×

شما اینجا هستید : Home » امور آموزش » نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی » شرکتها

نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزايش تولید شرکت

بازدید : 1851

 قرارداد پرداخت پاداش افزايش تولید شرکت

مشخصات كارگاه

1-     نوع صنعت يا فعاليت

2-     انواع محصول

3-     ظرفيت اسمي

4-     نوع مالكيت

5-     تعداد كل كاركنان

6-     تعداد كاركنان مشمول قرارداد

جمع متوسط مزد ثابت ماهانه كل كاركنان ............ ريال

7-

 جمع متوسط مزد مبناي ماهانه كل كاركنان ................ ريال

 جمع متوسط مزد ثابت ماهانه كل كاركنان مشمول قرارداد ............ ريال

8-

جمع متوسط مزد مبناي ماهانه كل كاركنان مشمول قرارداد ........... ريال

9- محل كارگاه

10- آدرس دفتر مركزي

اين قرارداد بين شوراي اسلامي كار / انجمن صنفي / نمايندگان رسمي و منتخب كارگران به اسامي :1-                   2-                      3-

و كارفرما / نمايندگان قانوني كار فرما به اسامي :1-                    2-                  3-

بر اساس آيين نامه مصوب مورخ 11/ 8/70 و ضوابط و روش هاي اجرايي شماره 24738/ن مورخ 27/09/70 اداره كل طبقه بندي مشاغل ، مزد و بهره وري وزارت كار و امور اجتماعي به شرح زير منعقد مي گردد  :

ماده 1- مدت اين قرارداد از تاريخ ............. لغايت .......... مي باشد .

ماده 2- توليد مبنا در اين قرارداد  با روش ........... تعيين گرديده و رقم آن معادل ( با ذكر معيار سنجش ) نفر ساعت مي باشد .

ماده 3 – درصد افزايش توليد بر اساس مازاد بر توليد مبناي كارگاه در هر دوره تناوب كه ......... ماهه مي باشد طبق فرمول بند (5) ضوابط و روش هاي اجرايي مزبور محاسبه مي گردد .

ماده 4 – سهم پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب به از هر يك درصد افزايش توليد در محدوده مقرر در ضوابط و روش هاي اجرايي آيين نامه به شرح زير تعيين و محاسبه مي شود : (نحوه و چگونگي درصد مزد متناسب با درصد افزايش توليد ذكر شود )

ماده 5- چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب بيشتر يا كمتر از حد مجاز و نرمال كارگاه كه معادل ........... درصد مي باشد ، افزايش يا كاهش ضايعات در مبلغ پاداش افزايش توليد به اين ترتيب تاثير خواهد كرد :

الف – به ازاء هر ......... درصد افزايش ضايعات معادل ........ درصد كل مزد ثابت / مزد مبناي كاركنان مشمول قرارداد در دوره  تناوب مربوطه از كل مبلغ پاداش افزايش توليد كسر خواهد شد .

 ب- به ازاي هر ............. درصد كاهش ضايعات معادل ......... درصد كل مزد ثابت / مزد  مبناي كاركنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به كل مبلغ پاداش افزايش توليد اضافه خواهد شد . ( ضمناً محاسبات مربوط به ضايعات مجاز و نرمال و نيز ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب ضميمه اين قرارداد مي باشد )

ماده 6- چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد كيفيت توليد كارگاه در هر دوره تناوب پايين تر يا بالاتر از حد مجاز و نرمال كارگاه گردد ، كاهش يا افزايش سطح كيفيت در مبلغ پاداش تاثير خواهد گذاشت – ضوابط و محاسبات مربوط به اين امر و اثرات منفي يا مثبت ناشي از آن ضميمه اين قرارداد مي باشد .

تبصره : به منظور نظارت صحيح و مشخص نمودن ميزان كاهش و يا افزايش سطح كيفيت كالا در ارتباط با افزايش توليد طرفين موافقت مي نمايد كميته نظارت بر كيفيت مركب از : تشكيل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان ، نسبت به اثرات منفي يا مثبت اين امر در ميزان پاداش افزايش توليد اقدام گردد .

ماده 7- نحوه توزيع كل مبلغ پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب طبق بند (9)و تبصره مربوطه در ضوابط و روش هاي اجرايي مزبور صورت مي گيرد .

ماده 8- چنانچه در مدت اجراي قرارداد تغييرات عمده اي در عوامل توليد از قبيل سرمايه گذاي ، نيروي كار ، ماشين آلات و امثال اينها كه در وضعيت  توليد مبنا موثر باشد ، به وجود آيد از زمان تغيير در محاسبه توليد مبنا تجديد نظر به عمل خواهد آمد .

 ماده 9- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قرارداد در زمينه نحوه توزيع پاداش كميته نظارت مركب از افراد زير تشكيل مي شود :      (نام و نام خانوادگي و سمت اعضاء كميته )

ماده 10- اين قرارداد مشتمل بر ................... ماده و ...................... تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل ............. برگ در ............ نسخه كه همگي در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ ............ به امضاء طرفين قرارداد رسيده كه پس از تائيد وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجراء مي باشد .

 نام و نام خانوادگي و امضاء شوراي اسلامي كار

 نام و نام خانوادگي و امضاء كارفرما / انجمن صنفي / نمايندگان رسمي و منتخب كارگران نمايندگان قانوني كار

توضيحات راجع به اين قرارداد :

الف) پيش بيني كميته نظارت موضوع ماده 9 اين قرارداد با توجه به ضوابط و روش هاي اجرايي آيين نامه الزامي نيست .

ب) اين قرارداد حداقل در سه نسخه تنظيم و پس از تائيد يك نسخه آن در مرجع ذي ربط در وزارت كار و امور اجتماعي نگهداري مي شود .

ج) پيش بيني ساير موارد در قرارداد با رعايت ضوابط آيين نامه مانعي ندارد.

ادامه مطلب

نمونه قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي (واردكننده انحصاري – توزيع كننده انحصاري)

بازدید : 4323

قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي

(واردكننده انحصاري – توزيع كننده انحصاري)

این قرارداد في مابين .... .......... .... كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است... (كه منبعد به نام (فروشنده ) ناميده مي شود و ...... ........كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است در ..... .. (كه مبنعد (توزيع كننده )ناميده ميشود ) توافقاتي به شرح زير به عمل آمده است.

ماده 1- منطقه و كالا

1-1- فروشنده حق انحصاري بازار يابي و فروش كالاي مندرج در ضميمه I-1 (كه مبنعد كالا ناميده مي شود ) را براي منطقه اي كه در ضميمه I-2 (كه منبعد منطقه ناميده ميشود )مشخص شده است به توزيع كننده واگذار نمايد .

2-1- هر گاه فروشنده تصميم به عرضه كالاي ديگري در منطقه بگيرد بايد مراتب را به توزيع كننده اطلاع دهد تا امكان ضميمه شدن آن به كالاي موضوع ماده 1-1 مورد بررسي و تبادل نظر قرار گيرد . معهذا در صورتي كه ويژگي و مشخصات كالاي جديد به نوعي باشد كه با تخصص توزيع كننده متفاوت باشد ، اين انتظار وجود ندارد كه اين كالا هم توسط توزيع كننده به بازار عرضه شود (مثلاً اگر كالايي با طبيعت كاملاً متفاوت مطرح باشد)

ماده 2- حسن نيت

1-2- طرفين بايد در اجراي تعهدات خويش بر اساس اين موافقت نامه و بر مبناي حسن نيت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمايند .

2-2- شرايط اين قرارداد و نيز هرگونه توافق ديگري كه توسط طرفين و در ارتباط با روابط توزيع به عمل آيد بايد بر اساس حسن نيت كامل تعبير و تفسير گردد.

ماده3- وظايف توزيع كننده

1-3- توزيع كننده كالايي را كه توسط فروشنده (SUPPLIER) در اختيارش قرار گرفته به نام و حساب خودش در منطقه توافق شده مي فروشد .

2-3- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه همه سعي و كوشش خود را جهت توسعه امر فروش كالا و توليدات در منطقه و با رعايت سياست فروشنده انجام دهد و منافع فروشنده را همانند يك تاجر مسئول با جديت حمايت نمايد .

3-3- توزيع كننده محق و مجاز نيست كه به نام و به وكالت از فروشنده كالا اقدامي را انجام دهد مگر مواردي كه قبلاً و صريحاً اين اختيار به او تفويض شده باشد .

4-3- توزيع كننده مي تواند در مواردي كه خود مايل به خريد كالا و فروش مجدد آن نيست مورد را به فروشنده ارجاع دهد تا خود به طور مستقيم كالا را به مشتري بفروشد . توزيع كننده كه در اين حالت به عنوان واسطه عمل مي كند كارمزدي كه در ضميمه 2 بند 1 (اگر اين قسمت ضميمه تكميل شده باشد ) و يا كارمزدي كه در هر مورد بر اساس بند 3 ضميمه 2 معين مي شود دريافت خواهد كرد . بدين وسيله تصريح مي شود كه اين اقدام توزيع كننده به عنوان يك تاجر مستقل كه به حساب خود خريد و فروش مي كند تغيير يابد.

ماده 4- تعهد عدم رقابت

1-4- توزيع كننده نبايد در تمام مدت قرارداد بدون اجازه كتبي قبلي از فروشنده اقدام به ارائه ، توليد ، بازاريابي و يا فروش هر نوع كالايي كه رقيب كالا هاي موضوع اين قرارداد باشد در قلمرو و محدوده جغرافيايي توافق شده بنمايد .

2-4- توليد كننده مجاز به ارائه ، توليد و بازار يابي و فروش هر گونه كالاي ديگري است كه در رقابت با كالاي موضوع اين قرارداد نمي باشد مشروط بر اينكه قبلاً فروشنده را آگاه سازد . معهذا در صورتي كه تصور تعارض با منافع فروشنده با توجه به ضوابط زير غير منطقي باشد اطلاع به فروشنده ضرورت ندارد . (الف) مشخصات كالايي كه فروشنده قصد فروش آن را دارد . (ب) منطقه اي كه توزيع كننده قصد فعاليت در آن را دارد .

3-4- توليد كننده به اين وسيله اعلام مي كند كه در تاريخ امضاء قرارداد اقدام به ارائه (و يا توليد ، بازاريابي ، و يا فروش ، مستقيم و يا غير مستقيم )كالا و توليدات مذكور در ضميمه شماره 3 مي نمايد.

ماده 5- سازماندهي فروش

1-5- توزيع كننده بايد سازمان مناسبي را جهت فروش و در صورت لزوم ارائه خدمات پس از فروش با كليه امكانات و كاركنان ورد نياز براي اجراي تعهدات خود در سراسر منطقه تجهيز نمايد .

2-5- طرفين قرارداد مي توانند نام مشتريان فعلي خود را بر اساس فرم ضميمه 4 اعلام نمايند.

ماده 6- تبليغات و نمايشگاه ها

1-6- طرفين مي توانند قبل از آغاز سال بر سر اجراي برنامه تبليغاتي براي سال آينده بحث و تبادل نظر نمايند و شيوه متن تبليغات بايد منطبق با شهرت و سياست بازاريابي فروشنده باشد . هزينه توافق شده تبليغات بايد بين طرفين و بر اساس شرايط ضميمه شماره 5 تقسيم گردد (اگر كامل شده است ) در غير اين صورت هر يك از طرفين هزينه تبليغاتي خود را پرداخت خواهد كرد .

2-6- طرفين در مورد شركت در نمايشگاه ها در بازار هاي مكاره در داخل منطقه توافق خواهد نمود هزينه شركت توزيع كننده در اين گونه نمايشگاه ها و بازارهاي مكاره بر اساس شرايط ضميمه شماره 2-5 تقسيم خواهد گرديد.

ماده 7- شرايط ارزش گذاري كالا

1-7- اصولاً فروشنده بايد حتي الامكان كليه كالا هاي سفارش داده شده را به ميزاني كه تضمين كافي نسبت به پرداخت ارزش آن داده شده تهيه نمايد . فروشنده كالا نمي تواند به طور غير منطقي سفارشات دريافت شده از طرف توزيع كننده كالا را ناديده بگيرد ،علي الخصوص تكرار در عدم پذيرش سفارشات كه با سوء نيت انجام شود (مثلاً اگر به منظور لطمه زدن به فعاليت هاي توزيع كننده صورت پذيرد ) نقض تعهدات فروشنده تلقي خواهد شد .

2-7- فروشنده متعهد است كه نهايت سعي و كوشش خود را براي اجراي تعهدات پذيرفته شده انجام دهد .

3-7- فروش كالا و توليدات به توزيع كننده بايد تابع شرايط كلي فروش مورد عمل فروشنده كه ضميمه اين قرارداد مي باشد (ضميمه شماره 1-6) و بر اساس كنوانسيون سازمان ملل در مورد قرارداد بين المللي فروش كالا (كنوانسيون وين 1980) باشد . در صورت بروز تعارض بين اين شرايط كلي و شرايط اين قرارداد فروش حاكميت با دومي (قرارداد فروش ) خواهد بود .

4-7- قيمت هاي قابل پرداخت از طرف توزيع كننده همان هايي خواهد بود كه در ليست قيمت كالاي فروشنده معتبر در زمان دريافت سفارش وجود دارد و مشمول تخفيف هاي مندرج در ضميمه 2-6 مي باشد اين قيمت ها در هر زماني و مشروط به اطلاع قبلي يك ماهه قابل تغيير مي باشد مكر اينكه به نحو ديگري توافق شده باشد .

5-7- توزيع كننده موافقت مينمايد كه حداكثر سعي كوشش خود را براي رعايت شرايط پرداخت توافق شده بين دو طرف بنمايد .

6-7- طرفين موافقت مي نمايند كه كالاي تحويلي به توزيع كننده ت زماني كه ارزش آن به طور كامل پرداخت نگرديده جزئي از دارايي فروشنده تلقي گردد.

ماده 8- اهداف (ميزان ) فروش ، تعهد حداقل ميزان فعاليت

1-8- طرفين مي توانند در مورد اهداف و ميزان فروش سال آينده توافق نمايند .

2-8- طرفين حداكثر سعي و كوشش ممكنه را براي رسيدن به اهداف (فروش ) مورد توافق به عمل خواهد آورد اما دست نيافتن به اهداف مورد نظر به مفهوم نقض قرارداد توسط يكي از طرفين نخواهد بود . مگر اين كه طرف مذكور به طور واضح مقصر باشد .

3-8- در ضميمه شماره 7 طرفين مي توانند در مورد حداقل ميزان فروش تضمين شده و نتايج حاصله از عدم رسيدن به آن اهداف توافق نمايند.

ماده 9- توزيع كننده و يا نمايندگان درجه دوم

1-9- توزيع كننده مي تواند توزيع كننده و يا نمايندگان درجه دومي را براي كار توزيع و فروش كالا در آن منطقه جغرافيايي به كار گيرد . مشروط بر اينكه قبلاً فروشنده را در جريان امر قرار دهد .

2-9- مسئوليت توزيع كنندگان و يا نمايندگان درجه دوم بر عهده توزيع كننده اصلي خواهد بود.

ماده 10- آگاه نگه داشتن فروشنده

1-10- توزيع كننده بايد سعي و كوشش لازم را بنمايد تا فروشنده كالا در جريان كليه فعاليت هاي وي ، شرايط بازار و وضعيت رقابتي موجود در آن منطقه قرار گيرد . او بايد كليه اطلاعات متعارف و مورد نياز فروشنده را در اختيار نامبرده قرار دهد .

2-10- توزيع كننده بايد بدون تاخير فروشنده را در جريان موارد زير قرار دهد .

1- قوانين و مقرراتي كه در قلمرو جغرافيايي مذكور در مورد برچسب زدن ، مشخصات فني ، مقررات ايمني و ......)

2- قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هاي توزيع كنندگان كالا تا آنجا كه منافع فروشنده مربوط مي شود.

ماده 11- قيمت فروش مجدد

الف – توزيع كنندگان در قيمت گذاري كالا براي فروش مجدد آن آزادي عمل دارد . توزيع كننده بايد سياست قيمت گذاري مجدد خود را به نحوي تنظيم كند كه باعث خدشه دار شدن و يا صدمه زدن به شهرت و اعتبار كالا نگردد .

ب) توزيع كنندگان تعهد مي كند كه قيمت هاي تعيين شده به وسيله فروشنده را رعايت كند و و توزيع كنندگان دست دوم خود را وادار به رعايت آن قيمت ها بنمايد.

ماده 12- فروش در خارج از قلمرو جغرافيايي

الف – توزيع كننده تعهد مي نمايد كه در خارج از منطقه هيچ گونه تبليغي براي كالا ننمايد و به تاسيس هيچ گونه شعبه اي اقدام نكند و براي توزيع كالا و توليدات انباري داير نسازد .

ب- توليد كننده مجاز به فروش كالا و توليدات به مشترياني ر خارج از قلمرو جغرافيايي و يا به مشترياني كه مي داند آنها در نظر دارند كه كالا را در خارج از قلمرو جغرافيايي به فروش برسانند نمي باشد . توزيع كننده بايد كليه سوالات و پرسش هاي مشترياني كه در خارج از قلمرو جغرافيايي دارند را به فروش كالا منعكس نمايند.

ماده 13- علائم تجاري و ساير علائم فروشنده

1-13- توزيع كننده مجاز است كليه علايم تجاري ، اسامي تجاري و يا هر نوع علائم ديگر مربوط به فروشنده كالا را صرفاً به منظور شناساندن و تبليغات در مورد كالاها ، در محدوده اين قرارداد و در جهت حفظ منافع فروشنده مورد استفاده قرار دهد .

2-13- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه اقدام به ثبت و يا تملك هيچ يك از علائم تجاري ، اسامي تجاري و يا علائم ديگر فروشنده (يا علائمي كه مي توانند به علت اشتباه با علائم فروشنده اشتباه برانگيز باشند ) در منطقه جغرافيايي و يا در ساير مناطق نكند .

3-13- حق استفاده از علائم تجاري ، اسامي تجاري ، و يا ساير علائمي كه بر اساس بند اول اين ماده براي توزيع كننده پيش بيني گرديده است به محض انقضاء و يا هر نوع خاتمه قرارداد حاضر منتفي مي شود . معهذا براي توزيع كننده پس از ختم قرارداد حق فروش كالايي كه با علائم تجاري فروشنده در انبار دارد محفوظ است . اين عمل باعث اسقاط حقوق توزيع كننده براي فروش كالايي كه در انبار وجود دارد و داراي علائم تجاري فروشنده هم در زمان انقضاء و يا خاتمه اين قرارداد هست نمي باشد .

4-13- توزيع كننده بايد به محض اطلاع از هر گونه لطمه اي كه به علائم تجاري ، اسامي تجاري و يا ساير علائم و يا حقوق مالكيت صنعتي فروشنده در قلمرو جغرافيايي وارد مي شود مراتب را فوراً با اطلاع وي برساند.

ماده 14- موجودي توليدات و لوازم يدكي – خدمات پس از فروش

1-14-توزيع كننده تعهد مينمايد كه به هزينه خود و براي تمامي مدت قرارداد موجودي كافي از توليدات فروشنده و لوازم يدكي كه براي نياز هاي عادي آن منطقه جغرافيايي لازم است و در هر صورت لااقل مطابق حداقل ارقام معين در ضميمه شماره 8 نگهداري نمايد .

2-14- توزيع كننده متعهد مي شود كه خدمات پس از فروش را بر اساس شرايط و مقررات مندرج در ضميمه شماره 9 در صورتيكه اين فرم ضميمه تكميل شده باشد ارائه كند.

ماده 15- توزيع كننده انحصاري

1-15- فروشنده نمي تواند در طول مدت اعتبار اين قرارداد به هيچ كس ديگر (حتي به يك شركت فرعي خود ) اجازه ارائه كالا در آن منطقه جغرافيايي بدهد . به علاوه فروشنده نمي تواند كالاي مورد بحث را به مشتريان موجود در منطقه بفروشد مگر در انطباق با شرايط مقرر در ماده 16.

ماده 16- فروش مستقيم

فروشنده مجاز به معامله مستقيم با مشتريان خاصي كه اسامي آنها در ليست ضميمه II-2 آمده مي باشد ، اما در رابطه با فروش كالا به اين گونه مشتريان توزيع كننده كالا محق به دريافت كارمزد مقرر در ضميمه II-2 خواهد بود . چنانچه بند 2 از ماده 2 فرم ضميمه (كارمزد مشتريان خاص ) توسط طرفين تكميل نشده باشد قابل اعمال نيست .

2-16- در صورتي كه كارمزدي قابل پرداخت به توزيع كننده باشد بايد بر اساس بند 3 از ماده 2 محاسبه و پرداخت شود.

ماده 17- آگاه نگه داشتن توزيع كننده

1-17- فروشنده بايد بدون دريافت هرگونه هزينه اي كليه اسناد و مدارك مربوط به كالا را (بروشور هاي اطلاعاتي و غيره ........)در حد متعارف مورد نياز توليد كننده براي انجام تعهدات قراردادي او در اختيارش قرار دهد . توزيع كننده بايد در زمان خاتمه قرارداد كليه اسناد و مداركي را فروشنده در اختيارش قرار داده و در دسترس او قرار دارد عودت دهد .

2-17- فروشنده بايد كليه اطلاعاتي را كه منطقاً توزيع كننده بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند تعهدات خود را بر اساس قرارداد به انجام رساند به خصوص كليه اطلاعاتي كه مربوط به كاهش ظرفيت تحويل كالا باشد در اختيار او قرار دهد .

3-17- فروشنده بايد توزيع كننده را در جريان كليه اطلاعات من جمله ارتباطات خود با مشتريان منطقه قرار دهد .

ماده 18- مدت قرارداد

1-18-الف) اين قرارداد براي مدت نامحدودي منعقد مي گردد و آغاز اعتبار آن از .............. خواهد بود .

1-18-ب) اعتبار اين قرارداد از تاريخ .............. آغاز و تا تاريخ ...... معتبر خواهد بود .

2-18- اين قرارداد را مي توان در هر زمان و توسط هر يك از طرفين قرارداد با ابلاغ كتبي قبلي و حداقل چهار ماه قبل از انقضاي آن از طريق وسايل ارتباطي مناسب كه تاريخ رسيد را به وضوح نشان دهد (مانند پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ) فسخ نمود . اگر قرارداد براي مدتي بيشتر از 5 سال ادامه داشته باشد ، مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود ، پايان مدت ابلاغ بايد همزمان با پايان هر ماه باشد .

3-18- اين قرارداد به صورت خود به خودي براي دوره هاي يك ساله تمديد مي شود مگر اينكه هر يك از طرفين حداقل چهار ماه قبل از انقضاء آن از طريق وسائل ارتباطي مناسب كه تاريخ رسيد را به وضوح نشان دهد . (مانند پست سفارشي با رسيد برگشت پست مخصوص )آن را فسخ نمايد . اگر قرارداد براي مدتي بيشتر از 5 سال ادامه داشته است مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود.

ماده 19- فسخ قبل از موعد

1-19- هر يك از طرفين مي توانند در صورت نقض عمده شرايط و مقررات و تعهدات قرارداد و يا در صورت بروز اوضاع و احوال استثنايي كه فسخ پيش از موعد قرارداد را موجه سازد با ابلاغ كتبي و از طريق وسائل ارتباطي مناسب (مانند پست سفارشي با رسيد برگشت پست مخصوص) نسبت به فسخ فوري قرارداد اقدام نمايد .

2-19-در اجراي پاراگراف بالا هرگاه عدم انجام تعهدات يكي از طرفين به طور محسوس موجب محروميت طرف ديگر از حقوقي شود كه اين قرارداد براي او ايجاد كرده است نقض قرارداد تلقي مي شود . منظور از شرايط و احوال استثنايي وضعيتي است كه در آن نمي توان از طرفي كه قرارداد را فسخ كرده است انتظار داشت كه ملتزم به قرارداد باقي بماند .

3-19- طرفين به اين وسيله تعهد مي نمايند كه تخلف از مقررات مواد ...... قرارداد حاضر به عنوان نقض عمده شرايط قرارداد تلقي مي شود مگر اينكه ترتيب ديگري توافق شده باشد . به علاوه هر نوع نقض تعهدات قراردادي را مي توان نقض عمده تلقي نمود مشروط بر اينكه علي رغم اخطار طرف ديگر تكرار شود .

4-19- طرفين بدينوسيله توافق مي نمايد كه موارد زيرين از شرايط اوضاع و احوال استثنايي كه فسخ قبل از موعد را توسط يكي از طرفين قرارداد توجيه نمايد تلقي شود . ورشكستگي ، قرارداد ارفاقي ، تصفيه قضايي ، انحلال و يا هر نوع سازش و مصالحه ميان بدهكار و طلبكاران و يا هر گونه اوضاع و احوالي كه احتمالاً بتواند موثر بر توانايي هاي يكي از طرفين براي اجراي تعهداتش بر اساس اين قرارداد باشد .

5-19- اگر طرفين ضميمه شماره 10 را كامل كرده باشند مي توانند در صورت بروز هر گونه دگرگوني در تركيب سهامداران و يا مديريت شركت توزيع كننده (شركت ) ، بر اساس شرايط مندرج در ضميمه شماره 10 قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد .

6-19-اگر يكي از طرفين با استفاده از اين ماده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد ، در حالي كه دلايل ارائه شده (اگر وجود داشته باشد ) به تشخيص داوران براي فسخ قبل از موعد براي فسخ موجه نباشد فسخ موثر است اما طرف ديگر محق به دريافت ضرر و زيان ناشي از فسخ غير موجه پيش از موعد مي باشد . ضرر و زيان معادل ميانگين سود حاصله از فروش براي مدت زماني است كه از قرارداد باقي مانده است . ميانگين سود بر اساس فروش سال قبل معين مي شود مگر اينكه طرف زيان ديده اثبات نمايد كه ضرر و زيان واقعي بيشتر بوده است و (و يا اينكه طرف فسخ كننده اثبات نمايند كه ميزان خسارت واقعي كمتر از آن مي باشد ) . ضرر و زيان فوق الذكر علاوه بر غرامتي است كه بر اساس ماده 20 تعلق مي گيرد.

ماده 20- پرداخت غرامت فسخ

1-20-الف) توزيع كننده در صورت انقضاء قرارداد محق به دريافت غرامت (غرامت تجاري ) و يا ضرر و زيان هاي مشابه نخواهد بود .

1-20-ب) در صورت فسخ قرارداد توسط فروشنده به دلايلي غير از نقض موارد عمده توسط توزيع كننده ، توزيع كننده محق به دريافت غرامت ضرر و زيان حسب ضميمه شماره 11 خواهد بود .

2-20- شرايط مذكور در بالا لطمه اي به حقوق توزيع كننده براي ادعاي خسارت ضرر و زيان به دليل فسخ قرارداد از طرف فروشنده وارد نخواهد كرد و تحت شرايط ماده 6-19 هم قرار ندارد.

ماده 21- عودت اسناد و مدارك و كالاي موجود در انبار

1-21- با انقضاي اين قرارداد توزيع كننده بايد كليه وسايل تبليغاتي و ساير اسناد و مدارك و نمونه هايي را كه توسط فروشنده براي او تهيه و در اختيار ش قرار گرفته به نامبرده عودت دهد .

2-21- حسب خواست توزيع كننده ، فروشنده مي بايد كليه كالاي موجود در انبار توزيع كننده را به قيمت اوليه اي كه توسط توزيع كننده پرداخت شده خريداري نمايد . مشروط بر اينكه اين نوع از كالا جزء آن دسته از محصولاتي باشد كه هنوز توسط فروشنده به فروش مي رسد و در شرايط مناسب و داراي بسته بندي اوليه باشد . توزيع كننده بايد آن قسمت از كالاي را كه توسط فروشنده خريداري نشده است را بر اساس قرارداد و شرايط متعارف به فروش رساند.

ماده 22- داوري – قانون حاكم

1-22- هر گونه اختلاف ناشي از و يا مربوط به اين قرارداد بايد حسب ( مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين المللي ) با استفاده از يك يا چند داور كه بر اساس مقررات مذكور منصوب مي شود حل و فصل نمود .

2-22- الف) هر مسئله مربوط به اين قرارداد به طور صريح يا ضمني در مورد آن تعيين تكليف نكرده است تابع اصول حقوقي كه در تجارت بين الملل قبول عام دارند و ناظر به قراردادهاي توزيع بين المللي هستند بوده و با رعايت مقررات ماده 3-23 ذيل تابعيت قوانين ملي خارج خواهد بود .

3-23- در هر حال مقررات آمره كشور توزيع كننده كه حتي در صورت حكومت قانون خارجي بر قرارداد لازم الرعايه خواهند بود بايد مورد توجه قرار گيرند . اين مقررات آمره تا آنجا كه تابع اصول شناخته شده بين المللي هستند و اجراي آنها در اتاق بازرگاني بين المللي معقول به نظر مي رسد مورد عمل داوران خواهند بود.

ماده23- قابليت اعمال خود به خود بعضي مقررات اين قرارداد

1-23 چنانچه طرفين قرارداد بين راه حل هاي مندرج در مواد 11-، 12، 2-15 ، 18، 20، و 22 كه تحت حروف الف و ب آمده اند يكي را انتخاب و يا حذف ننمايد و به طريق ديگري موردي را صراحتاً انتخاب نكرده باشند راه حل الف قابل اعمال مي باشد .

2-23- الحاقيه ها و ضمايم پيوست اين قرارداد جزء لاينفك اين قرارداد محسوب مي شود . ضمائم و يا بخش هايي از ضمائمي كه كامل نشده است صرفاً تا حدود و شرايط مذكور در اين قرارداد معتبر مي باشد.

ماده 24- توافق هاي قبلي ، اطلاعات و تغييرات ، بطلان و ابطال

1-24-اين قرارداد جايگزين هر نوع موافقت نامه ي ديگري كه بين طرفين در اين زمينه منعقد شده باشد مي گردد .

2-24- هيچ گونه اضافات و يا تغييرات وارد به اين قرارداد معتبر نيست مگر اينكه به صورت كتبي باشد ، اما چنانچه شيوه عملكرد يكي از طرفين اطمينان طرف ديگر را جلب نموده باشد صحيح نيشت كه به عدم كتبي بودن اين گونه اختلافات و يا تغييرات و يا بي اعتباري آنها استناد نمايد .

3-14- چنانچه يك شرط و يا ماده اي از اين قرارداد توسط داوران و يا دادگاه صالح باطل اعلام شده باشد بقيه مواد قرارداد به ترتيبي تفسير مي شود كه اجراي شرط يا ماده باطل شده تا آنجا كه به اعتبار قرارداد لطمه نمي زند محدود گردد مگر اينكه به تشخيص داوران و يا دادگاه صالح چنين تفسيري ممكن نباشد . در چنين حالتي اين شرط يا ماده به طور كلي حذف و قرارداد به ترتيبي تفسير ميشود كه هر چه بيشتر با قصد اوليه طرفين سازگار باشد با وجود اينكه در صورتيكه يكي از طرفين ( يا طرفي كه شرط باطل شده به نفع او بوده ) از نحوه تفسير قرارداد اطلاع مي داشت آن را امضاء نمي كرد اصل قرارداد باطل خواهد بود .

4-24- قرارداد حاضر را نمي توان بدون موافقت كتبي طرفين منتقل مي نمود.

ماده 25- نسخه معتبر

متن ...................... اين قرارداد به عنوان نسخ معتبر تلقي مي شود.

امضاء فروشنده امضاء توزيع كننده

تنظيم شده در ................. به تاريخ .....................

ضميمه شماره 1

كالاها و قلمرو جغرافيايي

(ماده1-1)

بند1 – كالاها

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد ، كليه كالاهاي توليد و يا فروخته شده توسط فروشنده در تاريخ امضا قرارداد و پس از آن از نظر اين قرارداد به عنوان كالاي (موضوع قرارداد ) محسوب خواهد گرديد .

بند 2 – قلمرو جغرافيايي

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضميمه شماره 1 تكميل نشده باشد ، تمامي قلمرو جغرافيايي كشوري كه محل كار و فعاليت توزيع كننده است از نظر اين قرارداد به عنوان قلمرو جغرافيايي محسوب خواهد شد .

ضميمه شماره 2

كارمزد فروش مستقيم

1- كارمزد متعارف (4-3)

بر اساس ماده 4-3 در زماني كه توزيع كننده به عنوان واسطه عمل مي نمايد محق به دريافت ......... / كارمزد مي باشد .

2- كارمزد مشتريان خاص (ماده 16)

براي كليه فروش هاي مستقيم به مشتريان ذيل ، توزيع كننده محق به دريافت كارمزد هاي ذيل مي باشد

............................... ...................................%

............................. ...................................%

........................... ...................................%

3- محاسبه و پرداخت كارمزد

1-3- كارمزد بر اساس صورت ارقام خالص محاسبه مي گردد ، يعني بر اساس قيمت هاي فروش ( هرگونه تخفيفي به غير از تخفيف نقدي بايد كسر شود ) بدون در نظر گرفتن هر گونه هزينه اضافي ( از قبيل بسته بندي، حمل و نقل ، بيمه ) هر نوع حقوق و عوارض و يا ماليات ها ( شامل ماليات بر ارزش ) مشروط بر اينكه اين گونه هزينه هاي اضافي ، حقوق و عوارض و ماليات ها به صورت مجزا در صورت حساب ها منظور شده باشد .

2-3- توزيع كننده محق به دريافت كارمزد پس از پرداخت تمام و كمال ارزش صورت حساب ها توسط مشتريان مي باشد . در صورتي كه پرداخت به صورت اقساطي و بر اساس شرايط قرارداد فروش باشد . توزيع كننده محق به دريافت پيش پرداخت به همان نسبت مي باشد .

3-3-چنانچه مجوز دولتي (مثلاً ناشي از قوانين و مقررات كنترل ارز در كشور فروشنده ) براي فروشنده لازم باشد تا بتواند كارمزد متعلقه را به خارج از كشور منتقل نمايد (و يا هر گونه وجهي ديگري كه توزيع كننده محق به دريافت آن مي باشد ) در اين صورت پرداخت مبلغ مذكور پس از صدور اجازه صورت خواهد پذيرفت . فروشنده بايد به موفق نسبت به اخذ اين گونه مجوزها اقدام نمايد .

4-3- كارمزد براي هر قرارداد فروش جداگانه حساب خواهد شد مگر اينكه طرفين ترتيب ديگري شرط كرده باشند .

5-3- پرداخت هر گونه ماليات وضع شده در آن قلمرو جغرافيايي كه در رابطه با كارمزد توزيع كننده قرارداد باشد بر عهده توزيع كننده مي باشد .

ضميمه شماره 3

كالاها و فروشندگاني كه توزيع كننده نمايندگي آنها را رد مي كند

(ماده 4-3)

به اين وسيله توزيع كننده اعلام مي كند كه در زمان انعقاد قرارداد داراي نمايندگي كالاهاي معين در زير براي فروشندگان ذيل مي باشد (و يا اينكه تغيير شكل كالاهاي مزبور و يا تبليغ و يا فروش مستقيم و يا غير مستقيم آنها را به عهده دارد .

 فروشنده كالاها

................ ...................................... ..............................................

....................... ................................ ...............................................

.......................... ............................ ...............................................

........................... ......................... ...............................................

ضميمه شماره4

نام مشتريان موجود

(ماده 2-5)

1- توزيع كننده بدينوسيله اعلام مي دارد ، كه قبل از انعقاد اين قرارداد ، كالا و توليدات مشابهي را به مشتريان ذيل در آن قلمرو تجارتي بفروش مي رسانده است .

2- توزيع كننده بدينوسيله اعلام مي دارد ، كه قبل از انعقاد اين قرارداد ، كالا و توليداتي را كه (به طور مستقيم و يا از طريق سايرين ) به مشتريان ذيل در آن قلمرو تجاري به فروش مي رسانده است.

 ضميمه شماره 5

تبليغات ، بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها

(ماده 6)

1- تبليغات (1-6)

چنانچه توافق كتبي ديگري نشده باشد ،هزينه تبليغات مورد توافق به صورت ذيل بين طرفين تقسيم مي گردد :

فروشنده .......................................%

توزيع كننده ......................................%

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد ، هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هر يك از طرفين به عهده خود او خواهد بود .

2- بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها

چنانچه توافق كتبي ديگري نشده باشد ، هزينه مشاركت در بازار هاي مكاره و نمايشگاه ها به صورت ذيل بين طرفين تقسيم مي شود

فروشنده .......................................%

توزيع كننده ......................................%

در صورتي كه در فضاي خالي موجود در پاراگراف بالا ارقامي ذكر نگردد ، هزينه هاي تبليغاتي انجام شده توسط هر يك از طرفين به عهده خود او خواهد بود

ضميمه شماره 6-

شرايط فروش – تخفيف ها

(ماده 7)

1- شرايط عمومي فروش فروشنده

بايد به قرارداد ضميمه شود .

شرايط فروش كالاي فروشنده زماني داراي قابليت اجراست كه به اين سند الحاق شده باشد و يا اينكه به صورت كتبي و به منظور اجراي اين قرارداد به اطلاع توزيع كننده رسانده شده باشد .

2- تخفيف ها و يا قيمت هاي اعلام شده

توزيع كننده داراي ..................% تخفيف در مورد ليست قيمت هاي مورد اشاره در ماده 3-7 مي باشد .

اگر فضاي خالي در پاراگراف بالا توسط طرفين قرارداد كامل نشده باشد و در صورتي كه ليست قيمت خاصي براي توزيع كننده وجود نداشته باشد ، توزيع كننده محق به استفاده از همان تخفيفي است كه فروشنده به ساير توزيع كنندگان و براي كالاهايي با كيفيت مشابه مي دهد .

ضميمه شماره 7

حداقل فروش تضمين شده

(ماده 3-8)

اين ضميمه شماره 7 زماني داراي قابليت اجراست كه حداقل ميزان فروش توسط طرفين قرارداد و با پر كردن و تكميل نمودن يكي از راه حل هاي پيشنهادي معين و مشخص شده باشد .

توزيع كننده متعهد مي شود هر سال حداقل به مقدار زير كالا سفارش بدهد .

مبلغ به پول.............................................................................................................................

ميزان كالا .............................................................................................................................

درصد فروش مورد توافق بر اساس شرايط ماده 1-8 ............................................................................

چنانچه در پايان هر سال حداقل فروش تضمين شده حاصل نشود و توزيع كننده بتواند اثبات نمايد كه او مسئول اين عدم موفقيت نيست ، فروشنده مي تواند با دادن يك اخطار يك ماهه به انتخاب خودش اين قرارداد را فسخ نمايد و يا نسبت به لغو حق انحصار توزيع كننده اقدام كند و يا قلمرو جغرافيايي توزيع كننده را محدود نمايد . استفاده از اين حق بايد به صورت مكتوب و ظرف مدت 2 ماه پس از پايان سالي باشد كه توزيع كننده نتوانسته است به حداقل فروش تضمين شده برسد .

چنانچه طرفين قرارداد با ارقام متفاوت توافق نكرده باشند مي توان حداقل فروش تضمين شده فوق را براي هر سال مدت قرارداد (همين طور براي مدت تجديد آن ) در نظر گرفت.

ضميمه شماره 8

ذخيره توليدات و لوازم يدكي

ماده 1-14

توزيع كننده بدينوسيله تعهد مي نمايد كه حداقل كالاهاي مشروحه زير و لوازم يدكي را نگه داري نمايد .

چنانچه ضميمه فوق توسط طرفين قرارداد تكميل نشود ،حداقل كالاهاي موجود در انبار بايد حسب نياز هاي متعارف آن قلمرو جغرافيايي معين و مشخص گردد .

ضميمه شماره 9

خدمات پس از فروش ، تعميرات و شرايط (warranty )

ماده 2-14

اين ضميمه زماني داراي قابليت اجرا است كه توسط طرفين امضاء شده باشد

1- توزيع كننده تعهد مي نمايد كه با هزينه و پرسنل و امكانات فني خود ، خدمات مناسب بعد از فروش را كه در رابطه با كليه كالاهاي فروخته شده مورد نياز است ارائه نمايد . اين گونه خدمات بعد از فروش بايد بر اساس ضوابط و استاندارد هاي تعيين شده توسط فروشنده باشد .

2- فروشنده موظف است كه آموزش هاي لازم را در اختيار پرسنل توزيع كننده قرار دهد به نحوي كه بتواند خدمات فوق را ارائه نمايد . توزيع كننده تعهد مي نمايد كه به هزينه شخصي كليه پرسنل فني و فروش خود را در اين گونه دوره هاي آموزشي كه توسط فروشنده برنامه ريزي مي گردد مشاركت دهد .

3- توزيع كننده موظف است بدون دريافت هزينه ، كليه تعميرات و تعويض قطعات را حسب شرايط تعيين شده توسط فروشنده انجام دهد و كليه هزينه هاي آن را تقبل نمايد .

فروشنده موظف است كه كليه قطعات مورد نياز جهت تعويض قطعات آسيب ديده و داراي عيب و نقص را حسب شرايط قرارداد تامين نمايد .

4- در صورت خاتمه قرارداد به هر علت ، توزيع كننده بايد ارائه هر گونه خدمات پس از فروش را بر اساس شرايط قرارداد متوقف سازد . مگر اينكه شرط ديگري كتباً مورد موافقت قرار گرفته باشد . هرگونه درخواست از سوي مشتريان مي بايست از طرف توزيع كننده در اختيار شخصي قرار بگيرد كه توسط فروشنده معين شده است .

امضاء فروشنده امضاء توزيع كننده

ضميمه شماره 10

تغيير در كنترل ، مالكيت و يا مديريت توزيع كننده (شركت )

(ماده 5-19

فروشنده مي تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نمايد ، چنانچه :

آقاي ..........................ديگر داراي لااقل .........................% از سهام شركت توزيع كننده نباشد .

آقاي ......................... ديگر داراي عنوان (سمت ) ........................ در شركت نباشد .

ضميمه شماره 11

پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد

ماده ب 20

اين الحاقيه زماني قابليت اجرا دارد كه به وسيله طرفين امضاء شده باشد .

1- در صورت فسخ قرارداد به وسيله فروشنده به دلايلي غير از نقض آن توسط توزيع كننده ، كه فسخ قبل از موعد حسب ماده 19 موجه سازد ، توزيع كننده محق به دريافت خسارتي معادل 50% و يا ...... % از سود ناخالص ساليانه مربوط به آن دسته از مشترياني كه به وسيله توزيع كننده معرفي شده و يا آن دسته از مشترياني كه فروشنده حجم كار خود را با آنها فوق العاده افزايش داده است مي باشد كه اين غرامت بايد بر اساس ميانگين 5 سال گذشته محاسبه شود (و يا چنانچه قرارداد براي مدتي كمتر از 5 سال اعتبار داشته بر اساس ميانگين اين دوره )

2- توزيع كننده متعهد است كه تمامي سعي و كوشش خود را به كار برد تا مشتريان موجود به فروشنده و يا توزيع كننده جديد (و يا نماينده ) منتقل شود .

در اجراي تعهدات مشروحه بالا توزيع كننده موافقت مي نمايد كه براي مدت 12 ماه از زمان فسخ قرارداد به طور مستقيم و يا غير مستقيم از فروش توزيع و يا افزايش فروش هر گونه توليداتي كه رقيب محصولات فروخته شده قبلي به آن مشتريان است و يا افزايش توليدات حسب اين قرارداد خودداري نمايد .

3- پرداخت غرامت در س8 سقط مساوي و به ترتيب ، چهار ، هشت و دوازده ماه بعد از فسخ قرارداد خواهد بود . پرداخت غرامت مشروط بوده و منوط به اجراي تعهدات توزيع كننده حسب بند 2 بالا خواهد بود .

4- توزيع كننده داراي اين حق مي باشد كه از حقوق خود مبني بر دريافت غرامت در هر زمان صرفنظر نمايد . در اين صورت شرط عدم رقابت موضوع بند 2 بالا و همچنين تعهدات وي براي ترغيب مشتريان موجود و انتقال آنها به فروشنده و يا توزيع كننده جديد( و يا نماينده ) الزامي و اجباري نمي باشد . با انتخاب اين راه حل توزيع كننده ملزم به بازپرداخت اقساطي كه قبلاً پرداخت شده است نخواهد بود .

امضاء فروشنده                                     امضاء توزيع كننده

ادامه مطلب

نمونه قرارداد طبخ غذا

بازدید : 1406

نمونه قرارداد طبخ غذا   

 با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ               في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره           مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره ثبت                   به نمايندگي                                       به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهيه غذاي گروه                      به تعداد آماري كه توسط متعهد له            روز قبل براي           روز بعد به طور كتبي به تعهد كتبي به تعهد اعلام مي گردد كه نوع و مشخصات آن بر اساس ماده 6 همين قرارداد مي باشد.

ماده 2-  

مبلغ كل تقريبي ، قطعي قرارداد عبارت است از به عدد                       ريال كه از قرار هر پرس                ريال.

ماده 3-مدت قرارداد و محل تحويل :  

الف: مدت قرارداد از تاريخ         به مدت                 ماه خواهد بود كه پس از پايان مدت قرارداد با توافق طرفين تمديد خواهد شد .

ب: متعهد موظف است موضوع قرارداد را روزانه و هر بار به تعداد             پرس در محل طبخ غذا به نماينده رسمي متعهد له تحويل و رسيد دريافت نمايد .

تبصره 1: روز هاي مورد نظر عبارت است از : روز هاي                                                كه شامل صبحانه / نهار / شام مي باشد .

تبصره : طبخ غذا براي شام از قاعده فوق (طبخ روزانه ) مستثني نيست.

ماده 4- نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد در پايان هر ماه از طريق امور مالي و طبق ضوابط و مقررات اين قرارداد پرداخت خواهد شد.

ماده 5- تضمين حسن انجام كار :  

متعهد مبلغ                     ريال معادل               % كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره         صادره از بانك                   كه تا تاريخ             معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له متعهد ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت                  به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوي متعهد ، متعهد له مجاز به ضبط و وصول تضمين خواهد بود و در اين مورد نياز به اطلاع متعهد نمي باشد . متعهد له موظف است در صورت تحويل قطعي و اجراي كامل تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت                  روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط متعهد تضمين مذكور را مسترد نمايد.

ماده 6- نوع و مشخصات غذا :   

نوع و مشخصات موضوع قرارداد به شرح زير مي باشد :

كيفيت غذاي طبخ شده بايد عالي باشد و متعهد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات مواد و مصالح موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد بعذر عدم اطلاع نمي تواند متعذر شود .

تبصره : برنامه غذايي روزانه بر اساس ليست پيوست مي باشد كه متعهد له مي تواند سه روز قبل نوع آن را به طور كتبي تغيير دهد.

ماده 7- مواد اوليه و تعهدات متعهد در اين مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به عنوان الزامي از طريق        در اختيار متعهد قرار ميگيرد به شرح زير مي باشد :

برنج ، روغن ، گوشت ، حبوبات ، ( لپه ، عدس ، لوبيا ، باقلا ) ليمو ، رب گوجه فرنگي ، كشمش ، آلو خورشتي ، زرد چوبه ، نخود ، نمك ، فلفل ، مايع ظرفشويي ، سبزيجات ، كپسول گاز (با كوپن )

تبصره : چنانچه جهت طبخ غذا بر اساس برنامه تنظيم شده نياز به مواد اوليه ديگري باشد ف متعهد موظف است سه روز قبل به طور كتبي مورد را جهت تهيه به اطلاع متعهد له برساند ،در غير اين صورت متعهد موظف به تهيه مورد به هزينه شخصي مي باشد و متعهد له مسئوليتي در خصوص اين مورد ندارد .

ب: متعهد به عنوان امين موظف و متعهد است موارد مذكور را كلا ً و نوعا ً در موضوع قرارداد مصرف نمايد و در صورت اضافه آمدن موظف به استرداد عين آن به متعهد له مي باشد . در اين صورت متعهد له ارزش مواد باقيمانده را بر اساس بهاي خريد (چنانچه وجهي بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علت غير از فورس ماژور در موارد تحويلي كسري و يا تفاوتي مشاهده شود متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجراي ماده 5 مبناي محاسبه بهاي مواد را راسا ً تعيين و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و يا مسترد نمودن عين آن مي باشد.

ماده 8- تحويل موضوع قرارداد :  

تحويل موضوع قرارداد در محل طبخ غذا به آدرس :

خواهد بود و هزينه حمل و نقل تا محل تحويل به عهده متعهد له مي باشد و تحويل قطعي در صورتي تحقق مي پذيرد كه كالاي تحويلي با مشخصات فني ذكر شده در ماده 6 و شرايط اين قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحويل خلافي مشاهده شود كه قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده مي باشد.

ماده 9- اسناد و مدارك

اسناد مربوط به تحويل و تحويل هر قسمت از موضوع قرارداد و صورت مجلس لازم تنظيم و توسط متعهد به                 ارائه مي شود و مطالبات متعهد پس از كسر (         %) بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چنين پيش پرداختي صورت گرفته باشد ) و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت                روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود.

ماده 10- كسور قانوني :

پرداخت هرگونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد آن را هنگام تنظيم اسناد پرداختي از مطالبات متعهد كسر مي كند.

ماده 11- تاخيرات :

الف : متعهد له و هر قائم مقام قانوني آن با حق توكيل به غير وكالت بلاعزل براي تمام مدت اجراي كامل قرارداد تفويض نمود تا چنانچه در تهيه و تحويل موضوع قرارداد در موعد معين تاخير نمايد مدت تاخير مشمول خسارت ديركرد در انجام تعهد بوده و خسارت تاخير از قرارداد هر روز مبلغ            ريال معادل (         %) موضوع ارزش كالاي تحويل نشده تا مدت               روز توسط متعهد له محاسبه و از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار يا ساير اموال متعهد راساً تامين و وصول نمايد .

ب: چنانچه مدت اخير از                       روز بيشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نمايد و موضوع قرارداد را به هر نحوي كه مقتضي بداند انجام دهد و اگر در نتيجه اين اقدام متحمل پرداخت وجوهي بيش از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمين و هر گونه مطالبات ديگر متعهد و يا هر طريق ديگري كه صلاح بداند استيفاء نمايد .

ج: متعهد موظف است موضوع قرارداد را در صبح ، روز هاي ذكر شده در ماده 3 راس ساعت         و ظهر روز هاي ذكر شده در ماده 3 راس ساعت 11 و شام شب هاي ايام ذكر شده در ماده 3 را راس ساعت          آماده نموده و جهت تحويل به نماينده متعهد له ارائه نمايد .

د: چنانچه متعهد در زمان مقرر موضوع قرارداد را در اختيار نماينده متعهد له قرار ندهد ، علاوه بر انجام بند هاي فوق متعهد له مي تواند تعداد غذاهاي تهيه نشده را از محل ديگري به هزينه متعهد تهيه نمايد.

ماده 12- انتقال

متعهد به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از كار موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبي متعهد له به غير ندارد.

ماده 13- قانون منع مداخله در معاملات دولتي

متعهد رسماً اعلام نمايد كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع دخالت در معاملات دولتي ، مصوب 22 دي ماه 1327 نمي باشد . و موظف است تا پايان اجرا قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند و در صورتي كه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذكر بوده است و يا بر خلاف تعهدات در اين خصوص رفتار نمايد متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين را ضبط و كليه خسارت وارده را تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد.

ماده 14- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه اقتدار متصدي حمل باشد متصدي حمل و حمل بايد بلافاصله مدارك مثبته خود را به ارسال كننده ارائه نمايد ، و در غير اين صورت مسئول كليه خسارت وارده به ارسال كننده مي باشد.

ماده 15- فسخ

عدم اجراي صحيح و كامل هر يك از مفاد اين قرارداد تخلف محسوب مي شود و در صورت تخلف متعهد از هر يك از تعهدات ناشي از اين قرارداد متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين حسن انجام كار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشي از فسخ را راساً تشخيص و تعيين و از اموال و مطالبات متعهد استيفاء نمايد . تشخيص متعهد له در اين مورد قطعي است و متعهد حق هيچ گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص مزبور را ندارد .

در هر حال متعهد مي تواند با           روز اعلام قبلي            قرارداد ره به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد . امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همين قرارداد خواهد بود.

ماده 16- حل اختلاف

طرفين ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافي در تفسير و اجراي اين قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به                                        ارجاع نمايند و نظر مرجع مذكور براي طرفين لازم الاجراء است.

ماده 17- متفرقه

1-17- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بيش از تضمين مقرر ماخوذه باشد ، متعهد ملزم است آن را از ساير اموال و دارايي ها خود جبران نمايد.

ماده 18- نشاني طرفين :

متعهد له :

متعهد :

تبصره 1: طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:اين قرارداد در18 ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

 

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی

بازدید : 1530

نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی 

ماده 1 : طرفین قرارداد

اين قرارداد بين آقای ………………………..به نمايندگی از طـرف خانم/ آقا/شركت يا سازمان ……………. به نشانی ..................کـه در اين قرارداد به اختصارسفارش دهنده  ناميده می شود از يک طرف و…………………….                               نام پدر:.......................... به شماره شناسنامه:.................. صادرهاز :....................................به نشاني:  ................................................ تلفن:.........................که در اين قرارداد به اختصار«مجری طرح» ناميده می شود از طرف ديگر مـنعقد می گردد.

تبصره 1 : انعقاد این قرارداد بر اساس مفاد قرارداد به شماره................. مورخ.................که بین....................و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منعقد شده است انجام می شود.

ماده 2 : موضوع قرارداد

موضوع این قـرارداد عـبارتست از :

ماده 3 : اسناد و مدارک قرارداد

 1- قرارداد شماره            مورخ             ما بین                    و .............. (قرارداد اصلی)

2- (پیوست)

ماده 4 :  نظارت

نظارت بر حسن اجرای تعهدات موضوع این قرارداد به عهده                        نام پدر:                به شماره شناسنامه :          صادره از :                به نشانی :

تلفن :               می باشد و مجری ملزم است تعهدات خویش را تحت نظارت ناظر طرح به انجام رساند. سازمان می تواند عنداللزوم مسئولیت نظارت بر اجرای این قرارداد را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نموده و مراتب را به مجری طرح ابلاغ نماید. ناظر طرح به عنوان امین سازمان بوده و پاسخگوی کلیه اشتباهاتی است که بواسطه تأیید گزارش، سبب پرداخت هر گونه وجه اضافی به مجری گردد.

ماده 5 : مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع قرارداد      ماه است که از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد آغاز می گردد.

ماده 6 : مراحل اجرای قرارداد و محل اجرای قرارداد

مراحل اجرای قرارداد:.............

محل اجرای قرارداد                                          می باشد.

ماده 7 : مبلغ قرارداد

کل مبلغ پیش بینی شده جهت اجرای این قرارداد مبلغ                  ریال به حروف (                         ) می باشد که در صورت تائید پیشرفت کار در چارچوب برنامه زمان بندی توسط ناظر طرح و تائید سفارش دهنده این قرارداد (                                  ) و متناظر و متناسب با پرداختهای کارفرمای قرارداد فوق الذکر به سازمان، از طریق سازمان به مجری پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 : به تشخیص سفارش دهنده در هر مرحله از اجرای طرح ارائه کلیه اسناد و مدارک هزینه کرد طرح توسط مجری به سفارش دهنده جهت بررسی تسویه حساب ضروری است و پرداخت قسط آخر به عنوان حسن انجام کار موکول به تائید خاتمه طرح توسط کارفرما (                              ) خواهد بود.

ماده 8: سایر تعهدات مجری

1-8     مجری طرح از کلیه تعهدات شرکت مذکور در قرارداد شماره            مورخ                (قرارداد اصلی) مطلع است و انجام آنها را طبق قرارداد حاضر تعهد می نماید.

2-8             مجری موظف است موضوع قرارداد را تا پایان مدت قرارداد با به کاربردن بهترین روش ها و اصول متداول و به کارگیری تمهیدات لازم ادامه دهد.

3-8    مراحل انجام کار به شرح پیوست بوده و گزارش پیشرفت کار در هر مرحله و گزارش کامل  دستاوردهای علمی – پژوهشی در انتهای کار باید در چهار نسخه تکثیر و به همراه دو نسخه نرم افزاری به سازمان سفارش دهنده

4-8   مجری طرح مسؤول و پاسخگوی کلیه اطلاعاتی خواهد بود که به اشتباه در مطالعات و محاسبات اولیه منظور نگردیده و لذا مکلف به اصلاح و رفع اشتباه است و حق ادعای حق الزحمه اضافی برای رفع اشتباهات را نخواهد داشت.

5-8     مجری طرح مکلف است از دریافت هر گونه کمک اعم از نقدی ، جنسی و غیره در ارتباط با موضوع قرارداد از سایر مؤسسات دولتی یا غیر دولتی بدون اطلاع و تائید سفارش دهنده خودداری نماید.

6-8    مجری طرح که به عنوان کارفرمای همکاران طرح محسوب می شود. مسؤول جبران هر گونه خسارت جانی و مالی برای همکاران طرح و در ارتباط با اجرای طرح می باشد و موظف است کسر کسور قانونی ( از قبیل بیمه، مالیات و غیره ) را رعایت نماید و سفارش دهنده هیچ گونه مسوولیتی در قبال این موضوع ندارد.

7-8    تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرح بر عهده مجری خواهد بود.

8-8    احداث ، خرید و اجاره ساختمان ، خرید خودرو و تجهیزاتی که مرتبط با این طرح نیستند از محل اعتبار این طرح ممنوع است.

9-8   هر گونه وجهی که به تبع این قرارداد باید پرداخت شود، از قبیل مالیات، عوارض، بیمه و مشابه آن به عهده مجری می باشد. کسوراتی که طبق قوانین و مقررات باید توسط سفارش دهنده وصول گردد از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

ماده 9 : ضمانت

یک فقره چک به مبلغ                      ریال از مجری طرح به میزان پیش پرداخت به عنوان تضمین اخذ می گردد که پس از خاتمه قرارداد و تأیید حسن انجام کار توسط ناظر طرح و تأیید سفارش دهنده و انجام کامل تعهدات مجری به وی مسترد می شود.

ماده 10 :

این طرح هیچ گونه تعهدی به جز موارد مندرج در متن این قرارداد برای سفارش دهنده ایجاد نمی کند.

تبصره 3 : هر گونه تغییر در مفاد این قرارداد متناسب با تغییرات در قرارداد شماره                مورخ

             (قرارداد اصلی) و توافق طرفین قابل بررسی خواهد بود.

ماده 11 : عوامل پیش بینی نشده

توقف طرح منوط است به شرایط غیر مترقبه ای که خارج از قدرت طرفین بوده و به تائید ناظر رسیده باشد لکن سفارش دهنده می تواند در صورت عدم پیشرفت فیزیکی طرح و با تأخیر بیش از حد مدت قرارداد آن را متوقف سازد.

ماده 12 : حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد بین طرفین رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمود توسط داور يا حكم خانم/ آقا / موسسه يا شركت.................................. مورد رسیدگی قرار می گیرد كه تصميم داور قطعي و لازم الاجراست. در غير اين صورت موضوع طبق قوانین جاریه کشور از طریق مراجعه به دادگاه صالح حل و فصل می گردد. مجری طرح ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

ماده 13 : موارد فسخ

 الف – در صورتی که در طول قرارداد برای سفارش دهنده محرز گردد که مجری توانایی علمی و فنی برای اجرای قرارداد را ندارد موجب حق فسخ برای سازمان خواهد بود.

ب- در صورتی که مجری بدون اجازه اقدام به واگذاری موضوع قرارداد به غیر نماید حتی به نحو اشاعه و وکالتاً اعم از جزئی یا کلی، در این صورت سفارش دهنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ج- در صورت فسخ قرارداد اصلی مذکور در ماده 3، این قرارداد نیز فسخ خواهد شد.

ماده 14 : نسخه ها و اعتبار قرارداد

این قرارداد در مورخ             در 14 ماده و 3 تبصره و ............. پیوست در دو نسخه با اعتبار يكسان تنظیم شد.

                       سفارش دهنده                                                مجری طرح

 
ادامه مطلب

نمونه قرارداد تخليه ، بارگيري ، بارشماري و صفافي

بازدید : 2149

نمونه قرارداد تخليه ، بارگيري ، بار شماري و صفافي

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

انجام خدمات تخليه محموله هاي متعلق به متعهد له از كشتي ها به اسكله ، كاميون ، تريلر و غيره كه متعهد له تعيين نمايد در بندر                    و شمارش و صفافي و ساير امور مربوط به تخليه و بارگيري در حدود شرايط اين قرارداد .

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد يك سال و از تاريخ             الي             مي باشد و در پايان مدت مزبور اگر هر يك از طرفين مايل به تمديد قرارداد نباشد يا بخواهد در مفاد آن تجديد نظر نمايد بايد حداقل يك ماه قبل موضوع را به طرف ديگر ابلاغ نمايد والا مراضات كامل جهت ادامه قرارداد ، تا يك سال ديگر تحصيل شده تلقي و به همين ترتيب سال به سال قرارداد تمديد مي گردد.

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد  :

الف – مبلغ قرارداد :

1-الف) بابت تخليه كالا از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره از قرار هر تن مبلغ            تن

2-الف ) بابت تخليه هر دستگاه كانتينر 40 فوتي از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره مبلغ        ريال

3-الف) بابت تخليه هر دستگاه كانتينر 20 فوتي از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره مبلغ       ريال

4- الف ) بابت حق بار شماره از قرار هر تن مبلغ               ريال

5- الف) بابت حق سربار شمار و يك نفر نگهبان و يك نفر نجار براي هر تن مبلغ            ريال

6-الف ) در مورد ساير اقلام فوقاً ذكر نشده است مبلغ قرارداد به شرح ذيل مي باشد.

تبصره : در صورتي كه در مورد نرخ هاي فوق تعرفه اي وجود. داشته  باشد حداكثر نرخ مورد توافق در هيچ مورد از سقف تعرفه تجاوز نخواهد كرد .

ب: نحوه پرداخت :

1-ب) متعهد له بعد از اعلام مندرج در بند 2 ماده 9 به محض شروع عمليات تخليه ، 5/2 مبلغ تقريبي موضوع تخليه را به صورت علي الحساب به متعهد پرداخت مي نمايد .

2-ب) متعهد بعد از خاتمه عمليات تخليه هر كشتي و بار شماري يا بارگيري كاميون و غيره صورت حساب مربوط به آن را با توجه به نرخ هاي معينه در بند الف فوق الذكر و احياناً اصلاحات و الحاقات بعدي به طور دقيق و منظم تهيه و به متعهد له تسليم مي نمايد و مشار اليه مكلف است حداكثر ظرف               روز به صورت حساب مزبور رسيدگي نموده و در مطابقت آن با قرارداد پس از وضع مبلغ علي الحساب و كسورات قانوني از قبيل حق بيمه و ماليات و غيره مابقي قرارداد را به متعهد پرداخت نمايد.

ماده 4- تضمين حسن انجام كار :

متعهد مبلغ به حروف           ريال و به عدد               ريال به صورت ضمانت نامه بانكي به شماره       صادره از بانك               كه تا تاريخ                 معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له قابل تمديد يا تبديل به صورت            به عنوان تضمين انجام تعهد به متعهد له تسليم نمود تضمين مزبور بايد به نحوي باشد كه هر آن متعهد له اراده نمود بدون تشريفات و به طور يك جانبه بتواند آن را وصل نمايد اين تضمين در صورت انجام كامل تعهدات از سوي متعهد پس از پايان مدت قرارداد و تسويه حساب كامل فوراً به متعهد مسترد خواهد شد.

ماده 5- كسور قانوني   :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و بيمه و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له در هر پرداخت 5/5% بابت ماليات و 5% بابت تضمين حق بيمه موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي كسر نمايد . بديهي است مبلغ 5% فوق به مجرد ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي توسط متعهد به وي مسترد خواهد شد . 

ماده 6- حوادث قهري  :

در صورت بروز هر گونه حوادث غير مترقبه و غير قابل پيش بيني كه خارج از حيطه اقتدار متعهد يا متعهد له بوده و غير قابل پيش گيري باشد و به نحوي مستقيماً در انجام تعهدات طرفين تاثير نمايد مسئوليت طرفين قرارداد حسب مورد تا حدودي كه مربوط به علل مذكور باشد در قبال يكديگر ساقط مي گردد .

ماده 7- فسخ  :

هر يك از طرفين در صورتي كه تمايل به ادامه قرارداد نداشته باشد مي تواند موضوع را حداقل دو ماه قبل كتباً به طرف ديگر اعلام و قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد .

ماده 8- حل اختلاف :

كليه اختلافات ناشي از تعبير و تفسير يا اجرا مفاد اين قرارداد ابتداً از طريق مذاكرات  طرفين در محل انجام تعهد حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق نسبت به رفع اختلاف موضوع به                      ارجاع مي گردد .

ماده 9- تائيدات و تعهدات متعهد له :

1-9- كليه تشريفات قانوني بندري از قبيل ثبت نوبت جهت پهلو دادن كشتي به اسكله و كسب اجازه تخليه و امثال آن به عهده متعهد له مي باشد .

2-9- متعهد له موظف است حداقل                ساعت قبل از پهلو دهي كشتي و شروع به تخليه مراتب را به طور كتبي يا تلفني ضمن اعلام تعداد گنگ هاي مورد نياز براي شروع كار به اطلاع متعهد له در بندر       يا  دفتر مركزي برساند و در صورت نياز به اكيپ اضافي كارگر مراتب را               ساعت قبل اطلاع دهد .

3-9- تهيه وسيله حمل و نقل (تريلي – كاميون ) به عهده متعهد له است و چنانچه در اثر تاخير در تهيه  وسيله حمل و نقل در امر تخليه تاخيري حاصل شود متعهد مسئول نخواهد بود . و اين تاخير طي صورت جلسه اي به امضا فرمانده كشتي و نماينده متعهد و متعهد له مي رسد .

تبصره : اگر به علت تاخير در عرضه وسيله حمل و نقل يا به هر علت ديگر كه مستند به فعل يا ترك فعل متعهد له باشد و كارگران معطل شوند و اين معطلي بيش از            ساعت به طول انجامد معطلي بيش از مقدار مزبور مشمول پرداخت دستمزد كارگر در انتظار نوبت است.

ماده 10- تائيدات و تعهدات متعهد :

1-10- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له طبق بند 2 ماده 9 اين قرارداد بلافاصله كليه امكانات لازم را بسيج نموده و به محض ورود كشتي به بندر بدون معطلي شروع به عمليات تخليه و انجام تعهد بنمايد .

2-10- متعهد بايد در طول عمليات تخليه كليه مقررات و ضوابط سازمان بنادر و كشتيراني را مراعات نمايد و در تخلف از اين ضوابط متعهد له به او كتباً اخطار خواهد نمود و هر گاه اين تخلف بيش از يك بار صورت گيرد و در هر بار متعهد له اخطار نموده باشد در مرحله سوم متعهد له مي تواند ضمن اعلام تخلف ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و كليه خسارات وارده ناشي از تخلفات و فسخ قرارداد را از تضمين موضوع ماده 4 و مطالبات متعهد و در صورت عدم تكافوي آن از اموال متعهد به هر نحو كه صلاح بداند به نفع خود ضبط و وصول نمايد و متعهد حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت .

3-10- متعهد مكلف است ضمن رعايت كليه قوانين مملكتي از قبيل نظام وظيفه عمومي و غيره كارگران خبره و مجرب در امر تخليه كالا و بار شماران با تجربه جهت بار شماري به تعداد كافي و همچنين يك نفر سربار شمار را جهت نظارت در امر تخليه و تهيه گزارش روزانه به كار گمارد .

4-10- سر بار شمار علاوه بر انجام وظايف محوله مامور رابطه بين فرمانده كشتي و نماينده متعهد له و مقامات بندري بوده و در خلال ساعات كار حق ترك پست خود را نداشته و اگر ضرورت خدمات ، ترك محل را به طور موقت اجباري نمايد متعهد موظف است بلافاصله تا بازگشت مشار اليه براي او قائم مقام تعيين نمايد و در هر حال متعهد نيز شخصاً پاسخگوي سوالات و خواسته هاي متعهد له مي باشد .

5-10- متعهد موظف است كليه وسائل تخليه اعم از سيم ، شكل ، تور و طناب ، پين ، شيلنگ ، و همچنين لباس ، كفش و دستكش و كلاه كار و تمام لوازم ايمني و بهداشتي مورد نياز كارگران و وسيله اعزام آنان به اسكله را تهيه و كارگران را به استفاده از وسايل ايمني و رعايت بهداشت كار ملزم نمايد و كارگران بدون كلاه ايمني حق ورود به كشتي را ندارند . هزينه كليه موارد فوق الذكر به عهده متعهد مي باشد . همچنين مشار اليه موظف است كليه مايحتاج كارگران را به هزينه خود تامين نمايد و كارگران حق ورود به كابين كشتي جهت تقاضاي آب و غذا و استفاده از توالت كشتي و غيره را ندارد .

6-10- داشتن كارت شناسايي معتبر (صادره از طرف سازمان بنادر ) براي كارگران و بار شماران و كليه ابوبجمعي متعهد الزامي است .

7-10- متعهد موظف است در هر ساعت / گنگ              تن كالا تخليه نمايد به طوري كه روزانه        تن كالا از كشتي تخليه نموده باشد .

8-10- چنانچه متعهد به هر دليل در انجام تعهد خود تاخير نمايد موظف است بابت معطلي هر كشتي روزانه       ريال و بابت معطلي كاميون و تريلر روزانه         ريال به متعهد له بپردازد و به علاوه بابت جبران خسارت احتمالي از قرار هر ساعت تاخير                 ريال به وي پرداخت نمايد .

9-10-متعهد موظف است با رعايت قوانين كار در تمام 24 ساعت  در سه شيفت كاري بدون وقفه عمليات تخليه را انجام دهد مگر سازمان بنادر كار را در ساعات بخصوصي رسماً تعطيل نمايد . همچنين متعهد موظف است در كليه روز هاي سال عمليات تخليه را انجام دهد . روز هاي تعطيل رسمي و اعياد مذهبي فقط در صورت موافقت متعهد له ممكن است تعطيل باشد .

10-10- متعهد موظف است كليه كارگران خود را برابر مقررات مملكتي بيمه نمايد .

11-10- در صورتي كه حين انجام عمليات موضوع قرارداد از طرف كاركنان و كارگران متعهد به كشتي يا محمولات كاميون ها و تريلرها يا تاسيسات بندر و يا اشخاص ثالث به هر دليلي خواه به طور عمد يا غير عمد خسارتي وارد شود متعهد مسئول است و خسارت وارده وفق بند 2 اين ماده وصول خواهد شد .

تبصره 1- مسئوليت متعهد در خصوص محمولات از زمان اقدام به بستن محمولات به هوك جرثقيل در داخل انبار كشتي شروع و تا خاتمه تخليه آن و بار نمودن و صفافي در كاميون ها و تريلر ادامه دارد .

تبصره 2: مسئوليت متعهد در هيچ مورد اين قرارداد رافع مسئوليت كارگران و ابوبجمعي وي نخواهد بود .

12-10- تشخيص كافي بودن تعداد نفرات گنگ در صورت اختلاف بين طرفين قرارداد با رئيس خدمات بندري سازمان بنادر محل انجام تعهدات مي باشد و نظر وي ملاك عمل خواهد بود .

13-10- متعهد در تمام مدت عمليات تخليه و پس از آن در قبال دستور العمل هاي صادره از طرف مقامات بندري مسئول بوده و چنانچه كارگر يا كارگراني به طور قاچاق در كشتي پنهان شده و از مرز خارج شوند يا اينكه قبل از خروج از مرز به وسيله مقامات مربوطه در كشتي دستگير شوند ، متعهد بايد پاسخگو بوده و جريمه متعلقه را بپردازد و براي جلوگيري از اين امر لازم است حداقل دو ساعت قبل از حركت كشتي كليه كارگران خود را به دقت شناسايي نموده و از كشتي خارج نمايد .

14-10-متعهد موظف است حداكثر يك هفته پس از پايان تخليه و حركت كشتي گزارش جامعي از گردش كار خود به انضمام برگه روزانه تخليه كشتي (                        ) كه به امضا مامور بندر و بار شمار رسيده است و همچنين صورت مجلس كسري ، آبديدگي ، خسارت ناشي از شكستگي و هر گونه صورت مجلسي كه به نحوي در مورد تخليه بار تهيه شده است را ضمن گزارش خود و در قبال اخذ رسيد به متعهد له تسليم نمايد .

15-10- متعهد اعلام نمود كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد و به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتيكه خلاف آن ثابت شود علاوه بر تحمل مجازات قانوني ، متعهد له نيز حق دارد قرارداد را فسخ و مطابق ذيل بند 2 همين ماده عمل نمايد .

ماده 11- ساير شرايط    

ماده 12- اقامتگاه :

اقامتگاه متعهد :

اقامتگاه متعهد له :

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

اين قرارداد در          ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

ادامه مطلب

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

بازدید : 5652
قرارداد هاي مشاوره بسيار گسترده و عمومي هستند و كساني كه مي خواهند در قراردادشان جزئيات بيشتري را بگنجانند بايد با دقت و مطابق نياز و خواسته خود متن آن و در صورت لزوم پيوست هاي قرارداد را تنظيم كنند

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

اين قرارداد فيمابين شرکت ……………… به نمايندگي……………. به نشاني: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از اين پس کارفرما ناميده مي شود از يک طرف و آقا/ خانم / موسسه/ شركت …………….که از اين پس مشاور ناميده مي شود از طرف ديگر ، بر اساس شرايط و ضوابط مشروحه زير منعقد مي گردد .

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره /کارشناسي و نظارت بر طرح تحقيقاتي تحت عنوان : "                                                                        "  با مشخصات مندرج در پيوست يک مطابق با حدودي که در ماده 4 قرارداد مشخص گرديده است .

ماده 2: مدت قرارداد

مدت اجراي قرارداد براي مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاريخ           لغايت                                 به مدت      ماه تعيين مي گردد. مدت قرارداد با توافق طرفين قابل تمديد است .

ماده 3 : حق الزحمه مشاورر و نحوه پرداخت آن

3-1-حق الزحمه ناظر مطابق با مصوبه هيئت مديره محاسبه مي گردد كه کل مبلغ قابل پرداخت در طول مدت قرارداد.................. ريال مي باشد .

3-2- پرداخت به مشاور متناسب با پيشرفت پروژه و تائيد کار فرما صورت مي گيرد .

3-3- از هر پرداخت بر اساس مقررات ماليات هاي مستقيم ميزان ماليات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز مي گردد.

3-4 - بيمه تامين اجتماعي به عهده مشاور است و کار فرما از اين بابت مسئوليتي نخواهد داشت .

3-5- در صورت نياز به ماموريت که توسط کارفرما به مشاور اعلام مي شودکليه هزينه هاي مربوط به اياب و ذهاب  (بليط رفت و برگشت ) ،  اسکان و غذا به عهده کار فرما مي باشد .

ماده 4 : تعهدات و وظايف مشاور

ناظر متعهد است که وظايف خود را به شرح زير انجام دهد:

4-1- مشاور متعهد مي شود پس از تائيد کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کليه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختيار وي قرار داده شده ، مطالعه شرح فعاليت هاي مراحل طرح و برنامه زمان بندي و اهـداف طرح پِِيوست  ( 1) از جزئيات انجام مراحل طرح تحقيقاتي آگاهي کامل يافته و با مطالعه فعاليت هاي انجام شده روند پيشرفت تحقيقات را پيگيري نمايد .

4-2- اطلاعات اسناد و مدارکي که به منظور  نظارت طرح در اختيار مشاور قرار مي گيرد و نيز کليه گزارشات مربوط به طرحي که از طريق مجري به ناظر ارسال مي شود متعلق به کارفرما بوده و مشاوربايستي آنها را  همواره  محرمانه تلقي و در حفظ و نگهداري آنها دقت نموده و در پايان کليه اسناد و مدارک را به کارفرما تسليم نمايد .

4-3- تنظيم يک برنامه ماهانه با مجري اصلي طرح جهت برگزاري جلسه ودر صورت ضرورت  مراجعه و بازديد از نحوه اجراي مراحل مختلف طرح و نهايتا"کسب اطلاع از چگونگي پيشرفت کار و اعلام نتايج آن به کارفرما .

4-4- بررسي وتطبيق روند انجام کار بر اساس مراحل پيش بيني شده انجام طرح و نهايتا" گزارش هر گونه انحراف به کارفرما .

4-5- بررسي و تطبيق زمان اجراي هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندي شده و بررسي کاهش يا افزايش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجري و ارائه توضيحات لازم به کارفرما پس از تائيد آن .

تبصره : در صورتي که پيشرفت طرح با برنامه زمانبندي شده تطابق ننمايد ضمن گزارش دلايل عدم پيشرفت و راهکار هاي آن را نيز اعلام نمايد .

4-6 – اظهار نظر و تائيد ريز اقدامات اجرائي در ارتباط با هر يک از مراحل طرح که از طرف مجري پيشنهاد مي شود و تطبيق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.

4-7- ارائه پيشنهاد به کار فرما براي تکميل مراحل مختلف طرح در صورت نياز .

4-8 شرکت در جلساتي که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام مي شود.

4-9- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائي هر يک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود هاي احتمالي آن .

4-10- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشهاي طرح که توسط مجري تهيه مي شود .

4-11- بررسي و اظهار نظر در مورد ساير پيشنهاداتي که مجري در ارتباط با انجام طرح ارائه مي نمايد .

4-12- مشاور موظف است هر ماهه پيشرفت فيزيکي طرح را به کارفرما گزارش كند. درصورتي که پيشرفت طرح با برنامه زمان بندي شده تطابق نكند ناظر موظف است دليل عدم پيشرفت طرح را گزارش و راه کارهاي آن را ارائه نمايد .

4-13- مشاور موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي ( پيوست 3 ) را دقيقا" تکميل و به کار فرما به صورت ماهيانه ارائه نمايد .

4-14- مشاور موظف است گزارش هاي پيشرفت طرح را که از طرف مجري ارائه مي شود بررسي  و مطالعه كند و پس از اعمال نظر در خصوص  هر يک از موارد آن در صورتي که اشکالات و نواقصي مشاهده نشود آنرا تائيد نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غير اين صورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجري بازگرداند .

4-15- مشاور موظف است گزارش هاي پيشرفت طرح را که طي نامه به وي  ارسال   مي گردد بررسي و نظرات خود را طي فرم ارزشيابي و پيشرفت طرح تحقيقاتي( پيوست 2) حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت به اطلاع كارفرما برساند. بديهي است كارفزما الزامي در خصوص اعمال نقطه­نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت.

ماده 5 : تعهدات کارفرما

5-1-  در اختيار گذاشتن کليه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

5-2-  فراهم نمودن امکان تردد مشاور در دفاتر کارفرما ، آزمايشگاه ها و کارگاه ها.

ماده 6 : خاتمه و فسخ قرارداد

6-1- کارفرما در طول مدت قرارداد مي تواند با يک اعلام کتبي و مهلت زماني 15 روزه قرار داد را خاتمه دهد. در اين صورت مشاور آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحويل است ظرف مدت مذکور تحويل داده و حق الزحمه کارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه قرارداد را که به تأييد کار فرما رسيده است ( پس از کسرکسورات قانوني ) دريافت مي نمايد .

6-2- در موارد ذيل کار فرما مي تواند قرارداد را فسخ كند:

الف : تاخير غير موجه بيش از 15 روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد .

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجراي قرارداد توسط مشاور .

ج- واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه کتبي از کارفرما .

-         در موارد مذكور 20 درصد از حق الزحمه مشاور به عنوان خسارت از حساب وي كسر مي شود.

ماده 7: قوه قهريه ( فورس ماژور )

در مورد تاخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل ، زلزله ، آتش سوزي و جنگ ، مشاور از مسئوليت مبراست مشروط بر آن که اين گونه حوادث اولا" غير قابل پيش بيني بوده ، ثانيا" جلوگيري ويا رفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چنين حالتي مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعليق ويا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست مي کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسي پيشنهادات در صورت تائيد يا زمان مناسبي را براي تعليق در نظر مي گيرد و يا قرارداد را خاتمه داده ، ضمن تصفيه حساب مراتب را  به اطـــلاع مشاور مي رساند.

ماده 8 : حل اختلافات

کليه اختلافات احتمالي يا بروز موارد غير قابل پيش بيني که از طريق مذاکره مستقيم قابل حل نباشد به داور مرضي الطرفين آقا/ خانم / موسسه يا شركت ...........................ارجاع مي شود كه راي صادره براي طرفين قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 9 : عدم واگذاري قرارداد

ناظر حق ندارد بدون تصويب قبلي و کتبي کارفرما تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد .

اين قرارداد در 9 ماده و 3 پيوست و در سه نسخه تنظيم و منعقد شد که هر کدام از نسخه ها  اعتبار يكسان دارند.

                      کار فرما                                                                   مشاور

ادامه مطلب

نمونه قرارداد پیمان جزء

بازدید : 1833

نمونه قراردار پيمان جزء

 

اين قرارداد در تاريخ ............................................................................ فيمابين ............................................................به نمايندگي ....................................... به موجب معرفي نامه / حكم / شماره .............................................. به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي / شركت..................... به شماره شناسنامه / ثبت شركت .............................. به مديريت ....................... كه طي آگهي / نامه شماره ....................... رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از .................. ....................................... كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 8 همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل  ، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .

ماده 2-مدت قرارداد

مدت كل قرارداد ..............................روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ ............................ الي ............... خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل :

-

-

-

ماده 3- امور مالي و مبلغ قرارداد :

الف : مبلغ كل

مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ........................................ريال و به عدد ......................ريال از قرار ...............................................ريال مي باشد .

ب: پيش پرداخت :

ب: پيش پرداخت :

كارفرما قبول نمود

 مبلغ به حروف / به عدد .................................................................................................................ريال معادل (             %                             درصد )كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك                   به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره                       به مبلغ                   ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك                                  كه تا تاريخ                                  معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره                         به مبلغ                       ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد .

ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت :

اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از كسر         % بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت ........... روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

ماده 4- تضمين:

پيمانكار  مبلغ به حروف و به عدد ...........................................................            ....................................ريال معادل 5%.درصد كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره .......................................... صادره از بانك .....................كه تا تاريخ ...................معتبر مي باشد و در صورت درخواست كارفرما ،پيمانكار ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت ............................... به عنوان تضمين اجراي تعهد به كارفرما تحويل مي دهد . در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيمانكار و تحويل قطعي حداكثر تا مدت             روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط وي تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده 5- كسور قانوني

علاوه بر 5% فوق كارفرما معادل 10% از هر پرداخت بابت حسن انجام كار كسر و پس از تحويل قطعي و نهايي كار تسليم پيمانكار خواهد نمود .

ماده 6- ساير كسور قانوني  :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده پيمانكار مي باشد كه كارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشار اليه كسر مي كند .

ماده 7- مواد اوليه  

-نوع ، مقدار و ارزش موادي كه از سوي كارفرما به طور الزامي / همكاري از طريق                    در اختيار پيمانكار قرار ميگيرد ، به شرح ذيل مي باشد :

-

-

-

-

ماده 8- نوع و مشخصات فني  

نوع و مشخصات فني موضوع قرارداد به شرح ذيل و مطابق نقشه ها و جداول پيوست ها مي باشد .

ماده 9- دوره تضميني  

حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت براي مدت                  روز / ماه / سال از طرف پيمانكار تضمين مي گردد . اين مدت دوره تضمين ناميده مي شود .

 

ماده 10- تغييرات مقادير كار

كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% موضوع پيمان را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت مدت قرارداد نيز به همان ميزان تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل            روز قبل با اطلاع پيمانكار برساند .

ماده 11- تعطيل و تاخير

الف : در صورتيكه به علت نبودن نقشه يا برخي مصالح و يا مسائل مالي و غيره كارفرما نتواند به تعهدات خود عمل كند و احتمال تعطيل كارگاه برود 15 روز قبل ، تعطيلي كارگاه را به پيمانكار اعلام مي نمايد .

تبصره 1- مدت تعطيلي بيش از مدت كل پيمان نمي تواند باشد و در هر حال مدت تعطيلي بيش از 3 ماه نمي تواند باشد .

تبصره 2- در هر حال مدت تعطيلي به مدت پيمان اضافه مي شود .

ب: در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد كارفرما مي تواند :

1- تا 3/1 مدت پيمان براي هر روز ديركرد 1000/1 مبلغ كل پيمان از قرار هر روز                 ريال از محل تضمين سپرده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

2- از 3/1 تا 3/2 مدت پيمان براي هر روز ديكرد دو برابر بند 1 فوق الذكر از قرار هر روز                ريال از محل تضمين سپرده شده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

3- چنانچه مدت تاخير از 3/2 مدت پيمان تجاوز كند كارفرما مي تواند ضمن اجراي بند هاي 1 و 2 فوق الذكر پيمان را طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ و مطابق ماده 47 همان پيمان عمل نمايد .

ماده 12- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به كارفرما ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

ماده 13- تائيدات و تعهدات پيمانكار

الف : پيمانكار تعهد نمود موارد ذيل را دقيقاً مراعات كند :

1-   در حفظ و نگه داري ابزار و ماشين آلات و وسايل و مصالح موجود در كارگاه نهايت كوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهايت صرفه جويي را بنمايد .

2-   در صورت ورود هر نوع خسارتي به اموال منقول و غير منقول متعلق به كارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غيره خسارت وارده را عيناً جبران و يا به نحوي عمل نمايد كه رضايت كارفرما جلب گردد .

3-     كليه امور ايمني و بهداشتي را جهت سلامت جان كارگران و كاركنان به اجراء درآورد .

4-     مقررات و ضوابط داخلي سازمان  را مراعات كند .

5-   كارگران ايراني بايد داراي شناسنامه و برگ پايان خدمت يا معافست پزشكي يا كفالت معتبر و كارگران بيگانه بايد داراي پروانه كار معتبر باشند .

6-   پيمانكار و يا نماينده معرفي شده از طرف وي بايد به طور مداوم در محل كارگاه حضور داشته باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي ايشان انجام گيرد .

7-   نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا                  طرح و يا كاركنان در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

ب: همچنين پيمانكار اعلام نمود كه :

1-   مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد ، به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتي كه خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانوني كارفرما نيز حق دارد برابر ماده 17 عمل نمايد .

2-   از تمام مشخصات فعلي ، اسناد و مدارك ، نقشه ها خصوصيات و قيمت مواد و مصالح كار ، تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و ساير جزئيات موضوع قرارداد اطلاع كامل حاصل و سود خود را نيز ملحوظ نموده است و نمي تواند از انجام تعهدات خود جزاً يا كلاٌ به معاذير فوق متعذر گردد يا در انجام آن  تاخير نمايد .

3-     در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غيره را به كارفرما تسليم مي نمايد .

4-     حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون توافق كتبي كارفرما به غير ندارد .

5-     پيمانكار حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما مفاد قرارداد را كلاً يا جزاً در طول اجرا حتي پس از اتمام آن فاش نمايد .

ماده 14- تعهدات كارفرما  

الف – تحويل كارگاه

ب: تحويل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده 8 همين قرارداد

ج: آماده نمودن ابزار و وسايل و مواد اوليه (در صورتيكه به عهده كارفرما باشد )

د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعيت هاي تائيد شده

ه: پرداخت هزينه هاي مربوط به تغييرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ييكه به صورت كتبي به پيمانكار  ابلاغ شده باشند در اين صورت  موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزينه ها بر مبناي قيمت قرارداد محاسبه خواهند شد .

تبصره : در هر صورت مبلغ هزينه هاي مزبور بيش از 10 درصد كل قرارداد  نمي تواند باشد .

ماده 15- تحويل موقت  

پس از آنكه پيمانكار عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فني مندرج در ماده 8 همين قرارداد انجام داد مي تواند از طريق ناظر درخواست تحويل موقت نموده و نماينده خود را براي (عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد ، ناظر پس از بررسي و تائيد تاريخ تشكيل كميسيون را مشخص و به اطلاع پيمانكار و كارفرما مي رساند و كميسيون مركب خواهد بود از :

-       نماينده كارفرما يك نفر

-       نماينده امور مالي كارفرما يك نفر

-       ناظر كارگاه يك نفر

-       نماينده پيمانكار يك نفر

پيمانكار موظف است با اطلاع از تاريخ تشكيل كميسيون وسايل مورد نياز را جهت آزمايشات مربوطه آماده نمايد و آزمايش هاي لازم با حضور اعضاي كميسيون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتايج حاصله در صورت مجلس تحويل موقت قيد مي گردد.

تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحويل موقت ، پيمانكار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پيگيري مورد و اعلام نتيجه به كارفرما مي باشد .

ماده 16-تحويل قطعي  

پس از گذشت                        روز / ماه / سال دوره تضميني (پس از تحويل موقت ) كميسيون طبق ماده 15 تشكيل و پس از بازديد كارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده 8 و عدم وجود عيب و ايراد ، تحويل قطعي طي صورت مجلس انجام مي شود .

ماده 17- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ، كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمين حسن اجراي تعهد ، كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از محل تضمين مزبور و ساير اموال پيمانكار به هر طريق كه صلاح بداند وصول نمايد .

تبصره : در هر حال كارفرما ميتواند با                   روز اعلام قبلي ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده 3 همين قرارداد خواهد بود .

ماده 18- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و تعبير و اجراي قرارداد موضوع به                                     ارجاع داده مي شود و نظر مرجع مذكور قاطع و براي طرفين لازم الاجراء است .

ماده 19-ساير شرايط

1-     ناظر كارگاه (دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .

2-     در مواردي كه اين قرارداد سكوت اختيار نموده ، اولاً شرايط عمومي پيمان و ثانياً ساير قوانين دولتي معتبر است .

ماده 20- اسناد و مدارك پيمان

اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :

1-     پيمان حاضر

2-     تضمين نامه ها

3-     شرايط عمومي پيمان

4-     مشخصات فني ، خصوصي پيمان

5-     نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي

6-   برنامه تفصيلي اجرايي و صورت مجلس ها و موافقت نامه  و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان در مدت تنظيم و به امضاء طرفين برسد .

ماده 21-

هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اهميت و اولويت مي باشد .

1-     اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسات به ترتيب آخرين تاريخ صدور

2-     نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره               قرارداد )

3-     مشخصات فني خصوصي

4-     مشخصات فني عمومي

5-     پيمان حاضر

6-     شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده 22- اقامتگاه

اقامتگاه كارفرما :

اقامتگاه پيمانكار :

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف 10 روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر بود .

اين قرارداد در                   ماده و                   تبصره و با حذف مواد                     در سه نسخه  به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

امضاء نماينده پيمانكار                                     امضاء نماينده كارفرما                               امضاء معاونت 

ادامه مطلب

نمونه قرارداد مضاربه

بازدید : 1793

نوع سند : مضاربه

مالک  : خانم / آقای : ....................... فرزند آقای:  ....................... و نام مادر خانم: ........ دارای شناسنامه شماره : ................ صادره از : ......................... متولد: ....................... ساکن : .......................... ........................ ...................................... ......................... ....................

مضارب : خانم / آقای : .............. فرزند آقای : .....................و نام مادر خانم: ............... دارای شناسنامه شماره : ............. صادره از : ......................متولد : ............................. ساکن :.................................... ..................................... ..........................

سرمایه : مبلغ .................................ريال رایج که تماماً و نقداً از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب اقرار بدریافت آن از مالک نمود .

قدر السهم ازمضاربه : حصه مالک از سود حاصله معادل ...................... سوم و حصه مضارب سوم از سود حاصله می باشد .

مدت : از تاریخ زیر بمدت ................................... سال کامل شمسی .

نوع تجارت : مضارب حق دارد سرمایه مورد مضاربه را صرفاً در تجارت گندم ، جو ، سویا و پنبه اختصاص دهد و لاغیر .

مکان : تهران : دفتر تجارتی مضارب واقع در نشانی :

شروط : 1- مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصور : مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید . 2- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد . 3- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید . 4- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است به جز اولین سال مالی موضوع این تجارت که آغاز آن از تاریخ زیر و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال است به جز اولین سال مالی موضوع این تجارت که آغاز آن از تاریخ زیر و پایان آن آخر اسفند ماه سال جاری است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را بهمراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم نماید . 5- مضارب حق دارد در هر بانک مجاز در کشور یک شماره حساب جاری اعم از ریالی یا ارزی با امضاء مالک و خود افتتاح نماید و کلیه عملیات مالی موضوع تجارت این مضاربه باید در آن حساب ها متمرکز و جریان یابد . 6- مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این مضاربه را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید . 7- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند . 8- عقد این مضاربه بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد . 9- مضارب در رابطه با عقد این مضاربه در حکم امین است و در صورت تفریط یا تعهدی ضامن مال مضاربه خواهد بود. 10- چنانچه بنا به هر دلیل عقلائی ضرری بر تجارت موضوع این مضاربه عاید شود ضمن العقد خارج لازم که شفاهاً بین طرفین با قرار منعقد شده شرط و مقرر گردید که مضارب از مال خود به مقدار سخارت یا تلف مجاناض به مالک تملیک کند 11 – در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارائه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند .

12- در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : ........................... فرزند آقای : ................ ساکن:......... ............................. .......................................... ............................................. ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .

سایر شروط : ( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .

این سند در 3 نسخه که هر سه نسخه د رحکم واحد است تنظیم و مبادله گردید و نسخه ای از آن بایگانی دفترخانه می باشد .

تاریخ ................. ماه یکهزار و سیصد و .................... 13 شمسی    محل امضاء :

ادامه مطلب

نمونه وكالت براي تمام امور مرتبط با شركت

بازدید : 992

وكالت براي تمام امور مرتبط با شركت

موکل/ موکلین : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره .................................... متولد ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .......................ساکن ................................ ......................... .......................... وکیل / وکلا : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ......................................... متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ....................... ساکن ................. ........... .............. ............................................ مورد وکالت : مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و ارگان ها و سازمان ها و نهادها و تمامی مراجع اداری و قانونی تحت هر عنوان واسم و در صورت فقد هر گونه منع قانونی و اقدام به انجام کلیه امور موکل در شرکت ........................... ثبت شده به شماره ........................ در اداره ثبت ........................... با توجه به سهام و سمت وی و شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده و اتخاذ تصمیم و دادن رای و پیشنهاد و انتخاب شدن یا انتخاب نمودن ، حضور در جلسات هیات مدیره و تصمیم گیری و قبول سمت و یا انتخاب کردن و امضاء صورت جلسات مجامع و هیات مدیره و تغییرات حتی امضاء تغییرات در ثبت شرکت ها و وفق مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات قانونی مجامع و هیات مدیره و تسلیم یا اخذ اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و در صورت فقد هر گونه منع قانونی اقدام در خصوص واگذاری و انتقال قطعی دادن کلیه سهام موکل در شرکت یاد شده تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی با جمیع متعلقات و لواحق به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه و اخذ بهاء و تحویل دادن سهام و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه های احتمالی آن و تنظیم و امضاء صورت جلسات مجامع عمومی و یا تغییرات مربوطه به منظور احراز انجام این وکالت و حضور در اداره ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و املاک و امضاء دفتر سهام و تسلیم  سهام انتقالی به مشتری و عنداللزوم اخذ سود و حتی انتقال سود مربوطه به طریق اولی به شرح معنونه و تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک و اوراق اعم از اصل و رونوشت و کپی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء به هر نحو و ترتیب به جای موکل و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وفق مقررات و موازین قانونی ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکلاء / وکیل را به مدت ............. سال از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکلاء / وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وکلاء / وکیل  به جای اقدام و امضاء موکلین / موکل دارای اختیار و نفوذ قانونی است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

ادامه مطلب

نمونه وکالت خرید و فروش سهام

بازدید : 1173

وکالت خرید و فروش سهام

موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی

وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسی

مورد وکالت :اقدام به خرید و فروش هر نوع سهام که قانوناً قابل خرید و فروش باشد بنام و برای  موكل بهر مبلغ و بهر شخص حقیقی یا حقوقی و با هر شرایطی که موكل صلاح بداند  و مقررات اجازه  دهد یا حق پرداخت و دریافت وجوه و اسقاط کافه  خیارات و ضمان درک شرعی  و همچنین انتقال حق تقدم  خرید سهام  به هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمامی  سهام موکل  در کلیه شرکت ها و موسساتی که موكل  که در آنها ذی سهم  می باشد یا در آتیه  ذی سهم می گردد و اعمال کلیه  حقوق و اختیارات موكل اعم از حضور در مجامع عمومی و فوق العاده  و ابراز رأی و معرفی نماینده یا عضو هیأت مدیره و اخذ هر نوع اوراق سهام ، و نیز اخذ هر نوع سود متعلق به موكل  تحت هر اسم و عنوان اعم از سود سالیانه  و عادی و ویژه و فوق العاده ، شرکت در  افزایش سرمایه  ، گرفتن اوراق ناشی از افزایش  سرمایه و تکمیل و امضا فرمهای دستور  فروش و دستور خرید هر نوع سهام و بطور کلی اداره سهام و استیفای حقوق موكل در رابطه با امتیازات و حقوق راجع به سهام مذکور  و انجام  سایر تشریفات  لازم و قانونی با حق امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر و مدارک و صورتحساب و در صورت لزوم مراجعه به سازمان اوراق بهادار و شرکت هایی که موكل در آنها ذی سهم می باشد یا در آتیه  ذیسهم  می گردد  اعم از پذیرفته شده در بورس یا خارج از آن  و یا ادارات ثبت و دارایی و ثبت شرکتها و دوایر تابعه آنها بمنظور  اخذ هرگونه گواهی  و نامه استعلام و جواب استعلام و دفاتر نقل و انتقال سهام و کارگزاری های سازمان بورس و اوراق بهادار بنحوی که در هیچ یک از مراحل و مراجع نیازی به حضور و امضاء مجدد وكيل نباشد .

حدود اختیارات : وكيل مرقوم  در انجام مورد وکالت با حق توکیل بغیر و لو کرار اداری کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موكل  می باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت  بمنزله عمل وامضا موكل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های سری ................................  تنظیم و مبلغ ................... ریال بابت  تنظیم سند ط فیش شماره ......................... به بانک ملی ایران شعبه ............... پرداخت و قبض رسید شماره          .....................  صادر و تسلیم نامبرده گردید .

بتاریخ            یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی               محل امضاء

ادامه مطلب

آموزش مجازی پر مخاطب

مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور Computer Engineer in the field of supervising virtual and remote teams E-learning

بهره وری واحدهای صنفی Productivity of the Trade Unions E-learning

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Doctor of Business Administration (DBA) management- IT Management tendency E-learning

دوره آموزشی نرم افزار گمبیت GAMBIT Software E-learning

دوره آموزشی اردور Appetizer E-learning

مباحث سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان Supervising customer complaints E-learning ISO 10002

دوره آموزشی بکارگیری امور حقوقی کودک Applying child legal affairs E-learning

دوره آموزشی حقوق ورزشی Sports Rights E-learning

مدیریت حفاظت فیزیکیPhysical Protection Management E-learning

دوره آموزشی مهارتهای سبک زندگی سالم healthy life style skills E-learning

دوره آموزشی زبان برنامه نویسی و طراحی وب سایت با جی کوئری Web Design and Development by jQuery E-learning

کاربر امور بانکی user of Banking affairs E-learning

حسابداری دامداری ها LIvestocks Accounting E-Learning

دوره آموزشی امنیت شبکه Network Security E-learning

مدیریت و برنامه ریزی در اردو (ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) Management and Planning in the camp (Special for educators at the Ministry of Education) E-learning

دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی شارپ C# Programming Language E-learning

دوره آموزشی مباحث علوم سیاسیPolitical Science Topics E-learning

دوره آموزش نقشه برداری Mapping E-learning

دوره آموزشی بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار Inspection and Control of Workplace Safety and Mental Health E-Learning

بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی Examining the duties of organizations and legal authorities to combat against money laundering E-learning

دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (basic level) E- learning

دوره آموزشی تحلیل سازه Analyzing Structure E-learning

شناسایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی Identifying the general policies of the resistance economy E-learning

بکارگیری خط شکسته در کتابت متن قرآن کریم Using the broken line in the textbook of the Holy Quran E-learning

آماده سازی و تست نفوذ در شبکه Preparing and testing intrusion in the network E-learning

کارپرداز Supplier E-learning

راه اندازی کسب و کار به روش لنزی Starting a business by the lens method E-learning

دوره آموزشی برگزاری اردوی آموزشی Holding educational camp E-learning

دوره آموزشی راهنمای محلی بومی Native local guide E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مشتری محوری Customer-centric specialized English E-learning

دوره آموزشی سیاست های کلی سلامت General Health Policies E-Learning

دوره آموزشی متون حقوقی Legal texts E-learning

معامله گر بورس های کالایی Commodity exchange trader E-learning

دوره آموزشی نرم افزار طراحی لباس Marvelous Designer Clothing Design Software E-learning

مباحث مدیریت ریسک و بحران ایزو Topics of ISO 31000 Crisis and Risk Management E-learning 31000

دوره آموزشی کارشناس آبیاری و زهکشی Expert of Watering and Drainage E-learning

دوره آموزشی کارشناس تبلیغات ADS Expert E-learning

دوره آموزشی فیلم برداری Capturing Video E-learning

مدیر کسب و کار الکترونیکی E-Business Manager E-learning

دوره آموزشی زبان پایتون Python Programming E-learning

دوره آموزش تفسیر موضوعی قرآن کریم The Holy Qur’an’s thematic commentary E-learning

دوره آموزشی بازاریابی با موبایل Marketing with Mobile E-learning

مباحث راهنمای تهیه مستندات مدیریت کیفیت ایزو ۱۰۰۱۳ Help Topics for providing ISO 10013 Quality Management Documentation E-learning

مباحث مدیریت بحران با استاندارد Crisis management with ISO 22320 standard E-learning 22320

مباحث مدیریت اثر بخش و تحقق مالی و اقتصادی Guidelines for realizing financial and economic benefits E-learning ISO 10014

دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات Negotiations and meetings management E-learning

مشاور تحصیلی و اخذ بورس تحصیلی Educational advisors and Getting a scholarship E-learning

دوره آموزشی ارگونومی Ergonomics E-learning

دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن Learning Disorders and Its Factors E-learning

برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا Socket and Application programming with Java E-learning

حسابداری تنخواه گردان Accounting of revolving fund E-learning

دوره آموزشی نجاری Carpentry E-learning

مباحث مدیریت مشتری مداری ISO 10001 Customer satisfaction management E-learning ISO 10001

حسابداری مدارس School Accounting E-learning

دوره آموزشی پاکبان Sweeper E-Learning

دوره آموزشی مدیریت استراتژیکStrategic Management E-learning

مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش Computer Engineer in Knowledge Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت سیستمهای اطلاعات Management Information Systems MIS E-learning MIS

دوره آموزشی مبانی دیجیتال Digital Basics E-learning

دوره آموزشی بازرسی جوش Welding Inspection E-learning

اتوماسیون اداری درجه ۲ Administrative Automation Grade 2 E-learning

دوره آموزشی تعمیرکار لپ تاپ Laptop repairman E-learning

دوره آموزشی برق تاسیسات Electricity of Installations E-learning

دوره آموزشی مبانی طراحی هلیکوپتر (اصول پرواز) The basics of designing Helicopter Engine (Flight Principles) E-learning

بسندگی زبان عربی (تافل عربی) Arabic Language Proficiency (Arabic TOEFL) E-learning

اقتصاد سنجی کاربردی Applied Econometrics E-learning

دوره آموزشی زبان آلمانی German Language E-learning

دوره آموزشی مسئول بهداشت کار Responsible for occupational health E-Learning

دوره آموزشی طراحی جایگاه و تاسیسات دام و طیور Designing station and installations of Livestock and poultry E-learning

مربیگری خودشناسی (پیشرفته ) self cognitive Coaching (Advanced) E-learning

دوره آموزشی اتوکد الکتریکال Autocad Electrical 2015 E-learning

دوره آموزشی مدیریت اضطراب و بیان نافذ The penetrant expression and anxiety management E-learning

دوره آموزشی آشنایی با پروانه سانان (پروانه شناسی) Introduction to Lepidoptera (Lepidoptera Study ) E-learning

دوره آموزشی PBA مدیریت موفق در کلینیک Successful PBA management in the clinic E-learning

دوره آموزشی مباحث ارزش گذاری برند ایزو ISO 10668 Standard of Brand E-learning 10668

دوره آموزشی تجارت الکترونیک و کاربرد های آن در کسب و کار E-commerce and its usage in business E-learning

محاسبه هزینه ها و کنترل کالاهای خریداری شده و صورت حساب ها Calculating costs and controlling purchased goods and invoices E-learning

دوره آموزشی PBA مدیریت بهداشتPBA Health Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی Health, Safety and Environment Management in Research and Laboratory Affairs E-Learning

دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم Breeding silkworm E-learning

تولید محتوای آموزشی کمتازیا Educational Content Production with Camtasia E-learning

دوره آموزشی نرم افزار SPSS software E-learning SPSS

دوره آموزشی نرم افزار پاور میل Power Mill Software E-learning

مباحث سیستم مدیریت آموزش ایزو Topics of ISO 10015 Education Management System E-learning 10015

دوره آموزشی حل مسئله در محیط کار Workplace problem solving E-learning

دوره آموزشی جامع مهارتهای رایانه کار درجه ۱,۲ Computer Operator ICDL 1,2 E-learning

دوره آموزشی نرم افزار انسیس Ansys Software E-learning

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار خدمات تغذیه ای Observing the health, safety and health requirements of the Nutrition Service E-learning

دوره آموزشی طراحی پست های برق designing the electricity posts e-learning

دوره آموزشی اصول فقه Jurisprudence Principles E-learning

دوره ی آموزشی آمادگی برای آزمون CAE Exam Preparation Course E-learning CAE

دوره آموزشی تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای Interpretation of Satellite and Aerial Photos E-learning

مهندس MicroTik Certified User Management Engineer E-learning MTCUME

دوره آموزشی آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت Preparedness against natural disasters and man-made E-Learning

دوره آموزشی طراحی هلیکوپتر Designing Helicopter E-learning

دوره آموزشی روانشناسی مدیریت Management Psychology E-learning

دوره آموزشی راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی Spanish Tourism Guide E-learning

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت ورزشی Doctor of Business Administration (DBA) management- Sport Management tendency E-learning

دوره آموزشی سیاست های کلی جمعیت General population policyE-learning

دوره آموزشی راهنمای گردشگری ورزشی Sports Tourism Guide E-learning

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک