عضویت

محتوای تحول
۵_ghorfesaz.net

دوره آموزشی مدیریت تحول Transformation Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت تحول Transformation Management E-learning آموزش مجازی مدیریت تحول : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره مدیریت تحول و اخذ مدرک مدیریت تحول را به ...