0
021284284

عضویت حقوقی ایباما

عضویت حقوقی بنیاد آموزش مجازی

کلیه مدیران شرکت ها و سازمان ها و مشاغل مختلف می توانند به عضویت حقوقی رسانه برخط ایباما درآمده و از مزایای آن بهره مند گردند و بدین ترتیب مدیریت مجموعه نیز از مزایای عضویت حقیقی ایباما به صورت رایگان بهره مند خواهند گردید.
مزایای عضویت حقوقی :

کلیه مزایای عضویت عادی

کلیه مزایای عضویت حقیقی برای مدیر مجموعه

صدور گواهی عضویت حقوقی به نام سازمان متقاضی

امکان افزودن تبلیغات اعضای حقوقی در جایگاه و صفحه مشخص شده در سال

انجام تحقیقات و پژوهش هابرای اعضا حقوقی با شرایط ویژه

معرفی متخصصین و دانش آموختگان به اعضای حقوقی به منظور جذب نیروی متخصص


عضویت حقوقی بنیاد آموزش مجازی ایرانیان