@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

آموزش و بهره وری

بررسی تأثیرنقش و جایگاه آموزش بر توانمندسازی کارکنان

1- بررسی تأثیرنقش و جایگاه آموزش بر توانمندسازی کارکنان

...ی تا کارکنان ) به اهمیت آموزشی اگاه باشند . بنابراین می توان نتیجه گرفت که : یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بهره وری داشته می تواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا کند آموزش نیروی انسانی است . تکنیک های نو و طرح های جدید بهبود بهره وری نمی تواند بدون نیروی انسانی آموزش دیده در تمام سطوح سازمان به طور مؤثر ایجاد و یا به کار گرفته شود . برخی از مطالعات نشان داده است که همبستگی مثبت بسیار قوی بین آموزش و بهره وری وجود دارد . حتی مطالعات تطبیقی پیشرفت اقتصادی بین کشورهای مختلف نشان دهنده این امر بوده که هر کشوری که دارای نیروی انسانی آموزش دیده بوده است از بهره وری و رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده است . ● اهداف آموزش نیروی انسانی : ▪ کرل و کوزمیت معتقدند : اهداف آموزش مشخص می کند انواع ، سطوح مهارت ها ، توانایی ها ، دانش و نگرش شرکت کنندگانی که برنامه کامل آموزش آنها را در بر می گیرد و هدف های مهم آموزش عبارتند از : ۱) کمک به تصمیم گ...