0
021284284
محتوای آموزش SQL server
دوره آموزشی اس کیو ال سرور SQL SERVER E-learningA

دوره آموزشی اس کیو ال سرور SQL SERVER E-learningA

SQL server: در مدل رابطه‌ای داده‌ها، زبان ساختارمند پرسش‌ها یا اس‌کیوال یا ‌سی‌کوال ( Structured Query Language - SQL ) زبانی است بلندتراز مبتنی بر زبان کوتاه‌تراز و ریاضی جبر رابطه‌ای که برای ایجاد، تغییر، و بازیابی داده‌ها و نیز ...