0
021284284
محتوای برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD)
برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD)

برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD)

 برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD) آشنایی با نمایشگاه و نحوه برگزاری آن : در این خصوص و پی بردن به ارزش و اهمیت آن لازم بازبینی به قدمت این حرکت در طول تاریخ داشته باشیم. در گذشته برگزاری نمایشگاه ها ...