0
021284284
محتوای دوره روابط عمومی

دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی Public Relations Management E-learningB

دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی + مدرک معتبر روابط عمومی را مدیریت ارتباطات میان سازمان و مخاطبان می دانند. به تعبیر دیگر، روابط عمومی وظیفه مدیریتی برای ایجاد تفاهم میان سازمان و مخاطبان از طریق اطلاع رسانی و پاسخگویی است ...