0
021284284
محتوای استاندارد برند
مباحث استاندارد برند ایزو Topics of ISO 10668 brand valuation E-learning 10668

مباحث استاندارد برند ایزو Topics of ISO 10668 brand valuation E-learning 10668

ایزو ۱۰۶۶۸ توسط کمیته پروژه ISO/PC 231مدیریت انرژی سازمان ایزو تهیه گشته است . این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد. در این استاندارد بین المللی چارچوبی ...