عضویت

محتوای متفکر پویا
مهارتهای تفکر سیستمی

مهارتهای تفکر سیستمی

مهارت‌های تفکر سیستمی یک متفکر پویا (در مقابل متفکر استاتیک) فردی است که همیشه این نکته که «همه چیز تغییر می‌کند» در ذهنش وجود دارد و توانایی متغیر دیدن بسیاری از چیز‌هایی را دارد که بسیاری از انسان‌ها آنها را ...