دیگر نظیر راندمان، بازدهی، قدرت تولید، قابلیت و باروری کارآمد، جایگزین واژه productivity شده است. مفهوم بهره وری به منظور حصول به نتیجه های بهتر در گذران زندگی، ایجاد آسایش در مقابل استفاده از کار و نیروی فکر و ابزار، قدمتی به اندازه حیات انسان هوشمند بر کره خاک دارد. به سخن دیگر هر تصمیم مبتنی بر عقل و شعور که منجر به فعالیت یا تلاش شود.
بهره وری را به عنوان مفهومی جهت کسب نتیجه بهتر در نظر دارد و ارتقاء آن، یعنی بهتر زیستن و کیفیت بالاتر زندگی. بعضی مواقع مفاهیم بهره وری کارایی و اثربخشی با یکدیگر اشتباه می شوند. لذا لازم است هر یک از این مفاهیم به وضوح مشخص گردیده و وجه تمایز آنها تعیین شود.
کارایی: عبارت است از نسبت تولید کالاها یا خدمات نهایی به منابع به کار رفته در آن. در اینجا کارایی تنها به افزایش کمی تولید و یا عملکرد توجه دارد. با این حال، این مفهوم از بهره وری و شیوه اندازه گیری، میزان دستیابی به اهداف مطلوب یا مورد نظر را اندازه نمی گیرد.
اثربخشی: برخلاف کارایی روشی است که چگونگی تحقق اهداف را می سنجد. این مقیاس، اثرات برنامه را بر جامعه کمی کرده و مشخص می کند که آیا برنامه از نهادها یا منابع برای نایل شدن به اهداف استفاده بهینه کرده یا نه.
بهره وری: بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است. اثربخشی با عملکرد مرتبط است در حالیکه کارایی با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد. با توجه به مطالب پیش گفته می توان تعریف دیگری از بهره وری ارائه داد که مفهوم آن را بهتر و رساتر بیان می کند و در واقع بهره وری معیاری است که موارد زیر را شامل می شود:

۱٫ میزان تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار
۲٫ چگونگی استفاده کارا از منابع جهت تولید کالا یا ارائه خدمات
۳٫ مقایسه آنچه بدست آمده با آنچه امکان داشته است

آموزش مجازی مدیریت بهره وری : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی مدیریت بهره وری و اخذ مدرک معتبر مدیریت بهره وری را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.

5/5
مدیریت بهره وری

بهره وری یعنی اینکه سازمان در قبال مقدار معینی از محصول به چه نسبتی از منابع تولیدی استفاده می کند.

بهره وری آرمانهای ملی، اهداف صنعت،  سازمان و نـیازهای فـردی را به هم مرتبط می سازد. بهره وری منافع سرشاری برای یک ملت، صننعت،  شرکت و افراد بـه هـمراه خـواهد آورد.

دوره آموزش مجازی مدیریت بهره وری برای شما توسط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان تهیه شده، تا به آسانی اینترنتی ثبت نام کنید.

بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با اعتبار بسیار بالا برای شما شرایطی فراهم آورده که در مدت زمان کوتاه میتوانید مدرک مدیریت بهره وری را اخذ نمایید.

بهره وری و اهمیت آن:

از اوایل دهه ۱۹۷۰ بـهره وری یکی از مـهمترین مـوضوعاتی بوده است که در سطح سازمانها و در کشورها، توجه ویژه ای را به خود جلب کردهـ اسـت. مقدار و نرخ رشد بهره وری در هر کشور، تأثیر بسزایی بر سطح زندگی، تورّم،  بیکاری،  وضعیت اقتصادی جـامعه و رقـابت پذیری در سـطح جهانی دارد. در نظرسنجی که از مدیران صنایع آمریکا انجام شده ارتقاء بهره وری یکی از دو یا سه موضوع مـهم و جـدی اسـت که کشور با آن روبه روست.  (اکبری، ۱۳۸۹، ۵۰).  تا اهمیت بهره وری و چگونگی ارتقاء آن در سطوح ملی، صـنعت، سـازمان و فـرد بخوبی شناخته نشود، بهره وری تحقق نخواهد یافت.  بهره وری آرمانهای ملی، اهداف صنعت،  سازمان و نـیازهای فـردی را به هم مرتبط می سازد. بهره وری منافع سرشاری برای یک ملت، صننعت،  شرکت و افراد بـه هـمراه خـواهد آورد. شکوفایی اقتصاد یک کشور در گرو بهره وری بالای منابع آن است به عبارت دیگر بهره وری تـرکیبی دقـیق و بهینه از تمام منابع انسانی و مادی موجود در یک کشور است.  از اینرو تا مفهوم بهره وری بـه درسـتی مـشخص و درک نشود و شیوه های به کارگیری و بهبود آن شناسایی نگردد،  بی گمان به درستی نمی توان از آن بهره جست. بهره وری از جـمله مـفاهیمی است که به سادگی و درستی درک نمی شود. علمای علم اقتصاد و مدیریت آن را به گـونه ای مـتفاوت تـعریف کرده اند. بهره وری در گسترده ترین مفهوم بعنوان یک نسبت ریاضی «ستانده به داده»مطرح گردیده است. فزون بر این، بـهره وری بـعنوان یک رابـطه بین منابع و عوامل به کار گرفته شده و نتایج حاصله نیز تعریف شده اسـت. امـّا مگررا مفهوم تولید به غلط بجای مفهوم بهره وری به کار رفته است. بهره وری تولید نیست. بهره وری تـنها بـه معنی خارج شدن محصول از خط تولید بدون توجه به کیفیت، هزینه و شـیوه تـولید آن نیست.  بهره وری سنجش هزینه منابع تولید نـیست و بـالاخره بـهره وری و عملکرد یکی نیستند،  گرچه بهره وری با تمام مـفاهیم فـوق مرتبط است پس باید پرسید بهره وری با تمام مفاهیم فوق مرتبط است پس باید پرسـید بـهره وری واقعا چیست؟(غفاری، ۱۳۷۲، ۵۴). امروزه اهمیت بـهره وری و لزومـ بررسی آنـ بـا تـوجه به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگی تـکنولوژی، تـنوع سلیقه ها،  کمبود منابع، و سرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. بهره وری واژهـ ای اسـت که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مـطرح است و طیفیی از بهره وری جـهانی تـا بهره وری فردی را شامل می شود. عـلیرغم اهـمیت و گستردگی بهره وری، مفهوم بهره وری برای بسیاری از مدیران مشخص و روشن نیست. و غالبا آنرا بـه دیدگـاههای ذهنی خود محدود می کنند هـمانطور که سـینک اظـهار داشته است بـا اینـکه بهره وری متداولترین بحث مـحافل مـدیریتی عصر حاضر محسوب می شود امّا متأسفانه کمتر از هر موضوع دیگر به مفهوم آن پی بـرده شـده است. (الوانی و احمدی، ۱۳۸۰، ۱)به بیان دیگـر جـایگاه و اهمیت بـهره وری در دنـیای فـرا صنعتی امروزی به حـدی گسترش یافته که آنرا مترادف با خردگرایی سازمان (رفتار عقلایی سازمان )دانسته و اساسا مدیریت را دانش افـزایش بـهره وری و استفاده از منابع و امکانات موجود به مـنظور نـیل بـه اهـداف تـعیین شده معرفی مـی نماید. (ابـطحی و کاظمی، ۱۳۷۹،۶۴۲). امّا بهره وری چیست؟بهره وری عبارت است از رابطه بین مقدار تولید که در مدت معینی به دست آمده ومقدار کل عـواملی که در جـریان تـولید به مصرف رسیده اند. به عبارت دیگر رابـطه بـین داده و سـتانده را بـهره وری گـویند. هـنگامی که این رابطه با سطح بهره وری در دوره مبنا مورد مقایسه قرار می گیرد، شاخص بهره وری حاصل می گردد. بهره وری را می توان در سطوح مختلفی از سطح کلان تا سطح خرد،  اندازه گیری نمود. براین اساس بهره وری ملی، بـخشی، صنعت و شرکت مطرح می گردد.  شاخصهای بهره وری را چهار نوع تقسیم بندی می نمایند:

۱-شاخص بهره وری جزیی ۲-شاخص بهره وری کل ۳-شاخص بهره وری کل عوامل ۴-شاخص بهره وری جامع

بهره وری در دنیای امروز به یکی از بزرگترین اهداف سازمانها و مؤسسات تـبدیل شـده است و افزایش سطح آن ضامن رشد و بقاء سازمانهای پیشرو می باشد. (بهارستان، ۱۳۸۶، ۳).  امروزه بهره وری بعنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده است و بهبود آن منشأ توسعه اقتصادی است(صدیقیانی و همکاران، ۱۳۸۲،  ۲۴-۳۰).  می توان گـفت: بـهره وری از مفاهیم توسعه یافته در قرن بیستم است و مسلما در قرن حاضر تمام کشورها اعم از صنعتی و غیرصنعتی از کاربرد آن، در ابعاد مختلف موضوعات فنی و اجتماعی گریزناپذیرند.   (جمشیدیان، ۱۳۸۰،  ۶-۸)بـهره وری فـقط بعنوان عاملی جهت رشد اقـتصادی بـه حساب نمی آید، بلکه در درجه نخست بعنوان مکتبی مطرح است که همواره سعی در بهبود وضع موجود را دارد. بر مبنای این دیدگاه، انسان می تواند فعّالیتها و وظایفش را هر روز بهتر از قـبل انـجام دهد که اصل راهنمای این تـفکر و حـرکت،  ایمان راسخ به پیشرفت انسانها است.  گرایش عمومی در بهره وری حول محور انسان و ارتقاء دانش و توانایی های انسانی،  انگیزش و خلاقیتهای او و بهبود وضعیت روانی فیزیکی محیط کار و به طور کلی توسعه کمی و کیفی منابع انسانی فـعال و خـلاق متمرکز می باشد. امروزه بهره وری فراتر از یک معیار ارزیابی، بعنوان یک فرهنگ نگرش به کار و زندگی مطرح شده و ارتقاء آن منشأ توسعه در ابعاد مختلف است.  بهره وری چگونگی کارایی نیروی کار، سرمایه و دیگر منابع یک سازمان را اندازه گیری می کند.  مـعنای رشـد بهره وری، افـزایش نسبت ستانده ها به داده ها یا عوامل تولید است.  بر مبنای نگاه مدیران،  بهره وری همه جنبه های سازمانی را که در کارکرد مؤثر سـازمان اهمیت دارند، شامل می شود.  این رویکرد شامل کارایی و اثربخشی، کیفیت محصولات، رضایت ذینفعان و مـانند آن اسـت.  در هـمه کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه منبع اصلی رشد اقتصادی افزایش بهره وری است و تمام فعّالیتهای انسانی از بـهبود بـهره وری منتفع می گردد.  بهره وری برای هر کشور و سازمانی ضروری بوده و اساس رشد اقتصادی اسـت. بـهره وری، تـولید ناخالص داخلی را افزایش داده،  رقابت پذیری را بیشتر نموده، و در نهایت باعث زندگی بهتر می شود. جوهر افزایش و بهبود بـهره وری به دلیل محدودیت فیزیکی انسانها در کار هوشمندانه و آگاهانه است،  نه کار سخت تر، کلید افزایش بهره وری در کیفیت نـیروی کار،  بهبود مدیریت، شرایط مـطلوب کار و افـزایش مداوم کیفیت تولید محصول است.  اهمیت ارتقای سطح بهره وری در فرایند توسعه اقتصادی هر کشور بر همگان روشن است و امروزه با توجه به رشد جمعیت،  کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازرهای جهانی،  اسـتفاده بهینه و کارآمد از منابع و در واقع افزایش بهره وری منابع از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. (ملکی و همکاران، ۱۳۸۴، ۸۲)

جان کندریک یکی از نویسندگان معاصر و مشهور در موضوع بهره وری در بیان اهمیت بهره وری چنین اظهار داشته است، «در شرکتها و سازمانهایی کهـ بـهره وری آنها از متوسط بهره وری صنعت بالاتر باشد، معمولا از حاشیه سود بالاتری برخوردارند،  همچنین اگر بهره وری شرکتی سریعتر از بهره وری رقبایش افزایش یابد، حاشیه سود آن شرکت نیز افزایش خواهد یافت. بر عکس، سازمانهایی که بـهره وریشان پایینـتر از متوسط شاخص بهره وری در صنعت باشد و نرخ بهره وریشان کمتر از شرکتهای رقیب رشد یابد، نهایتا در بلند مدّت ورشکست خواهند شد»و در نهایت می توان پنج دلیل زیر را برای اهمیت بهره وری ذکر کرد: ۱-هر روز بازار جهانی شـاهد شـدید و گسترده تر شدن رقابتها است.

۲-زیر بنای اقتصادی و اجتماعی در کشورها نیاز به خلق سرمایه به وسیله صنایع کارا و همچنین هدایت مؤثر منابع در بخشهای دولتی را دارد

۳-تقلیل آثار تورم در شئون مختلف زندگی در گرو اسـتفاده از کالا و خـدمات اسـت

۴-شرایط اقتصادی و اجتماعی بشر و صـلح جـهانی بـر استفاده مؤثر از منابع متکی است

۵-کشورهای صنعتی قدیم ناگزیر باید با کشورهایی که اخیرا به جرگه آنها پیوسته اند به رقابت بپردازند (عـالم تـبریزی، ۱۳۷۲، ۷۱). 

۳-تـعاریف و تاریخچه بهره وری و اصطلاحات مرتبط با آن

واژه بهره وری ابتدا تـوسط شـخصی به نام فانسواکنه که ریاضیدان و اقتصاددان بود، طی سالهای ۱۶۹۴- ۱۷۴۴ بکار برده شد.  او با جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط بـه افـزایش بـهره وری در بخش کشاورزی می دانست(بوکارت، ۱۹۹۰،  ۸۹،  ۵۳).  آدام اسمیت نیز در کتاب معروف ثروت مـلل خود به این مهم توجه داشته، و دارایی یک ملت را نه در اندوخته طلا و جواهرات بلکه در دستاورهای آنان می داند.   امروزه هیچ کشـور و سـازمانی را نـمی توان یافت که رمز موفقیت خود را در ارتقای بهره وری و کیفیت نداند، ازهمین رو بایستی تـعریف دقـیقی از بهره وری و مؤلفه های گوناگون آن در اختیار داشت تا بتوان تمهیدات لازم برای ارتقا کیفیت و بهره وری را فراهم آورد(هولزر و کالاهـان، ۱۹۹۸).  بـطور رسـمی و برای نخستین بار، لغت بهره وری توسط فردی به نام کوییزنی در سال ۱۷۶۶ مـیلادی در مـقاله ای بـه کار برده شد(سومانث، ۱۹۹۸). و در ده سال بعد مفهوم بهره وری توسط آدام اسمیت در کتاب پژوهشی در ماهیت و ثروت مـلل در سـال ۱۷۷۶ تـحت عنوان تقسیم کار بعنوان کلید افزایش کارایی مطرح شد. (اسمیت، ۱۹۳۷).  بیش از یک قرن بعد یعنی در سال ۱۸۸۳ میلادی شـخص دیگـری به لیتر بهره وری را قدرت و توانایی تولید کردن تعریف کرد و در واقع اشتیاق به تولید کردن را هـمان بـهره وری دانـست.  از اوایل قرن بیستم این لغت دارای مفهوم دقیق تری شد و برای اولین بار در تعریف آن ارتباط بین ستانده و داده مطرح شـد. در سـال ۱۹۰۰ میلادی ارلی بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل کار به کار رفته برای تولید بازده تعریف کرد. (ابـطحی و کاظـمی، ۱۳۸۵، ۱۲). در سـال ۱۹۱۱ آلبرت آفتالیون بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره وری ارتباط بین خروجی و عوامل بکار رفته برای تولید این خـروجی اسـت. در سال ۱۹۶۲ فابریکنت تعریف جدیدی از بهره وری را ارایه کرد، او بهره وری را همیشه نسبت بازده بین نـهاده و سـتانده خـواند.  در سال ۱۹۷۶ استیگل بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره وری نسبت میان بازده مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و مـعین در مـقایسه بـا نهاده های مصرف شده می باشد. (زندیه، ۱۳۸۲، ۶۲).  و بالاخره شخصیتهای حقیقی و حقوقی و سازمانهای مهم بـین المللی تـعاریفی از بهره وری به شرح زیر مطرح ساختند: نخستین سازمانهای مرتبط با بهره وری بعد از جنگ جهانی دوم ابتدا در اروپا با عـنوان آژانـس بهره وری اروپایی و سپس در آسیا در کشور ژاپن با عنوان سازمان بهره وری آسیایی در سال ۱۹۹۵، و سپس در هـند، شـورای ملی بهره وری در سال ۱۹۵۵ تأسیس شد، سپس بـه هـمین تـرتیب دیگر کشورهای آسیایی مراکز بهره وری خود را طـی پانـزده سال گذشته تأسیس کردند(وافی نجار، ۱۳۸۵، ۲۳۰).  سازمان همکاری اقتصادی اروپا در دهه شصت میلادی بـه شـدت درگیر در توسعه و ترویج اندیشه بـهره وری بـود، در دهه شـصت نـیز بـسیاری از کشورها آسیایی و اروپایی، مراکز و شوراهای بهره وری ایجـاد کردنـد.  بهره وری در آمریکا عملا از سال ۱۹۷۰ شکل گرفت و اولین کمیسیون بهره وری در این سال در این کشور تشکیل شـد.  بـعنوان هسته مرکزی حرکت بهره وری در بخش خـصوصی در ژاپن با این شعار در سال ۱۹۵۵ «مـرکز بـهره وری ژاپن»تأسیس شد: دیدگاه بنیادین بـهره وری شـامل احترام به مردم، به منظور ترویج و پیشبرد رفاه انسانی خواهد بود.  هنگام آغـاز جـنبش بهره وری در ژاپن، به منظور تبلور انـدیشه ها و اهـداف و بـعنوان پایه ای برای پیشـبرد آن سـه اصل برای آن بنیان گـذاری شـد:

۱-بهبود بهره وری در نهایت موجب افزایش امکان اشتغال می شود. 

۲-مدیریت و کارگران روشهای عملی بهبود بـهره وری را مـورد مطالعه قرار خواهند داد،  در این زمینه به بـحث و مـذاکره خواهند پرداخـت. 

۳-نـتایج حـاصل از بهبود بهره وری منتشر و تـوزیع خواهد شد و همگان از آن منتفع خواهند گردید. 

در آوریل ۱۹۶۱، نمایندگان هشت کشور آسیایی در مانیل ملاقات کردند و به مـنظور تـأسیس سازمان بهره وری آسیایی به توافق رسـیدند.  هـشت کشـور مـزبور عـبارت بودند از:کره، جمهوری چـین، فـیلیپین، هند،  تایلند، پاکستان نپال و ژاپن. امروزه کشورهای عضو به ۱۶ رسیده که عبارتند از:بنگلادش، جمهوری چین،  فیجی، هنگ کنـگ، نـپال، انـدونزی، ایران، ژاپن، کره،  مالزی، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، هند،  تـایلند، این کشـورها هـمه دارای سـازمان مـلی بـهره وری می باشند.  سازمان ملی بهره وری ایران نیز در سال ۱۳۷۰ تشکیل گردید.  نهضت بهره وری بیشتر یک حرکت فرهنگی است تا اقتصادی و فنی، و باید نظیر کشور ژاپن جز فرهنگ ملی درآید و مردمان را با تمام وجـود خود درک و احساس کنند و در افزایش آن بکوشند.  ایران از زمان تأسیس سازمان بهره وری آسیایی تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۳۵۷ عضو بوده است.  عضویت ایران در سال ۱۹۷۹ به حالت تعلیق در آمد امّا از سال ۱۳۶۳ با تـصویب مـجلس شورای اسلامی دوباره به عضویت آن سازمان در آمد.   سپس سازمان بهره وری ملی ایران در سال ۱۳۶۴ وابسته به وزارت صنایع سنگین تأسیس شد.  سازمان ملی بهره وری ایران بعدا به وزارت صنایع و در سال ۱۳۷۷ به سازمان امور اداری و اسـتخدامی مـلحق شد.   سازمان بهره وری ملی ایران بیشتر به دنبال کار فرهنگی در اشاعه و تریوج فرهنگ بهره وری در سطوح مختلف جامعه بوده است و تا به حال ۵ کنگره ملی در زمـینه بـهره وری برگزار کرده است(ابطحی و کاظـمی ۱۳۸۵، ۱۲).  دو مـؤلفه اصلی بهره وری عبارتند از:

کارایی: در واقع نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را با هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند

اثر بخشی: به مـعنی هـدایت منابع به سوی اهـدافی کهـ ارزشمندترند. برای مثال تمرکز روی نتایج؛انجام کار صحیح در زمان صحیح؛ کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.  (ماهنامه پلیس، ۱۳۸۵، ۳)

برای دستیابی به بهره وری توجه توامان به کارایی و اثربخشی لازم است باید توجه داشت، که اثـربخشی یکی از مـهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بخش عمومی و دولتی می باشد(برمن، ۱۹۹۸). 

bama step
bahre
مقاله های کامپیوتر و اینترنت

بهره وری

 1. استخدام رئیس حسابداری در شرکت واریان خاورمیانه در تهران
  مرتبط با: استخدام مهارت آموختگان اکسل زمان انتشار مطلب: ۳ days ago
 2. استخدام کارشناس اداری انبار، کارشناس تولید، کارشناس ایمنی و بهداشت در البرز
  مرتبط با: استخدام مهارت آموختگان اکسل زمان انتشار مطلب: ۳ days ago
 3. استخدام کارشناس بازاریابی و فروش حضوری در صنایع ایمن فراز ارک در تبریز
  مرتبط با: استخدام مهارت آموختگان اکسل زمان انتشار مطلب: ۳ days ago
 4. استخدام سرپرست فنی در شرکت مهندسی تونل سد آریانا در یزد و کرمان
  مرتبط با: استخدام مهارت آموختگان اکسل زمان انتشار مطلب: ۴ days ago
 5. استخدام ۱۰ ردیف شغلی در شرکت رهام گاز از تهران و البرز
  مرتبط با: استخدام مهارت آموختگان اکسل زمان انتشار مطلب: ۵ days ago
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دوره پرفروش ICDL + مدرک بسیار معتبر

اگر قصد مهاجرت دارید و یا برای استخدام نیازمند مدرک معتبری برای پر کردن رزومه خود دارید پیشنهاد میکنیم حتما حتما از دوره ICDL استفاده کنید.