0
021284284
محتوای استاندارد ایزو 31000
مباحث مدیریت ریسک و بحران ایزو Topics of ISO 31000 Crisis and Risk Management E-learning  31000

مباحث مدیریت ریسک و بحران ایزو Topics of ISO 31000 Crisis and Risk Management E-learning 31000

 استاندارد۳۱۰۰۰ می تواند توسط افراد، گروهها، انجمن ها، سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرد. این استاندارد برای کلیه نهادها و سازمانها و شرکتها در اندازه های کوچک و متوسط و بزرگ قابل استفاده است. استاندارد ۳۱۰۰۰ می تواند ...