0
021284284
محتوای دوره مدیریت تولید و عملیات
دوره آموزشی مدیریت تولید و عملیاتProduction and Operations Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت تولید و عملیاتProduction and Operations Management E-learning

آموزش مدیریت تولید و عملیات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت تولید و عملیات مدیریت تولید و عملیات حوزه ای از مدیریت در ارتباط با طراحی و مدیریت محصولات،فرایندها، خدمات و زنجیره تامین است. هدف آن دستیابی،توسعه و استفاده از ...