0
021284284
محتوای تجزیه و تحلیل شغل
مزایایی مدیریت منابع انسانی

مزایایی مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسانی به شمار می آید. مدیریت، فرایند طراحی و حفظ محیط و شرایطی است که در آن، افراد گروهها برای دستیابی به اهداف منتخب گروهی، بطور مؤثر و با انگیزه فعالیت نمایند. ...