0
021284284

عضویت حقیقی ایباما

عضویت حقیقی بنیاد آموزش مجازی


کلیه دانش پذیران،اعضای عادی، اساتید ارجمند و علاقه مندان می توانند به عضویت حقیقی ایباما با هزینه ای بسیار اندک درآمده و کارت عضویت (دانش پذیری) به صورت عضو حقیقی و دست اندرکاران ایباما به همراه یک گواهینامه A4 دریافت نمایند. این اعضا در سایت به عنوان اعضای حقیقی معرفی می گردند و برای رزومه اشخاص با توجه به برند بنیاد حائز اهمیت است. در کارت عضویت این افراد رتبه شغلی ایشان نیز قید می گردد.

مزایای عضویت حقیقی :

کلیه مزایای عضویت عادی

کارت عضویت (دانش پذیری) حقیقی

گواهینامه عضویت حقیقی

درج مقام علمی یا لول سازمانی متقاضی بر روی گواهینامه و کارت

درج مشخصات اعضای حقیقی در سایت

تکریم اعضای حقیقی در طرح ها و توسعه های ایباما


عضویت حقیقی بنیاد آموزش مجازی