0
021284284
محتوای استاندارد 17024
مباحث اطمینان از صحت انجام کار Ensuring of ISO/IEC 17024 Work Accuracy E-learning  ISO/IEC 17024

مباحث اطمینان از صحت انجام کار Ensuring of ISO/IEC 17024 Work Accuracy E-learning ISO/IEC 17024

با نیروی کاری که روز به روز افزایش می یابد و بین المللی می شود، گواهی های حرفه ای به طور فزاینده ای جزو الزامات استخدام می شوند. انسان ها ارزشمندترین دارائیهای یک کشور و عامل اصلی رشد اقتصادی و ...