×

شما اینجا هستید : Home » امور آموزش » مقالات علمی » مقاله های ویژه اشتغال (Page 2)

مقاله آموزشی آیین نامه معاملات

آیین نامه معاملات

بازدید : 763

فصل اول : مقررات عمومی

ماده ۱:

معاملات شرکتی عبارت است از کلیه فعالیت های اقتصادی، تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تحقیقاتی ، با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اعم از خرید، فروش، اجاره ، استیجاره ، پیمانکاری ، مشارکت یا حق العمل کاری ، اجرت کار ، مشاوره و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود ) که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به آثار و نتایج مالی و اقتصادی گردیده و در جهت اهداف و منافع شرکت می باشد. کلیه معاملات شرکت به شرح فوق الذکر باید حسب مورد با رعایت مفاد این آیین نامه انجام شود ، مگر در موارد ذیل :  ۱-۱) در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی یا نهادها و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه آنها باشد . ۲-۱) در مورد معاملات با شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع و مصرف که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می گردند . ۳-۱) در مورد خرید لوازم، اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت ختمدیر عامل با مقامات مجاز از طرف وی منحصر به فرد باشد . ۴-۱) در مورد خرید خدمات کارشناسی از اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف معاملات جزئی با تشخیص مدیر واحد متقاضی و تصویب مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف وی . ۵-۱) در مورد خرید کالاهائی که دارای نرخ تثبیت شده دولتی و یا نرخ اعلام شده توسط مراجع قیمت گذاری رسمی دولتی باشند . ۶-۱) در مورد کرایه حمل و نقل هوائی ، دریائی ، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع . ۷-۱) در مورد تعمیر ماشین آلات در موارد خاص و اضطراری حداکثر تا سقف معاملات متوسط به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف وی . ۸-۱) در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی با مارک خاص و نظایر آن ، ترجیحاَ از طریق سازندگی قطعات و ماشین آلات در غیر اینصورت از طریق فروشندگان معتبر با رعایت صرفه و صلاح به پیشنهاد مدیر واحد ذیربط و با تصویب و مسئولیت مدیرعامل انجام می گیرد. ۹-۱) انتخاب مشاوران و مهندسین مشاور با حق الزحمه سالیانه تا سقف معاملات متوسط با تائید مدیر عامل در صورتیکه حق الزحمه آنان از حد معاملات متوسط تجاوز نماید ، بوسیله کمیته ای متشکل از سه نفر که به انتخاب مدیر عامل تعیین خواهد شد انتخاب و میزان حق الزحمه آنها با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد. ۱۰-۱) در مورد اجاره دادن املاک، در صورتیکه میزان اجاره سالیانه در هر مورد به نظر کارشناس منتخب مدیر عامل شرکت کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد انجام معامله با تصویب هیئت مدیره شرکت و برای بیش از پنجاه میلیون ریال از طریق مزایده انجام خواهد شد . ۱۱-۱) در مواردی که نیاز به کالا یا موادی توسط مدیر تولید و یا پروژه اضطراری و آنی گزارش شود، درصورتیکه مبلغ آن حداکثر تا پنجاه میلیون ریال باشد معامله با تائید مدیر عامل بدون رعایت تشریفات انجام و مراتب به هیئت مدیره گزارش خواهد شد و بیش از پانصد میلیون ریال با گزارش مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام خواهد شد . ۱۲-۱) فروش اجناس فاسد شدنی بر اساس بند ۱۱ انجام خواهد شد . فصل دوم : حدود معاملات

 ماده ۲

معاملات شرکت از نظر مبلغ به سه دسته تقسیم می شوند و عبارتند از :

الف ) معاملات جزئی ب ) معاملات متوسط ج ) معاملات عمده الف ) معاملات جزئی : بخش ریالی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵۰ میلیون ریال تجاوز ننماید. بخش ارزی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵،۰۰۰ دلار تجاوز ننماید. ب ) معاملات متوسط : بخش ریالی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵۰ میلیون ریال بیشتر بوده و از ۵۰۰ میلیون ریال تجاوز ننماید . بخش ارزی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵،۰۰۰ دلار بیشتر بوده و از پنجاه هزار دلار تجاوز ننماید . ج ) معاملات عمده : بخش ریالی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵۰۰ میلیون ریال بیشتر باشد . بخش ارزی : معاملاتی است که مبلغ آن از ۵۰،۰۰۰ دلار بیشتر باشد . تبصره ۱) مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط ، مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده ، مبلغ برآورد واحد خرید خواهد بود . تبصره ۲) مبنای نصاب در فروش اموال ، مبلغ ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری می باشد . تبصره۳) مدیر عامل یا نماینده او صورت معاملات متوسط و عمده انجام شده در آخر هر ماه برای هیئت مدیره ارسال و همچنین مدیر عامل در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت تائید به هیئت مدیره پیشنهاد و پس از تائید هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود .

فصل چهارم : کمیسیون معاملات

 ماده ۱۱

 کمیسیون معاملات از ۵ نفر بشرح زیر تشکیل میگردد:

 ۱) مدیر عامل یا نماینده او به عنوان رئیس کمیسیون معاملات  ۲) مدیر بازرگانی  ۳) مدیر مالی  ۴) مدیر تولید ۵) مدیر کارخانه

ماده ۱۲

تصمیم کمیسیون معاملات باتفاق آراء اتخاذ خواهد شد و در صورت اختلاف آراء موضوع برای اتخاذ تصمیم نهائی در مورد معاملات تا ۵۰۰ میلیون ریال به مدیرعامل و درمورد معاملات بیش از ۵۰۰ میلیون ریال به هیئت مدیره گزارش خواهد شد .

ماده ۱۳

تصمیم کمیسیون معاملات در مواردی که مبلغ معامله معادل ۵۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد توسط مدیرعامل و در مواردی که مبلغ معامله بیش از ۵۰۰ میلیون ریال باشد توسط هیئت مدیره تائید و ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۴

کمیسیون معاملات باید در وقت مقرر که در دعوتنامه مناقصه محدود و یا آگهی مناقصه عمومی قید شده تشکیل جلسه داده و پیشنهادهای رسیده را باز و مورد رسیدگی قراردهد و نظر خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز اداری اعلام کند . این کمیسیون درصورت لزوم رسیدگی فنی پیشنهادها را به کمیسیون فنی که توسط مدیرعامل یا نمایندگان وی تعیین میشود ارجاع خواهد کرد تا اعلام نظر کند. در این صورت مهلت اعلام نظر کمیسیون با نظر مدیرعامل و یا نمایندگان وی تمدید خواهد شد .

ماده ۱۵

کمیسیون معاملات و مسئولین شرکت باید با توجه به مدتی که فروشندگان کار یا خدمات در برگ پیشنهادهای خود ذکر نموده اند ، بنحوی اقدام کنند که بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود .

ماده ۱۶

اگر در نتیجه دعوتنامه مناقصه محدود و یا انتشار آگهی مناقصه عمومی پیشنهادی نرسیده باشد ، شرکت می تواند با تصویب مدیر عامل مناقصه را تجدید ویا موضوع را برای اتخاذ تصمیم نهائی به هیئت مدیره ارجاع دهد.

ماده ۱۷

در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد ، کمیسیون تشکیل می شود و پیشنهاد رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود : در صورتیکه به نظر کمیسیون کمترین بهای پیشنهاد شده ( یا بهای پیشنهاد شده در مواردیکه فقط یک پیشنهاد رسیده باشد ) عادلانه باشد، کمیسیون پیشنهاد دهنده را بعنوان برنده مناقصه عمومی اعلام خواهد نمود ودر صورت رد پیشنهاد نفر اول ، کمیسیون میتواند در مورد انتخاب نفرات دوم وسوم یا تجدید مناقصه یا استعلام مجدد اظهار نظر کرده و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهائی به مدیر عامل گزارش نماید .

ماده ۱۸

به جز زمانی که نیاز به عقد قرارداد نباشد ، درمواردی که کمیسیون معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد ، اسناد و سپرده های نفر اول و دوم و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان آزاد خواهد شد .

ماده ۱۹

جز در صورتیکه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد یا انجام معامله خودداری کند، پس از ابلاغ کتبی حداکثر تا پانزده روز برای پیمانکاران داخلی و بیست روز برای پیمانکاران مقیم خارج از کشور ، سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و همچنین در صورتیکه نفر دوم برنده مناقصه هم در مدت مقرر پس از اعلام شرکت حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط شده ومناقصه تجدید، یا با توجه به مبلغ معامله از طریق کمیسیون معاملات و یا هیئت مدیره اتخاذ تصمیم خواهد شد .

 ماده ۲۰

 تجدید و لغو مناقصه :

الف : مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد :
۱) کم بودن تعداد پیشنهاد دهندگان از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
 ۲) امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد .
 ۳) پایان مدت اعتبار پیشنهادها .
 ۴) بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب : مناقصه در شرایط ذیل لغو می شود :
 ۱) نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد .
 ۲) تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد وموجب تغییر ماهیت مناقصه گردد.
 ۳) پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله ، سیل و مانند آنها .
 ۴) تشخیص کمیسیون معاملات مبنی بر تبانی بین انجام دهندگان خدمات .
 ۵) شرکت باید تجدید یا لغو مناقصه را به آگاهی پیشنهاد دهندگان برساند.

فصل پنجم : مقررات مناقصه

ماده ۲۱

 آگهی مناقصه عمومی :

آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله به تشخیص واحد مناقصه گذار در یکی از جراید محلی ، روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا روزنامه های سراسری منتشر خواهد شد . تبصره ۴ : در صورتیکه شرایط مناقصه مفصل و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد باشد بهتر است نوع کالا و یا کار و خدمات مورد معامله و مقدار ومحل تحویل ومیزان پیش پرداخت و مدت قبول پیشنهادها در آگهی درج و تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید تائید مهر و امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

ماده ۲۲

 مناقصه محدود :

دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ارسال می شود که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد نظر قبلاَ توسط کمیسیون معاملات تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین شرایط درج شده باشد . تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه ، ماشین آلات، لوازم کار، کادر فنی و تخصصی ، سابقه عمل و سایر شرایط بعمل خواهد آمد که به اقتضای نوع معامله ازطرف کمیسیون معاملات صورت خواهد گرفت . ضمناَ در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی مدیر عامل و تائید هیئت مدیره میسر نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورت کمیسیون معاملات با رعایت صرفه وصلاح شرکت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.  تبصره ۵ : برای تشخیص صلاحیت ، کمیته ای مرکب از سه نفر عضو که از طرف کمیسیون معاملات انتخاب خواهد شد ، تشکیل میشود . کمیته مذکور پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان ، واجدین صلاحیت را برای هر رشته از معاملات انتخاب و در صورتیکه تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته از سه نفر کمتر باشد ، نتیجه را پس از تائید کمیسیون معاملات به آنها ابلاغ و اسامی آنها را در لیست واجدین شرایط درج خواهد نمود که مدت اعتبار آن ۳ سال است .

ماده۲۳

در دعوتنامه مناقصه محدود و یا آگهی مناقصه عمومی حتی الامکان شرایط ونکات زیر باید بطور وضوح تعیین و قید گردد:
۱) نوع ومقدار کالا یا انجام کار با ذکر مشخصات
۲) مدت و محل تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل ومیزان خسارت در صورت تأخیر
۳) محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد
۴) محل و تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات
۵) مدت قبول پیشنهاد از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه
۶) ذکر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و اینکه باید بصورت وجه نقد یا ضمانت نامه مورد قبول شرکت بر اساس مبلغ مقطوع که در شرایط مناقصه ذکر گردیده حسب مورد به بانک مورد نظر تودیع و رسید یا لاشه ضمانت نامه پیشنهاد شود.( مبلغ مقطوع مذکور بر مبنای درصدهائی از میزان برآورد بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره محاسبه خواهد شد.)
۷) ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
۸) ذکر اینکه کمیسیون در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۹) میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب در یافت و استردادآن.
۱۰) تصریح این نکته که دستگاه مناقصه گذار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست وپنج درصد افزایش یا کاهش دهد .
۱۱) تصریح اینکه مناقصه گذار مکلف است هر گونه مالیات، بیمه و عوارض که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد را از بهای کار کرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند .
۱۲) میزان پیش پرداخت (در صورتیکه به تشخیص دستگاه مناقصه گذار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد) و ترتیب پرداخت آن در قبال ضمانت نامه مورد قبول و نحوه واریز آن .
۱۳) ذکر این نکته که ضمانت نامه و سپرده های نفرات اول و دوم برنده مناقصه به ترتیب پس از اعلام رسمی شرکت در صورتی که حاضر به عقد قرارداد نگردند به نفع شرکت ضبط خواهد گردید.
۱۴) ترتیب فروش اسناد مناقصه ( بر اساس روشی که در هر مورد از طرف شرکت تعیین می شود ).
۱۵) روش تعیین برنده مناقصه باید ذکر گردد .
۱۶) ذکر اینکه به پیشنهادی که فاقد امضاء و مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهائی که بعد از انقضاء مدت مقرر درآگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد وهمچنین هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت کتبی و در مهلت مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
۱۷) کلیه هزینه های برگزاری و چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

فصل ششم : انعقاد پیمان

ماده ۲۴

چنانچه تحویل و یا انجام مورد معامله در مدتی بیش از ۱۵ روز میسر باشد عقد پیمان طبق قرارداد نمونه مصوب هیئت مدیره لازم خواهد شد و در مواردی مدت مذکور می تواند با توجیه مستند و بنا به تشخیص مدیر عامل تا دو برابر افزایش و مراتب به هیئت مدیره گزارش شود . تبصره ۶ : در مورد قراردادهای غیر نمونه هر قرارداد باید با رعایت و حفظ حقوق شرکت به تائید کمیته ای که مرکب از سه نفر به انتخاب مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره باشد برسد . فصل هفتم : ترتیب تحویل

 ماده ۲۵

الف ) کالا یا کار هر گاه مربوط به معاملات جزئی باشد. تحویل آن با گواهی انباردار یا متصدی مربوطه انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط با گواهی انباردار یا متصدی مربوطه و رئیس واحد تحویل گیرنده و یا نماینده او و در مورد معاملات عمده با گواهی کمیسیون که اعضاء آن به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین میگردد، انجام خواهد شد . ب ) در معاملات عمده ، برای تحویل هرفقره کالا یا کار باید از طریق کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صحیح قید گردد که کالای مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه با مشخصات مندرج در پیمان می باشد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل وخریدار یا فروشنده و یا پیمانکار امضاء نماید و در مورد کالاهائی که تحویل انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و بلافاصله رسید انبار صادر خواهد کرد. کمیسیون تحویل هنگام تحویل کالا یا کار موظف است گزارشها و تذکراتی را که از طریق نظارت کنندگان مسئول حین انجام کار یا ساخت کالا داده شده است در نظر بگیرد . تبصره ۷ ) هرگاه بین اعضای کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آرا نباشد . مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهائی از طریق واحد اجرائی ذیربط به مدیرعامل گزارش خواهد شد. تبصره ۸ ) نظر مهندس مشاور یا یک موسسه بازرسی فنی به نمایندگی از طرف شرکت به لحاظ تطبیق مشخصات کالا یا کار با نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان قابل قبول خواهد بود.

فصل هشتم : مزایده

 ماده ۲۶

مزایده در معاملات شرکت به طریق زیر انجام می پذیرد : الف ) در مورد معاملات جزئی ، به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش و مسئول واحد بازرگانی یا اداره تدارکات . ب ) در مورد معاملات متوسط ،که بهای اموال از طرف کارشناس مورد اعتماد مدیرعامل ارزیابی شده ، باید از طریق حراج و آگهی در جراید کثیر الانتشار و در صورت ضرورت به وسیله رسانه های عمومی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون به اطلاع عموم برسد تا متقاضیان بتوانند با ملاحظه مشخصات کامل اموال که در آگهی مربوطه قید گردیده در حراج شرکت نمایند و نیز در آگهی باید قید شود که در مقابل فروش وجه آن نقداَ دریافت و هر گونه مالیات و عوارض به عهده خریدار است . حراج باید از بهای تعیین شده توسط کارشناس منتخب مدیرعامل شروع و به خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود اموال و اثاثیه مجدداَ باید ارزیابی شود . ج ) در مورد معاملات عمده قبل از شروع ، اموال از طرف کارشناس مورد مدیرعامل مورد ارزیابی و از طریق انتشار آگهی مزایده به عمل خواهد آمد . ( شرایطی که طبق این آیین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت گردد. همچنین مقرراتی که در این آیین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرا تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده ، در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد ، باید اجراء گردد.) د ) میزان اجاره ساختمانها و ماشین آلات و وسایل نقلیه و امثال آن که از طرف شرکت و یا واحد مربوطه در اختیار پیمانکاران برای مدت انجام مورد قرارداد گذارده می شود به تراضی طرفین تعیین خواهد گردید . ه ) روش مزایده در فروش کالا یا خدمات و شرکت در مناقصه و واگذاری کار به پیمانکاران دست دوم ، با توجه به موضوع فعالیتهای شرکت طبق اساسنامه و بر اساس دستورالعمل تعیین نرخ فروش کالا یا خدمات می باشد که با توجه به مفاد این آیین نامه تهیه و به تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد رسید.

ماده ۲۷

فروش اموال مازاد یا اسقاط فقط در صورتی ممکن است که لیست اموال و یا تجهیزات بلااستفاده ، قبلا به تصویب مدیرعامل یا هیئت مدیره رسیده باشد ، بعد از تصویب ایشان فروش مطابق تشریفات مذکور در ماده ۲۱ و سایر موارد مربوط در آیین نامه خواهد بود.

ماده ۲۸

فروش خدمات و انعقاد قراردادهای تعمیراتی یا ساخت قطعات با رعایت ضوابط دستورالعملهای ذیربط و با نظر مدیرعامل انجام خواهد شد و قیمت فروش و بهای ساخت کالا بر اساس قیمت تمام شده و نرخهای فروش انجام کار در هر مورد جداگانه بوسیله هیئت مدیره تعیین می گردد .

فصل نهم : امور غیر عملیاتی

 ماده ۲۹

اجاره املاک ، ساختمان ، ماشین آلات ، تجهیزات و وسایل نقلیه در صورتی که میزان اجاره سالیانه در هر مورد به نظر کارشناسان منتخب مدیرعامل کمتر از ۵۰ میلیون ریال باشد انجام معامله با تصویب مدیرعامل و برای بیش از ۵۰ میلیون ریال با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. تبصره ۹ ) چنانچه اجاره املاک ، ساختمانها، ماشین آلات و وسائط نقلیه به پیمانکاران برای مدت انجام کار مورد قرارداد در نظر باشد . میزان اجاره بهاء به توافق طرفین و با نظر مدیرعامل تعیین خواهد شد .

ماده ۳۰

فروش کالا وخدمات وانعقاد قراردادهای تعمیراتی وساخت قطعات و شرکت در مناقصه و واگذاری کار به پیمانکاران دست دوم با رعایت ضوابط ودستورالعملهای ذیربط که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد و با نظر مدیرعامل شرکت خواهد بود . تبصره ۱۰) قیمت فروش خدمات و بهای ساخت کالا براساس قیمت تمام شده کالا و نرخهای فروش انجام کار که در مورد هر گروه از کالاها به تصویب هیات مدیره می رسد تعیین خواهد شد . تبصره ۱۱) نرخ فروش ساعت کار خدمات در رده های مختلف و نرخ فروش ساعت کار ماشین آلات برای محاسبه قیمت تمام شده با تصویب هیات مدیره خواهد بود . این آیین نامه در ۹ فصل و ۳۰ماده و ۱۱ تبصره و با رعایت اساسنامه شرکت تنظیم و در صورت تایید مدیرعامل به تصویب خواهد رسید و پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود .  
منبع: modiriatmali.com
 
ادامه مطلب
انواع ماساژها و تاثیر آن بر روی بیماری

انواع ماساژها و تاثیر آن بر روی بیماری

بازدید : 874
تاثیر ماساژ ماساژ درمانی ١- کوبش : در بحث ماساژ درمانی ، این روش شامل حرکت دست‌ها با استفاده از ضربات طولانی و یکسان بر روی سطح بدن است. کوبش به پنج شیوه انجام می‌شود، یعنی ضربه زدن با (١) کف هر دو دست (٢) کف یک دست (٣) مفاصل انگشت‌ها (۴) سر انگشت شست و (۵) نوک انگشتان. کوبش چرخش خون را افزایش داده و سیستم عصبی بدن را آرام می‌کند. این روش ماساژ در ماساژ درمانی ، همچنین گرمادهنده و آرام بخش است. کوبش در درمان وضعیت تحلیل رفته پوست بسیار مفید است. ٢- مالش : در بحث ماساژ درمانی این روش ماساژ حرکاتی هستند که ماهیتا دایره ‌وار بوده و با کمک انگشت شست و نوک انگشتان و یا کف دست‌ها به سمت مفاصل یا اطراف آن‌ها انجام می‌شود. مالش مفاصل، زردپی‌ها و ماهیچه‌ها را منعطف کرده و حذف مواد زائد را از بدن از طریق تخریب آن‌ها تسهیل می‌بخشد. در ماساژ درمانی ، روش مالش همچنین باعث کاهش تورم بعد از التهاب اعصاب می‌شود. ٣- پتریساژ : در بحث ماساژ درمانی ، پتریساژ فرایند مشت و مال دادن، فشار وارد کردن و حرکات چرخشی بر روی بافت‌هاست و با یک یا هر دو دست و دو انگشت شست یا با انگشتان شست و انگشت‌ها انجام می‌شود. ماساژ دهنده برای عمل ماساژ درمانی باید فشار سنگینی را برای مشت و مال دادن عمیق و فشار آرامی را برای مشت و مال دادن سطحی و سبک بر روی بدن فرد وارد کند. پتریساژ روش ماساژ درمانی مناسبی برای رفع مشکلات ماهیچه‌ای است. این روش ماساژ در ماساژ درمانی ، مواد مغذی را در بدن افزایش داده، ماهیچه‌ها را تقویت کرده، احتقان روده‌ها را برطرف کرده و به حذف سموم از بدن کمک می‌کند. در ماساژ درمانی روش پتریساژ ، فعالیت و تنفس سلولی را تقویت کرده و سموم ایجاد کننده خستگی را از بین برده و فعالیت پایانه‌های عصبی را افزایش می‌دهد. و... تاثیر ماساژ ماساژها در روشهای اصلاح حرکت و ساختار: این تکنیکها بر ساختار و حرکت بدن تأکید دارند .این روشها بدن را با کمک وزن و با دست ورزی بر روی بافتهای نرم و یا اصلاح الگوهای غلط حرکتی ، سازماندهی و کامل می کنند. نمونه های آن عبارتند از: هلر ورک، رولفینگ، فلدن کرایس و تکنیک الکساندر. ▪ ماساژ شرقی: تکنیکهای ماساژ شرقی بر اساس اصول طب سنتی چین بنا شده و انرژی حیاتی را که معتقدند در کانال های غیر قابل رؤیت در بدن جریان دارد تجدید می کنند .این متد ها شامل طب فشاری و شیاتسو می باشند. ▪ متدهای انرژی- پایه: این متدها که در طب سنتی چین یافت نمی شوند، منجر به اثر بر روی حوزه انرژی که درون و اطراف بدن را احاطه کرده ،می شوند .این کار هم با فشار و دست ورزی بر روی جسم وهم از طریق عبور دست از میان یا درون حوزه انرژی بدن صورت می گیرد. نمونه های روش های انرژی عبارتند از: درمان قطبی، لمس شفابخش و ریکی. بسیاری از ماساژدرمانگر ها ترکیبی از روش های فو ق را بر اساس وضعیت بیمار اعمال می کنند. ● ماساژدرمانی چگونه اثر می کند ؟ معمولا انواع ماساژ با یک مکانیسم مشابه بر روی بدن اثر می گذارند. زمانیکه ماهیچه بیش از حد فعالیت دارد تجمع مواد زاید از جمله اسیدلاکتیک می تواند باعث درد، گرفتگی و حتی اسپاسم عضلات شود. ماساژ بطور عام و ماساژ سوئدی به طور خاص، گردش خون و جریان لنفاوی را بهبود بخشیده ، مواد غذایی و اکسیژن تازه را به بافتهای مزبور می رساند و به خروج مواد سمی و بهبودی کمک می کند. همچنین عضلات در حال کشش می توانند به رگهای خونی و اعصاب فشار آورده وبا محدود کردن جریان خون باعث ایجاد درد شوند .با ماساژ منطقه مورد اثر ، بتدریج فشار عضله بر اعصاب درگیر کاهش یافته و درد کاهش می یابد. همین مکانیسم در بهبود عضلات آسیب دیده با ماساژ درمانی باعث سودمندی آن است. علاوه بر این، ماساژ درمانی باعث افزایش اندروفین ها (نابود کننده های درد) و افزایش ترشح هورمون سروتونین (تعدیل کننده خلق و خوی) می شود. همچنین ثابت شده که هورمون استرس (کورتیزول) را آزاد می نماید.به همین دلیل ماساژ درمانی اغلب به عنوان یک درمان تکمیلی برای افرادی که سیستم ایمنی آنها بر اثر استرس تضعیف شده توصیه می شود. ماساژ درمانی چیست ؟ ماساژدرمانی عبارتست از دست ورزی بر روی بافت های نرم بدن. این درمان به رهایی از استرس و فشار عضلانی و درد ناشی از صدما ت و سرعت بهبود ناراحتیهای حاد و مزمن کمک می کند. امروزه میلیونها نفر در سراسر جهان از این روش به عنوان یک روش مراقبت بهداشتی استفاده می کنند. ● تاریخچه ماساژدرمانی چیست ؟ تاریخچه این درمان به حدود ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد . در متن کتاب امپراطور زرد (کتاب مرجع طب داخلی چین) برای درمان فلج و تب و لرز به ورزش، ماساژ پوست و عضلات و نیز تمرینات بر روی دست و پا توصیه شده است. بقراط در حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد ضرورت استفاده از مالش را به عنوان یک درمان بخصوص در درمان آسیبهای ورزشی و جنگی ، به پزشکان گوشزد کرد. اسناد قدیمی دال بر استفاده ژاپنیها و نیز سایر تمدنها نظیر مصر، روم و عرب از ماساژدرمانی موجود است. ماساژدرمانی به شیوه نوین و علمی، توسط هنریک لینگ (۱۸۳۹-۱۷۷۶) بر پایه ماساژ و ورزش بنیان نهاده شد. دو برادر پزشک امریکایی به نام جورج و چارلز تیلور پس از تحصیل در سوئد ، در سال ۱۸۵۰ ماساژدرمانی را به امریکا معرفی نمودند . ● سبکهای مختلف ماساژدرمانی کدامند؟ امروزه بالغ بر ۸۰نوع مختلف ماساژ و کار بر روی بدن وجود دارد .این تکنیک ها به پنج گروه تقسیم می شوند: ▪ ماساژ سنتی اروپایی: شامل متدهایی بر اساس فیزیولوژی و آناتومی طب غربی. پنج تکنیک دست ورزی بافت های نرم بدن در آن مورد استفاده قرار می گیرند . ▪ ماساژدرمانی معاصر غربی: این روش نیز بر پایه روشهای مدرن آناتومیک شامل تکنیکهای دست ورزی فراتر از چارچوب ماساژدرمانی سوئدی بنا شده است وشامل ماساژ عصبی، ماساژ ورزشی و میوتراپی می باشد.
ادامه مطلب

طب سنتی

بازدید : 5383
طب سنتی استفاده از سرنخ هایی که دانش طب سنتی مردم بومی در زمینه داروها به دست می دهد مسیر گذار از موجودات وحشی به محصولات تجاری را بسیار کوتاه می کند. این نکته قابل توجهی است که حدود ۷۴درصد از ترکیب های دارویی خالص که در هر جایی از جهان مصرف می شود بر اساس رهنمود های طب سنتی به دست آمده است . با توجه به اینکه زندگی مردم طی نسل ها وابسته به این (مجموعه طب سنتی) بوده است، بنابراین بخش عمده آن مطمئن وقابل اتکاست و روش های استخراج، مقدار ونوع مصرف به دفعات بیشمار از طریق آزمون و خطا تعیین شده است. در مورد پزشکی ایران باستان اطلاعات زیادی برجای نمانده، لیکن به نظر می رسد در قلمرو گسترده هخامنشیان تشکیلات پزشکی منظمی وجود داشته است و ظاهرا مفهوم «اخلاط رابعه» که مبنای طب بقراطی می باشد از ایران باستان به یونان راه یافته است. انتقال مذکور به دنبال حمله اسکندر به ایران وطی دوران سلوکی صورت پذیرفته است. طب ایرانی در دوره اشکانی آمیخته ای از طب یونانی در دوره اشکانی آمیخته ای از طب یونانی و طب زرتشتی بود. برخی پزشکان نامور عصر مذکور از قبیل آزوتکس و فرهاته( فرهاد) بر همین منوال عمل می کردند. این روند تا زمان ساسانیان نیز ادامه یافت و آموزه های پزشکی ملغمه ای از مکاتب طب یونان، هند و نیزتعالیم زرتشتی بود. در این دوران رئیس کل بهداری کشور به نام «درذستبد= درستبد» خوانده می شد. در همین دوران دانشگاه و بیمارستان «گندی شاپور» در شمال غربی خوزستان تاسیس شد که در دوران انوشیروان به حداکثر اعتلا رسید. در دانشگاه مذکور اساتید یونانی، سریانی، هندی و ایرانی به تدریس اشتغال داشته و کتاب های گوناگون را به زبان پهلوی در می آوردند. پزشکان نامور قرون نخستین اسامی از قبیل حنین بن الحق، سهل بن شاپور، عیسی بن مهاربخت، عیسی بن شهلافا، یوحنابن سرافیون، داویدبن سرافیون و نیز اعضای خاندان های بختیشوع و ماسرجویه که در مباحث بعدی بدانها اشارت خواهد رفت، عموما از دست پروردگان همین دانشگاه بودند. از نظر طب کهن، از آنجا که انسان معتدل به طور مطلق به ندرت وجود دارد، بیشتر افراد گرفتار غلبه کم و بیش یکی از مزاج های گرم یا سرد هستند. بر اساس مطالب کتاب های مربوط به طب کهن ایرانی از جمله کتاب قانون ابن سینا و نیز انواع دیگری از طب های کهن مانند طب کهن یونانی، طب کهن چینی (۵ مزاج)، طب کهن عربی و... افراد به چهار مزاج گرم و خشک، گرم و مرطوب، سرد و خشک و سرد و مرطوب تقسیم می شوند که از این بین دو مزاج گرم و سرد مزاج های اصلی را تشکیل می دهند، افراد گرم مزاج معمولا افراد پرانرژی، پرکار، فعال و برونگرا هستند که احساسات خود را سریع بروز می دهند به طوری که افراد گرم و خشک تحریک پذیری فوق العاده ای دارند وخیلی زود خشمگین می شوند.در افراد گرم مزاج معمولا سوزش اندام ها و احساس حرارت ناگهانی بدون علت مشاهده می شود. نبض افراد گرم مزاج سریع می زند و رگ ها، برجسته و فراخ است. به طوری که افراد گرم و مرطوب، رنگ چهره شان به دلیل فراوانی خونی که در رگ ها وارد می شود به سرخی گرایش دارد. بدن افراد گرم مزاج در هوای سرد به راحتی با عوامل فیزیکی و فیزیولوژیک گرم می شود اما خنک شدن بدن آنها در هوای گرم به راحتی قابل انجام نیست. افراد گرم مزاج معمولا غذاهای گرم مزاج (از نظر طب سنتی) را به خوبی تحمل نمی کنند. از طرف دیگر در بین افراد دارای مزاج سرد، سستی، ناتوانی، کمبود انرژی و احساس ضعف شایع است؛ به طوری که افراد سرد و مرطوب مزاج، کند، بی حال و بی حوصله بوده و تمایل چندانی به انجام کار ندارند و افراد سرد و خشک مزاج به ندرت تا پایان روز انرژی کافی برای انجام کار دارند. به طور کلی افراد سرد مزاج درون گرا بوده و احساسات خود را کمتر بروز می دهند. افراد سرد و مرطوب مزاج تحریک پذیری پایین دارند و بی خیال و غیر حساسند. نبض درآنها آرام بوده و رگها باریک است و خون اندکی در آنها جریان دارد.به طوری که سفیدی و رنگ پریدگی در افراد دارای مزاج سرد و مرطوب کاملا مشهود است. بدن افرادی که دچار غلبه سردی مزاج هستند در هوای سرد به راحتی با عوامل فیزیکی و فیزیولوژیک گرم نمی شود و سرما تا مدت زیادی در بدن این افراد باقی می ماند. افراد سرد مزاج معمولا غذاهای سرد مزاج (از نظر طب سنتی) را به خوبی تحمل نمی کنند! از آنجا که پاسخ بدن به استرس ها از طریق سه سیستم یعنی اعصاب سمپاتیک، اعصاب پاراسمپاتیک وغدد فوق کلیوی صورت می گیرد که تحریک هر کدام از این سیستم ها اثرات متفاوتی روی هوموستاز (حفظ تعادل اعمال بدن) در بدن داشته و عملکرد آنها نقش مهمی در حفظ تعادل اعمال بدن دارند، در این پژوهش سعی شد نشان داده شود که فعالیت این سیستم ها در بدن افراد گرم مزاج و سرد مزاج چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند. منبع اصلی ترشح هورمون نوراپی نفرین، سیستم عصبی سمپاتیک و منبع اصلی ترشح هورمون های اپی نفرین و کورتیزول، غدد فوق کلیوی است؛ از طرف دیگر، سیستم عصبی سمپاتیک به دو بخش سیستم عصبی سمپاتیک مربوط به اعصاب محیطی سمپاتیک وسیستم عصبی سمپاتیک مربوط به غدد کلیوی تقسیم بندی می شود. سیستم عصبی پاراسمپاتیک نیز مربوط به تحریک اعصاب واگ است. از طرفی پاسخ های ایمنی نیز که نقش مهمی در حفظ تعادل اعمال بدن دارند به دو دسته کلی تقسیم می شوند که انحراف پاسخ ایمنی به سمت TH۱ باعث تقویت پاسخ ایمنی سلولی و انحراف پاسخ ایمنی به سمت TH۲ باعث تقویت پاسخ ایمنی هومورال، تولید آنتی بادی و همچنین واکنش های آلرژیک می شود. تقسیم بندی افراد به گرم مزاج و سردمزاج نه تنها در طب کهن ایرانی، بلکه در تمامی طب های کهن که به این تقسیم بندی باور دارند، وجود دارد.مطابق این اصل، بدن دارای توانایی ذاتی ایجاد و نگهداری سلامتی است. در حقیقت تمام شاخه های طب مکمل به شیوه های مختلف می کوشند تا از قابلیت های خوددرمانی بدن استفاده کنند. در این میان نقش پزشک، کمک به اجرای این مراحل است. او باید بکوشد تا با شناسایی دقیق، موانعی را که در راه جریان و روند حفظ سلامتی وجود دارد برطرف سازد. در این نگرش متفاوت، پزشک همکار طبیعت است و نقش وی کمک به افزایش سرعت درمان با برطرف کردن موانعی است که روند خوددرمانی بدن را به تعویق می اندازد یا از آن جلوگیری می کند. در واقع بدن انسان به تنهایی قدرت بهبود و ترمیم خود را دارد و بیمار تنها نیازمند معالجاتی است که این فرآیند را تقویت کند و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن یکی از اهداف عمده تمامی این روش ها محسوب می شود.هر بیمار، یک وجود خاص است، با تاریخچه منحصر به فرد، شرایط ویژه و علتی منحصر بفرد که سبب بیماری شده است و بنابراین محتاج برنامه و روند درمانی مخصوص خود است. بر خلاف درمان های پزشکی رایج که روی شاخص های آماری جامعه متمرکز است، برنامه درمانی در طب مکمل بر اساس ویژگی های خود شخص شکل می گیرد و متخصصان طب سنتی بیشتر بر درمان های طبیعی مثل رژیم های غذایی، ورزش و داروهای گیاهی تکیه دارند و عمل جراحی در این روش ها بسیار نادر و آخرین راه چاره است. از آنجا که متخصصان این علوم ارتباط مناسب ذهن و جسم را برای حفظ سلامت ضروری می دانند، لذا روش های خاصی را برای تقویت این رابطه مورد استفاده قرار می دهند. این مسئله توانایی بیمار در کنترل نشانه های بیماری راتقویت می کند. یکی از بهترین روش ها برای تقویت ارتباط ذهن و جسم، مدیتیشن است. ● گیاه درمانی (Phytotherapy) درمان بیماری های مختلف جسمی و روحی به وسیله گیاهان را «گیاه درمانی» می گویند. یکی از روش های قدیمی جهان، طب گیاهی است. خداوند حکیم درمان همه بیماری ها و دردها را در طبیعت قرار داده است.«طبیعت خادم طبیعت است.» ● حجامت (Cupping) در زبان فارسی حجامت به معنی مداوا تعریف شده و یک روش خون گیری است که برای پیشگیری از بیماری ها و درمان بعضی بیماری ها انجام می گیرد. حجامت خشک بدون تیغ و خون گیری است و حجامت تر همراه خون گیری است. حجامت در پیشگیری و درمان بیماری هایی چون آسم، اعتیاد به مواد مخدر، نارسایی هضم غذا، سردردهای میگرنی و اعصاب، چربی خون، غلظت خون و بیماری های پوستی کاربرد دارد. ● بادکش درمانی (Dry cupping) بادکش درمانی، ایجاد مکش در نقاط مختلف بدن به منظور انبساط عروقی بدن و انحراف مواد از نقطه خاص است که حجامت خشک نیز نامیده می شود. انجام بادکش و چرخاندن لیوان روی بدن افراد فلج شده ناشی از سکته مغزی و قلبی، باعث بهبودی می شود. در بعضی بیماران انجام بادکش با ترکیبی از روغن های مخصوص باید صورت گیرد. ● زالو درمانی(Leech therapy) زالو درمانی یکی از روش های خون گیری طبی محسوب می شود که به لحاظ نحوه خون گیری و ماده هیرودین که توسط زالو به بدن وارد می شود، در طب سنتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر زالویی اثر درمانی ندارد. در بزاق زالو ماده ضد انعقادی ای وجود دارد که موجب رقیق شدن خون، بازشدن عروق تنگ و در نتیجه موجب افزایش خون رسانی و اکسیژن رسانی موضع یا عضو می شود. اکنون زالو درمانی در بیماری هایی چون تنگی عروق قلب، پیوند پوست، پیوند اعضا، واریس، ضایعات پوستی، بیماری های مفاصل، آرتروز، هموروئید، زیبایی پوست و تقویت سیستم ایمنی کاربرد دارد. ● فصد (رگ زدن) (Fasd) یکی از روش های خون گیری در طب سنتی است. این عمل باعث دفع بسیاری از سموم بدن به خصوص در مواقع غلبه سودا شده و مواد زائدی که در خون رسوب و افزایش پیدا می کند را نیز دفع می کند. فصد در واقع همان رگ زدن است، ولی باید توسط افراد ماهر و متخصص صورت گیرد. کاربردهای مهم فصد عبارتند از: کمردرد سیاتیکی، هموروئید، پاکسازی طبایع غالب، بیماری های گوارشی و.... ● آب درمانی یا آبزن ها (Hydrotherapy)
ادامه مطلب

مدارک دانشگاهی در ایران،انگلستان و آمریکا

بازدید : 2078

 

بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ایرانیان ارائه می دهد: همه ما درباره مدارک دانشگاهی در ایران به اندازه کافی می دانیم: (که به در مقاله مدرک تحصیلی درباره آن صحبت شد)، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و سرانجام فوق دکترا. این مدارج را می توان پله پله طی کرد (ناپیوسته) و یا به طور پیوسته (البته تا دکترای حرفه ای). اما آیا تا کنون به یافتن معادل انگلیسی آنها نیاز پیدا کرده اید؟ کاری که تا حدی مساله دار به نظر می رسد. در این نوشته باما سعی کرده مدارج دانشگاهی معتبر دنیا را به شما معرفی کند.
مدرک تحصیلی آمریکا
در آمریکا، درجات اصلی دانشگاهی، عبارتند از:
الف) لیسانس (Bachelor’s Degree) که معولا ۴ سال است و خود به دو دسته تقسیم می شود:
Bachelor of Art یا (.B.A): که همان لیسانس خودمان است در رشته های علوم انسانی مثلا علوم طبیعی، علوم اجتماعی و زبانهای خارجی
Bachelor of Science یا (.B.S یا .B.Sc): که همان لیسانس خودمان است در رشته های تجربی و مهندسی.

ب) فوق لیسانس (Master’s Degree) که معولا دو تا سه سال است و باز هم به دو دسته تقسیم می شود:
Master of Art یا (.M.A): که همان فوق لیسانس خودمان است در رشته های علوم انسانی مثلا علوم طبیعی، علوم اجتماعی و زبانهای خارجی
Master of Science یا (.M.S یا .M.Sc): که همان فوق لیسانس خودمان است در رشته های تجربی و مهندسی.
ج)دکترا (معمولا.Ph.D) که حدودا یکسال یا بیشتر به طول می انجامد و فرد علاوه بر تحصیل باید به تدریس و انجام پایان نامه نیز مبادرت ورزد.

همچنین در بعضی از رشته ها که کار عملی در آنها ضرورت دارد (مانند حقوق، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و… ) نوع دیگری از درجات علمی به نام First Professional Degree وجود دارد که خود در دو رده Graduate و Undergraduate (قبل از لیسانس یا بعد از لیسانس) اهدا می شود.  در صورتی که فرد در رده Graduate موفق به اخذ First Professional Degree شود به آن دکترای حرفه ای (Professional Doctorate)  می گویند. این نوع مدرک معمولا در آمریکا رایج است ( و البته در ایران). در بیشتر کشورهای جهان برای دکترای حرفه ای معادل لیسانس یا فوق لیسانس آن را به فرد اهدا می کنند( در این کشورها، واژه دکتر به معنی کسی است که در اثر تحقیق و پژوهش و با طی دوره های ویژه به آن نایل گشته است).

مدرک تحصیلی انگلستان
در انگلیس و کشورهایی که از سیستم انگلیسی در دانشگاه هایشان پیروی می کنند(مثل کانادا، ایرلند، هند، سنگاپور و هنگ کنگ) دو نوع لیسانس برای هر کدام از.B.A یا .B.S وجود دارد: نوع اول که نوع معمولی آن است و به آن Pass Degree می گویند و معمولا سه سال طول می کشد و نوع دوم که نیازمند نمرات بالاتر در طول تحصیل و گاها طی دوره طولانی تری است که به آن Honours Degree می گویند. اگر فردی لیسانس از نوع دوم داشته باشد کلمه Hons را بعد از عنوان مدرکش داخل پرانتز می نویسند. مانند (B.A. (Hons
برای مدارج بالاتر (Postgraduate) مانند M.A مدرک Honours وجود ندارد چون معمولا در این رده ها ارزیابی به وسیله امتحان انجام نمی شود.
همچنین در اینجا هم مدرک دکترای حرفه ای وجود دارد مثلا برای پزشکان (.M.D) و برای متخصصان دندانپزشکی (DDS).

در پایان ذکر این نکته را ضروری می دانم: این نوشته تنها چکیده مختصری از انواع مدارج و مدارک علمی موجود در دنیاست که من با کمک دانشنامه wikipedia جمع آوری کرده ام. اگر دوستان اطلاعات و یا تجربه بیشتری در این زمینه دارند خواهشمندم نظر خود را به صورت کامنت در زیر مطلب درج کنند تا دیگران هم از آن استفاده لازم راببرند.

نکته :

در کشور آلمان دوره لیسانس یا .B.S تقریبا سه سال طول می کشد و مدرک اعطایی معادل (B.S. (Hons است. همچنین در آلمان, به مدرک فوق لیسانس یا .M.S از قدیم Diplom می گفته اند که تا ۵ سال هم طول می کشد. البته این عنوان در حال تغییر می باشد.

ادامه مطلب

مدرک تحصیلی و رشته های دانشگاهی به انگلیسی

بازدید : 1755

ایباما - بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ایرانیان برای علاقه مندان به دانستن نام لاتین رشته های دانشگاهی و یا تحصیلی خود این مقاله آموزشی را منتشر می نماید.

دقت کنید که این‌ها مقاطع کلی هستند و نه گرایش‌ها. باید ببینید که رشته تحصیلی شما زیرمجموعه کدام یک قرار می‌گیرد. اگر به طور مثال کارشناسی دارید و نمی‌دانید زیرمجموعه کدام قرار می‌گیرید، می‌توانید همان Bachelor’s degree را در نظر بگیرید و سپس رشته خود را به انگلیسی بگویید که معمولاً گفتن رشته به انگلیسی کار سختی نیست.

حتما تاحالا برای شما هم پیش اومده که نیاز به ثبت مدرک یا رشته تحصیلی خود به زبان انگلیسی داشته باشید. در اینجا لیستی از مدارک دانشگاهی و رشته های تحصیلی به زبان انگلیسی رو براتون آماده کردیم. البته در پست بعدی لیست کاملی از دوره های آموزشی کوتاه مدت به ربان انگلیسی معرفی میشوند تا به راحتی بتوانید حتی دوره های گذرانیده شده خود را به انگلیسی بیان نمایید.

در صورتی که پیشنهادی دارید در زیر همین مطلب در مرکز آموزش مجازی باما به اشتراک بگذارید. با تشکر
رشته های تحصیلی :

مهندسی صنایع  Industrial Engineering

مهندسی عمران Civil Engineering

مهندسی معماری Architecture

فناوری اطلاعات Information Technology

داروسازی Pharmaceutics

هنرهای زیبا Fine Arts

حقوق Laws

فلسفه Philosophy

بهداشت عمومی Public health

کارشناسی ارشد مدیریت تجاری Master of Business Administration

الهیات Divinity

دکترای پزشکی Doctor of Medicine

مامایی Midwifery

روان پزشکی Psychiatry

عصب شناسی Neurology

آسیب شناسی Pathology

جراحی Surgery

پرتو شناسی Radiology

میکروبیولوژی Microbiology

انگل شناسی Parasitology

هوشبری Anesthesia

پرستاری Nursing

مهندسی مواد Metallurgy

الکترونیک Electronics

مخابرات Telecommunication

شیمی Chemistry

ریاضیات Mathematics

علوم خاک Soil Science

بینایی سنجی Optometry

گفتار درمانی Speech Therapy

فیزیو تراپی Physical Therapy

مقطع کاردانی یا فوق دیپلم Associate’s degree

کاردانی هنر (Associate of Arts (A.A

کاردانی هنر و علوم (Associate of Arts and Science (A.A.S

کاردانی علوم (Associate of Science (A.S

مقطع کارشناسی یا لیسانس Bachelor’s degree

کارشناسی مهندسی (Bachelor of Engineering (B.Eng

کارشناسی تکنولوژی (Bachelor of Technology (B.Tech

کارشناسی داروسازی (Bachelor of Pharmacy (B.Pharm

کارشناسی معماری (Bachelor of Architecture (B.Arch

کارشناسی علوم تجربی یا علوم کاربردی (Bachelor of Applied Science (B.A.Sc

کارشناسی مدیریت شغلی (Bachelor of Business Administration (B.B.A

کارشناسی هنرهای زیبا (Bachelor of Fine Arts (B.F.A

کارشناسی تحصیلات (Bachelor of Education (B.Ed

کارشناسی تجارت (Bachelor of Commerce (B.Com

رشته دانشگاهی

کارشناسی حقوق (Bachelor of Laws (LL.B

مقطع کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس Master’s Degree

کارشناسی ارشد کار اجتماعی (Master of Social Work (M.S.W

کارشناسی ارشد تکنولوژی (Master of Technology (M.Tech

کارشناسی ارشد فلسفه (Master of Philosophy (M.Phil

کارشناسی ارشد مدیریت عمومی (Master of Public Administration (M.P.A

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (Master of Public Health (M.P.H)

کارشناسی ارشد معماری (Master of Architecture (M.Arch

کارشناسی ارشد هنر (Master of Arts (M.A

کارشناسی ارشد مدیریت تجاری (Master of Business Administration (M.B.A

کارشناسی ارشد کاربردهای کامپیوتر (Master of Computer Applications (M.C.A

کارشناسی ارشد الهیات (Master of Divinity (M.Div

کارشناسی ارشد حقوق (Master of Laws (LL.M

کارشناسی ارشد علوم اطلاعات و کتابداری (Master of Library & Information Science (M.L.I.S

کارشناسی ارشد هنرهای زیبا (Master of Fine Arts (M.F.A

کارشناسی ارشد تحصیلات (Master of Education (M.Ed

کارشناسی ارشد مهندسی (Master of Engineering (M.Eng

دکترا Doctorate

دکترای تحصیلات (Doctor of Education (Ed.D

دکترای داروسازی (Doctor of Pharmacy (Pharm.D

دکترای فلسفه – البته فسلفه بیشتر به معنای بالاترین درجه است و بنابراین پی.اچ.دی برای همه نوع دکترا گفته می‌شود (Doctor of Philosophy (Ph.D)

دکترای حقوق (Doctor of Law (J.D

دکترای پزشکی Doctor of Medicine (M.D

bamalogo2
مقاطع تحصیلی :

دانشجوی سال اول : Freshman

دانشجوی سال دوم : Sophomore

دانشجوی سال سوم : Junior

دانشجوی سال چهارم : Senior

فوق دیپلم :A.D/ Associate Degree
AA= is short for Associate of Arts

مدرک لیسانس در رشته‏ ­های علمی و فنی مهندسی مثل فیزیک، الکترونیک  : Bachelor of Science / B.S

مدرک لیسانس در رشته­ های علوم انسانی و هنر : Bachelor of Arts / B.A

مدرک فوق لیسانس : Master of Science
Master of Arts

کلاس چندمی؟
Which grade are you in

کلاس چهارمم
I’m in the fourth grade.

سال چندمی؟
What year are you in?

سال سوم هستم
I’m in the third year. / I’m doing my junior year

رشته تحصیلیت چیه؟
What’s your major / field of study

ترک تحصیل کردن
To drop out of / college dropout

این نیمسال (ترم) هچده واحد درسی گرفته­ام.
I’ve taken 18 units this semester

رشته: course

اما تعریف لانگمن:

a class in a particular subject:

Paul is taking a course on Marxist philosophy

بر اساس این تعریف longman مطمئن نیستم که course به معنی رشته هستش یا درس ؟ اما تو خیلی از سایتای دانشگاهی می گن search your course یعنی رشته تونو جستجو کنین.

مقطع تحصیلی: program

ریز نمرات: transcript

واحد: credit

درس: unit یا subject

دوره: course

ادامه مطلب

اخذ مدرک تحصیلی

بازدید : 70198

مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی برخی امتیازاتی که افراد کسب می کنند موقت هستند ، مثلا اگر کسی پست و مقامی در یک اداره بگیرد ، با یک دستور که از طرف مافوق او صادر می شود ، او از سمت خود برکنار و به کار دیگری مشغول می شود . ولی برخی امتیازات از ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود خواهد داشت.

از جمله این امتیازات ، داشتن مدرک تحصیلی است که تایید کننده میزان تحصیلات رسمی دارنده آن است . بنابراین شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامه آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه)شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلی ساخته اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشده اند که وقتی مدرکشان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد.

شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامه آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه)شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند.


مقاطع تحصیلی یکی از ملاک های استخدام و برقراری حقوق و مزایا در سازمان ها و ادارات دولتی و بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، داشتن مدرک تحصیلی خاص است . و اشخاصی که استخدام می شوند ، به تناسب شایستگی های خود ، و از جمله مدرک تحصیلی ، حقوق و مزایا دریافت می کنند. تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند.

مقاطع تحصیلی مورد نظر عبارتند از:

پایان دوره دبستان (ابتدائی)

پایان دوره راهنمائی (سیکل)

 پایان دوره متوسطه (دیپلم)

 پایان دوره کارشناسی(لیسانس)

پایان دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

 پایان دوره تخصص (دکتری)

پایان دوره فوق تخصص (فوق دکتری)

دانشجو مقاطع ذکر شده ، توسط مدارس و دانشگاه به اجرا در می آید و چنانچه شخصی هر یک ار دوره های مذکور را طی کند، مدرک همان دوره به او اعطا می شود . البته در مواردی که تحصیلات افراد در مراکز آموزشی دیگر (مثل حوزه های علمیه) که با ترتیب ذکر شده دوره تحصیلی دائر نشده است ، صورت گرفته باشد ، برای استخدام فارغ التحصیلان ، میزان تحصیلات افراد با مقطع رسمی اشاره شده تطبیق داده شده و معادل سازی می شود.

با توجه به مقاطع اشاره شده ، هر یک از کسانی که به استخدام در می آیند، به تناسب میزان تحصیلات خود ، گروه بندی شده و در گروه کسانی که با مدرک تحصیلی آن ها مشغول خدمت می شوند ، به کار اشتغال می ورزند.


 تحصیلات خارج از کشور با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند. سه وزارتخانه آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم و تحقیقات و فناوری ، هر کدام دارای اداراتی هستند که مدرک تحصیلی دروس خوانده شده توسط دانش آموختگان خارج از کشور را بررسی و ارزشیابی می کنند و پس از آن اقدام به صدور گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی در مقطعی که تحصیلات اشخاص یاد شده با آن برابری دارد می کنند. تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند. چنانچه تحصیلات افراد، در مراکز و دانشگاه های خارجی فاقد وجاهت علمی و غیر معتبر انجام شده باشد ، حتی اگر این افراد در کشور محل تحصیل ، فارغ التحصیل شناخته شوند، ولی به دلیل تائید نشدن مدرکشان از سوی وزارتخانه های مربرطه ، نمی توانند از امتیازات مقاطع تحصیلی ایران استفاده کنند. دانشجو به همین دلیل به کسانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را به صورت آزاد دارند، توصیه شده است قبل از اشتغال به تحصیل ، در رابطه با کیفیت مرکز آموزش کشور خارجی ، از وزارت خانه مربوطه پرسش های لازم به عمل آورند و از این نکته مطمئن شوند که بعد از فراغت از تحصیل ، مدرک آنها در ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.


امتحانات:  اعطای هر مدرک تحصیلی معمولا در گرو ِ گرفتن یک یا چند امتحان است، به نحوی که اگر کسی در این امتحانات موفق نشود ، مدرکی برای وی صادر نخواهد شد . به همین دلیل مقررات و قوانینی که برای تقلب یا افشا کردن سوالات امتحانی (مخصوصا امتحانات ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور و امتحانات نهائی مدارس) در نظر گرفته شده بسیار سنگین و شدید است. تخلفات امتحانی ممکن است یا از سوی کارکنان اداره و موسسات آموزشی صورت گیرد و یا توسط افراد دیگر. اگر اینگونه تخلفات (مثل افشای سوالات) توسط کارکنان موسسه آموزشی صورت گرفته باشد، در صورت اثبات، کارکنان متخلف طبق قانون به محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم می شوند و در صورتی که تخلفات ذکر شده توسط دیگران (شرکت کنندگان در آزمون یا افراد دیگر) انجام شده باشد، افراد یاد شده ، ممکن است تا سه سال زندانی شوند.(قانون مجازات افشای سوالات امتحانی( با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند.


جعل و تزویر مدارک تحصیلی چون مدرک تحصیلی به عنوان ابزاری است که به وسیله آن می توان از موقعیت های مناسب شغلی ، حقوقی ، اجتماعی و مالی برخوردار شد، لذا در برخی از موارد اشخاصی بدون این که تحصیلات لازم را داشته باشند ، به ساختن و جعل کردن مدارک تحصیلی برای خود اقدام می کنند. این اقدام در قوانین کشور ما جرم تلقی شده است و برای کسانی که مرتکب آن شوند مجازات در نظر گرفته شده است. ساختن مدرک تحصیلی جعلی، علاوه بر جرم بودن ، خطراتی را نیز به دنبال دارد . مثلا اگر شخص کم سوادی با جعل دانشنامه پزشکی ، خود را پزشک معرفی کند، و به طبابت بپردازد، روشن است که بر سر بیمارانی که به وی مراجعه می کنند چه بلائی خواهد آورد! به همین دلیل اگر کسی با ساختن مدرک جعلی سوء استفاده نیز کرده باشد، علاوه بر مجازات قانونی که برای اشخاص جعل کننده در نظر گرفته می شود، به دلیل مورد استفاده قرار دادن مدارک جعلی نیز مجازات می شود و باید خسارات کسانی که از این بابت زیان دیده اند را نیز جبران کند. امروزه برای پیشگیری از جعل و تزویر، ادارات دولتی و موسساتی که می خواهند به استخدام اشخاص با مدارک تحصیلی معینی اقدام بکنند، بعد ار مراجعه شخص متقاضی و دادن مدرک تحصیلی ، از دانشگاهی که شخص مزبور در آن تحصیل کرده ، استعلام می کنند تا معلوم شود که مدرک ارائه شده از سوی آن شخص ، واقعی است یا جعلی .

مدرک تحصیلی آسان و بدون دانشگاه رفتن : این نوع مدرک اصلا وجود ندارد و بسیاری از افراد سودجو در داخل یا خارج از کشور به شما پیشنهاد می دهند که عموما از طریق اخذ مبالغ سنگینی برای شما مدرک تحصیلی خریداری می کنند و حتی قول استعلام نیز می دهند - تجربه نشان داده حتی آنهایی که می فروشند و استعلام هم دارد بعد از مدتی استعلام مدارک از کار افتاده و مال باختگان بعضا به هیچ مرجعی هم نمی توانند شکایت کنند چراکه افدام برای خرید مدرک تحصیلی نیز خود جرم است و معاونت در جرم محسوب می گردد.

مدرک تحصیلی از دانشگاه های خارج: در بسیاری از موارد به افراد پیشنهاد خرید مدرک از دانشگاه های خارج از کشور داده میشود که این نیز جزو موارد تقلب خواهد بود و تحقیقات ما نشان داده که عموما سایت های ارائه کنندگان این مدارک جعلی هستند و حتی بعد از مدتی تغییر آدرس میدهند و هیچ رتبه ای ندارند و در اصل تشابه نامی با دانشگاه های معروف ایجاد نموده اند تا بتوانند اعتماد قربانی را به دست آورند. ایباما از خوانندگان تقاضا دارد قبل از هر اقدامی این موارد را در نظر داشته باشند یا با مشاوران ما به رایگان مشورت نمایند.


دوره های آموزشی MBA و DBA و PBA :

در چند سال گذشته در کشور ایران دوره های آموزشی ویژه مدیران کسب و کارهای گوناگون ارائه می گردد که تحت عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) ٬ مدیریت عالی کسب و کار (DBA) و مدیریت حرفه ای کسب و کار (PBA) معرفی می گردند - گرچخ این دوره ها در کشورهای دیگر تحصیلات دانشگاهی دارند و آموزش عالی ارائه کننده مقاطع در گرایش های مختلف می باشند اما در کشور ایران اغلب دوره های آموزشی کوتاه مدت آن پرطرفدار است و این موضوع بدان دلیل است که طرفداران این دوره ها متشکل از مدیران مشاغل دولتی و آزاد می باشند و عموما فرصت اختصاص زمان طولانی و رفت و آمد را نداشته و گزینه دوره های کوتاه مدت MBA و DBA و PBA را انتخاب می نمایند از این رو بنیاد آموزش مجازی ایرانیان توضیحات کاملی در خصوص این دوره ها ارائه می نماید تا به سوالات عمومی که در ذهن شما وجود دارد پاسخ داده شود.


چه مراکزی دوره های MBA و DBA و PBA معتبر ارائه می دهند | هزینه دوره و مدرک | نحوه تشکیل:

۱- مراکز آموزش های آزاد دانشگاه های کشور:

 • این مراکز که در دانشگاه های معتبر کشور مشغول به فعالیت می باشند و زیر نظر وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری مشغول به کار می باشند بالاترین سطح اعتباری این مدارک را ارائه می دهند.
 • مدارک صادر شده از طریق این مراکز دانشگاهی مورد تایید و قابلیت استعلام از دانشگاه را دارد٬ همچنین متقاضیان می توانند با مراجعت حضوری به وزارت علوم پشت گواهینامه های دریافتی را ممهور به مهر وزارت علوم نمایند.
 • این مدارک قابلیت ترجمه رسمی با درج مهر دادگستری و وزارت امور خارجه دارد و در خارج از کشور به علت درج اسم دانشگاه بر روی مدرک در خیلی موارد مشاهده شده که به عنوان مقطع بعد از ارزیابی مورد پذیرش سایر کشور ها قرار گرفته است اما این موضوع تضمین شده نیست.
 • در حال حاضر در کشور تعداد معدودی دانشگاه معتبر در حال برگذاری این دوره ها می باشند و فقط برخی از آنها گرایش های مختلفی دارند وبر حسب نوع مجوزشان به دو صورت حضوری یا غیر حضوری ارائه می گردد.
 • مدت زمان این دوره ها که در مدرک نیز درج می گردد ۶ ماهه و یکساله می باشد و حداکثر زمان آموزش ۴۰۰ ساعت می باشد.
 • هزینه شرکت در کلاس ها بر اساس مرکز ارائه کننده و اساتید و طول مدت زمان کلاس و مندرج در مدرک از ۸ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان اعلام می گردد.
 • هر سه دوره PBA و DBA و MBA در بیش از ۲۰ گرایش در این مراکز ارائه می گردد.
 • جهت شرکت در دوره ها در این مراکز به رزومه و آخرین مقطع تحصیلی متقاضیان دقت می گردد.
 • ارزیابی این مراکز از طریق آزمون حضوری و یا ارزیابی پروژه پایان دوره صورت می پذیرد.

۲- آموزشگاه های عالی آزاد زیر نظر وزارت علوم:

 • بر اساس سیاست های گسترش آموزش عالی کشور تعدادی از مراکز آموزش عالی آزاد در کشور مجوز برگزاری دوره های آموزشی در این دوره ها را به صورت محدودتر دریافت نموده اند که از لحاظ نفوذ اعتبار در رتبه دوم قرار می گیرند.
 • مدارک صادر شده از این مراکز قابلیت استعلام از همین مراکز و دریافت مهر وزارت امور خارجه بر روی پشت مدرک را دارند.
 • مدارک صادره از این مراکز نیز قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارا هستند.
 • مدت زمان این دوره ها که در مدرک درج می گردد ۶ ماهه و یکساله می باشد و حداکثز زمان آموزش ۴۳۰ ساعت می باشد.
 • هزینه شرکت در دوره های این مراکز و اخذ مدرک مربوطه از ۳ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان اعلام می گردد.
 • نحوه ارائه این دوره ها در اینگونه مراکز حضوری و به ندرت غیر حضوری می باشد.
 • دو دوره MBA و DBA در حدود ۶ گرایش در این مراکز ارائه می گردد.
 • ارزیابی در این مراکز به صورت آزمون حضوری صورت می پذیرد.

۳- آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور:

 • آموزشگاه های آزاد دارای حرفه مالی و بازرگانی برخی گرایش های مدیریت کسب و کار را دارا می باشند و مدارک صادره از این مراکز از لحاظ نفوذ اعتبار در رتبه سوم قرار می گیرند.
 • مدارک صادره از این آموزشگاه ها در دو نوع: حضور در دوره شامل بخشی از استاندارد و بدون آزمون - و نوع دوم پایان دوره شامل طی کامل استاندارد و بعد از آزمون پایان دوره در مراکز اصلی فنی و حرفه ای می باشد و هر دو نوع مدرک توسط سازمان فنی و حرفه ای استان مبدا آموزشگاه ممهور می گردد و از طریق سازمان فنی و حرفه ای قابل استعلام است.
 • مدارک صادره از آموزشگاه های آزاد قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد.
 • مدت زمان این دوره ها بر حسب ساعت و روزهای تشکیل می باشد و حداکثر ۴۰۰ ساعت درج می گردد.
 • هزینه شرکت در این دوره ها بر اساس زمان تعریف شده در پورتال فنی و حرفه ای از ۳۰۰ هزرا تومان تا ۱.۵ میلیون تومان می باشد.
 • نحوه ارائه این دوره ها اغلب به صورت حضوری و به ندرت به صورت الکترونیکی می باشد.
 • دو دوره MBA و DBA در حدود ۶ گرایش در این آموزشگاه ها ارائه می گردد.

۴- آموزش های الکترونیکی شرکت های خصوصی:

 • شرکت های خصوصی تحت بستر آموزش الکترونیکی یا LMS بومی تولید داخل اقدام به تولید محتوای دیجیتال از طریق انتشارات دیجیتال نموده و به صورت حامل دیجیتال و یا  رسانه بر خط در اختیار علاقه مندان قرار می دهند و بر اساس اعتبار جهانی و برند این مراکز از لحاظ ضریب نفوذ همتراز رتبه قبلی یعنی رتبه ۳ قرار می گیرند.
 • این سامانه ها دارای سیستم ارزیابی پروژه های پایان دوره و آزمون آنلاین است که در پایان نتایج ارزیابی در قالب گواهی نامه ای به متقاضیان اهدا می گردد.
 • گواهینامه ها و تاییدیه های این روش توسط ایباما قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه دارد.
 • هزینه شرکت در این دوره ها بر اساس گرایش و سایر موارد بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می باشد.
 • هر سه دوره MBA و PBA و DBA در این روش و در بیش از بیست گرایش ارائه می گردد.
 • نحوه ارائه محتوای این دوره ها به صورت الکترونیکی می باشد.
 • ارزیابی در این مراکز به صورت آزمون آنلاین یا ارزیابی پروژه پایان دوره می باشد.

۵- آکادمی های بین المللی :

 • برخی کمپانی ها یا آکادمی هایی که در خارج از کشور به ثبت رسیده اند با عقد تفاهم نامه ها و یا اعطاء نمایندگی های انحصاری فعالیت در سایر کشور ها به سایر شرکت ها و موسسات امکان اخذ گواهینامه های آموزشی دوره های کوتاه مدت را در ازاء ارائه مدرک قبولی شما در مورد نظر تحت نظارت مرکز مورد تفاهم فراهم می آورند برای مثال کمپانی WTG که یک شرکت به ثبت رسیده و فعال در اتحادیه اروپا و ایران می باشد این امکان را برای متقاضیان فراهم می سازد که از طریق پرداخت هزینه رزومه و گواهینامه های شما را ارزیابی و در همان دوره به شما گواهینامه بین المللی اعطاء نماید که از طریق سایت مرجع آن قابلیت استعلام و رهگیری نیز دارد.

شما می توانید جهت شرکت در دوره های آموزشی و اخذ مدارک معتبر از مشاوره رایگان کارشناسان ایباما بهره مند گردید :

۰۲۱۲۸۴۲۸۴ داخلی ۲

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

ادامه مطلب

مدرک تحصیلی

بازدید : 2229

دانشنامه یا به عبارتی مدرک تحصیلی سندی است که پس از گذراندن دوره‌های تحصیلیِ تعریف‌شده در هر کشور صادر می‌شود و حاوی مشخصات شخص صاحب مدرک، مرجع صادرکننده، مشخصات رشته و تاریخ اخذ و غیره است؛ مانند:

ادامه مطلب

مقاله آموزشی پدافند غیرعامل

بازدید : 18478
پدافند غیرعامل شامل مجموعه‌ای از اصول و اقدامات پیشگیرانه است که با انجام آنها در زمان جنگ (بدون بهره‌گیری از جنگ‌افزارها) و یا زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی، همزمان با کاهش تلفات جانی، بتوان از وارد شدن خسارات به تأسیسات حیاتی جلوگیری نمود و یا میزان خسارات را به حداقل ممکن رساند. اجرای اصول مربوط به پدافند غیرعامل در کنار افزایش امنیت مناطق حساس ملی از قبیل مراکز نظامی، سیاسی و صنعتی، باعث افزایش روحیۀ مردم، حفظ نیروهای نظامی و پشتیبانی و همچنین کاهش هزینه‌های اقتصادی (به دلیل بالا بودن هزینه‌ها در دفاع عامل) خواهد شد. همچنین با رعایت این اصول، هزینه‌های اجرای عملیات‌های نظامی دشمن به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در ادامه این گزارش ابتدا توضیحاتی در مورد پدافند غیرعامل در زمان جنگ و پیش از آن ارائه شده و سپس اقدامات لازم در مورد کاهش خسارات و تلفات در بلایای طبیعی و حوزه اطلاعات توضیحاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ۲- پدافند غیرعامل و جنگ ۲-۱-‌ پیشینۀ تاریخی با بررسی جنگ‌ها، اهمیت مسئلۀ پدافند غیرعامل بیش از پیش آشکار می‌شود. امروزه پدافند غیرعامل به دلیل وجود سلاح‌های مدرن، مخرب و کارآمد به عنوان یکی از اولویت‌های مهم بخش‌های امنیتی کشورها شناخته می‌شود. ساخت قلعه‌ها و حصارها، حفر خندق‌ها و ساخت شهرها در مناطق مناسب از جمله اقداماتی است که مردم در طول تاریخ جهت دفاع از خود و پیروزی در جنگ‌ها انجام می‌دادند. از جمله نمونه‌های مشهور در این رابطه، می‌توان به اندیشه‌های دفاعی سون‌تزو، سد دفاعی ذوالقرنین، دیوار چین، سد دفاعی خوارزمشاهیان، قلعه‌های الموت و فلک‌الافلاک و جنگ خندق اشاره نمود. همچنین ایجاد پرده دود در زمان جنگ جهانی دوّم، رنگ‌آمیزی ناوگان‌های انگلیسی در سال ۱۹۱۸، ساخت ماکت‌ها فریب‌دهنده و ارسال اطلاعات دروغین توسط اتحاد جماهیر شوروی نمونه‌هایی معروف از بهره‌گیری از مزایای استفاده از پدافند غیرعامل در دوران مدرن است. ۲-۲-‌ استحکامات دفاعی با توجه به این مسئله که در نبرد توجه دشمن به تأسیسات مهم، مراکز صنعتی و تجمعی می‌باشد، تمامی سازه‌ها و ساختمان‌های مهم (از قبیل قرارگاه فرماندهی و کنترل، پناهگاه‌ها، انبارهای تدارکاتی، پل‌ها و تأسیسات ترابری، ساختمان‌های تجاری و مسکونی متراکم و مراکز صنعتی) استحکامات دفاعی – نظامی تلقی شده و می‌بایست بر اساس اصول پدافند غیرعامل طراحی و تجهیز شوند. همچنین ایجاد خاکریز، استفاده از کیشه‌های شن (برای محافظت از لوله‌ها انتقال نفت و غیره)، ساخت دال‌ها و استوانه‌های بتنی و همچنین دیوارکشی (شامل سنگ‌چینی، آجرچینی، ساخت بلوک‌های سیمانی مسلح و بلوک‌های پیش‌ساخته) از جمله اقداماتی است که به منظور خنثی‌سازی و یا کاهش اثرات ناشی از برخورد مستقیم خمپاره، راکت و موشک و همچنین ترکش‌ها و موج انفجار انجام می‌گیرد. اگرچه ساخت سازه‌های تأسیسات بر اساس فرض برخورد مستقیم موشک چندان به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد، در شرایطی که تأسیسات و مراکز حساس در خطر اصابت مستقیم موشک، خمپاره و غیره باشد می‌بایست طراحی و اجرای سازه آنها بر اساس طرح‌های خاص بوده و مقاومت بنای آنها افزایش یابد. پناهگاه‌ها و جان‌پناه‌ها می‌‌بایست با فاصلۀ مناسب از مراکز و تأسیسات ساخته شده و مجهز به هواکش، روشنایی و سیستم برق اضطراری، کمک‌های اوّلیه، آب و غذا و ورودی‌ها و خروجی‌های متعدد باشند. جان‌پناه می‌تواند یک سنگر بتنی سرپوشیده، سنگر معمولی با دیوار آجری و یا شنی باشد. در هنگام استفاده از این اماکن، افراد می‌بایست بتوانند با نشستن درون آن از اصابت ترکش در امان باشند. پراکندگی یکی از موضوعات کلیدی در پدافند غیرعامل می‌باشد باعث کاهش خسارات حملات احتمالی دشمن می‌شود. در صورت عدم اجرای این نکته، دشمن قادر به انجام حملات متمرکز با دامنه تخریبی بالا خواهد بود. در موضوع دفاع غیرنظامی، دفاع از شهروندان غیرنظامی در زمان وقوع حملات مدنظر قرار می‌گیرد. به حداقل رساندن آثار ناشی از حملات، مقابلۀ فوری با آن و شرایط اضطراری به وجود آمده و همچنین بازیابی و راه‌اندازی تسهیلات و خدمات آسیب دیده در نتیجه حمله از مهمترین اهداف اجرای دفاع غیرنظامی می‌باشد. در کنار دفاع غیرنظامی ایجاد پدافند در مقابل حملات ویژه مانند حملات میکروبی، شیمیایی و هسته‌ای، آموزش افراد و پرسنل می‌تواند در کاهش قابل توجه خسارات ناشی از حملات احتمالی بسیار مؤثر باشد. ۲-۳-‌ اصول بنیادی در دفاع غیرعامل شامل سه بخش مکان‌یابی، انضباط استتار و احداث و ایجاد استتار می‌شود:
 • مکان‌یابی: شامل انتخاب بهترین نقطه و محل استقرار تأسیسات و بناها می‌باشد که انجام برخی امور از قبیل اختفا و استتار و همچنین استفاده از عوارض طبیعی زمین به راحتی و با کمترین هزینه انجام گیرد.
 • انضباط استتار: به معنی اجتناب از کارهایی است که ظاهر زمین و منطقه را تغییر دهد.
 • احداث و ایجاد استتار
استتار با توجه به نحوه عملکرد و توانایی‌های آشکار سازهای دشمن و نیز میدان و میزان دید آن انجام می‌گیرد. مخفی‌سازی (استفاده از پوشش‌های فیزیکی مانند تورهای استتار)، همگون‌سازی (استفاده از وسایلی که در اطراف شئ هستند مانند شاخ برگ درختان) و بدل‌سازی (استفاده از تجهیزات کاذب) از مهمترین روش‌های استتار می‌باشند. رنگ‌آمیزی، تورهای استتار، استتارهای حرارتی، راداری و چند طیفی و دود از مهمترین اقداماتی است که در زمان استتار از آنها استفاده می‌شود. ۲-۴- سایر اقدامات اختفا، پوشش، فریب، تفرقه و پراکندگی، سیستم اعلام خبر و بسیاری از موارد از دیگر اقدامات مناسب جهت بالا بردن امنیت افراد و مراکز حساس می‌باشد. ساخت ماکت‌ها، انجام محاسبات سازه‌ای به منظور مقاوم‌سازی ساختمان در زمان برخورد مستقیم بمب، موشک، خمپاره و غیره، استفاده از دستگاه‌هایی مانند رادارها، آژیرها و بلندگوها از جمله اقدامات مهم در زمانی است که می‌بایست پیش از وقوع حمله انجام داد. کنترل تردد، تخلیه مجروحین، کنترل خسارت و خنثی‌سازی بمب‌ها از مهمترین اقدامات ضروری در هنگام وقوع حمله می‌باشد.

پدافند غیر عامل


جهت ثبت نام در دوره آموزشی پدافند غیر عامل بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

این دوره به صورت غیر حضوری برگزار می گردد و محتوای آموزشی الکترونیکی در قالب CD یا DVD ارسال می شود به آدرستان

پس از پایان دوره گواهی آموزشی رایگان و مدرک معتبر پدافند غیر عامل با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴-‌ پدافند غیرعامل در زمان وقوع بلایای طبیعی ۴-۱-‌ پیشینۀ تاریخی بعد وقوع جنگ میان فرانسه و اتریش و وضعیت نامناسب مجروحان آن، جمعیت صلیب سرخ در سال ۱۸۶۴ تأسیس شد و از آن زمان این جمعیت به همراه جمعیت هلال احمر در سراسر جهان به فعالیت پرداخته است. مهمترین دلیل وجودی این نهادها، انجام کمک‌های انسان دوستانه در زمان وقوع حوادث طبیعی (مانند زلزله، سیل و غیره) و جنگ می‌باشد. علاوه بر این، جمعیت هلال احمر در ایران در ابتدای تأسیس، وظیفۀ احداث بیمارستان‌ها، ساماندهی انتقال خون، ارائه برنامه ویژه جوانان و انجام برخی از پروژه‌های عمرانی بر عهده داشته که نمونۀ مناسبی از اقدامات مربوط به پدافند غیرعامل است. ۴-۲- انجام پدافند غیرعامل پیش وقوع حوادث بررسی میزان خطر سوانح و دیگر تهدیدات بررسی و برآورد آن، همچنین آموزش پرسنل سازمان‌ها و دانش‌آموزان و دانشجویان نیز از اقدامات تأثیرگذار می‌باشد. ۵-‌ پدافند غیرعامل در فضای مجازی ۵-۱-‌ مقدمه با توجه به رشد سریع و ناموزون فناوری‌های نوین و همچنین افزایش روز افزون از استفاده اینترنت و فضای مجازی توسط مردم و سازمان‌ها، این بستر به یکی از مهمترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین بخش‌های هر کشور درآمده است. پدافند غیرعامل در این بخش، مجموعه‌ای از اقدامات تعریف می‌گردد که به منظور حفظ امنیت، ایمنی و پایداری شبکه و تجهیزات وابسته به آن انجام می‌شود. در حال حاضر استفاده از رایانه به عنوان سلاح (جنگ سایبری) جهت ایجاد تهدید برای گروه‌ها و کشورها به امری متداول تبدیل شده است. به همین دلیل سازمان‌های ذی‌ربط می‌بایست وظیفۀ کنترل و حفاظت از مراکز حیاتی (که در صورت انهدام کامل و یا تخریب بخشی از آن صدمات قابل توجهی به بخش‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی بر کشور وارد می‌شود)، مراکز حساس (که در صورت انهدام کامل و یا تخریب بخشی از آن صدمات قابل توجهی به بخش‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی بر منطقه وارد می‌شود) و مراکز مهم (با تأثیرگذاری محلی) را بر عهده بگیرند. ۵-۲- پدافند غیرعامل در حوزه فناوری اطلاعات از مهمترین اهدافی که می‌بایست توسط سازمان‌های مربوطه در حوزۀ فناوری اطلاعات پیگیری شود، می‌توان به تأمین امنیت و حصول اطمینان از عدم دسترسی غیر مجاز به اطلاعات و اسرار کشور، ایمن‌سازی و حصول اطمینان از پایداری و خلل ناپذیری در فعالیت‌ شبکه‌های الکترونیکی و مدیریتی، حفظ و تأمین آرامش اجتماعی و عمومی از طریق توسعۀ اطمینان و اعتماد آحاد جامعه، افزایش سازمان دفاعی الکترونیکی در برابر تهاجم فرهنگی و نرم از طریق شبکه‌های بین‌المللی و ملی اینترنت اشاره نمود. جهت دستیابی به این امر انجام اقداماتی از قبیل ساماندهی و انسجام بخش‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی در راستای تولید و توسعه دانش و فناوری‌های بومی، نهادینه کردن اصول پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه‌ای شبکه‌های ارتباطی و الکترونیکی، نهادینه کردن اصول دفاع غیرعامل و امنیت ملی در تعامل با کشورها و شرکت‌های خارجی و توسعه و تقویت مخابرات کشور کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. بالا بردن اطلاعات و دانش پیش از بروز جنگ سایبری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حملات سایبری با توجه به نوع و گستردگی حمله به دو نوع حملات خاموش و فعال تقسیم می‌شوند. حملات خاموش شامل فعالیت‌هایی می‌شود که در آنها بدون انجام فعالیت ظاهری، به آنها نفوذ شده و از منابع آنها سوءاستفاده می‌شود. هدف از حملات فعال بروز فجایع ملی و جبران ناپذیر مانند از کار انداختن خدمات عمومی می‌شود که در این نوع حمله سامانه‌های رایانه‌ای مراکز حساس هدف قرار می‌گیرند. برای انجام یک حمله سایبری، ابتدا یک هدف (مانند سیستم ATM و یا شبکه برق) تعیین می‌شود. سپس اطلاعات لازم جمع‌آوری شده و در صورت لزوم آزمایش‌های لازم انجام می‌گیرد و در نهایت حمله صورت گرفته و امکان انجام عملیات دیگر بررسی می‌گردد. به منظور دفاع در برابر این حملات، در فاز اول اقداماتی به منظور جلوگیری از وقوع حمله با استفاده از طراحی‌های مناسب و استفاده فناوری‌های نوین انجام می‌شود. در مرحله بعد فعالیت‌هایی در زمینۀ مدیریت حادثه و محدود کردن خرابی‌ها انجام می‌گیرد. بررسی نشانه‌ها و آثار، ایمن و پایدار کردن سامانه‌ها، خاموشی و تخصیص مجدد و پشتیبانی از مهمترین اقداماتی است که می‌توان در این مرحله انجام داد. ۶- نتیجه‌گیری با عنایت به مطالب ذکر شده و مرور تجارب بدست آمده در جنگ‌ها (به خصوص دو جنگ جهانی، جنگ ویتنام و خلیج فارس در قرن اخیر) و بلایای طبیعی، اهمیت توجه به پدافند غیرعامل کاملاً آشکار می‌شود. کاهش چشمگیر هزینه‌ها و تلفات انسانی در صورت اجرای کامل و اصولی پدافند غیرعامل، باعث شده است که این مسئله در زمرۀ اولویت‌های بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مانند سوئیس، آمریکا و کره شمالی قرار گیرد. محافظت از مراکز حساس ملی (شمال مراکز نظامی، سیاسی، اقتصادی و مسکونی) و محافظت از جان شهروندان از جمله مسائلی است که در زمینۀ پدافند غیرعامل مورد توجه قرار می‌گیرد. دستیابی به این امر با اقداماتی نظیر ساخت استحکامات دفاعی، پناهگاه‌ها و جان‌پناه‌ها، استتار، تأسیس نهادهای مختلف (مانند هلال احمر و صلیب سرخ) آموزش نیروهای نظامی و غیرنظامی عملی خواهد شد. نویسنده: ف. ایمنی
ادامه مطلب

مقاله آموزشی پرورش زنبور عسل

بازدید : 7794
مقدمه زنبورهای یک کندو شامل یک ملکه ، چند صد زنبور نر و چندین هزار زنبور کارگر می‌باشد. در تابستان و بهار که زنبورها فعالیت زیادی برای جمع آوری شیره دارند کندو ممکن است 7 - 5 کیلو زنبور داشته باشد و تعداد زنبورهای نر در این موقع زیادتر از هر موقع دیگر در کندو دیده شوند. هر یک از این دو نوع زنبور وظیفه خاصی دارند ولی منظوری که یک کندو تعقیب می‌نماید عبارت از بقای نسل و یا دفاع و نگهداری کندو می‌باشد و نظر انفرادی در بین نیست و هیچکدام از آنها در نتیجه سعی انفرادی قادر نیستند که برای مدت طولانی زنده بمانند و بنابراین هدف آنها بطور دسته جمعی انجام می‌گیرد . ساختار بدن زنبور عسل سر در جلوترین قسمت بدن قرار داشته و شامل اعضای زیر است: دو عدد چشم مرکب ، سه عدد چشم ساده ، دو عدد آنتن و دهان با خرطوم. بزرگی چشمها وسیله‌ای است که زنبوردار به کمک آن به راحتی می‌تواند زنبور نر را از کارگر تشخیص دهد. زیرا چشمهای زنبور نر بزرگتر بوده و از عقب سر بهم می‌رسند، ولی در زنبور کارگر و ملکه بهم نمی‌رسند. کار آنتنها ، لمس کردن و بوییدن است. زنبور به کمک خرطوم ، شهد را از روی گلها جمع آوری و از راه دهان به داخل کیسه عسلی می‌فرستد. سینه از سه حلقه کیتینی درست شده و اعضای زیر به آن اتصال دارند: چهار عدد بال یا پر که دو عدد آنها بالهای جلویی و دو عدد دیگر بالهای عقبی هستند. شش عدد پا که جفت عقب آن دارای حفره‌هایی به نام سبد می‌باشند و زنبور عسل در دوران فعالیت خود گرده‌های گل در آن پر و با خود به کندو حمل می‌کند. این سبدها در کارگران بزرگتر از نرها هستند. شکم در قسمت انتهایی بدن قرار داشته، از 6 حلقه کیتینی پشتی و 6 قطعه شکمی تشکیل شده است. در انتهای شکم مخرج برای دفع مدفوعات دیده می‌شود. از راه همین مخرج ، زنبور قادر است خاری را که در داخل بدنش جای دارد، خارج کرده و نیش بزند. زنبور نر نمی‌تواند نیش بزند، چون اصلا نیش ندارد.
غده های مهم
 • غده‌های شیری در داخلا دو طرف سر کارگر یک جفت غده‌ای به نام غده‌های شیری وجود دارد که از خود ماده‌ای به نام شیر یا ژله شاهانه ترشح می‌کند و با آن ملکه و لاروهای خیلی جوان را تغذیه می‌نمایند.
 • غده‌های بزاقی همراه با یک جفت غده سینه‌ای بوسیله یک کانال مشترک ، ترشحاتشان را به داخل دهان زنبور می‌ریزند. ترشحات این غده‌ها در موقع لارو بودن صرف تنیدن به دور خود شده و پس از رشد و تبدیل به یک زنبور کامل ، نقش غده بزاق دهان را در زندگیشان بازی می‌کنند.
 • غدد زیر آرواره‌ای که در کارگران خیلی کوچک و غیرفعال بوده و در ملکه بسیار بزرگ و فعال است. ماده‌ای بوسیله این غده ترشح می‌شود که با بوی مخصوصش باعث تمیز ملکه از سایر زنبورها می‌شود.
 • غده‌های مومی در زیر شکم زنبورها 4 جفت غده‌های مومی وجود دارد که سه جفتش فعال هستند و موم ترشح می‌کنند و بکار ساختن سلولها و شان می‌خورند.
 • غده‌های بویایی: در پشت زنبورها غده‌ای به نام غده بویایی دیده می‌شود که کارش تشخیص بوهاست.
هر کندو بوی خاصی دارد و زنبوران هرکندو با بوییدن کندوی خود راه را پیدا می کنند . حتی اگر زمانی زنبورداری بخواهد ملکه کندو را عوض کند باید ملکه را چند روز در قفسه ای گذاشته ودر داخل کندو کرده تا چند روز هم بو شودند یا برای تقویت کندو باید دو کندو را به بوی بخار ماده ای هم بو سازد و مقداری زنبور به کندو ضعیف دهد .البته زنبور نر در هر کندویی که دلش بخواهد میرود. میزان استفاده از تکنیک بوییدن زنبور در تشخیص کندوی خود 80 درصد است و 20 درصد آن یافته های ذهن خود مبنی بر راه هایی که رفته و برگشته و رنگ کندو خود است .  
 • غده‌های مخزنی: سه عدد غده در مخزن به نام غده‌های مخزنی ، مدفوعاتی را که در آنجا ذخیره شده‌اند، مرتب ضد عفونی می‌کنند.
نژادهای زنبور زنبور هندی Aspis Indica کمی کوچکتر از زنبور عسل معمولی بوده ، قدر کارگرش 13 میلیمتر می‌باشد. سلولهایی را که با موم در روی شانها درست می‌نماید از سلولهای زنبور عسل کوچکتر هستند. زنبور درشت Apis Dorsata در هندوستان و چین زندگی نموده و بزرگترین نوع زنبور عسلی است که تاکنون شناخته شده است. به حالت وحشی زندگی کرده و در زیر شاخه‌های درخت شانش را می‌چسبانند. سالانه چند بار از نقطه‌ای به نقطه دیگر کوچ می‌نمایند. زنبور ریزApis Florea از همه زنبورها کوچکتر بوده و فقط یک شان درست می‌کنند که مثل زنبورهای درشت به زیر شاخه درخت می‌چسباند به حالت وحشی در هندوستان و جنوب ایران یافت می‌شوند. زنبور عسل معمولی Apis Meaifica همان زنبور عسل معمولی است که فقط آنها را در دهات و شهرها برای تولید عسل در کندوها نگهداری می‌کنند. خواصی را که از یک نژاد خوب باید انتظار داشت عبارتند از: آرام باشند و نیش نزنند، پر محصول باشند، بچه به اندازه لازم بدهند، گلهای شهددار را به سرعت پیدا کنند، در مقابل امراض مقاوم باشند، مصرف عسل زمستانی آنها کم باشد، رشد سالانه‌شان را هر چه زودتر شروع کرده و سریع به حداکثر رشدشان برسند. از مهمترین نژادهای این زنبور می‌توان به زنبور عسل اروپای مرکزی ، زنبور سیاه ، زنبور ایتالیایی قفقازی و زنبور نژاد ایرانی (مدا) نام برد.   موجودات داخل کندو موجودات داخل کندو به 3 قسمت تقسیم می شوند 1-  ملکه 2-  زنبوران کارگر 3-  زنبوران نر در هر کلنی زنبور ، ملکه مادر تمام کلنی است . در هر کندو یک ملکه وجود دارد .(البته به روش هایی می توان دو ملکه هم کرد که دیگر بحث تخصصی می شود و از معرفی ساده زنبور عسل جدا خواهیم شد ) رژیم اصلی غذایی ملکه ژله رویال (شیر زنبور عسل ) است که ممکن اصل ملکه به خاطر این رژیم غذایی عمرش از 7 تا 10 سال باشد ولی زنبوران دیگر این طور نیست . زنبور ملکه نیش دارد ولی برای نیش زدن انسان به کار نمی برد و برای از بین بردن حریف خود استفاده می کند .   زنبور ملکه ملکه زنبور عسل به سادگی از کارگران و زنبور نر مشخص می‌شود. ملکه نسبتا درشت تر و درازتر از کارگران و درازتر از زنبوران نر است، ولی پهن‌تر از آنها نیست. از آنجا که شکم ملکه طویل و در سطح زیرین پهن است، طول بالهایش نسبت به بدن از بال کارگرها و زنبوران نر کوتاه تر است. نیش ملکه کمی خمیده است و نسبت به نیش کارگر دارای دندانه‌های کمتری است و فقط برای از بین بردن ملکه‌های رقیب بکار می‌رود. حرکت ملکه در حالت عادی ملایم است ولی در مواقع احتیاج می‌تواند با سرعت حرکت کند. تمام تخمهایی که در سلولها قرار دارد، بوسیله ملکه واحد کندو گذاشته می‌شود. این ملکه در جوانی در هوای آزاد با یک یا چند نر پشت سر هم جفتگیری و برای خود تا آخر عمر اسپرم ذخیره می‌کند. فصل پرورش زنبورها فصل پرورش نوزادان در شرایط آب و هوایی معتدل ، به مقدار کم ، از اواسط دیماه شروع شده مرتب توسعه می‌یابد و اوایل اردیبهشت به حداکثر خود می‌رسد. در صورتی که شرایط اجازه دهد، فعالیت تولید مثل آنها ، به همین وضع ، تا اواخر خرداد ماه ادامه پیدا می‌کند و از آن به بعد رو به نقصان می‌گذارد. در ماههای آبان و آذر فعالیت زاد و ولد بکلی متوقف می گردد. نژادهای مختلف زنبورعسل از این حیث دارای خصوصیات متفاوت هستند. هنگامی که تولید مثل کلنی در حداکثر توسعه خود می‌باشد، یک ملکه ممکن است 1500 تا 2000 تخم در روز بگذارد. پرورش ملکه در یک کلنی زنبور عسل ، پرورش ملکه ممکن است به یکی از علل زیر صورت گیرد:
 • نشاندن ملکه جدید به جای ملکه‌ای که به علت نامعلوم معدوم شده است.
 • تعویض ملکه‌ای که پیر شده ولی هنوز مایل است فعالیت داشته باشد.
 • برای ازدیاد کلنی یا بچه بیرون کردن.
در هر یک از حالات فوق ، کارگزاران موقعی اقدام به ساختن خانه ملکه و پرورش آن می‌کنند که ماده بخصوص جلوگیری کننده به آنها نرسد. در حالت اول ، چندین ملکه در خانه‌های اضطراری که با تغییر شکل خانه کارگران ساخته شده، پرورش داده می‌شوند. در ابتدای ساختمان خانه اضطراری ، سلول اصلی بوسیله مایع بخصوصی که از غده زیر فکی کارگران ترشح می‌شود، انباشته شده، لارو داخل سلول اصلی در سطح آن شناور می‌شود. به این ترتیب ، لارو وارد قسمت ویژه‌ای که برای پرورش ملکه ترتیب داده شده می‌گردد. لاروهایی که برای پرورش اضطراری ملکه انتخاب می‌شوند اغلب دو روزه هستند ولی لاروهای سه روزه هم می‌توان یافت. معمولا کارگران کوشش می‌کنند که در پرورش اضطراری ملکه از لاروهای مسن‌تر استفاده کنند. در صورتی که لارو انتخاب شده برای پرورش ملکه دو روزه باشد، در حدود 11 روز بعد ، ملکه کامل از سلول خارج می‌شود و اگر شرایط هوایی مساعد باشد، در فاصله 10 روز بعد جفت گیری کرده خود را برای تخم گذاری آماده می کند. در این صورت ، از وقتی که کندو ملکه‌ای را از دست می‌دهد تا هنگامی که ملکه تخمگذاری جانشین آن گردد حداقل سه هفته طول می‌کشد.

جفتگیری

ملکه باکره وقتی که تقریبا 5 -3 روزه است، قبل از پروازهای مخصوص جفتگیری پروازهای اکتشافی در اطراف کندو می‌نماید. جفتگیری معمولا در گرمترین اوقات روز صورت می‌گیرد. گاهی ملکه بعد از چند دقیقه جفتگیری کرده به کندو برمی‌گردد. مشاهده جفتگیری که مطمئنا در آسمان انجام می‌گیرد خیلی کم صورت گرفته است. زنبورهای نر در آسمان به سرعت در اطراف ملکه پرواز می‌کنند و هر یک کوشش دارند که خود را به او برسانند. این پرواز دسته جمعی مدتی بطور زیگزاگ ادامه دارد. زنبور نری که موفق به جفتگیری می‌شود آلت تناسلی و قسمتی از اعضای مربوط را از دست داده و می‌میرد در مدت کوتاهی که عمل جفتگیری انجام می‌گیرد، اسپرم نر به واژن ملکه وارد می‌شود. برای جلوگیری از خروج و ریزش اسپرم از واژن ، حشره نر بلافاصله دهانه خروجی واژن را با ماده ژلاتینی مخصوص مسدود می‌کند. اسپرماتوزوئیدها سپس به سمت کیسه اسپرم شناور و در آن متمرکز می‌شوند. در کیسه اسپرم ، اسپرماتوزوئیدها بطور منظم ، پهلوی هم و تقریبا بدون حرکت قرار می‌گیرند. ملکه معمولا قبل از اینکه شروع به تخم گذاری کند، چندین بار جفتگیری کرده به اندازه کافی برای آینده خود اسپرم ذخیره می‌کند

تخمگذاری

کمی بعد از اینکه ملکه جفتگیری کرد، توجه کارگران نسبت به ملکه بیشتر می‌ شود. درهر جا که ملکه قرار گیرد حلقه‌ای از کارگران که اعضای آن مرتب تغییر می‌کند، تشکیل می‌گردد. زنبورهای کارگر جوان اقدام به تغذیه ملکه می‌کنند و بدن او را بوسیله شاخکهای خود لمس نموده با دهان می‌لیسند تا مواد مترشحه ملکه را دریافت کرده بین سایر زنبورها تقسیم کنند. ملکه هنگام تخمگذاری در روی شانه‌ها ، روی قاعده مشخصی حرکت می‌کند. ابتدا سر خود را وارد تک تک سلولها نموده آنها را آزمایش می‌کند و سپس تخمی در آن قرار می‌دهد. برای این منظور ، شکم خود را خم کرده انتهای آن را داخل سلول می‌کند.

دیدن ملکه

بعضی از مربیان وقت زیادی برای جستجوی ملکه صرف می‌نمایند ولی بهتر است به جای این کار اطلاع حاصل کنند که ملکه خوب کار می‌کند یا خیر. اگر در کندو به مقدار کافی نسل زنبور در مراحل مختلف دیده شود که در قابها بطور منظم برقرار شده‌اند، نشان می‌دهد که فعالیت ملکه رضایت بخش می‌باشد. بنابراین ، احتیاجی نیست که تمام کندو بازرسی شود و امتحان یکی دو قاب نسل کافی است. ولی اگر حتما لازم باشد که ملکه دیده شود باید کندو را با آرامش کامل باز نمود. اهمیت زنبورداری طبق آزمایش دکتر نعمت الله شهرستانی در مزرعه ی آفتابگردان اگر بدون زنبور باشد 30% تخمه ها مغزدار بوده ولی اگر زنبور عسل در آن مزرعه باشد تولیدش به قدری است که 97%  تخمه ها مغزدار بوده اند. معمولاً در کشور ما زمانی باغداران به زنبور داران اجازه ی ورود به باغشان را می دهند که مقداری پول آن زنبور دار بگیرند ولی در کشورهای پیشرفته این طور نیست و به طوری است که به جایی که زنبور دار پول دستی بدهد پول دستی می گیرد . جالب است بدانید باغداران نیوزیلندی هر سال یک چهارم کلنی های زنبور عسل جهت گرده افشانی را در باغات نگهداری می کنند و سالانه حدود 6000000 دلار به زنبورداران می پردازند . کشور آمریکا طبق آخرین آمار خود سوددهی زنبور عسل از طریق گرده افشانی و افزایش محصولات کشاورزی را 142 برابر ارزش عسل و موم تولید شده  قید نموده که سالانه حدود 40 میلیارد دلار می باشد در نزد مسلمان شانزدهمین سوره ی قرآن مجید زنبور عسل نام دارد که در آیه ی 68 آن خداوند می فرمایند از درون آنها شراب بسیار شیرینی که به رنگ های مختلف بیرون می آید که شفا بخش مردم است و همچنین پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: مؤمن مانند زنبورعسل است. همه چیزش نیکوست همان گونه که همه چیز زنبور عسل نیکوست پس می توان گفت : زنبور عسل تنها جانور مقدس نزد مسلمان است. عسل گون: مقوی مغز و اعصاب و انرژی زا و تقويت حافظه، براي كم خوني مفيد است، خواب آور، تقويت معده، ملين، مفيدبرای زخم های چشم و درد های چشم، ورم ملتحمه چشم، برای خشونت سينه و حلق و حنجره، مفيد برای گرفتگی صدا، تقويت روده، درد کليه، مثانه، مجاری ادراری.   عسل سیاه دانه: مفید برای بیماریهای تنفسی، شکم درد، یبوست، مفید برای دردهای رحمی، درخشان کردن رنگ رو، قاعده‌آور، مفید برای ضعف عمومی بدن، ازدیاد شیر، رفع سردرد، مقوی مغز و اعصاب.   عسل کنار مقوی و انرژی زا بوده و فعال کننده حافظه و رشد کودکان مسهل صفرا، حرارت بدن را فرو می نشاند، موثر و باز کننده گرفتگی هاست، کرم معده و روده را از بين می برد، مفيد برای گرم مزاجان، برای ناراحتی ها و زخم روده و تب مفيد است، برای آبله و سرخجه و عطش مفيد است. برای سستی اعضا مفيد است، تقويت مو، جلو گيری از ريزش مو مفيد است، تقويت اعصاب و تحليل ورم های گرم.   عسل گشنيز معطر، مقوی، اشتها آور، مقوی معده، رفع سوء هاضمه، باد شکن، نرم کننده سينه، مفيد برای تب، مفيد برای بيماری های عفونی مانند: سرخک و آبله، مفيد برای سرفه و سرما خوردگی، مسکن و آرام بخش، دفع سموم بدن، خواب آور، مفيد برای زکام و اسپاسم ماهيچه ای، شير افزا، مفيد برای تب های رماتيسمی، خواب آور، مفيد برای آفت دهان، تقويت لثه، تنگی نفس، مسکن صفرا، ضد سرطان، مفرح، مقوی قلب و مغز، اسپرم، ناراحتی روده و حافطه    عسل اقاقيا مقوی و انرژی زا و تقويت حافظه، نشاط آور و بسيار معطر می باشد. مفيد برای ناراحتی های صفرا، ملين وخواب آور است، مفيد برای کم خونی است، مفيد برای عفونت های خانم ها، هم چنين مفيد برای ناراحتی های چشمی، مفيد برای رشد کودکان و آرام بخش برای بزرگ سالان است. اگر با سيب مصرف شود بهترين آنتی بيوتيک است و مفيد برای سرما خوردگی.   عسل چند گیاه(قنقال، مریم، گلی و..) ضد سرفه، نرم‌کننده سینه، ضد ترشی معده، ورم روده، تب بر، ضد اسهال، ضد عفونی کننده دستگاه گوارشی، مقوی اعصاب.  عسل يونجه مقوی مغز و اعصاب بوده و حافظه را افزايش می دهد، شامل بيشترين ويتامين های (A) و (K) را دارد و برای افرادی که خون ماغ می شوند بسيار نافع است. اين عسل بسيار خوش عطر و طعم ميباشد. ملين و خون ساز است، بند آورنده خون روی است. تحليل برنده ورم های بدن می باشد.مفيد برای اختلالات عادت ماهيانه خانم می باشد.برای افرادی که دچار لرزش های اندام شده اند مفيد است. نشاط آور بوده و به انسان آرامش می دهد.  عسل مرکبات تقويت حافظه و انرژی زا، مقوی معده، باد شکن، مفيد برای کمبود ويتامين (سی) ضد تهوع و سم، نرم کننده سينه، برای سرما خوردگی، کاهش ورم های بدن، ضد عفونی کننده، تصفيه خون، اشتها آور، ناراحتی های صفرا، مسکن، مفيد برای سکسکه، کرم های روده، مفيد برای سرطان های معده.ازدياد متابوليسم پايه، پيشگيری از انواع سرطان ها، کاهش کلسترول، ضد باکتری و قارچ  عسل آويشن مقوی مغز و اعصاب و انرژی زا و تقويت حافظه، مفيد برای عادت های ماهيانه دردناک، برای دردهای شکمی و روده مفيد است، برای سرفه و گلو درد و برای ديابت بی مزه مفيد است، برای عفونت های عمومی بدن نافع است. برای پانسمان زخم های بستر نافع است.   عسل جعفری مقوی، انرژی زا و خواب آور، تقويت مغز و حافظه اخلاط لزج را قطع می کند، کاهش نفخ، مفيد برای گرفتگی عروق، قاعده آور، اشتها آور، برای ناراحتی های کبدی و طحال، برای ديابت بی مزه مفيد است. برای ناراحتی های روده مفيد است.   عسل آفتاب گردان مقوي، انرژی زا و تقويت حافظه، مدر و نرم کننده سينه، برای ناراحتي های برونش ها، ناراحتی های حنجره، صاف کردن صدا، ناراحتی های ريوی، برای تسکين سرفه و سرما خوردگی مفيد است. براي خنثي كردن سم مفيد است.   عسل بابونه  براي التهاب مغز، احتقان ريوی، انواع ورمها، کاهش تب، ميگرن، سردرد، آرتروز، کاهش حساسيت، ضد درد، کاهش پزوريازيس، اسپوندليت آنکلوزان، دردهای دوران پريود، ناراحتيهای زنانه و يائسگی، آلرژی ها، فشار خون، دردهای استخوانی، آرام بخش، بر طرف کننده سرگيجه، سوء هاضمه، ضد اسپاسم، ناراحتی های کبد، ناراحتی های روده، درد و ورم مثانه، ورم طحال، معده درد، بی خوابی، ناراحتی های ريه، دفع کرم کدو در کودکان، سرما خوردگی، رماتيسم، غلظت خون، نفخ معده، ضد عفونی دهان و دندان، شستشو و پانسمان زخم ها، تقويت سيستم ايمنی بدن، تقويت مغز و حافظه، ترشح شير در خانم های شيرده، ورم پرستات، زخم های دهان و کوليت مفيد است.   چالش های زنبورداری در ایران 1- کم بودن حمایت از طرف دولت : وزارت جهاد کشاورزی در زمان خشکسالی های 1385 تا 1391 میزانی شکر یارانه به زنبورداران استان یزد ارسال کرد که سهمیه هر 100 کندو 3 کیسه 50 کیلویی شکر بود . این به صرفه زنبوردار نیست زیرادر خشکسالی 1390 که اوج خشکسالی بود حد اقل به هر کندو باید در 1 هفته 2وعده محلول قندی بدهند که این میزان شکر نیاز زنبوردارن را رفع نمی کند . سازمان دامپزشکی کشور همه ساله مقداری نوار آپیستان جهت مبارزه با کنه واروآ به شبکه های دامپزشکی شهرستان ها می داد و الآن تعدادی از شبکه ها دیگر دارای داروی آپیستان نیستند و بعضی دیگر داروی بایوارول توزیع می کنند . قیمت نوار های کنه واروآ بسیار بالا است برای همین دولت همایت خود را مبنی بر مبارزه با کنه واروآ انجام نمی دهد . ولی نمی توان گفت که دولت به فکر نیست . ایجاد مراکز دارو سازی یکی از این موارد می باشد که دارو های بارزه با بیماری نوزما که بیشتر فوماژیلین است را خود دولت تولید و با قیمتی مناسب در اختیار زنبورداران عزیز قرار می دهد . قبل از پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی ، وزارت کشاورزی حکومت خود کامه پهلوی ملکه هایی از خارج کشور وارد و رایگان در اختیار مردم قرار می دادند و این باعث شد هیبریت خارجی با نژاد مدا ایرانی ترکیب و نژاد اصیل ایرانی از بین برود . بعد از پیروزی انقلاب با ایجاد انگیزه شروع به تولید ملکه ایرانی شد و از واردات ملکه بی نیاز شدیم . ولی چرا باید در خارج تولید عسل در هر کندو 10 کیله باشد ولی در ایران باید 10 کیلو باشد .ملکه های ایرانی نیاز به اصلاح نژاد دارند . 2-آشنا نبودن مردم با زنبورداری و خوبی زنبور در ایران زمانی که زنبورداران کوچ می کنند و به باغات رفته زمانی می توانند کندوی خود را در باغ بگذارند که مقداری پول دستی بگیرند ولی در کشور خارجی به جایی که زنبودار  پول دستی بدهد ، پول دستی می گیرد . در ایران همه فکر عسل اند و دیگر هیچ .برای این که نمی دانند که اگر برای مثال 10000تومان به زنبوردار به دهد در عوض 142 برابر آن سود می کند . چرا که دلیل آن گرده افشانی این حشره گرانبها است . کشور آمریکا طبق آخرین آمار خود سود دهی زنبور عسل از طریق گرده افشانی 142 برابر تولید موم و عسل زنبور قید نمود . موارد زیر نشان می دهد که میزان گرده افشانی زنبور چه قدر است . باغ گیلاسی که بدون زنبور عسل باشد در هر هکتار 170 تن میوه می دهد و با گذاشت چند کندوی زنبور عسل میوه اش در هر هکتار به 520 تن می رسد باغ سیب بدون زنبور عسل 5 تن در هکتار ولی با زنبور عسل 50 تن در هکتار محصول می دهد باغ گلابی با زنبور عسل 6 تن و بدون زنبور عسل 80 تن در هکتار میوه می دهد. طبق آزمایش دکتر نعمت الله شهرستانی در مزرعه ی آفتابگردان اگر بدون زنبور باشد 30% تخمه ها مغزدار بوده ولی اگر زنبور عسل در آن مزرعه باشد تولیدش به قدری است که 97%  تخمه ها مغزدار بوده اند. 3- بد بین بودن مردم نسبت به قیمت عسل و شکرک زدن آن مردم به قیمت عسل توجه فراوانی دارند اگر قیمت عسل پایین باشد بد بین شده و می گویند عسل شکر می باشد . حد اقل باید در ذهنشان 30 هزار تومان جلوه دهد تا بخرند ولی اگر 5 هزار تومان بود به هیچ وجه خریدار نبودند . من این جا باید صریحاً اعلام کنم که کیفیت عسل در قیمت آن نمی باشد . بعضی ها می گویند که شکرک زدن عسل نشانه بی کیفیتی آن می باشد . من باید بگویم این عقیده نه کاملاًدرست ونه کاملاً غلظ بوده . متبلور شدن عسل دو نوع است .یک نوع است که عسل همان جایب خود مانده و رنگی سفید میگیرد و بلور هایی در خود ایجاد می کند . ولی مثل نبات سخت نیست و مثل خمیری دارای بلور های بسیار است . ایت عسل رس کرده و با روش هایی می توان به حلت اولیه برگرداند یا از بروز آن جلو گیری کرد .واین عسل مرغوب و با کیفیت می باشد . ولی اگر عسلی دیده شد که مقداری در ظرف بوده و مانند نبات بسته و از حد و حجم خود بیشتر شده و مثل نبات سفت شده شکرک زدن محسوب می شود و راهی برای جلوگیری و برگرداندن به حالت اولیه وجود ندارد و این عسل بی کیفیت و فاقد ارزش است 4- نبودن بازار فروش عرضه عسل های تقلبی و چینی در بازار باعث رکود بازار عسل شده است . 5- مدیریت آفات و بیماری ها یکی از مشگلات زنبورداران ایرا ن این است که بعد از پیروزی انقلاب کندو هایی مدرن جایگزین کندو بومی شد ولی اموزش کامل زنبورداران ندیده و باعث اشتباهاتی هم چون بروز بیماری در کندو می شود . و باز هم زنبوردار برای مبارزه با بیماری از روش مناسبی استفاده نمی کند . برای مثال اگر کندو لوک آمریکایی بگیرد زنبوردار با گرفتن ملکه کلنی مریض را یتیم می کند و چندین متر آن طرف تر زنبورستان زنبور ها را از روی قاب ها می تکاند .در این جا زنبورران به علت نداشتن ملکه و نداشتن تخم برای شاخون بندی متفرق می شوند .یکی از بدی های آن این است که در کندو احتمالاً زنبور نر وجود دارد و زنبور نر می تواند به هر کندویی برود برای همین دارای بیماری است و وارد کندویی دیگر شده و بیماری را انتقال می دهد . و دیگر کار اشتباه زنبور دار این است که قاب های عسل کندوی مریض را بالا درختی گذاشته تا زنبوران کندو های دیگر عسل قاب ها را جمع آوری و به کندو آورند و این خود عامل بیماری است .   بیماری لوک اروپایی  ( European  Foulbroud ) بیماری لوک اروپایی یک بیماری فصلی است . زمان پیدایش آن عمدتاً از اواسط تا اواخر فصل بهار است ؛ یعنی درست در زمان تزاید نسل . این بیماری نیز مانند بیماری لوک آمریکایی در بیشتر مناطق جهان وجود دارد . عامل بیماری در سال 1949توسط خانم آلکساندروا به نام استروپتو کوکوس پلوتون کشف شد . این عامل و بعدها ملیسوکوکوس پلوتون  (Melisso coccus Poloton  ) نام گرفت . عامل بیماری یک باکتری ساپروفیت یا فرصت طلب است . در موقع شیوع بیماری ، باکتری های دیگری هم چون  Bacillus alvei  و  Bacterium eurdice نیز به عنوان عوامل ثانویه وجود دارند . عامل بیماری وارد همولنف نمی شود و محل آن فقط در روده ي لارو است . تأ ثیر اين عامل رقابت غذایی است که با لارو به وجود می آورد ؛ به همین دلیل هم به نام بیماری لاروهای گرسنه را اتلاق می شود . علایم مانند لوك آمريكايي در دید کلی ، ظاهر قاب حالت فلفل نمکی دارد ؛ با این تفاوت که مرگ لاروها در اواخر دوره ي لاروی یا قبل از شفیرگی رخ داده است . لازم به ذکر است که حالت فلفل نمکی ( حالتی که حجره های درپوش دار و بدون درپوش به طور مخلوط در کنار هم قرار گرفته باشند )در بسیاری بیماری ها ی ژنتیکی و هنگامي که ملکه ضعیف می شود ، دیده می شود و با اين بیماری باید آنها را تفکیک کرد . لاروهای مرده معمولاً حالت پیچ خورده و خمیده دارند . لارو بیمار در ابتدا به زردی و سپس به قهوه ای تغییر رنگ می دهد . در آزمایش صحرایی ، چوب کبریت بدن لارو کمتر از 2 سانتی متر کش می آید . عمدتاً از لارو آلوده ، بوی ترشیدگی و گندیدگی به مشام می رسد . لاروها ی مرده به راحتی از حجره جدا می شوند . لاروهای حاشیه ، بیشتر مریض می شوند و این حالت ممکن است با سرماخوردگی اشتباه شود . پیش گیری و درمان درمان مثل درمان لوک آمریکایی است . در پیش گیری به دلیل این که عامل بیماری تولید هاگ یا اسپور نمی کند ، برخورد خفیف تری با بیماری صورت می گیرد ؛ مثلاً از روش سوزاندن کمتر استفاده می شود. بچه گیری از کندو وغوطه ور کردن جعبه ي کندو در داخل پارافین مذاب از جمله راههاي پيش گيري مي باشند .   بیماری لوک آمریکایی     (  American  foulbrood  ) بیماری لوک آمریکایی یکی از مهم ترین بیماری های زنبور عسل در سطح دنیاست . این بیماری بسیار مسری می باشد ، به طوری که اگر کنترل نشود ، می تواند کل زنبورداری را نابود کند . عامل این بیماری باکتری گرم مثبت و میکرو آیروفیلیک است . این عامل از خانواده ی باسیلها به نام باسیلوس لاروا می باشد که اولین بار  وایت آن را در سال 1907 شناسایی کرد . طول عامل 5-5/2میکرون و عرض آن 8/0- 5/0 میکرون می باشد .هاگ یا اسپور عامل بیماری نسبت به حرارت بین 90- 20 درجه ی  سانتی گراد ، خشکی ، مواد ضدعفونی کننده و تمامی شرایط نامساعد محیطی ، فوق العاده مقاوم است و می تواند منطقه ای را تا 35 سال آلوده نگه دارد. بیماری زایی عامل بیماری فقط در فرم هاگ وجود دارد و در تنها قسمتی که فعال می شود ، روده ی لاروهای زنبور عسل است . عامل بیماری دارای 9 سویه است که هرکدام بیماری زایی خاص خود را دارد . هاگ پس از این که غذای آلوده ی لاروها را مبتلا کرد در داخل روده به شکل زایا در آمده ، به سلولهای روده حمله می کند و از طریق جدار روده وارد همولنف می شود و در نهایت ، لارو در اثر سپتی سمی می میرد . تزاید باسیلوس لارو به قدری زیاد است که می تواند تا 5/2 میلیارد اسپور در بدن هر لارو تولید کند . عواملی که در انتشار بیماری نقش دارند عبارتند از : مدیریت غلط زنبورستان ، رفتار غارت ، تجمع زنبورها ، استفاده از شان آلوده ، استفاده از عسل آلوده و در آخر خود زنبوردارها و وسایل زنبورداری آلوده . این بیماری بیشتر در فصل پرورش نوزادان شایع است . لاروهای یک روزه ازحساسیت بیشتری برخوردارند ، ولی لاروهای 2 الی 3 روزه با میزان بالاتری از هاگ بیمار می شوند . در کل ، با بالا رفتن سن حساسیت لاروها  نسبت به عامل بیماری کاهش می یابد . مرگ لاروها معمولاً در زمان پیش شفیرگی رخ می دهد ، ولی گاهی تا بعد از پیش شفیرگی هم دیده شده است . علایم پراکندگی حجره های نوزادان درشان ، سوراخ شدن درپوش حجره ها ، مرطوب و فرورفته بودن درپوش حجره ها ( در حالت طبیعی گنبدی شکل و خشک است ) ،  دیدن قاب به صورت فلفل نمکی از نگاه کلی ، برای مثال در یک حجره باز و در یکی بسته ، در داخل یکی گرده و در داخل دیگر ی شفیره باشد ، وجود بوی ترش همراه با سریشم ، تغییر یافتن رنگ لارو از سفید مرواریدی شکل به قهوه ای ، خشک شدن و چسبیدن محکم لارو به دیواره ی حجره پس از گذشت یک ماه ، برآمدگی پولک تا مرکز حجره در زمان شفیرگی از علایم این بیماری می باشند . برای اطمینان از تشخیص ، می توان به آزمایشی  صحرایی دست زد : چوب کبریتی را داخل بدن لارو آلوده فرو کرده ، بعد  بیرون می کشیم که در بیماری لوک آمریکایی حدود 3 سانتی متر مثل لاستیک کش می آید . برای تشخیص نهایی از روش های آزمایشگاهی استفاده می شود . پیش گیری و درمان 1-      آموزش زنبوردارها 2-      سوزاندن کندوی آلوده 3-      خوراندن داروهایی از قبیل اکسی تترا سایکلین . می توان این دارو را به ترتیب سرعت نتیجه گرفتن ، هم به صورت شربت و هم بصورت کیک و پودر ، به مقدار500 میلی گرم به ازای هر کندو در3 وعده و به فاصله ی 4 تا5 روز مصرف کرد .   کپک گرده کپک گرده همان طور که از اسم آن مشخص است ، فقط گرده را درگیر می کند . عامل آن نوعی قارچ به نام بلسیا آلویی است و از این نظر که ذخایر غذایی را از بین می برد ، حایز اهمیت است . رشد اسپور قارچ در دمای پایین صورت می گیرد . به همین دلیل این مشکل ، بیشتر در اواخر زمستان و اوایل بهار ، روی گرده ي ذخیره شده در شان ها دیده می شود . بهترین راه مبارزه با بیماری از بین بردن قطعات گرده های آلوده و يا پختن آنها جهت تهيه ي خمير گرده می باشد . بیماری نوزاد سنگی یا لارو سنگی (  Stone  Brood ) برخي معتقدند بیماری نوزاد سنگی تنها بیماری زئونوز یا قابل انتقال بین انسان و زنبور عسل می باشد و می تواند در انسان عوارض تنفسی  ایجاد کند . خوشیختانه این بیماری به ندرت دیده مي شود و شیوع چندانی ندارد . عامل بیماری ، دو قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس هستند که در این بین آسپرژیلوس فلاووس در بروز بیماری از اهمیت و نقش بیشتری برخوردار است .هر دو قارچ عامل بیماری مي توانند هم نوزادان و هم بالغین را درگیر کنند . همانند سایر بیماری های قارچی ، شیوع بیماری در مناطق مرطوب بیشتر از سایر مناطق است . آلودگی لاروها به آسپرژیلوس بیشتر از بالغین ؛ ولی تلفات در بالغین بیشتر می باشد . علایم مشاهده شدن لارو مرده در حجره هاي باز و بسته ، شکل لارو در اوایل شیوع بیماری سفید و پف کرده ، بعد سبز تا قهوه ای روشن و در نهایت سفت و سخت می شود . از ديگر نشانه های بیماری اين است كه  لارو مرده به راحتی و بدون چسبندگی از حجره ها جدا مي شود . همچنين در اين بيماري ، کلونی دچار ضعف ، ناتوانی و بی قراری می شود . انتقال بیماری از راه دستگاه گوارش و بلعیدن اسپورهای قارچ صورت می گیرد . پیشگیری و درمان درمان خاصی وجود ندارد . برای جلوگیری از شیوع بیماری و به دلیل قابل انتقال بودن بین انسان و زنبور، پیشنهاد می شود به محض تشخیص بیماری ، کندوهای مبتلا سوزانده شوند .   واروآزیس این بیماری در حال حاضر ، مهمترین و احتمالاً گسترده ترین آلودگی انگلی به شمار می آید . آلودگي انگلي در ایران ، برای اولین بار در تابستان سال 1363 در استان های شمالی و شمال غربی کشور گزارش گردید . عامل بیماری کنه ای بنام واروآ جاکوبسونی می باشد . این انگل با چشم غیر مسلح دیده می شود . انگل دارای 4 زوج پاست . سطح پشتی دارای یک صفحه ي کیتنی کامل و سطح شکمی دارای چند کیتینی می باشد . اندام های انگل در سطح شکم قرار دارد . سطح بدن انگل از سر تا انتهای شکم ، حدود 2/1میلی متر و طول نهایی بدن حدود 7/1 میلی متر است . انگل در انتهای هر پا قلاب هایی دارد که باعث انتقال این انگل از زنبوری به زنبور دیگر می شود . انگل با استفاده از اندام مکنده ، فاصله ي بین قطعات کیتنی را پیدا واز همولنف زنبور تغذیه می کند . اين انگل برای شفيره ها و زنبورهاي بالغ یک انگل خارجی به شمار می آید . تولید مثل کنه ي ماده چند ساعت ( 30 تا 60 ساعت )قبل از بسته شدن در حجره هاي محتوی لارو، وارد حجره شده و بین 2 تا 7 عدد تخم درون آن می گذارد . 24 تا 48 ساعت بعد ، تخم ها تفريخ شده و از همان لحظه ي تولد از خون شفیره تغذیه می کنند . کنه های نوزاد در عرض 7 تا 8 روز بالغ می شوند . در ابتدای تولد کنه ، صفحه هاي کیتينی سفید و مانند پشمک است و به تدریج با بلوغ ، شروع به قهوه ای شدن می کند . اولین تخمی که کنه ي ماده می گذارد ، n كروموزومي (هاپلوئید ) است و تبذيل به كنه ي نر مي شود و تخم های بعدی ماده (دیپلوئید) هستند . با توجه به اینکه کنه ي ماده در هر حجره بین 2 تا 7 تخم می گذارد و به دلیل نر و ماده بودن تخم ها ، سرعت تکثیر در کنه ها افزایش مي یابد ، در فصل تزاید به سرعت تکثیر می شوند ؛ به طوری که 24 ساعت قبل از خروج زنبور از سلول ، نسل بعدی کامل  و آماده ي حمله به سایر زنبورها می شود . مایت نر فقط در جفت گیری شرکت می کند . مایت ماده به پشت زنبور مي چسبد و از همولنف آن تغذیه می کند . روش های مبارزه با انگل واروآ روش های مبارزه عبارتند از : 1- روش بیولوژیک  2- روش ژنتیکی   3- روش هاي شيميايي روش های بیولوژیک عبارتند از : 1- استفاده از سلول های نر : به این دلیل که برای انگل جذابیت بیشتری دارد . بدین منظور ، در صورت وجود داشتن قاب وحشی بافی شده ، اين قاب را در اختیار ملکه قرار می دهيم تا درون آن تخم ریزی کند و اگر قاب وحشی بافی در دسترس نبود ، یکی از شان هایی را که در آن حجره ي نر بیشتری وجود دارد ، در گوشه ي کندو قرار می دهیم . چیزی حدود 8 درصد از انگل ها ، جذب قاب نر می شوند . سپس می توان قاب را خارج کرد . 2- در آلودگی های بسیار شدید از روش حبس ملکه استفاده می کنیم . چون جرب برای تزاید نسل به شفیره نیاز دارد ، ملکه را به مدت 24 روز حبس مي كنيم تا نتواند تخم گذاری کند . این روش به دلیل این که ملکه در حبس است و نمی تواند تخم ریزی کند ، ممکن است باعث بروز مشکلاتی از قبیل انسداد اویداکت و کاهش تخم ریزی  شود . علاوه بر اين حبس ملکه در این مدت ، ضررهای اقتصادی زیادی دارد . 3- روش دیگر ، حبس ملکه روی قاب های 3 تا 9 است که در اين حالت خسارات کمتری به ملکه وارد می شود . 4- رفتار گاز گرفتن : تقویت رفتار گاز گیری زنبورهاي کارگر با دادن پودر شکر به آنها . 5- استفاده از گرما : كنه در مقايسه با زنبورعسل نسبت به گرما از حساسيت بالاتري برخوردار است . بنابراين اعمال گرماي حدود 44 درجه ي سانتيگراد به مدت چند ساعت مي تواند باعث نابودي بخشي از جمعيت كنه ها شود . در اين روش بايد مراقب بود كه قاب ها بر اثر سنگيني نرم مومشان مشكل طبيعي و عمودي خود را از دست ندهند . 6- استفاده از اسيدها و روغن هاي طبيعي روش هاي ژنتیکی : 1- تکثیر نژادهایی که نسبت به واروآمقاوم تر باشند . 2- پرورش زنبورهایی که دوره ي شفیرگی کوتاهتری دارند . 3- استفاده از زنبورهايی که رفتار گاز گیری بیشتری دارند . در ضمن می توان از محلول اسید فرمیک 85% به دلیل سوزاندگی بالا استفاده كرد ؛ ولی در حالت عادی از محلول 60% بیشتر استفاده می شود . همچنين مي توان از ژل اسيد فرمیک و نوار فیبری آن ، دستمال آغشته به اسید فرمیک که آن را روی قاب ها قرار می دهند و از از نوار آپیستان استفاده كرد . استفاده از اسید فرمیک به این دلیل پیشنهاد می شود که اولاً طبیعی است و اثر سويی ندارد و به راحتی قابل دسترس است ، ثانیاً برعکس نوار آپیستان که بیشتر روی انگل بالغ  مؤثر است ، اسید فرمیک هم بر جرب های بالغ و هم بر شفیره ها و هم بر مایت های تراشه ای مؤثر است . لازم به ذکر است به دلیلی که بیان خواهد شد ، فقط در صورت لزوم از اسید فرمیک استفاده شود . معایب اسید فرمیک عبارتند از: سوزاننده بودن و اين كه اثرش فقط در دمای 25-18 درجه می باشد ، تأ ثیرهاي منفی آن روی زنبورهای بالغ و غیر بالغ ، آسیب دیدن مختصر ملکه ، استفاده ي فصلي از آن كه بیشتر در تابستان ، برای 4 وعده و به فاصله ي 4 روز صورت می گیرد . به جای اسید فرمیک می توان از اسید لاکتیک که مثل آن ماده اي طبیعی است و نیز از روغن ها واسانس های گیاهی مثل نعناع و آویشن استفاده كرد . استفاده از داروهای سیستماتیک مثل نوار آپیستان ، نوار بایوارل ( Byvarol )، نوار آپیگارد ،محلول پرنیزینگ و فولبکس هم توصیه می شود. در مورد مصرف آپیستان باید به این نکته توجه داشت که دارو به علت باقی ماندن در عسل و گرده ، در فصل تولید محصول ، منع مصرف دارد . مهمترین عامل پیش گیری از بروز این بیماری ، استفاده از کلونی های قوی در سطح زنبورستانهاست .   بیماری نوزوما   nosema disease بیماری نوزوما یکی از شایع ترین وشاید گسترده ترین بیماری های زنبورهاي بالغ در سطح مناطق معتدل جهان است . عامل این بیماری پروتزوآيی به نام نوزوما آپیس زاندر از خانواده ي میکروسپوریده می باشد . اندازه ي آن حدود 5 میکرون در  5/3 میکرون است . شیوع بیماری بیشتر در فصل زمستان است ، مخصوصاً مکان هائی که  زمستان های طولانی دارند . اين بيماري در مناطق گرم و خشک كمتر مشاهده می شود . عامل نوزوما به شکل اسپور ، وارد دستگاه گوارش شده و روده ي میانی زنبور را درگیر می کند . بعد از آن ، پوسته ی اسپور با آنزیم های گوارشی روده حل شده ، به حالت فعال در می آید و به سلول های مخاطی روده حمله برده و در آنجا تکثیر پیدا می کند . سپس وارد لوله های گوارشی شده و دفع می شود . چرخه ي مذكور 10 تا 14 روز طول کشیده و متعاقب آن 20 تا 30 میلیون اسپور تولید می شود . علايم تورم شکم زنبور ، خزیدن زنبور روی زمین ، عدم قدرت پرواز ، افت جمعیت و محصول ، ضعف کندو و بارز ترین علامت آن ، اسهال زنبور است که مدفوع به صورت نوارهای زرد ، روی قاب ها مشاهده می شود . نوزوما به دلیل تأثیری که روی غدد هایپوفارنژیال زنبورهاي کارگر دارد ، سبب کاهش تولید ژل شاهانه می شود که این خود ، ضعف کلونی را در پی دارد . تشخیص برای تشخیص بیماری یک روش ساده وجود دارد که به امکانات نيز ، نياز دارد . بدین صورت که یا شکم زنبور را فشار داده تا نیش همراه روده خارج شود و یا با انگشتان یک دست ، بند آخر شکم و با دست دیگر ، سینه ي زنبور را گرفته و از هم جدا می کنیم تا روده نمایان شود . روده ي زنبورها در حالت طبیعی به رنگ قهوه ای  می باشد ؛ ولی در بیماری به دلیل تجمع زیاد اسپور ، به رنگ سفید شیری مشاهده می شود . برای تشخیص نهايی از روش های آزمایشگاهی ، مشاهده ي مستقیم عامل بیماری در زیر میکروسکوپ ، استفاده می شود . درمان از داروی فوماژیلین كه به شكل پودر است استفاده مي شود . در مورد مصرف این دارو نکاتی قابل توجه است : فوماژیلین به صورت محلول و در اوایل بهار و اوایل پايیز مصرف شود . استفاده از فوماژیلین ، هم حالت پیش گیری و هم درمان دارد . مقدار دوز مصرف آن  به ازای هر کندوی معمولی 500 میلی گرم است . چون اسپور حامل بیماری مي تواند به مدت یک سال در محیط باقی بماند ، دارو را دوبار در سال و به مدت دو سال مصرف می کنیم . در درمان مي توان از اسید لاکتیک یا سرکه ي 80 درصد به میزان 50 سی سی به طور محلول و یا دستمال آغشته به 100 سی سی اسید استیک که در روی قاب ها قرار می دهیم نيز استفاده کرد . برای مصرف داروهای محلول بهتر است آنها  را در یک ظرف معمولی که نه خیلی گود و نه صاف باشد ، مثل نعلبکی قرار دهيم و بعد ظرف را روی قاب ها بگذاريم . در بعضی موارد می توان از گاز اتیلن اكساید هم استفاده کرد ؛ ولی به دلیل باقی مانده ي دارويی که دارد ، مصرفش پیشنهاد نمی شود .   بیماری آکاریوز این بیماری برای اولین بار ، سال 73 در ایران گزارش شد . شیوع آن بیشتر در مناطق شمالی است . عامل بیماری کنه ای است به نام آکاراپیس وودی یا مایت تراشه ای (Acarapis voodi  ) که از گونه ی کنه های گیاهی است ، در داخل مجاری تنفسی زندگی می کند و یک انگل داخلی به حساب می آید . اين انگل چشم نداشته و دارای 4 زوج پاست . اندازه ای حدود 1/. میلی متر داشته و تمام مراحل زندگی انگل - از تخم تا بلوغ - را در یک تراشه می توان دید . انگل فقط تا قبل از 5 روزگی خروج زنبور از حجره ؛ یعنی قبل از 5 روزگی بلوغ زنبور می تواند از راه سوراخ های تنفسی ناحیه ي سینه وارد بدن زنبور شود ؛ زیرا از 9 روزگی به بعد سوراخ ها با موهايی بسته و محافظت می شوند . آکاراپیس پس از ورود شروع به تخم گذاری می کند . تخم های انگل درشت بوده و به اندازه ي جثه ي انگل هستند. 3 تا 6 روز بعد از آن ، تخم ها تفریخ و بعد از 6 تا 10 روز تبدیل به کنه ی بالغ و آماده ي جفت گیری می شوند . در کل ، فاصله ي هر نسل تا نسل بعدی حدود 9 تا 14 روز طول می کشد. علايم عدم قدرت پرواز ، افتادن ناگهانی زنبور بالغ در هنگام پرواز  ، گیج و مشوش شدن زنبور ، متورم بودن شکم و در آمدن بال به شکل K از جمله علايم اين بيماري هستند . تشخیص برای تشخیص بیماری حلقه ي اول سینه ي زنبور را که محل اسپیراکل تنفسی است ، جدا کرده و زیر لوپ آن را بررسی می کنیم . در آلودگی انگلی ، لوله ي نای یا تراشه ، تیره دیده می شود . روش دیگر ، استفاده از روش دیسک است . در این روش ، بند اول سینه را بریده و 24 ساعت در محلول پتاس قرار می دهیم . پتاس باعث لیز شدن عضله ها می شود . چیزی که باقی می ماند نای است که می توان آن را بررسی کرد . درمان برای درمان آلودگی آکاراپیس وودی از اکثر داروهای مورد استفاده در درمان انگل واروآ می توان استفاده کرد . عوارض آلودگی به آکاراپیس انسداد تراشه های تنفسی ، از دست دادن مواد غذايی ، به وجود آمدن عفونت های ثانویه ، انتقال بیماری های عفونی ، فلجی مزمن ، آسیب مستقیم به عضله هاي پروازی ، تغيیر در متبولیسم کلونی ، کاهش طول عمر و کاهش توانايی عضله هاي پروازی .   بیماری نوزاد  ساکی   ( Sac brood ) عامل بیماری ویروسی  است  که از تولید آنزیم کیتیناز جلوگیری کرده و متعاقب آن ، مانع پوست اندازی می شود . پس در نتیجه ي نیفتادن پوست قبلی ، لارو شروع به باد کردن و سخت شدن می کند . بیشترین حساسیت ابتلا  به بیماری در دو روزگی و وقوع مرگ در پیش شفیرگی . علايم تیره شدن لارو که ابتدا از سر شروع و بعد تا انتهای بدن ادامه پیدا می کند . سینه در این بین روشن تر از سر و تیره تر از شکم است .  لارو مرده حالت چرمی دارد و به راحتی از حجره ها جدا مي شود . بندهای شکمی از حالت طبیعی واضح تر ديده مي شوند . انتشار بیماری عموماً حالت فصلی دارد . از اواخر بهار شروع مي شود و در اواخر تابستان خود بخود کاهش می يابد . در این جا نيز رفتار غارت ، مهمترین عامل در انتشار بیماری به شمار می آید . پیش گیری و درمان مثل اکثر بیماری های ویروسی درمان ندارد ؛ فقط می توان از درمان های حمایتی و تقویت کلونی استفاده کرد . برای پیش گیری ، بهترین کار قوی نگه داشتن کلونی و استفاده از ملکه های اصلاح نژاد شده است   بیماری فلج زنبورها این بیماری به دو صورت حاد و مزمن وجود دارد و مخصوص بالغین است . علايم بیماری عبارتند از : قادر نبودن زنبورها به پرواز ، خزیدن در جلوی کندو ، پهن شدن شکم و کوچکتر شدن جثه ، به سختي وارد  کندو شدن ، ریزش مو ، سیاه و صیقلی شدن شکم که به همین دلیل است به این بیماری ، لقب « دزدان سیاه » داده اند . اوج شیوع بیماری در اواخر بهار و اوایل تابستان است . در انتقال اين بيماري کنه ي واروآ نقش به سزايی دارد . اين ویروس بیشتر تمایل دارد تا در عضله هاي پروازی سینه تجمع کند . برای ابتلا به بیماری ، حداقل 100 ویروس کافی است . تشخیص حالت مزمن و حاد از هم ، فقط در آزمایشگاه امکان پذیر است ؛ به طوری که درحالت حاد ويروس از بافت های چربی ، مغز و عضله ها جدا می شود ؛ ولی در حالت مزمن ویروس از سیستم عصبی جدا می شود .   بیماری نوزاد پودری  powdering brood این بیماری فقط لاروها را مبتلا می کند . عامل آن باکتريی به نام باسیلوس پولویفاسینس است که گرم مثبت بوده واسپور تولید می کند . رنگ لاروهای بیمار از سفید به قهوه ای تغییر پیدا می کند و وقتی به آنان دست بزنيم ، از هم مي پاشند . بیماری در ظاهر شبیه لوک آمریکایی می باشد ؛ ولی نسبت به آن ، بیماری زایی کمی دارد . بیماری سپتی سمی  ( Septicemia ) این بیماری مخصوص زنبورهاي بالغ می باشد . عامل آن ، باکتری سودوموناس آپی سپتیک   می باشد که یک باکتری گرم منفی و فاقد اسپور است . باکتری از طریق تراشه ها و سوراخ های تنفسی به بدن زنبورها راه مي يابد . علایم : افتادن زواید بدن زنبور مثل بال و دست و پا از جمله علايم اين بيماري می باشد . به همین دلیل ، زنبورهاي مبتلا به حالت در خزیدن ،  جلوی کندو دیده می شوند . برای تشخیص قطعی ، نمونه ي تهیه  شده را در آزمايشگاه روی محیط  ژلوز خون دار کشت می دهند . بیماری نوزاد گچی  ( Chalk  Brood ) این بیماری نيز مخصوص نوزادان می باشد . عامل آن قارچی به نام آسکوفراآپیس apis  Ascosphaera  است . که هم هاگ آن وهم میسیلیوم آن ، بیماری زاست . این قارچ بیشتر در شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب رشد کرده و در ایران اين بيماري بیشتر در شمال کشور دیده می شود . لاروها بیشترین حساسیت را نسبت به عامل ، در سن 3 تا 4 روزگی لاروی دارند . عوامل مستعد کننده ي ابتلا به بیماری : 1-      افت ناگهانی درجه ي حرارت و افزایش رطوبت داخل کندو. 2-      مصرف بی رویه ي آنتی بیوتیک ها که موجب از بین رفتن میکروفلور روده می شود . 3-      استفاده ي مستمر از تله ي گرده که تهویه را مختل کرده ، رطوبت داخل کندو را بالا می برد . 4-      مدیریت نا مناسب زنبورستان 5-      حضور عامل بیماری زا دركلوني علایم علایم بیماری شامل تغییر ظاهری در شکل و رنگ لارو و دیده شدن لارو مرده هم در حجره هاي در باز و هم در حجره هاي در بسته است . ولی عمدتاً مرگ لاروها دو روز پس از بسته شدن در حجره ؛ یعنی درست در زمان آخر پیش شفیرگی و اول شفیرگی رخ مي دهد . تشخیص برای تأیید تشخیص ، نمونه ي تهیه شده از لارو مبتلا را کشت می دهند . پیش گیری و درمان بهترین راه پیش گیری ، رعایت بهداشت زنبورستان و قوی نگه داشتن جمعیت کلونی هاست . کار دیگری که می توان انجام داد ، ضدعفونی كردن با زاج سبز یا کات کبود است . نویسنده : م _ لطیفیان  
ادامه مطلب

مقاله آموزشی آشنایی با روزنامه نگاری

بازدید : 1849
خبرنگاری: خبرنگار کسی است که با اتکا به ذوق و استعداد شخصی، پس از گذارنیدن دورهٔ آموزش تخصصی و همچنین با توجه به مسئولیت اجتماعی که این پیشه بر گردن او می‌گذارد، وظیفه بدست‌آوردن، آماده‌کردن، گردآوری و سامان‌دادن اخبار و انتقال آنها را با وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری) به مخاطبان بر گردن دارد. برپایهٔ اعلامیه سازمان یونسکو، خبرنگاران باید کوشش کنند تا اخباری که در اختیار عموم می‌گذارند درست، دقیق و معتبر باشد و در درستی اخباری که به دست می‌آورند، پژوهش و اندیشه کنند. خبرنگاران نباید حقیقتی را عمداً تحریف یا خراب کنند و نیز هیچ گونه مطلبی را نباید از دید مردم پنهان نگهدارند. در دنياي کنوني با وجود تکنولوژي هاي ارتباطي پيشرفته و متعدد در امر دستيابي سريع به اطلاعات و منابع مختلف، كسب اطلاعات موثق و قابل اطمينان در مورد وضعيت سياسى، اجتماعى، اقتصادي، امنيتى و.... بشر بسيار دشوار و در عين حال بسيار ضرورى و حياتى است. خبرنگاران از عناصر اساسي اين مهم بشمار مي روند. يک خبرنگار بايد به واقعيت يك رويداد دست يابد و همواره گام به گام حوادث در حوزه كاري خود حركت كند تا تحليل هاي خود را به صورت كامل و رسا ارائه دهد. يک خبرنگار موفق هميشه در انعكاس رخدادها بي طرفانه عمل مي كند؛ چون ذات خبرنگاري مبتني بر بي طرفي است و اينجاست كه خبرنگار با رعايت اين نكته مهم خود را به قوانين ملزم دانسته و در اين مسير به اهداف خود نائل مي شود. علاوه بر اين يک خبرنگار بايد همواره دركسب اعتماد و اعتمادسازي بين خبرنگار، منابع خبري و مردم خود تلاش کند. در جهان حاضر که جوامع در حال تحول و نوزايي هستند قدرت درک، تجزيه و تحليل و پيش بيني حوادث از ديگر مسائل اساسي اين حرفه بشمار مي رود. امروزه حرفه خبرنگاري يکي از مشاغل ناامن و پردردسر شناخته مي شود. حرفه اي که هر کدام از افرادي از طريق آن امرار معاش مي کنند براي فرداي خود، و امنيت شغليشان نگران بوده و از هيچگونه حاشيه امنيتي برخوردار نيستند. از آن جا كه حرفه روزنامه نگاري يك شغل زنده و پوياست و قلمداران اين رسانه با عشق و فداكاري و از جان گذشتگي، شانه هاي خود را به بار سنگين مسؤوليت روشنگري مردم سپرده اند و دفاع از حريم آزادي را در جان و قلب خود همواره روشن نگه مي دارند، بالندگي مطبوعات و كار روزنامه نگاري و خبرنگاري در ميهن اسلامي، بي وقفه ادامه داشته و استمرار خواهد يافت. در نگاه حرفه اي، خبرنگار فردي است که به نمايندگي از مردم، براي اطلاع رساني سالم و بيان حقايق، عملکرد و رفتار تمام افراد جامعه، مخصوصا مسئولان و صاحب منصبان را زير ذره بين قرار داده و به نقد و موشکافي آن مي پردازد. تا با شناخت نقاط ضعف و قوت به پيشبرد اهداف ملي و مردمي منتهي شود. کارشناسان معتقدند عملکرد برخي نهادها و افراد علاوه بر مغايرت با قانون اساسي، بر خلاف آموزه هاي ديني، روايات، شعارهاي انقلاب اسلامي است. زيرا در تمام آموزه هاي مورد قبول ما به آزادي بيان توجه ويژه اي شده به اين معنا که هرکس بخواهد در اين مسير انسداد ايجاد کند، به يقين از مسير آموزه هاي ديني، انقلاب و قانون اساسي خارج شده است. در روزنامه نگاري حرفه اي غرب صحبت از بي طرفي و صحت اخبار مي شود اما در روزنامه نگاري اسلامي بالاتر از آن يعني اصل تقوا مطرح است و الگوي اسلامي روزنامه نگاري الگوهاي غربي را به چالش مي طلبد. مطبوعات اسلامي بدون روزنامه نگار اسلامي تحقق نخواهند يافت. همچنانکه حکومت اسلامي بدون حاکم اسلامي ميسر نيستد.. در روزنامه نگاري اسلامي مفهوم پيام به رسالت نزديک است و اخلاق را نمي توان از روزنامه نگاري اسلامي جدا کرد. هر روز ميلياردها رويداد در سراسر جهان اتفاق مي افتد كه براي مخاطبان امكان مشاهده بي واسطه يا اطلاع از آنها به علت كثرت رويدادها، گستردگي جوامع، بعد مسافت و مشغله بسيار زياد مردم در زندگي صنعتي و...ميسر نيست؛لذا مخاطبان فقط مي توانند از طريق حلقه هاي واسط بين خود و وقايع كه خبرنگار هستند از وقايع مطلع شوند.بنابراين خبرنگار حلقه واسط مردم و رسانه اند و مردم فقط مي توانند از طريق خبرنگاران از وقايع دور و نزديك مطلع شوند و آنها همچنين چشم و گوش و نماينده مردم و ركن چهارم دموكراسي هستند و حضورمسئولانه، صادقانه و به موقع آنان در منطقه رويداد و گزارش هر آنچه كه اتفاق افتاده است، نه انچه خود دوست داشتند اتفاق بيفتد، مي تواند مردم را بي نياز از حضور بر سر حادثه و محل وقوع رويدادها كند و به آنان در تصميم گيريها و تصميم سازي ها ياري رساند. خبرنگاران از يك طرف وظيفه كشف حقايق، انعكاس سريع و صحيح واقعيات و هشدار در مورد رويدادهايي را بر عهده دارند كه به منافع ملي و اعتقادات و فرهنگ مردم و ارزش هاي انساني آسيب مي رسانند و از طرف ديگر با درك موقعيت رسانه اختيارات و مسؤليت ها و وضع رقيبان بايد به بقاي رسانه بيانديشد. خبرنگاران موتور و قلب تحريريه هاي راديو و تلويزيون و مطبوعات هستند و نقش اساسي در حيات ساير قسمت هاي رسانه و كاركرد صحيح بقيه اجزا دارند. بنابراين اگر خبرنگار به كار خود و اصول حرفه اي تسلط داشته باشد رسانه هاي رقيب و ماهيت و ظرفيت و توانمندي هاي رسانه اي را كه در آن كار مي كند بشناسد و همچنين نياز مخاطبان، سن، جنس، سطح تحصيلات، محل زندگي و ساير ويژگي هاي آنها را بداند بدون شك از كنار سوژه ه اي ناب، درجه اول و مورد نياز مردم و رسانه نمي گزرد و فرصت را به رقيبان نمي دهد. هر چه قدر خبرنگار حرفه اي تر باشد و قدرت شكار سريع سوژه هاي مورد نياز مخاطبان را داشته باشد و همچنين بتواند آنها را در بسته بنديهاي جذاب و متناسب با ماهيت رسانه ها و ويژگي هاي مخاطبان ارايه دهد به همان اندازه به سردبير كمك كرده و دست او را در بستن خبرهاي راديو و تلويزيوني و انتشار اخبار مطبوعاتي باز گذاشته شده است اما اگر نتواند توليد سريع، متنوع و مورد نياز رسانه و مخاطبان را داشته باشد قدرت مانور سردبير را محدود كرده است و عملا تكرار خبرهاي مشخصي را در بخشهاي مختلف خبري موجب شده است. راه حل اين است كه علاوه بر بهينه سازي ساختار موجود، هم بسياري از خبرنگاران فعلي و خبرنگاراني را كه بعدا جذب خواهند شد آموزش داد. يكي از وظايف دست اندركاران مطبوعات، برنامه ريزي دقيق و كارآمد به منظور توسعه بسترهاي كار خبرنگاري و مطبوعات و اعتلاي شغل روزنامه نگاري است، البته اين حقيقت را نيز نبايد از ياد برد كه تحقق آرمانهاي متعالي همواره با سرعت انجام نمي شود و كاري به گستردگي مطبوعات اولاً وابسته به روند حركت ساير مؤلفه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي است و ثانياً نيازمند تلاش، دانش اندوزي، اخلاق محوري، بردباري و خستگي ناپذيري اصحاب مطبوعات است. براي غلبه بر آسيب ها و چالش هاي توسعه صنعت مطبوعات واعتلاي حرفه خبرنگاري، نيازمند پيش زمينه هايي از جمله پايبندي همگان به حاكميت قانون و پاسداري از ضوابط و مقررات ناظر بر آن مي باشد. از جمله ديگر نيازهاي توسعه و اعتلاي مطبوعات و روزنامه نگاري تقويت آموزش هاي تخصصي روزنامه نگاري، اعمال شرايط و ضوابط قانوني مشخص براي ورود به اين حرفه، كمك به پيشبرد امور تشكل هاي صنفي حرفه اي و مدني روزنامه نگاري به عنوان حلقه واسط بين جامعه مطبوعات، مردم و حكومت، جلب اعتماد مردم از طريق اطلاع رساني دقيق، صحيح و سريع، پرهيز از غوغاسالاري وتكيه بر ميثاق اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري از مؤلفه هاي مهمي است، كه مي تواند رسانه هاي كشور را در خدمت توسعه همه جانبه و پيشرفت و سربلندي جامعه اسلامي قرار دهد. امكان سخن گفتن با ميليون ها نفر است و مخاطره همان چيزهايي است كه روزنامه نگاران با آن روبرو هستند. براي نهادينه شدن اموري چون «هويت صنفي مطبوعات»، «زنداني مطبوعات»، «جرم مطبوعاتي» و «هيأت نظارت» در جامعه مطبوعاتي، آن نشان دهنده رشد مطبوعاتي در كشور مي باشد واخلاق حرفه اي از ويژگي هاي ديگر روزنامه نگاري در كشور ماست، مطبوعات، ركن چهارم مشروطيت است. ورود به برخي مطبوعات حتي خيلي ساده تر از ورود به مشاغل ديگر است. نتيجه آن كه پس از مدتي با طيفي مواجه مي شويم كه در كوتاه ترين مدت ادعاي روزنامه نگاري دارند... در كشورهاي پيشرفته وضع فرق مي كند. در آنجا هر مؤسسه مطبوعاتي از طريق وزارت كار اقدام مي كند. افراد با مراجعه به نمايندگان اين وزارت كه حتي ممكن است در محلات هم شعبه داشته باشد، تقاضاي كار مي كنند. روزنامه ها نيز موظفند با بررسي تقاضاهاي رسيده به وزارت كار، نسبت به استخدام نيروي انساني مورد نياز خود اقدام كنند در غير اين صورت، مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند. طبق قوانين فرانسه، كسي كه كارت هويت حرفه اي نداشته باشد، بيش از سه ماه نمي تواند در يك روزنامه كار كند. ما نيزاميدواريم با اين شيوه شاهد بهبود فعاليت روزنامه نگاري در كشورمان باشيم. کمتر شغلي را مي توان يافت در اين عالم که به دشواري شغل خبرنگاري باشد. ساعت کار باز و نياز به آپديت بودن دائمي از مهمترين شاخصه هاي اين شغل است. بسياري از اساتيد علوم ارتباطات معتقدند يک خبرنگار حرفه يي که بخواهد در کارش پيشرفت کند، نياز دارد با علوم روز در زمينه ارتباطات و ژورناليسم آشنا باشد و موفق شدن در اين زمينه مستلزم تسلط داشتن به حداقل يکي از زبان هاي غيرمادري است. 1)دولت و سیاست: خبرنگارانی که اخبار دولتی را پوشش میدهند باید نحوه عملکردِ داخلی دولت را درک نمایند و تأثیرات تصمیمات دولتی را پیگیری کنند. خبرنگارانی که این سؤال مهم و اساسی که "چه کسی اهمیت میدهد؟" را میپرسند ، در هنگام گزارش کارهای دولت، میتوانند افرادی را پیدا کنند که عملکرد دولت بر زندگی شان تأثیر می گذارد. مطالبی که درباره این افراد نوشته میشود بیشتر مورد توجه مخاطبین قرار میگیرد. بیشتر کار مربوط به دولت در ملاقاتها و جلسات انجام میشود. بنابراین ازخبرنگارانی که پوشش خبری دولت را به عهده دارند انتظار میرود که در بسیاری از آن جلسات حضور داشته باشند. با این حال ملاقاتی خسته کننده دلیل موجهی برای مقاله های کسل کننده نیست. مخاطبان از روزنامه نگاران انتظار دارند که آنچه را که مهم است به آنان بگویند و نه فقط هر چه که به ترتیب زمانی اتفاق افتاده است. بهترین مطالب، نمی تواند تنها برگرفته از آنچه که در جلسه اتفاق افتاده باشد بلکه افرادی را که تحت تأثیر آن وقایع هستند مورد نظر دارد. روزنامه نگاران باید در هنگام پوشش خبری دولت، قادر به خواندن و تفسیر بودجه و سایر مطالب مالی باشند. نصیحت خوبی که میتوان به همه روزنامه نگاران کرد این است که " مسایل پولی را دنبال کنید"، اما این نصیحت احتمالا بیشتر به درد آنهایی میخورد که اخبار دولتی را پوشش میدهند. مقالات درباره کارهای مالی دولت ممکن است به نظر خشک و خسته کننده بیایند اما مالیات و هزینه ها مستقیما بر مخاطبین تأثیر دارند و مردم لازم است بدانند که پولشان چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی اسناد و مدارک، رگ حیات دولت هستند پس خبرنگاران باید بتوانند به آنها دسترسی یافته، آن را درک کنند. در نظام دموکراسی، خبرنگاران سیاسی یک مأموریت مرکزی دارند: به مردم اطلاع رسانی کنند تا آنها بتوانند انتخابی صحیح و آگاهانه در مورد نامزدهای انتخاباتی داشته باشند. روزنامه نگاران برای انجام اینکار باید سابقه و صلاحیت نامزدها، مواضع آنها نسبت به مسایل مهم و آنچه را که نامزدها درمبارزه انتخاباتی و تبلیغات بیان می کنند را بررسی کنند. خبرنگارانی که مسایل سیاسی را پوشش میدهند باید به حامیان نامزدها هم توجه کنند چون علایق آنها میتواند روشن گر کارهایی باشد که نامزد در صورت انتخاب شدن انجام خواهد داد. بررسی افکار عمومی همیشه در مبارزات انتخاباتی ضروری است اما روزنامه نگاران باید پیش از گزارش ِ نتایج یک نظرخواهی، به دقت تصمیم بگیرند که آیا این نتایج ارزش ارایه گزارش را دارند یا نه؟ "نظر خواهی از گروهی مشابه" که درصد رأی دهندگان، حامیان هر نامزد را نشان میدهد ارزش محدودی دارد؛ این کار مثل گرفتن عکس فوری ازمسابقه ای در روزی خاص است. بعضی روزنامه نگاران معتقدند که این نظرخواهی ها مردم را به سوی رأی دادن به نفع نامزد جلو افتاده هدایت میکند، چون مردم معمولا دوست دارند که ازفرد برنده حمایت کنند. اما محققین در ایالات متحده دریافته اند که رأی دهندگانی که به نظرخواهی ها توجه میکنند درباره موضوعات مطرح در مبارزات انتخاباتی، اطلاعات بیشتری دریافت میکنند. محققین به روزنامه نگاران توصیه میکنند که به گزارش نتایج نظرخواهی های مطمئن و دقیق در طول مبارزه انتخاباتی ادامه دهند اما آنها را مرکز ثقل پوشش خبری خود قرار ندهند. وقتی مسایل مبارزات انتخاباتی مطرح میشوند ، روزنامه نگاران باید نه تنها به آنچه که نامزدها میگویند توجه داشته باشند بلکه باید متوجه باشند که رای دهندگان مایل به دانستن چه چیزهایی هستند. بسیاری از سازمانهای خبری "نظرخواهی در باره موضوعات خاص" برگزار میکنند تا ببینند در طول یک سال انتخاباتی، چه موضوعاتی بیشتر مورد علاقه عموم است. گاهی نامزدها ممکن است از بحث درباره موضوعی بحث انگیز که دارای اهمیت بسیار زیادی برای رأی دهندگان است اجتناب کنند. در چنین حالتی روزنامه نگاران باید سؤالات مردم را مطرح کنند. خبرنگاران سیاسی با صلاحیت فقط درباره نظر نامزدها در مورد موضوعی خاص سؤال نمیکنند، بلکه از نامزدها در مورد آن مطلب در دوره قبل و یا احتمالا اینکه در مقامی دیگر چگونه عمل کرده اند پرس و جو می کنند. خبرنگاران برای مطرح کردن موضوعات به دنبال افرادی میگردند که داستان زندگی شخصی آنها میتواند نمایانگر اهمیت مسئله و نشانگر تفاوت برنده شدن یک نامزد با نامزدی دیگر در انتخابات باشد. 2)کار و اقتصاد: حوزه کسب و کار تقریبا بر زندگی همگان اثر میگذارد. بیکاری، هزینه خوراک و سوخت، پس انداز شخصی و سرمایه گذاری، همگی نه فقط برای تجار بلکه برای کارگران و مصرف کنندگان نیز بسیار اهمیت دارند. گزارش درباره مسایل تجاری در یکِ منطقه به معنای ارایه گزارش درباره کارفرمایان، کارگران، ساختمان سازی و فروش املاک و هم چنین تجارتی که اقتصاد منطقه را فعال نگه میدارد است؛ این کار میتواند فعالیت کشاورزی، کارهای تولیدی در کارخانه ها، معدن و یا سلامت و بهداشت باشد. خبرنگاران تجاری در سطح ملی موضوعات پیچیده تری نظیر کالا و بازار سهام، نرخ بهره و بدهی سازمانی را پوشش میدهند. خبرنگارانی که تجارت و اقتصاد را پوشش میدهند باید مطالب خود را در دسترس همگان قرار دهند. آنها باید قادر به درک مفاهیم و اصطلاحات اقتصادی باشند و بتوانند آن کلمات را به زبان ساده توضیح داده و یا دوباره بیان کنند. این تمرین خوبی است، حتی برای خبرنگارانی که برای انتشارات یا بنگاه های سخن پراکنی تخصصی کار میکنند و مخاطبان آنها انتظار دارند که با این اصطلاحات آشنا باشند. برای مثال در ایالات متحده مخاطبان وال استریت ژورنال خوانندگانی مطلع از تجارت هستند اما باز هم معنی اصطلاحات رایجی نظیر "تولید خالص ملی"، ارزش کلی تولید ملی از جهت کالا و خدمات، توضیح داده میشود. با گذشت زمان خبرنگاران فهرستی کوتاه از توضیحات خود فراهم میکنند که میتوانند از آن در مقالات خود استفاده نمایند. مخاطبان، ارزش جمله ای مشخص درباره معنی "بازپرداخت بدهی"، "کاهش ارزش پول"، "خصوصی سازی" و سایر اصطلاحات اقتصادی را میدانند. آنها از مقالاتی که دلیل اهمیت این اصطلاحات برای افراد و هم چنین مؤسسات و دولت را توضیح میدهند، استقبال میکنند. خبرنگاران اقتصادی باید بتوانند بیانیه های مالی، ترازنامه ها و گزارشات سالیانه را بخوانند و درک کنند. آنها اغلب با دیدن تغییرات در درآمد و یا هزینه از سالی به سال دیگر، به مطلبی برای نوشتن دست مییابند. خبرنگاران اقتصادی، شرکتهای درون یک صنعت یا یک منطقه را با یکدیگر مقایسه میکنند. مثلا هنگامی که مؤسسه ای تجاری تعطیل و یا ورشکسته می شود، خبرنگاران نه تنها میپرسند که چند نفر کار خود را از دست دادهاند بلکه میپرسند که این اتفاق چه تأثیری بر جامعه داشته است. آنها برای پاسخ دادن به سؤال مهم تر، باید بدانند که آیا آن شرکت یکی از بزرگترین کارفرمایان منطقه بوده است یا خیر، آیا سایر شرکتهای موجود در منطقه همان محصول و خدمات را ارایه میدهند یا خیر، نرخ بیکاری در منطقه چه میزان است و سوال هایی از این قبیل. گزارش درباره مسایل تجاری و اقتصادی بیش از موضوعات سایررشته ها نیازمند دانشی عمیق از ریاضیات و آمار است. اما خبرنگاران اقتصادی نباید زیاد از اعداد و ارقام در مقالات خود استفاده کنند چون در غیر این صورت وجود بیش از اندازه ارقام، مقاله را خشک و کسل کننده میکند. جالب ترین مقالات اقتصادی اهمیت پیشرفت و تحولات را در قالب اصطلاحات انسانی بیان میکنند و شرح میدهند که افراد چگونه تحت تأثیر قرار گرفته و یا خواهند گرفت. 3)بهداشت،علم و محیط زیست: مقاله هایی که درباره بهداشت و سلامت و محیط زیست نوشته میشوند تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارند. خبرنگارانی که درباره بیماری ایدز مینویسند، میدانند که آگاهی اندک در مورد این بیماری تقریبا به اندازه خود بیماری مهلک است؛ مقاله های آنها میتواند به مردم آموزش لازم را جهت مراقبت از خود بدهد. روزنامه نگارانی که در حوزه علم و محیط زیست کار میکنند میتوانند درباره همه چیز از جمله آنفلوانزای مرغی و ترسیم الگوی ژن انسانی ، انسان و تأثیر ایجاد سد بر روی رودخانه ها بنویسند. هر یک از این مباحث، موضوعاتی پیچیده را شامل میشوند و کار روزنامه نگار توضیح مشخص آنها است. روزنامه نگاران هنگام کار در مورد این گونه مطالب باید با زبان دانشمندان و محققین پزشکی آشنا باشند که این خود میتواند برای افراد تازه کار گیج کننده باشد. دنیس بیوکرت  خبرنگار آژانس خبری کنیدین پرس میگوید ازاین اصطلاحات واهمه نداشته باشید ولی آنها را در مقاله خود هم به کار نبرید. نویسندگان علمی هم مانند خبرنگاران اقتصادی، فهرستی توضیحی از اصطلاحات پیچیده دارند که به کمک آنها میتوانند مقاله هایی بنویسند که برای عامه مردم قابل فهم باشد. خبرنگارانی که موضوعات علمی را پوشش میدهند باید روشهای علمی، ریاضیات پایه و آمار را درک نمایند تا بتوانند نتایج تحقیقات را مورد بررسی دوباره قراردهند. آنها هم چنین باید از تمایل به تبدیل هر تحول به یک کشف خارق العاده علمی خودداری کنند و یا به جای پذیرش نکات احتمالی به دنبال پاسخهای "بله" یا "خیر" نباشند. ممکن است در این حالت مقالات آنها خیلی پر شور نباشد اما مطمئنا دقیق تر خواهد بود. روزنامه نگارانی که سعی دارند همه جوانب یک ماجرا را گزارش دهند ،اغلب هنگام ارایه گزارشهای علمی به دام میافتند. اگر در گزارشی علمی همه نظرات علمی را به طور مساوی مطرح کنیم عملا سبب گمراهی خواننده خواهیم شد. برای مثال اکثریت قابل توجهی از دانشمندان معتقدند که قرار گرفتن در معرض آلاینده های سربی باعث کاهش سطح هوش کودکان میشود. فقط تعداد اندکی از محققین این ارتباط را مورد تردید قرار میدهند. خبرنگار میتواند هر دو دیدگاه را مطرح کند اما نه به روشی که بیانگر عدم وجود توافق علمی درباره موضوع باشد. کارول راجرز استاد روزنامه نگاری در دانشگاه مریلند که کتابهایی درباره نوشتن مسایل علمی تألیف کرده است دو توصیه مهم برای خبرنگاران این حوزه دارد. اول: شناسایی دارای اهمیت زیادی است. روزنامه نگاران اغلب فرد متخصصی را که از او نقل قولی را ذکر می کنند به روشی هدف مند شناسایی نمیکنند. مخاطبان حق دارند بدانند که شما چرا از شخصی خاص نقل قولی می آورید. برای مثال ، خبرنگاری در مقاله ای درباره کنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوا نقل قولی از رییس دفتر علوم و فناوری کاخ سفید ارایه کرد ولی هیچ گاه ذکر نکرد که او دانشمندی برجسته در زمینه مسایل مربوط به آب و هوا است. مطرح کردن این نوع اطلاعات باعث میشد که مخاطبان بهتر بتوانند صحت نظرات او را ارزیابی کنند. دوم، راجرز میگوید مخاطبان حتی در زمینه مطلبی که روزنامه نگاران تهیه میکنند، آشنایی چندانی ندارند و این موضوع در مورد مسایل پیچیده ، شدیدتر می شود. پس برای مثال اگر کنفرانس علمی را پوشش خبری میدهید چنین تصور نکنید که مخاطبان شما مطلب دیروز را خوانده یا شنیدهاند ویا فردا نیز خواهند شنید. آنها را با زمینه موضوعی که می خواهید ارایه دهید آشنا سازید، نکاتی را که برای فهم آن موضوع لازم دارند و این کار را چنان ماهرانه انجام دهید که گویی مطلب شما تنها چیزی است که آنها خواهند دید و یا خواهند خواند. اتفاقا ممکن است همینطور هم باشد. 4)پلیسی و دادگاهی: خبرنگارانی که وقایع جنایی و اخبار دادگاهها را پوشش خبری میدهند باید نحوه کار را بشناسند. خبرنگاران اندکی درباره دادرسی جنایی آموزش دیده اند،اما افراد با تجربه در حوزه پلیس توصیه میکنند که حداقل دورهای آموزشی درباره این موضوع را بگذرانید. افسران پلیس در عدم تمایل به دادن اطلاعات به خبرنگاران زبانزد هستند، اما اگر شما قوانین، مقرارت و مراحل کار آنها را بدانید، میتوانید سؤالات بهتری بپرسید و شانس خود را در یافتن آنچه که میخواهید بدانید بیشتر کنید. خبرنگاران جنایی باید بدانند که در اجتماعی که در آن کار میکنند انواع جنایات چگونه شناسایی میشوند. برای مثال در ایالات متحده "دستبرد شبانه" با "سرقت" یکی نیست. دستبرد شبانه مستلزم وارد شدن به ساختمانی به زور به منظور انجام کار خلاف است. سرقت، دزدیدن پول یا اموال با استفاده اززوراست. ایجاد فهرستی از واژه های اساسی مانع اشتباهات خجالت آور میشود. اطلاعیه ای از سوی پلیس ممکن است حاوی اطلاعات پایه ای درباره یک جنایت باشد، اما خبرنگاران با صلاحیت، باید عمیقتر به ماجرا بپردازند. آنها هر گاه که امکان پذیر باشد در جستجوی جزییات و صحبت با همسایه ها یا شاهدان به محلی که جنایت رخ داده است میروند. خبرنگاران دادگاهها باید با مراحل دادرسی را از ابتدا تا انتها آشنا باشند. آنها باید بدانند که وقتی مظنونی دستگیر، متهم، احضار به دادگاه، محاکمه و محکوم یا آزاد میشود چه اتفاقی میافتد. خبرنگاران باتجربه میگویند بهترین راه برای آموختن این مراحل، گذراندن مدت زمانی در دادگستری است. کار خود را با منشی ها که صورتجلسه را دنبال میکنند – فهرست پرونده ها – و تقویم شروع کنید. سعی کنید بفهمید که چگونه میتوان نسخه هایی از سابقه دادگاه، دسترسی به بایگانی و... را به دست آورد. پرونده های هر مورد را پیش از محاکمه بخوانید، از جمله درخواستها و دفاعیات، و اگر نمیتوانید هر روز در دادگاه حضور داشته باشید، آنچه که درباره موضوع گزارش داده میشود را دنبال کنید. وکلای مدافع بهترین منابع در حوزه دادرسی هستند. آنها اغلب ، بیشتر از دادستانها مایلند با خبرنگاران درباره مواردی که در مورد آن کار میکنند صحبت کنند. سعی کنید که زبان حرفهای قانون را کاملا بفهمید ولی آن را در مطالب خود به کار نبرید. اسال الکساندر  نویسنده کتاب ِ گزارش دادگاهها: کتاب راهنما برای روزنامه نگاران میگوید: "به وکلا توصیه شده که از کلمات پیچیده استفاده کنند تا روزنامه نگاران را گیج کنند. اگر معنی چیزی را نمیدانید از کسی که با او مصاحبه میکنید سؤال کنید." 5)گزارش ورزشی: خبرنگاران ورزشی برخی از بهترین مطالب را در حوزه روزنامه نگاری مینویسند. خبرنگار سابق ورزشی تلویزیون، بیل شوانبک که اکنون در دانشگاه کویینیپیاک در کانتیکات تدریس میکند میگوید کسانی که مطالب ورزشی می نویسند ،طبیعتا مطلبشان پراز هیجان است، احساسات و شخصیتهای مهم. گزارشگران ورزشی با صلاحیت، کاری بیش از گزارش امتیازات یک بازی یا نتیجه یک مسابقه قهرمانی انجام میدهند. البته آنها نکات اساسی را مطرح میکنند اما دورنما و زمینهای که تماشاگران با حضور در محل بازی یا مشاهده آن از تلویزیون نمیتوانند به دست آورند را نیز در اختیار مخاطبان قرار میدهند. گزارشگران ورزشی علت و چگونگی آنچه که اتفاق افتاده را توضیح میدهند و فقط به سئوال چه کسی و چه، بسنده نمیکنند. آنها همواره درباره بخش اقتصادی ورزش گزارش میدهند، یا مقاله های ویژه ای درباره قهرمانان ورزشی، صاحبان تیمها و طرفداران آنان مینویسند. گزارشگران ورزشی همچنان باید از نکات اساسی و پایه ای شروع کنند. آنها باید درباره همه نوع ورزش اطلاع داشته باشند. باید درباره قوانین ِ بازی یا ورزشی که گزارش میکنند آگاه باشند و ازچگونگی تعیین امتیازات مطلع باشند. موعد تحویل کار برای آنها بسیار فشرده است به خصوص اگر بازی های شبانه را گزارش کنند. آنها باید امتیازات را در نظر داشته باشند وهم زمان یادداشت برداری کنند که انجام آن در حین بازی سریع کار سادهای نیست. از همه مهمتر این که آنها باید برای هر مقاله نکته مهمی پیدا کنند و جزییات مطلب خود را پیرامون آن شکل دهند. وظایف: 1-گزارش و نوشتن داستان های خبری برای انتشار و پخش و توصیف پیش زمینه ها و علل وقوع آنها 2-ترتیب دادن مصاحبه با افرادی که راجع به واقعه ی خاصی اطلاعات دارند. 3-کپی گزارش ها را دوره کردن و اصلاح خطاها به لحاظ گرامر،نشانه گذاری ها و اصول راهنما. 4-مرور و ارزیابی نوشته هایی که در مورد جنبه های خبری می باشند به منظور جداسازی وقایع مهم و جزییات کم اهمیت تر. 5-چیدن خبرها بر اساس اهمیت،قالب و طولانی یا کوتاه بدنشان و سازماندهی آنها به صورت صحیح. 6-تحقیق و تحلیل پیش زمینه های اطلاعات موجود مرتبط به خبر  به منظور بسط کامل و درست آن. 7-جمع آوری اطلاعات در مورد وقایعی مانند:مصاحبه ها،تجارب و ... و حاضر شدن در محافل سیاسی،ورزشی،هنری،اجتماعی و سایر. 8-تحقیق در مورد وقایعی مانند بلایای طبیعی،جرم ها و جنایت ها و در کل خبرهایی که انسان دوست دارد بشنود! 9-تحقیق و ارایه ی گزارش در مورد وقایع خاصی مانند داروسازی،دانش به طور وسیع،تکنولوژی،سیاست،نگرانی های خارجی،ورزش ها،هنرها،نگرانی های مصرف کننده هاکسب و کار،مذهب،جرم و آموزش. 10-ارزیابی خبر به منظور بسط و گسترش آن. 11-بحث با ویرایش کننده های خبر در مورد مسایل موجود به منظور مشخص کردن سلسله مراتب خبرها و جایگاه هر کدام. 12-مطالعه و بررسی کتاب ها،اخبار و رکورد های عمومی شامل کتابخانه ها و ... به منظور بازتاب حقایق مرتبط. 13-عکاسی یا فیلم برداری از وقایع توسط خود خبرنگار یا یک عکاس دیگر 14-توسعه ی ایده های نو برای ستون های موجود یا برای تفسیر خبرها با توجه به مسایل روز و تجارب شخصی 15-انتقال خبر از راه دور  با تلفن های ماهواره ای،تلفن ها،فکس و مودم 16-نمایش تفسیرهای زنده از طریق رسانه های ضبط  شده. 17-ضبط مصاحبه ها و روایات.
ادامه مطلب

آخرین دانلودهای رایگان

آموزش مجازی پر مخاطب

دوره آموزشی ادبیات افسانه ای Legendary literature E-learning

دوره آموزشی روخوانی و روانی خوانی قرآن کریم The reading and the Fluent Reading of the Holy Quran E-learning

دوره آموزشی اصول طراحی سایت Website design principles E-learning

دوره آموزشی PBA مدیریت موفق در کلینیک Successful PBA management in the clinic E-learning

دوره آموزشی مدار منطقی The logic circuit E-learning

دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زبالهEnvironmental Monitoring of Landfills E-learning

دوره آموزشی مدیریت اضطراب و بیان نافذ The penetrant expression and anxiety management E-learning

دوره آموزشی پرورش جوجه گوشتی Breeding broiler(s) E-learning

دوره آموزشی ساخت قالب های تزریق Creating injection molds E-learning

دوره آموزشی تقویت حافظه و تندخوانی Skimming and Strengthening memory E-learning

حسابداری طلا و جواهر فروشی ها Accounting for jewelry stores E-learning

دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع work safety at Height E-learning

دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی (پیشرفته ) Life Skills Coaching (Advanced) E-learning

دوره آموزشی خبرنگار گردشگری Tourism reporter E-learning

دوره آموزشی اصول ریخته گری Casting basics E-learning

مباحث ذخیره سازی انرژی در ساختمان Topics for Energy-saving in Buildings ISO 13153 E-learning ISO 13153

دوره آموزشی زبان فارسی ویژه ی غیر فارسی زبان ها Persian non-Persian languages E-learning

استاندارد ایزو سازگاری و در دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش Availability of electronic tools in education organization and ISO compatibility standard E-learning ISO 24751

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی Financial Management for Non-Financial Managers E-learning

دوره آموزشی ویژوال بیسیک Visual Basic .NET E-learning .NET

کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص Expert of evaluating the Personal Insurance E-learning

دوره آموزشی حقوق بین‌الملل خصوصی Private International Law E-learning

دوره آموزشی حسابداری حرفه ایProfessional Accounting E-learning

دوره آموزشی روانشناسی رشد Growth Psychology E-learning

مهندس برنامه نویس J2EE Program Engineer E-learning J2EE

دوره آموزش گرافیک کامپیوتری Computer Graphic E-learning

دوره آموزشی راهنمای زبان تخصصی گردشگری Guide to specialized tourism language E-learning

دوره آموزشی زبان پایتون Python Programming E-learning

دوره آموزشی تحقیق در عملیات Research in operations E-learning

دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه) Communication with tourists in English (Secondary level) E-learning

دوره آموزشی گلکاری Floriculture E-learning

کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح تکمیلی) Entrepreneurship with KAB (Additional Level) Approach E-learning

دوره آموزشی پیاده سازی سامانه مدیریتResponsible for implementing hse-ms management system E-Learning hse-ms

دوره آموزشی نرم افزار سیلور لایت Silverlight Software E-learning

دوره آموزشی زبان برنامه نویسی و طراحی وب سایت با جی کوئری Web Design and Development by jQuery E-learning

تولید کننده چندرسانه ای درجه۱ Multimedia producer Grade 1 E-learning

دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(Introduction to Safety-Health-Environment Management System E-learning (HSE-MS

دوره آموزشی کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Worker (Hospital Laundry) E-Learning

مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی Computer Engineer in the field of Electronic Business Security E-learning

دوره آموزشی مددیار خانواده معتاد Assistant for addicted family E-learning

آشپزی بین المللی International Cooking E-learning

دوره آموزشی برنامه نویسی و طراحی وب سایت آجاکس Ajax Website Design and Programming E-learning

دوره آموزشی مهارت های زندگی Life Skills E-learning

حسابداری سهام شرکت های نیمه خصوصی Semi-Private Companies Stock Accounting E-learning

مباحث راهنمای تهیه مستندات مدیریت کیفیت ایزو ۱۰۰۱۳ Help Topics for providing ISO 10013 Quality Management Documentation E-learning

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش گردشگری Doctor of Business Administration (DBA)management- Tourism tendency E-learning

مدیر وبلاگ Weblog Administrator E-learning

کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار Computer and Internet use in the workplace E-learning

دوره آموزشی فلزکاری Metalworking E-learning

مباحث استاندارد برند ایزو Topics of ISO 10668 brand valuation E-learning 10668

دوره آموزشی مبانی سیستم عامل لینوکس Linux Operating System Basics E-learning

نرم افزار حقوق و دستمزد Salary software E-learning

دوره آموزشی مباحث دریافت نشان کشاورزی Topics of Getting agriculture brand E-learning GAP

دوره آموزشی طراحی و دوخت مانتو Designing and stitching Manto E-learning

حسابداری کارخانجات تولید مصالح Accounting of the materials production Factories E-learning

دوره آموزشی کشت پنبه Cotton cultivation E-learning

دوره آموزشی بازاریابی بین المللInternational Marketing Management E-learning

دوره آموزشی نقشه کشی صنعتی Industrial Mapping E-learning

دوره آموزشی دکوراسیون داخلی Interior Decoration E-learning

دوره آموزشی موتورهای الکتریکی ای سی AC Electric Motors E-learning

دوره آموزشی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) Ecotourism Guide E-learning

کارشناس بیمه خودرو Auto Insurance Expert E-learning

مباحث سنجش رنگ محصول Product color Assessment of the ISO 11037 E-learning ISO 11037

دوره آموزشی کارشناس سخت افزار( تعمیرات سخت افزار ) Computer Hardware Expert E-learning

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماری Doctor of Business Administration (DBA) management – Architecture & construction tendency E-learning

دوره آموزشی حسابداری مقدماتی Basic Accounting E-learning

دوره آموزشی مدیریت گلخانه های هیدروپونیک Hydroponic Greenhouse Management E-learning

آموزش تخصصی خوشنویسی Professional Calligraphy Training E-learning

دوره آموزشی روانشناسی سیاسی Political Psychology E-learning

آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار Sepidar accounting software E-learning

دوره آموزشی بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه Vehicle Repair Safety Inspector E-learning

دوره آموزشی مشاور مهارت های سبک زندگی سالم Healthy lifestyle skills consultant E-learning

بکارگیری خط شکسته در کتابت متن قرآن کریم Using the broken line in the textbook of the Holy Quran E-learning

دوره آموزشی مدیریت رفتار مصرف کنندهConsumer Behavior Management E-learning

دوره آموزشی فرهنگ و تمدن ایران Culture and Civilization of Iran E-learning

دوره آموزشی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده Caregiver of family health E-Learning

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش هوا فضا Master of Business Administration( MBA) management- Aerospace tendency E-learning

مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و آی تی Manager of Computer and IT Human Resources Productivity Engineering E-learning

دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعاتInformation Technology Management E-learning

دوره آموزشی نرم افزار SPSS software E-learning SPSS

حسابداری کارخانجات تولید آجر Accounting of the Brick production factories E-learning

مباحث دستورالعمل ایمنی محصول Product Safety Instructions E-learning

دوره آموزشی مدیریت اجرایی Executive Master of Business Administration (EMBA) E-learning EMBA

دوره آموزشی رادیوشیمی و شیمی هسته‌ای Radiochemistry and Nuclear Chemistry E-learning

دوره آموزشی استقرار و بقا در طبیعت درشرایط دشوار Establishment and survival in nature in difficult conditions E-learning

کارآفرینی SYB Entrepreneurship E-learning SYB

دوره آموزشی لینوکس پارسیکس Parsix Linux E-learning

مهندس MikroTik Certified Wireless Engineer E-learning MTCWE

فروشنده مصالح ساختمانی Building Materials Dealer E-learning

دوره آموزشی بازرسی جوش Welding Inspection E-learning

شهروند الکترونیکی Electronic Citizen E_learning

دوره آموزشی مدیریت تحول Transformation Management E-learning

اقتصاد سنجی کاربردی Applied Econometrics E-learning

دوره آموزشی طراحی و مدلسازی با اینونتور Designing and modeling with Inventor E-learning

دوره آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی Editor of Educational Standard E-learning

دوره آموزشی آشپزی غذاهای دریاییSeafood Cooking E-learning

دوره آموزشی حسابداری شرکت ها Companies Accounting E-learning

مدیر فروشگاه store manager E-learning

دوره آموزشی های سیس HYSYS Software E-learning

دوره آموزشی آمادگی آزمون تولیمو TOLIMO Exam Prepration E-learning

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

کتاب های الکترونیکی دانلود رایگان :

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک