0
021284284
محتوای دفاع غیر نظامی

مبانی و اصول پدافند غیر عامل

مبانی و اصول پدافند غیر عامل  مقدمه: پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودی است. پدافند به دو بخش تقسیم می شود ۱ پدافند عامل ۲ ...
1 2 3