0
021284284
محتوای آموزش مجازی عمران

دوره آموزشی تقاضا در حمل و نقل Request in Transportations E-learning

آموزش تقاضا در حمل و نقل: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی تقاضا در حمل و نقل رشد شتابان اقتصادی و جمعیتی کلان شهرها و افزایش مالکیت خودرو شخصی در کنار محدودیتهای زیرساختهای حمل و نقل شهری و ...

دوره آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل transportation planning E-learning

آموزش برنامه ریزی حمل و نقل: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل در تمام جوامع حمل و نقل، اعم از شهری یا بین شهری، نقش عمده ای را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، ...