×

به همراه مدرک معتبر

کد دورهنام دورهمدت دوره معادلشهریهثبت نامجزئیات
70262دوره آموزشی مدیریت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان)80 318750
70259دوره آموزشی کتابدار Librarian E-learning80 312500
70255دوره آموزشی برنامه ریز امور اقتصادی Planner of economic affairs – social and family E-learning-اجتماعی خانواده324 481250
70246دوره آموزشی تند خوانی Spontaneity E-learning187 200000
70243تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکرٍٍ The persuasion for good and dissuasion from evil E-learning16 200000
70240دوره آموزشی مربی روخوانی و روانی خوانی قرآن کریم Instructor of Quran Reading and Psychology E-learning180 380000
70237دوره آموزشی روخوانی و روانی خوانی قرآن کریم The reading and the psychic reading of the Holy Quran E-learning10 200000
70234دوره آموزشی امر به نهی و معروف از منکر The persuasion for good and dissuasion from evil E-learning36 239125
70231امر به نهی و معروف از منکر در خانواده ها The persuasion for good and dissuasion from evil E-learning14 200000
70226دوره آموزشی مشاور امور قضائی خانواده Family Judicial Advisor E-learning100 298000
70223دوره آموزشی مسئول کارواش Carwash Responsible E-learning142 380000
70220دوره آموزشی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم Instructor of Translation and Concepts of the Holy Quran E-learning229 410000
70217دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for Judicial Instructors) E-learning64 240000
70212دوره آموزشی مددیاربازپروری اعتیاد Addiction relief E-learning240 435000
70209دوره آموزشی مددیار خانواده معتاد Addicted Family Assistant E-learning186 400000
70206دوره آموزشی مامور اورژانس اجتماعی Social Emergency Agent E-learning150 365000
70203دوره آموزشی لایحه نویس قضایی Judicial Bill E-learning151 365000
70200دوره آموزشی کارآفرین پروری مادران Entrepreneur Mothers E-learning36 235000
70197دوره آموزشی کاربینی Carbine E-learning32 200000
70193دوره آموزشی دستیاری اجرایی امور حقوقی Executive Assistant in Legal Affairs E-learning40 235000
70190دوره آموزشی دستیار پژوهشگر Research Assistant E-learning169 450000
70187دوره آموزشی تهیه و تدوین پروپوزال Proposal Preparation E-learning40 235000
70184دوره آموزشی پژوهشگر ماهر Skilled researcher E-learning401 465000
70181دور آموزشی پژوهشگر Researcher E-learning268 410000
70178دوره آموزشی بکارگیری امور حقوقی کودک Applying child legal affairs E-learning124 380000
70175دوره آموزشی آمادگی شغلیJob Preparation E-learning45 220000
70172دوره آموزشی آفرینشگر Creator E-learning90 285000
70165دوره آموزشی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی Addiction Prevention Coach and Other Social Injuries E-learning282 410000
70164دوره آموزشی کارشناس پرورش کودکان خلاق Child Creator Expert creative E-learning105 298000
70161دوره آموزشی مشاوره تاسیس آموزشگاه Establishment of school counseling E-learning69 230000
70158دوره آموزشی کارشناس آسیب های اجتماعیSocial Injury Expert E-learning135 380000
70155دوره آموزشی مهارت وتقویت توسعه های هوش حر کتی Skills and Strengths of Mobility Intelligence Developments E-learning82 240000
70152دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته) Child and Adolescent Creativity and Elite Education (Advanced Level) E-learning101 285000
70149دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) Training of child and adolescent creativity and elite coach (basic level)71 230000
70146دوره آموزشی مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام) Motor intelligence consultant (for people with special needs and general needs) E-learning85 240000
70143دوره آموزی مشاور مشاغل Jobs Consultant E-learning383 465000
70139دوره آموزشی مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام Special motor coach of people with special needs and general needs E-learning186 270000
70136دوره آموزشی مراقبت از آزمون Test Care E-learning24 200000
70133دوره آموزشی مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی ISO 10015 Effective management of training by implementing ISO 10015 E-learning98 260000
70130دوره آموزشی ساماندهی محیط کار(۵S) Work Environment (5S)E-learning50 250000
70127دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در محیط کار Creativity and innovation in the workplace E-learning51 250000
70124دوره آموزشی حل مسئله در محیط کار Workplace problem solving E-learning50 250000
70122دوره آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی Educational standard formulator E-learning200 300000
70119دوره آموزشی بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای Review of vocational education systems E-learning18 200000
70116دوره آموزشی مشاوره و هدایت آموزشی Educational counseling and guidance E-learning50 240000
70113دوره آموزشی مربی مهد کودک kindergarten trainer E-learning200 300000
70110دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح سه)Literacy Trainer (Level Three) E-learning84 220000
70107دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح دو) Literacy Trainer (Level Two) E-learning126 270000
70104دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح یک) Literacy Trainer (Level One) E-learning198 300000
70098دوره آموزشی مدیریت بر حوزه آزمون Test Management E-learning50 240000
70093دوره آموزشی نافذ بیان و اضطراب مدیریت The influence of management anxiety and expression E-learning20 200000
70090دوره آموزشی مدیر مهد کودک Kindergarden manager E-learning260 410000
70087دوره آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد Director of the Free Technical Vocational School E-learning100 320000
70082دوره آموزشی آموزش کارشناس Expert training E-learning155 365000
70079دوره آموزشی سخنرانی حرفه ای Professional lecture E-learning100 298000
70076دوره آموزشی تکنیک های تدوین چشم انداز Landscape editing techniques E-learning57 240000
70073دوره آموزشی پداگوژی Pedagogy E-learning90 285000
70070دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی Strategic planning for personal empowerment development E-learniing22 200000
70067دوره آموزشی آموزش حقوق شهروندی Citizenship Education E-learning120 360000
70064دوره آموزشی آزمونگرtester E-learning40 215000
70059دوره آموزشی ارزیابی درونی مراکز آموزشی Internal evaluation of educational centers E-learning35 210000
69898دوره آموزشی راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد- قم- شیراز) به زبان عربی Guide to Pilgrims of Iran’s Religious Cities (Mashhad-Qom-Shiraz) in Arabic E-learning150 365000
69937دوره آموزشی راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد- قم- شیراز)به زبان انگلیسی Guide to Pilgrims of Iran’s Religious Cities (Mashhad – Qom – Shiraz) in English E-learning150 365000
69934دوره آموزشی راننده وسایل نقلیه گردشگری Driver of tourism vehicles E-learning68 230000
69931دوره آموزشی کارمند پیشرفته فروش بلیط Advanced ticket sales clerk E-learning58 240000
69928دوره آموزشی کارمند متوسط فروش بلیط Average ticket salesman E-learning141 380000
69925دوره آموزشی کارمند مقدماتی فروش بلیط Basic Ticket Sales Officer E-learning115 360000
69922دوره آموزشی عکاسی تورهای گردشگری Photography Tours E-learning46 235000
69919دوره آموزشی اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی Run and guide tours with personal cars E-learning60 240000
69916دوره آموزشی راهنمای محلی بومی Native local guide E-learning120 360000
69913دوره آموزشی مدیر اردوهای گردشگری ورزشی Sport tourism camp manager E-learning128 370000
69910دوره آموزشی برنامه ریزی و طراحی بسته سفر Travel package planning and design E-learning80 240000
69907دوره آموزشی نقشه خوانی و مسیر یابی تورهای گردشگری Map reading and routing of tours E-learning45 235000
69901دوره آموزشی راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانی Guide to tourism in rural and mountainous areas E-learning320 465000
69895دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره Principles and techniques of negotiation E-learning24 200000
69892دوره آموزشی مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعی Routing of natural tourism areas E-learning53 235000
69889دوره آموزشی راهنمای گردشگری ورزشی Sports Tourism Guide E-learning132 370000
69885مدیریت و برنامه ریزی در اردو (ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) Management and Planning in the Army (Special for the Ministry of Education) E-learning45 235000
69879راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد- قم- شیراز)Guide to pilgrims of Iran’s religious cities (Mashhad, Qom, Shiraz) E-learning60 240000
69867دوره آموزشی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی Data science for education management and policy E-learning50 220000
69846دوره آموزشی راهنمای موزه Museum guide E-learning280 410000
69843دوره آموزشی راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی Spanish Tourism Guide E-learning210 400000
69840دوره آموزشی راهنمای عمومی گردشگری General Tourism Guide E-learning330 465000
69837دوره آموزشی راهنمایی گردشگران کویر و بیابان Guide for desert and desert tourists E-learning70 230000
69834دوره آموزشی راهنمای زبان تخصصی گردشگری Guide to specialized tourism language E-learning140 380000
69831دوره آموزشی برگزاری و اجرای اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) Holding and executing camps (especially for educators at the Ministry of Education) E-learning50 235000
69828دوره آموزشی برگزاری اردوی آموزشی Holding training camp E-learning70 230000
69809دوره آموزشی استقرار و بقا در طبیعت درشرایط دشوار Establishment and survival in nature in difficult conditions E-learning120 360000
69825دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان روسی Communicate with tourists in Russian E-learning230 410000
69821دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح پیشرفته)Communication with tourists in Arabic (advanced level) E-learning93 285000
69818دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح متوسطه)Communication with Tourists in Arabic (Secondary Level) E-learning93 285000
69815دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح مقدماتی) Communication with tourists in Arabic (introductory level) E-learning96 285000
69812دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته) Communication with Tourists in English (Advanced Level) E-learning93 285000
69805دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه) Communication with tourists in English (Secondary level) E-learning93 285000
69802دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی) Communication with tourists in English (introductory level) E-learning96 285000
69799دوره آموزشی مهماندارد اتوبوس Bus hostess E-learning62 240000
69789دوره آموزشی مهماندار قطار Train stewardess E-learning203 400000
69780دوره آموزشی مربی گردشگری کودکان Children’s Tourism Instructor E-learning120 265000
69760دوره آموزشی مدیر کمپینگ(تفرجگاه)گردشگری ورزشی Camping manager of sport tourism E-learning115 320000
69740دوره آموزشی مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی Manager of Travel and Tourism Services Offices E-learning145 380000
69721دوره آموزشی مدیر تور Tour Manager E-learning141 380000
69718دوره آموزشی مدیر باشگاه های گردشگری ورزشی Manager of Sport Tourism Clubs E-learning122 360000
69715دوره آموزشی مدیر اماکن تفریحی-گردشگری Manager of Recreational-Tourism Facilities E-learning108 298000
69712دوره آموزشی کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی Marketing and Sales Officer in Tourism Agencies E-learning270 450000
69636دوره آموزشی کارآفرینی در گردشگری Entrepreneurship in Tourism E-learning43 220000
69620دوره آموزشی سرپرست کاروان های زیارتی Head of the pilgrimage convoys E-learning80 240000
69617دوره آموزشی سرپرست خدمات رفاهی قطار Train Welfare Officer E-learning240 435000
69614دوره آموزشی راهنمای گردشگری سلامت Health Tourism Guide E-learning108 298000
69611دوره آموزشی راهنمای گردشگری فرهنگیCultural Tourism Guide E-learning226 425000
69608دوره آموزشی راهنمای دفاتر اطلاع رسانی گردشگری Guide to Tourism Information Offices E-learning113 315000
69605دوره آموزشی راهنمای تورهای ماجراجویانه Adventure Tours Guide E-learning185 380000
69595دوره آموزشی راهنمای تورهای زمین گردشگری(ژئوتوریسم) Geotourism Tour Guide E-learning155 365000
69593دوره آموزشی خبرنگار گردشگری Tourism reporter E-learning114 320000
69592دوره آموزشی امدادگری تورهای گردشگری Relief Tours E-learning45 220000
69587دوره آموزشی مدیر اکوکمپ Director of Eccamp E-learning120 360000
69583دوره آموزشی فرماندهی سوانح و حریق Disaster and Fire Command E-Learning36 210000
69580دوره آموزشی سیاست های کلی سلامت General Health Policies E-Learning36 240000
69576دوره آموزشی سر آتش نشان صنعتی Industrial firefighter head E-Learning145 220000
69573دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداشت وایمنی health requirements of the safety and security in the safety and health environment E-Learning54 250000
69570دوره آموزشی آتش نشان Firefighter E-Learning250 320000
69557دوره آموزشی مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی Responsible for the disposal of hospital waste E-Learning120 230000
69554دوره آموزشی پاکبان Sweeper E-Learning180 260000
69551دوره آموزشی سرپرست خدمات و ضایعات Waste Services Supervisor E-Learning72 250000
69548دوره آموزشی کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Worker (Hospital Laundry) E-Learning80 240000
69543دوره آموزشی مسئول لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Officer (Hospital Laundry) E-Learning88 260000
69539دوره آموزشی بازرس بررسی علل حریق Inspector Investigating Causes of Fire E-Learning156 290000
69536دوره آموزشی طراح ایمنی حریق Fire Safety Designer E-Learning60 210000
69532دوره آموزشی رفتار شناسی حریق Fire Behaviorology E-Learning57 250000
69529دوره آموزشی عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته Ventilation operations in buildings and indoors E-Learning33 230000
69524دوره آموزشی ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه Hazard and accident hazard assessment E-Learning21 225000
69521دوره آموزشی ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی Evaluation of pump water supply and fire hydraulic calculations E-Learning52 250000
69518دوره آموزشی سر آتش نشان Firefighter head E-Learning270 320000
69514دوره آموزشی متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی Fire Charger Operator E-Learning120 265000
69511دوره آموزشی آتش نشان صنعتی Industrial firefighters E-Learning161 285000
69487دوره آموزشی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی Occupational Health and Safety Risk Assessor E-learning60 260000
69488دوره آموزشی مسئول حفاظت و ایمنی Responsible for protection and safety E-learning200 380000
69474دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار مراقبت و زیبایی Observing the requirements of health, health and safety in the care and beauty environment E-learning54 220000
69473دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار فناوری اطلاعات Observing health, health and safety requirements in the IT environment E-learning47 210000
69472دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار حمل و نقل زمینی Observing the health, safety and health requirements of the land transport environment E-learning55 230000
69475دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کارمدیریت صنایع Observing the health, health and safety requirements of the industrial environment E-learning64 220000
69462دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع پوشاک Observing the health, safety and health requirements of the garment industry E-learning53 230000
69461دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنعت ساختمان Observing the health, safety and health requirements of the construction industry E-learning53 230000
69463دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط فرش Caring for health, hygiene and safety requirements in the carpet environment E-learning56 230000
69460دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار ماشین آلات کشاورزی Observing the health, hygiene and safety requirements of the working environment of agricultural machinery E-learning47 215000
69451دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع دستی(بافت) Observing health, hygiene and safety requirements in the work environment E-learning54 220000
69452دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع دستی(دوخت های سنتی) Observing the health, safety and health requirements of the handicrafts (traditional sewing) E-learning54 220000
69442دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع غذایی Observing the health, safety and health requirements of the food industry E-learning57 220000
69446دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع نساجی Health, safety and hygiene requirements in the textile industry E-learning63 225000
69436دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع دستی(چوب ، سفال، فلز و …) Observance of health, hygiene and safety requirements in the working environment of crafts (wood, pottery, metal, etc.) E-learning54 220000
69437دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع دستی(طلا و جواهر) Observing the health, health and safety requirements of the handicraft (jewelry) environment E-learning54 225000
69438دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار زیست فناوری Observing health, health and safety requirements in a biotech environment E-learning57 230000
69439دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار خدمات تغذیه ای Observing the health, safety and health requirements of the Nutrition Service E-learning54 220000
69433دوره آموزشی آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت Preparedness against natural disasters and man-made E-Learning40 240000
69430دوره آموزشی امدادگر حوادث Disaster Relief E-Learning150 285000
69425دوره آموزشی سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی Supervisor of Fire Rescue Operations E-Learning175 270000
69420دوره آموزشی الزامات سلامت ، بهداشت و ایمنی در محیط کار حمل و نقل ریلیObserving the health, safety and health requirements of the rail transport environment E-learning55 220000
69417دوره آموزشی دستیار قفسه چینی دارو Drug shelf Design assistant E-Learning104 250000
69414دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار Observing the health, safety and health requirements of the workplace E-learning55 220000
69410دوره آموزشی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده Caregiver of family health E-Learning234 300000
69406دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت ، بهداشت و ایمنی درمحیط کار امور زراعی Observance of health, safety and health requirements in the work environment E-learning54 250000
69403دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار الکترونیک Observing health, health and safety requirements in the electronic workplace E-learning62 240000
69400دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر Laser Health, Safety and Health Requirements E-learning62 250000
69393دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت ،بهداشت و ایمنی در محیط کار امور دامی و ماکیانObserving health, hygiene and safety requirements in the workplace of livestock and poultry E-learning54 240000
69390دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنعت برق Observing the health, safety and health requirements of the workplace E-learning54 200000
69386دوره آموزشی بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه Vehicle Repair Safety Inspector E-learning240 270000
69381دوره آموزشی بازرس ایمنی ساختمان Building Safety Inspector E-learning240 270000
69376دوره آموزشی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی Responsible for human or ergonomic engineering E-learning300 350000
69373دوره آموزشی مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کر م ها Advice on proper use of health products and creams E-Learning50 230000
69372دوره آموزشی مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی Responsible for evaluating posture in ergonomics E-learning60 250000
69367دوره آموزشی کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام Applying beauty and fitness equipment and devices E-Learning55 250000
69364دوره آموزشی بازرسی بر مبنای ریسک Risk-based inspection E-learning100 200000
69360دوره آموزشی مشاوره در مراقبت پوست ٬مو ٬زیبایی و تناسب اندام Cosmetic and fitness skin care advice E-Learning70 230000
69356دوره آموزشی افسرHSE بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE Officer Health and Environmental Health E-learning242 270000
69351دوره آموزشی منشی پزشکی درجه ۱ Medical Secretary Grade 1 E-Learning144 280000
69348دوره آموزشی افسرHSEدرپروژه های نفتی HSE Officer in Oil Projects E-learning130 200000
69347دوره آموزشی منشی پزشکی درجه ۲ Medical Secretary Grade 2 E-Learning50 245000
69344دوره آموزشی راننده امدادگر Rescue driver E-Learning110 250000
69341دوره آموزشی انجام عملیات کمک های اولیه Perform first aid operations E-Learning19 220000
69338دوره آموزشی بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار Inspection and Control of Workplace Safety and Mental Health E-Learning16 220000
69334دوره آموزشی مسئول بهداشت کار Responsible for occupational health E-Learning339 600000
69330دوره آموزشی پیاده سازی سامانه مدیریتResponsible for implementing hse-ms management system E-Learning hse-ms90 270000
69325دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) Application of HSE in Advanced Industries E-Learning60 248000
69324دوره آموزشی شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST Simulation of fire and explosion events with PHAST software E-learning67 250000
69320دوره آموزشی ماساژ کمپرس گیاهیHerbal compress massage (herbal)32 200000
69317دوره آموزشی ماساژ شمع Massage candles E-learning95 300000
69314دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی Reflexology massage E-learning40 290000
69309دوره آموزشی ماساژ تای Thai massage E-learning90 270000
69306دوره آموزشی ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) Deep Tissue Massage (Deep Tissue) E-learnng32 298750
69303دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی Aromatherapy Massage E-learning30 200000
69293دوره آموزشی ماساژ سوئدی Swedish massage E-learning35 270000
69297دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) Implementation of HSE in Industries (Introductory) E-Learning40 246000
69294دوره آموزشی بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات) Applying health and safety requirements in the workplace (service sector) E-Learning80 247000
69286دوره آموزشی مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی Health, Safety and Environment Management in Research and Laboratory Affairs E-Learning60 248000
69285دوره آموزشی ماساژ سنگ Massage stone E-learning45 247500
69280دوره آموزشی ماساژ شیاتسو (فشاری)Shiatsu Massage E-learning48 247500
69273دوره آموزشی پدافند غیر عامل در صنایع Non-operating defense in industries E-Learning105 260000
69267دوره آموزشی ماساژ ایرانی Iranian massage E-learning40 200000
69264دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت وایمنی بهداشت،درمحیط کارهنرهای نمایشی Observing the health and safety requirements of the performing arts environment E-Learning54 248000
69259دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کارهنرهای تزئینیObserving the Health and Safety Requirements of Decorative Craftsmen E-Learning54 248000
69258دوره آموزشی کاربر ماساژ Massage user E-learning200 300000
69253دوره آموزشی سیاست های کلی جمعیت General population policyE-learning24 220000
69252دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کار هنرهای تجسمی Observe the health requirements of ‘Safety and Health in the Visual Arts Work Environment E-learning54 248000
69246دوره آموزشی سیاست های کلی سازمان General Organization Policies E-learning36 310000
69245دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کارهتل Observing the health and safety requirements of the workplace E-Learning56 250000
69239دوره آموزشی سبک زندگی طبیعی و سبز Natural and green lifestyle E-learning90 270000
69231دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کارمکانیک Observing the health and safety requirements of the mechanic working environment E-learning55 250000
69234دوره آموزشی مشاور مهارت های سبک زندگی سالم Healthy lifestyle skills consultant E-learning469 625000
69228دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زبالهEnvironmental Monitoring of Landfills E-learning120 270000
69220دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کارمعماری Observe the Health Requirements of Safety and Health in an Architectural Environment E-learning53 245000
69216دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی Environmental Monitoring of Industrial Pollutants E-learning120 270000
69212آموزش پیشرفته نورپردازی تری‌دی‌اس مکس ۳ds Max Advanced Lighting E-learning85 298750
67663طراحی و نصب سیستم های فتوولتائیک خورشیدی Design and installation of solar photovoltaic systems E-learning70 262500
67631آموزش مجازی تحلیلگر بازار های مالی طلا Analysing gold Financial Markets E-learning80 250000
67621آموزش مجازی تحلیلگر بازارهای مالی سهام و ارز Learn to pronounce Base Financial and Currency Markets Analyst E-learning80 250000
67616آموزش مجازی تحلیلگر اقتصادی Economic analyst E-learning80 250000
67464زبان شناسی New Improvement Methods Of Helicopter Turboshaft engine E-learning70 250000
67306بسندگی زبان عربی (تافل عربی) Arabic Language Proficiency (Arabic Tofl) E-learning70 312500
67302رزومه نویسی Resume writing E-learning40 250000
66909دوره آموزشی PBA فنون مذاکره و زبان بدنPBA Negotiation Techniques and Body Language E-learning300 637500
66907دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر و نتیجه بخش PBA Effective and effective communication management E-learning300 625000
66904دوره آموزشی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی PBA Business Management in Life E-learning300 637500
66896دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکارانPBA Effective Communication Management with Partners E-learning300 600000
66871دوره آموزشی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستانPBA Specialized Management of Hospital Behavior and Organizational Culture E-learning300 600000
66869دوره آموزشی PBA مدیریت بهداشتPBA Health Management E-learning300 650000
66865دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنیPBA Professional Health, Safety Management E-learning300 600000
66860دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانیPBA Professional and Modern Human Resource Management E-learning300 637500
66846دوره آموزشی PBA مدیریت مهارت زندگی PBA Life Skills Management E-learning300 612500
66844دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنانPBA Professional Staff Performance Management E-learning300 618750
66837دوره آموزشی PBA مدیریت موفق در کلینیک Successful PBA management in the clinic E-learning300 606250
66813آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار Sepidar accounting software E-learning80 312500
65668بکارگیری خط شکسته در کتابت متن قرآن کریم Using the broken line in the textbook of the Holy Quran E-learning55 286250
65665نقاشی خط و طراحی گل و مرغ ایرانی Iranian Golo Morgh Painting E-learning60 286250
65660آموزش تخصصی خوشنویسی Professional Calligraphy Training E-learning50 286250
65551آموزش نرم افزار مکانیکال دسکتاپ Mechanical Desktop Software E-learning70 371250
65415مشاور خانواده Family counselor E-learning60 343750
63080روانشناسی ورزشی Sport Psychology E-learning70 286250
61986استاندارد ایزو سازگاری و در دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش ndividualized adaptability and accessibility E-learning ISO 2475130 336250
60782آموزش نرم افزار پاور میل Power Mill Software E-learning50 331250
59792آشنایی با جوشکاریIntroduction to Welding E-learning80 368750
59771کار با سیستم عامل مک Working with MAC OS E-learning70 372500
59047دوره آموزشی کامپتیا CompTIA A+ E-learning70 356250
59021دوره آموزشی فست فود Fast Food E-learning80 287500
58924دوره آموزشی نقاشی با مدادرنگی Drawing with colored pencil E-learning60 262500
58906دوره آموزشی هواوی Huawei HCNA E-learning HCNA20 331250
58363طراحی لباس با نرم افزار اپتیتکس Design Clothing With Optitex Software E-learning70 306250
57907مدیریت حفاظت فیزیکیPhysical Protection Management E-learning30 306250
57232نرم افزار اسپایس PSpice Software E-learning10 331250
55689طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا (دروپال) Designer and developer of Content Management System (Drupal) E-learning30 250000
55687بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی Introductory game with Unity Engine E-learning30 262500
55683مدیر بازی های شبکه ای Network Games Manager (GAME NET) E-learning50 383750
55679مهندس کیفیت نرم افزار Learn to pronounce Software Quality Engineer E-learning90 398750
55677تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم Wireless computer network technician E-learning50 331250
55675کار با واژه پرداز Working with ICDL-WORD word processor E-learning ICDL-WORD8 237500
55671تعمیرکار عمومی رایانه شخصی General PC repairman E-learning30 268750
55669کار با صفحه گسترده Working with ICDL-EXCEL spreadsheet E-learning ICDL- EXCEL8 237500
55667کار با ارائه مطالبWorking with ICDL-POWERPOINT content presentation E-learning ICDL-POWER POINT8 237500
55662کار با پایگاه داده Working with ICDL-ACCESS database E-learning ICDL-ACCESS8 237500
55658مسئول خرید داخلی Responsible for domestic purchase E-learning40 247500
55653کارمند امور خرید داخلی Learn to pronounce Internal Procurement Officer E-learning30 243750
55560کارپرداز Supplier E-learning60 236250
55555کارشناسی حقوقی سرمایه داران Bachelor’s Degree in Finance E-learning30 398750
55553کارشناس نمایشگاهExhibition Expert E-learning60 523750
55549کارشناس فروش اینترنتی Internet Sales Expert E-learning60 523750
55547نماینده فروش Sales Representative E-learning30 336250
55543مسئول پرداخت حقوق و دستمزد Pay Salary E-learnhng30 336250
55541مذاکره و عقد قراردادهای فروش Negotiating and Selling Contracts E-learning30 317500
55535مدیریت شبکه های توزیعDistribution Network Management E-learning20 273750
55533مدیریت حمایت از کارآفرینان Managing Entrepreneur Support E-learning20 273750
55531محاسبه هزینه ها و کنترل کالاهای خریداری شده و صورت حساب ها Calculate costs and control purchased goods and invoices E-learning20 273750
55526متصدی تنظیم اسناد مالی Financial Documentation Officer E-learning90 318750
55524فنون مذاکرات تجاری Principles of Economic Negotiations E-learning30 456250
55512سفارش(مسئول سفارشات) (کار و دانش) Order (responsible for orders) (work and knowledge) E-learning30 268750
55507سفارش گیرنده Learn to pronounce Receiver order E-learning8 231250
55504سرپرست ترخیص محصول Product clearance supervisor E-learning30 272500
55502رییس فروش ( عمده فروش ) صنایع Head of Sales (Wholesale) of Industries E-learning8 248750
55500رفتار سازمانی organizational behavior E-learning8 243750
55498حسابرس درجه ۲ Auditor  Grade 2 E-learning90 373750
55496حسابرس درجه ۱ auditor Grade 1 E-learning40 336250
55494حسابداری هزینه Cost accounting E-learning30 317500
55492حسابداری عمومی تکمیلی General Accounting Additional E-learning90 331250
55490حسابداری دفاتر Accounting Offices E-learning20 331250
55396حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) Fixed asset accounting (Equipment, property and machinery) E-learning30 398750
55394حسابداری تنخواه گردان Turn to accounting E-learning8 242500
55392حسابداری بودجه Budget Accounting E-learning8 230000
55388حسابدار(عمومی مقدماتی) Accountant (Basic Public) E-learning30 236250
55385حسابدار موسسات بازرگانی و صنعتی Commercial and Industrial Institutions E-learning30 336250
55382ثبت شرکت Company registration E-learning90 398750
55380توانایی طبقه بندی کالا و رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن Ability to classify goods and to comply with its laws and regulations E-learning8 236250
55377توانایی اندازه گیری تقاضا در بازار و بازاریابی مستقیم و بین المللی Ability to measure market demand and direct and international marketing E-learning30 387500
55375توانایی اندازه گیری تقاضا در بازار Ability to measure market demand E-learning8 231250
55373توانایی اجرای قراردادهای بازرگانی Ability to execute commercial contracts E-learning20 361250
55367تدارکات خارجیExternal procurement E-learning90 761250
55362دفترداری دفاتر قانونی حسابداری Bookkeeping Legal Accounting Offices E-learning20 398750
55358تحلیل گر بورس (کار و دانش) Exchange analyst (work and knowledge) E-learning40 456250
55356تحلیل بازار و رقابت پذیری Market analysis and competitiveness E-learning8 236250
55354برنامه ریز خرید داخلی Internal Shopping Planner E-learning8 236250
55352بازاریابی مستقیمDirect marketing E-learning80 223750
55348بازاریابی تلفنیTelephone marketing E-learning8 223750
55339بازاریاب شبکه ایNetwork Marketing E-learning8 223750
55337MBA پیشرفته Advanced MBA E-learning90 886250
55335مدیریت کسب و کار- سطح ۲ – MBA level 2 -E-learning90 886250
55243مدیریت کسب و کار- سطح ۱ – MBA level 1 -E-learning90 886250
55239کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح تکمیلی) Entrepreneurship with KAB (Additional Level) Approach E-learning30 231250
55236کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح مقدماتی) Entrepreneurship with the KAB approach (elementary level ) E-learning30 231250
55232شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک Principles Of Starting Small And Medium-Sized Enterprises E-learning65 231250
55228راه اندازی کسب و کار به روش لنزی Starting a business in Lnsie E-learning90 456250
55225بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور)In-person marketer and salesman (visitor) E-learning50 392500
55221متصدی فروش بازی های رایانه ای Computer Games Dealer E-learning90 392500
55219اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری Validation and Credit Rating E-learning50 461250
55216فروشنده مصالح ساختمانی Building Materials Dealer E-learning50 336250
55211فروشنده لوازم یدکی اتومبیل Car Spare Parts Dealer E-learning50 336250
55208فروشنده لوازم ورزشی Sports Equipment Dealer E-learning50 336250
55204فروشنده لوازم خانگی home appliances seller E-learning50 331250
55201متصدی سوپر فروشگاه Super Store Curator E-learning8 231250
55107فروشنده Seller E-learning70 456250
55103مسئول خرید خارجی ( صنایع ) Foreign Purchasing Officer (Industry) E-learning90 456250
55099سرپرست خرید داخلی Internal purchasing supervisor E-learning30 398750
55095رئیس تدارکات Head of Logistics E-learning20 386250
55091متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار Bidder accepting the order to buy and sell securities E-learning90 872500
55087تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها Preparation and regulation of financial reports in cooperatives E-learning8 243750
55083کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی Preliminary application of state financial rules and regulations E-learning8 242500
55079بیمه گر بیمه های بازرگانی Commercial Insurance Insurer E-learning50 361250
55075حسابدار عمومی تکمیلی Additional Public Accountant E-learning50 373750
55069رایانه کار حسابداری مالی Computer financial accounting work e-learning30 336250
55066حسابدار فروش sales accountant E-learning30 323750
55062حسابداری حقوق و دستمزد پالایشگاه ها Accounting Rights and Wages Refineries E-learning20 336250
55052حسابدار حقوق و دستمزد Accountants salary E-learning40 336250
55047مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی Financial Management for Non-Financial Managers E-learning20 336250
55043حسابداری کارخانجات تولید مصالح Accounting  Factories for the production of concrete materials E-learning20 336250
55039حسابداری کارخانجات تولید آجر Accounting factories Brick production E-learning20 336250
55035حسابداری پتروشیمی ها Petrochemical Accounting E-learning20 336250
55031حسابداری پالایشگاه ها خرید و فروش Refinery Accounting Buying and Selling E-learning20 323750
54936حسابداری سهام شرکت های نیمه خصوصی Semi-Private Companies Stock Accounting E-learning20 286250
54932حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها Accounting for fixed assets of municipalities E-learning20 298750
54929حسابداری خزانه Treasury Accounting E-learning20 273750
54925حسابداری واحدهای صنفی ۱ Accounting units Guild 1 E-learning20 260000
54922حسابداری واحدهای صنفی ۲ Accounting units Guild 2 E-learning20 260000
54919حسابداری مدارس School Accounting E-learning20 260000
54916حسابداری طلا و جواهر فروشی ها Accounting for jewelry stores E-learning20 273750
54912حسابداری دانشگاهها University Accounting E-learning20 260000
54909حسابداری دامداری ها LIvestocks Accounting E-Learning20 272500
54906حسابرسی عملیاتی(سطح مقدماتی) Operational Audit (Basic Level) E-learning8 243750
54902کاربر امور بانکی Banking user E-learning90 523750
54899بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی Examine the duties of organizations and legal authorities in the fight against money laundering E-learning8 243750
54895بررسی روش‌ها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشویی Examine common methods and tools in combating money launderingE-learning8 243750
54892شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی Identify the fundamentals of combating money laundering E-learning8 243750
54889مشاور مالیات بر ارزش افزوده Value Added Tax Advisor E-learning30 385000
54878مسئول صادرات و واردات Responsible for export and import E-learning90 517500
54874مسئول استعلامات و مناقصات Responsible for inquiries and tenders E-learning50 331250
54871مدیریت قراردادها Contract Management E-learning20 272500
54867مسئول قراردادها Responsible for contracts E-learning30 261250
54862مامور خرید ارشد Senior Shopping Agent E-learning30 260000
54858بازاریاب The marketer E-learning30 268750
54853کارشناس بیمه خودرو Auto Insurance Expert E-learning30 373750
54848متصدی صدور بیمه های مسئولیت Liability Insurance Officer E-learning30 305000
54666مدیریت فروشگاه های زنجیره ایSupply Chain Management E-learning30 336250
54659مسئول سفارشات Responsible for orders E-learning30 336250
54653مسئول سفارشات خارجی Responsible for foreign orders E-learning30 385000
54654کارشناس ارزیابی بیمه باربری Freight Insurance Evaluation Expert E-earning90 336250
54648کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه Expertise and assessment of car insurance in insurance E-learning30 336250
54638کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی Expert Fire Insurance Evaluator E-learning50 261250
54634مسئول فروش Responsible for sales E-learning90 486250
54630کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری Freight Insurance Damage Expert E-learning30 262500
54629مدیر فروشگاه store manager E-learning30 378750
54622کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو Auto Insurance Damage Assessment Expert E-learning90 565000
54620مدیر گالری (عمومی) Gallery Manager (General) E-learning90 648750
54617کارشناس ارزیابی بیمه خودرو Auto Insurance Evaluation Expert E-learning90 510000
54613کارشناس سفارشات Expert orders E-learning50 385000
54611کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص Insurance Expert for Personal Damage Assessment E-learning30 247500
54605فن ورز ( تکنسین ) بیمه های مهندسی Craftsman ( Technician )   Engineering Insurance E-learning30 336250
54606کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص Expert on Insurance of Personal Insurance E-learning30 261250
54598بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغال Investigating the Relationship between Resistance Economy and Employment E-learning5 236250
54597کارشناس ارزیابی خسارت بیمه اتش سوزی Fire Insurance Damage Assessment Expert E-learning30 247500
54591بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی Investigating the Position of Skills in Resistance Economics E-learning5 236250
54590نماینده فروش بیمه Insurance sales representative E-learning30 247500
54496شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی Identify the principles of resistive economics E-learning8 231250
54488اقتصاد سنجی کاربردی Applied Econometrics E-learning8 236250
54484تحلیلگر تکنیکال بورس Stock Technical Analyst E-learning50 497500
54478تحلیلگری بنیادی( فاندامنتال) Fundamental Analysis (Fundamentals) E-learning30 455000
54475عارضه یابی واحدهای صنفی Troubleshooting Units E-learning8 236250
54472بهره وری واحدهای صنفی Productivity of the Units E-learning8 236250
54469تحلیل گر بورس اوراق بهادار Stock exchange analyst E-learning50 562500
54466شناسایی اصول بازار سرمایه Identify capital market principles E-learning30 387500
54463شناسایی آیین رفتار حرفه ای بازار سرمایه Identifying the Code of Professional Conduct for the Capital Market E-learning5 231250
54460معامله گر بورس اوراق بهادارstock exchange trader E-learning30 395000
54457معامله گر بورس های کالایی Commodity exchange trader E-learning30 388750
54453شناسایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی Identifying the general policies of the resistance economy E-learning5 230000
54444صندوقدار فروشگاه Store cashier E-learning30 241250
54439نماینده فروش ( صنایع ) Sales Representative (Industry) E-learning8 243750
54433مدیر کسب و کار الکترونیکی E-Business Manager E-learning90 293750
54334مهندس فروش sales engineer E-learning90 521250
54331مدیر ارشد کسب و کار Senior MBA Business Manager E-learning MBA400 775000
54327مدیریت بازاریابی Marketing Management E-learning30 302500
54312مدیر بازاریابی Marketing Manager E-learning90 507500
54318مدیر بازاریابی بین المللی International Marketing Manager E-learning90 486250
54310کارآفرینی SYB Entrepreneurship E-learning SYB8 236250
54309آموزش FPGA E-learning FPGA8 336250
54306کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح کامل) Entrepreneurship with the KAB Approach (Full Level) E-learning30 243750
54302تشریفات اخذ کارت بازرگانی Business card formalities E-learning8 231250
54298مهارت های کارآفرینی Entrepreneurial skills E-learning8 223750
54294کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان Entrepreneurship in knowledge-based companies E-learning30 331250
54292مسئول فروش در صنایع Responsible for sales in industries E-learning8 240000
54191شناسایی اصول نوآوری بازدرکسب وکارهای نوآورانه Identify the principles of open innovation and innovative work E-learning30 323750
54188حسابرس ارشد ( امور تولید و کنترل کالا ) Chief Auditor (Production and Control of Goods) E-learning90 736250
54185مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری Senior Advisor in Technology and Innovation Commercialization E-learning90 887500
54181ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی کیفیت Evaluation and financial self-evaluation based on quality excellence model E-learning30 272500
54168تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی International Financial Markets Analyst E-learning50 348750
54164معاون حسابرس(داخلی) Deputy Auditor (Internal) E-learning50 273750
54072معاون حسابرسی Deputy Auditor E-learning50 273750
54068مدیر حسابرسی Audit Manager E_learning50 273750
54065حسابرس ارشد ( امور تولید و کنترل موجودی ) Chief Auditor (Production and Inventory Control) E-learning40 273750
54057حسابرس ارشدChief Auditor E-learning40 273750
54047سرپرست انبار عمومی Supervisor of Public Warehouse E-learning90 348750
54044حسابدار مالیاتیTax accountant E-learning50 348750
54043ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت Internal Quality Management System Audit E-learning50 328750
54038کاست کنترل ( بررسی قیمت تمام شده ) (کار و دانش)Control cassette (Price check) (work and knowledge) E-learning50 331250
54025مدیر حسابداری فروش Sales Accounting Manager E-learning50 286875
54023مدیر فروش صنایع (عمده فروش ) Industries Sales Manager E-learning90 497500
54006حسابدار صنعتی درجه۱ Industrial Accounting Level 1 E-learning50 286250
54019مربی کارآفرینی کودک و نوجوان (سطح مقدماتی ) Child and Adolescent Entrepreneurship Instructor (Primary Level) E-learning30 298750
54012مدیریت تغییر و تحول سازمانیOrganizational Change Management E-learning30 352500
53997مدیریت بهره وری Productivity Management E-learning30 357500
54001حسابدار صنعتی درجه۲ Industrial Accounting Level 2 E-learning50 298750
53994سرممیز داخلیInterior cooling E-learning50 330000
53988مدیر تضمین کیفیتQuality Assurance Manager E-learning50 388750
53984مدیر برنامه ریزی و کنترل تولیدProduction Planning and Control Manager E-learning90 488750
53980کارآفرین Entrepreneur E-learning50 388750
53976سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولیدSupervisor of production planning and control E-learning90 586250
53972کنترلر کیفیتQuality controller E-learning90 397500
53968مدیر تولیدproduction manager E-learning50 348750
53966مدیر ممیزی داخلیInternal Audit Manager E-learning90 618750
53964کارشناس تضمین کیفیتQuality Assurance Specialist E-learning90 622500
53962تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوقTechniques and Techniques of Working with Supervisors E-learning10 226250
53958مدیرامور مهندسی و تعمیراتEngineering and Repair Manager E-learning90 393750
53954اتوماسیون اداری درجه ۲ Office Automation Grade 2 E-learning30 243750
53802دوره آموزشی کنترل پروژه با ام‌اس پروجکت (Microsoft Project) درجه ۱ (مقدماتی)16 231250
53855توسعه دهنده وب با Web developer with PHP E-learning PHP 50 393750
53841رایانه کار SPSS درجه ۱ SPSS Operator grade 1 E-learning8 243750
53842تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری General computer network technician E-learning90 306250
53838تکنسین امنیت سیستمهای لینوکس Linux Systems Security Technician E-learning90 581250
53833رایانه کار SPSS درجه ۲ SPSS Operator grade 2 E-learning8 260000
53825طراح و توسعه دهنده وب سیستم ها با Designer and developer of web systems with SHARE POINT E-learning SHARE POINT30 331250
53821رایانه کار TCP / IP Operator E-learning TCP/IP8 243750
53819تولید کننده چندرسانه ای با Autoware (کارودانش) Multimedia Producing with Autoware E-learning30 306250
53813رایانه کار تدوین فیلم و صدا با Video and audio editing with SSP Operator E-learning SSP90 485000
53807رایانه کار فایرورک Firework Operator E-learning8 243750
53793آماده سازی و تست نفوذ در شبکه Preparing and testing intrusion in the network E-learning30 393750
53770سخت افزار روبوتیک Robotic Hardware E-learning30 268750
53766شهروند الکترونیکی Electronic Citizen E_learning8 243750
53762طراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش) Preliminary Design of WEB Pages E-learning90 268750
53755طراح و تحلیگر عمومی سیستمها General Systems Designer and Analyst E-learning90 368750
53734مبانی روبوتیک Robotic Basics E-learning90 372500
53725مدیر ISP مراکز IT تحت ISP Manager of IT Centers under UNIX / LINUX E-learning UNIX/ LINUX8 230000
53713مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت Microsoft Server Manager E-learning90 493750
53705مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و General Manager of IT and Computer Projects E-learning IT90 372500
53518مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار Software Configuration Management Engineer E-learning90 497500
53519مهندس تحلیگر oo و طراحی با Oo analytical engineer and design with UML E-learning UML90 512500
53515رایانه کار اوراکل Oracle Operator E-learning30 268750
53512مهندس توسعه دهنده وب با جاوا اسکریپت JavaScript Web Developer Engineer E-learning90 512500
53495مهندس در توسعه وب های Enterprise با Engineer in Enterprise Web Development with ASP.NET E-learning ASP.NET90 622500
53506کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server And Access Database User E-learning SQL Server، Access90 387500
53501کاربر نرم افزار اداری Office software user E-learning90 372500
53497کاربر رایانه (کار و دانش) Computer User (ICDL) E-learning90 262500
53494کارور CORELDRAW (کار و دانش) CORELDRAW Operator E-learning30 268750
53492کارور Flash MX (کار و دانش) Flash MX Operator E-learning30 372500
53488اصول حسابداریAccounting E-learning70 275000
53392مهندس سازنده Web Site های Engineer of E-Commerce Web Sites E-learning E-Commerce90 622500
53389مهندس طراح DB رابطه ای Relational DB Design Engineer E-learning90 512500
53380مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی وب Web Advertising and SEO Design Engineer E-learning90 806250
53360مدیر BI در فناوری اطلاعات(هوش تجاری) BI Manager in Information Technology (Business Intelligence) E-learning50 387500
53366مهندس طراح سیستمهای اوراکل Oracle Systems Design Engineer E-learning90 622500
53365مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در لینوکس Open Source Software Backup Engineer on Linux E-learning90 872500
53356مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویتComputer Engineer in Time Management and Priority E-learning90 762500
53352مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژهComputer Engineer in Project Quality Management E-learning90 490000
53349مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار Computer Engineer In Business Reengineering E-learning90 493750
53348مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب Web Designer & Developer Engineer E-learning90 747500
53338مهندس کامپیوتر در نفوذگری Computer Engineer in Penetration E-learning90 836250
53341مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی Computer Engineer in Electronic Business Security E-learning90 512500
53333مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و Manager of Productivity Engineering of Computer and IT Manpower E-learning IT90 586250
53326برنامه نویسی بازی های رایانه ای Computer game programming E-learning90 512500
53323مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور Computer Engineer supervising virtual and remote teams E-learning90 762500
53320مهندس برنامه نویس J2EE Program Engineer E-learning J2EE50 311250
53315مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش Computer Engineer in Knowledge Management E-learning90 762500
53308برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی Basic Visual Basic Programming E-learning90 336250
53304طراح و توسعه دهنده پایگاه داده با Designer and developer of database with MYSQL-XAMPP E-learning MYSQL-XAMPP30 301250
53299مدیر سرور ۲۰۰۸ Server Manager 2008 E-learning30 336250
53287نصب و نظارت سرویسهای لینوکس Installing and monitoring Linux services E-learning30 336250
53290تولید کننده چندرسانه ای درجه۲ Multimedia producer Grade 2 E-learning90 461250
53284تولید کننده چندرسانه ای درجه۱ Multimedia producer Grade 1 E-learning90 461250
53283کارور شبکه اینترنت مقدماتی Basic Internet network Operator E-learning8 237500
53281مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی (کار و دانش) Assembling and upgrading PCs E-learning30 262500
53275کارور شبکه اینترنت Internet Network Operator E-learning8 237500
53272مدیر کافی نت Cafe Net Manager E-learning50 372500
53260مدیر فروشگاه اینترنتی Online store manager E-learning30 331250
53263نصب و پیکربندی Installing and Configuring PHP-MYSQL-APACHE E-learning PHP-MYSQL-APACHE8 236250
53066طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا Design and Development of Content Management Systems (CMS) E-learning50 247500
53139نرم افزار حقوق و دستمزد Payroll software E-learning30 236250
53133انجام مهارت های عمومی ICT در کسب و کار دانش بنیان(ویژه طرح مشاغل دانش بنیان) basic ICT skills in business E-learning50 247500
53125کاربر android(تلفن ها و سایر دستگاه های هوشمند)8 136250
53112مهارت های زندگی آنلاین Online life skills E-learning8 236250
53092بازاریابی الکترونیکی Electronic marketing E-learning30 306250
53083برنامه نویس ارشد جاوا Senior Java Developer E-learning35 336250
53080مدیر وبلاگ Weblog Administrator E-learning8 233750
53067بازاریاب فروشگاه مجازی Virtual store marketer E-learning30 268750
53075روش تحقیق در شبکه های اجتماعی Social Network Research Method E-learning30 336250
53071نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم Wireless intrusion and counterattack E-learning30 393750
53062برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا Application programming and Socket with Java E-learning30 393750
53058ECDL CAD E-learning20 248750
53047مدیر آموزش الکترونیکی Director of E-Learning30 272500
53025تحلیل ریاضی با نرم افزار متلب Mathematical analysis with Matlab software E-learning60 237500
53044طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش) Computer Graphic Designer E-learning90 398750
53040مربی آموزش الکترونیکی E-learning instructor20 272500
53037مونتاژ رایانه Computer assembly E-learning30 262500
53033لینوکس Junior Level Linux Certification E-learning LPIC-120 298750
53020برنامه نویس MVC programmer E-learning MVC40 356250
53013سازنده چند رسانه ای با کیوبیس (آهنگ سازی) Multimedia Builder with CUBASE E-learning40 395000
53010کاربر نرم افزار کپتیویت Adobe Captivate software Operator E-learning40 298750
53008کپتیویت Captivate E-learning35 256250
53005مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه Professional office computer skills E-learning50 247500
53000تولید کننده ویدئو محتوای الکترونیکی برای آموزش و ارائه Video content producer for training and presentation E-learning35 393750
52998مسیریابی و سوئیچینگ شبکه سیسکو Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing and switching) ICND1 and ICND2 E-learning30 387500
52995تولیدکننده محتوای الکترونیکی درفرآیند آموزش Electronic content producer in the training process E-learning50 456250
52992مهندس بین شبکه ای میکروتیک MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE) E-learning35 268750
52966کنترل والدین بر کودکان در ویندوز (Parental Control)8 150000
52982پیاده سازی امنیت شبکه سیسکو CCNA Security Certification Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) E-learning30 387500
52978شبکه سازی سیسکو Cisco Certified Network Professional (CCNP switching) E-learning20 331250
52957رایانه کار CIW90 493750
52845ویرایش حرفه ای ویدئو با یولید ویدئو استودیو Professional video editing with Ulead video studio E-learning40 411250
52846شبکه سازی سیسکو Cisco Certified Network Professional (CCNP TShoot) E-learning20 331250
52839تولید محتوای آموزشی کمتازیا Production of educational content Camtasia STUDIO E-learning35 298750
52838رایانه کار ICDL درجه۲ Computer Operator ICDL Grade 2 E-learning16 243125
52829رایانه کار ICDL درجه۱ Computer Operator ICDL grade 1 E-learning50 286250
52814برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری)40 281250
52828اکسل EXCEL E-learning30 243750
52822طراح انیمیشن ساز با افتر افکت Animation Designer with After Effects E-learning90 456250
52821اجرای موارد امنیتی در کسب وکار الکترونیکی مقدماتی Implementation of security in introductory e-business E-learning30 243750
52811طراحی وب سایت Web Design Fundamental html5 CSS3 E-learning40 262500
52806مایکروسافت ویزیو Microsoft Visio 2016 E-learning35 336250
52802برنامه نویسی Basic 4 Android (تلفن همراه- تبلت و سایر دستگاه های اندرویدی) Basic 4 Android programming E-learning50 336250
52801افتر افکت After Effects 301 Black Belt E-learning35 336250
52795انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با مایا Animated movie and computer games with MAYA E-learning30 331250
52774کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار Computer and Internet use in the workplace E-learning50 393750
52785مهندس MicroTik Certified User Management Engineer E-learning MTCUME35 250000
52783کارشناس ارشد شبکه های عصبی در متلب Senior services of neural networks in Matlab E-learning50 268750
52780مهندس MikroTik Certified Wireless Engineer E-learning MTCWE35 247500
52769کاردان MikroTik Certified Network Associate E-learning MTCNA30 247500
52770کارور امنیت اطلاعات Information Security Operator E-learning8 247500
52761مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک Microtic network engineering E-learning30 268750
52204انگلیسی برای ایمیل English For Emails E-learning50 2375000
40792دوره آموزشی طراحی صنعتی Industrial Design E-learning75 286250
40783دوره آموزشی طراحی و تولید کفش Shoes Design and Production E-learning98 356250
40564دوره آموزشی آشنایی با آزمون های روانشناسی Introduction to psychology tests E-learning70 245000
40115دوره آموزشی طراحی مد و لباس پیشرفتهAdvanced fashion design and clothing E-learning98 306250
40093دوره آموزشی منابع طبیعی و آبخیزداری Natural Resourses and Watershed E-learning90 262500
40083دوره آموزشی تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای Interpretation of Satellite and Aerial Photos E-learning80 262500
40075دوره آموزشی باستان شناسی Archeology E-learning98 247500
39928دوره آموزشی آشنایی با حقوق بشر Introduction to Human Rights E-learning65 247500
38796دوره آموزشی حسابداری مالیFinancial Accounting E-learning50 273750
37552دوره آموزشی پرورش بلدرچین Quail Breeding E-learning60 245000
37421دوره آموزشی آینه‌کاری Mirror Art E-learning70 251250
37102دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش هوا فضاTop Management Professional DBA Business Aerospace Trends E-learning400 593750
37097دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش هوا فضاBusiness Management MBA Aerospace Orientation E-learning300 468750
36959دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت رسانهTop Business Management Professional DBA Media Management Tendency E-learning400 593750
36955دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت رسانهMBA Business Management Media Management Tendency E-learning300 468750
35793دوره آموزشی ماشین آلات پیشرفته صنایع چوب Advanced Machinery in Wood Industry E-learning80 293750
35789دوره آموزشی مربیگری خودشناسی Self-Knowledge Coaching E-learning70 246250
35149دوره آموزشی طراحی جایگاه و تاسیسات دام و طیور stand design and animal and poultry facility E-learning60 262500
35052دوره آموزشی مدیریت کشتارگاه Slaughterhouse Management E-learning75 247500
33910دوره آموزشی مربیگری بیلیارد Billiards Coaching E-learning98 361250
33808دوره آموزشی حسابداری با نرم افزار هلو Accounting with Peach Software E-learning80 286250
33116دوره آموزشی طراحی و دوخت لباس عروس و شب Designing and Sewing Bride Dress and Evening Gown E-learning98 347500
32858دوره آموزشی آشنایی با مکتبهای فلسفی و ادیان Introduce To Philosophical and Religious Schools E-learning55 246250
32767دوره آموزشی کنترل پروژه با ام‌اس پروجکت درجه ۲ (پیشرفته) Advanced Project control with Microsoft Project E-learning16 238750
31563دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت ورزشی Doctor of Business Administration (DBA) – Sport Managment E-learning400 593750
31560دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت ورزشی Master of Business Administration( MBA) – Sport Managment E-learning300 468750
31557دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماریExcellent DBA Business and Architecture business trends E-learning400 593750
31554دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش عمران و معماریMBA Business Management Civil Engineering & Architecture E-learning300 468750
31550دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش گردشگریTop Management of DBA Business Tourism Tourism Trends E-learning400 593750
31547دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش گردشگریBusiness Management MBA Tourism Tourism E-learning300 468750
30367دوره آموزشی بازرسی سندبلاست، رنگ و پوشش صنعتی Industrial Coating, Paint & Sandblast Inspection E-learning80 298750
29996دوره آموزشی اقتصاد مقاومتیEconomic Strength E-learning98 247500
29796دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پرل Perl Programming Language E-learning90 381250
29793دوره آموزشی آشنایی با ساخت عینک Training Course on Making Glasses E-learning50 331250
29201دوره آموزشی حقوق عمومی Public Law E-learning60 250000
28476دوره آموزشی مزاج شناسی Temperament Survey E-learning80 247500
28014دوره آموزشی فیلم برداری Video Capture E-learning98 356250
27820دوره آموزشی ادبیات افسانه ای Legendary literature E-learning65 248125
27724دوره آموزشی فرهنگ و تمدن ایران Iranian Culture and Civilization E-learning55 247500
27531دوره آموزشی تاریخ ادبیات History Of Literature E-learning50 247500
27437دوره آموزشی اسطوره شناسی Mythology E-learning55 247500
27432دوره آموزشی داستان نویسی و قصه پژوهی Story Writing and Story Research E-learning60 243750
27333کارشناس الکترونیک 993862.5
27327کارشناس برق صنعتی 1365575
27321کارشناس برق ساختمان 1283875
27317دوره آموزشی طراحی روشنایی و نور پردازی با نرم افزار دیالوکس Designing of Lighting Systems with DIALux E-learning80 250000
27312دوره آموزشی نرم افزار دیگسایلنت DigSILENT Software E-learning80 262500
27308دوره آموزشی مدیریت مدارس هوشمندSmart Schools Management E-learning90 306250
25285کارشناس تدوین سینما و تلویزیون 1016187.5
25278دوره آموزشی آشنایی با تدوین سینما و تلویزیون Cinema and TV editing E-learning90 298750
23973دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پی ام باک) Project Management Based on PMBOK Standard E-learning60 363750
23334دوره آموزشی روانکاوی Psychoanalysis E-learning60 250000
22782دوره آموزشی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی HL7 International Standard for Medical Information Exchange E-learning50 246250
21690دوره آموزشی پرورش کارآفرینان خلاقFostering Creative Entrepreneurs E-learning98 357500
20626دوره آموزشی طراحی و تجهیز موزه Museum design and equipment E-learning98 286250
20622دوره آموزشی طراحی و تجهیز هتل Design And Equipment Of The Hotel E-learning98 337500
20437دوره آموزشی طراحی و ساخت تابلو روانDesign and construction of flip charts E-learning98 358750
20341دوره آموزشی برنامه نویسی آی او اس IOS Programing E-learning80 311250
19509دوره آموزشی تاریخ ایران History of Iran E-learning60 250000
18956دوره آموزشی تاریخ جهان World History E-learning80 247500
18766دوره آموزشی مدیریت فرهنگی بقاع متبرکهCultural Management of the Holy Sepulcher E-learning80 247500
16365دوره آموزشی ماشین کاری Machining E-learning98 337500
16316دوره آموزشی مدیریت استرس stress management E-learning55 244375
16300دوره آموزشی پنوماتیک (نیوماتیک ) Pneumatics E-learning80 293750
16263دوره آموزشی طراحی سیستم های هیدرولیک Hydraulic and Numatic systems Design E-learning80 298750
16255دوره آموزشی لوله کشی صنعتی (پایپینگ) Industrial Piping E-learning98 337500
16200دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذاییMaster of Business Administration (MBA) – Food Industry E-learning300 481250
16173دوره آموزشی برق صنعتی Industrial Electricity E-learning98 325000
16123دوره آموزش بهداشت و سلامت مواد غذایی Food health education course E-learning60 248125
16090دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی Civil Procedure Law E-learning55 244375
16084دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری Criminal Procedure Law E-learning55 243750
16082دوره آموزشی داوری بین المللی International Arbitration E-learning90 269375
16076دوره آموزشی متون حقوقی Legal texts E-learning85 298750
16074دوره آموزشی حقوق تجارت Trade Law E-learning65 244375
16069دوره آموزشی حقوق بین‌الملل خصوصی Private International Law E-learning60 259375
16064دوره آموزشی اصول فقه Jurisprudence Principles E-learning80 263125
16060دوره آموزشی متون فقه Jurisprudence Texts E-learning70 250625
16054دوره آموزشی حقوق مدنی Civil Rights E-learning70 246875
16049دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learning60 244375
15782دوره آموزشی طراحی پست های برق Sales Accounting Manager E-learning60 238125
15653دوره آموزشی مدیریت تشریفات و پذیراییCatering and Ceremonial Management E-learning80 263125
15639دوره آموزشی آشپزی غذاهای ایرانی مجلسی Formal Persian Foods Cooking E-learning80 350625
15643دوره آموزشی طبخ کباب های مجلسی Cooking Luxury Barbecues E-learning80 260625
15569دوره آموزشی هنر کافی شاپ داری The Art of Coffee Shop Management E-learning98 350625
15565دوره آموزشی اسنک ها و لقمه ها Snacks and Mouthfuls E-learning50 248125
15560دوره آموزشی اردورordor E-learning50 236875
15555دوره آموزشی مقاومت مصالح Material Strength E-learning50 239375
15551دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیPhysical Education Management and Planning E-learning80 249375
15547دوره آموزشی اصول و فلسفه تربیت بدنی Principles of Physical Education E-learning50 238125
15541دوره آموزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی Leisure management E-learning80 253750
15538دوره آموزشی بازاریابی ورزشی Sports Marketing E-learning80 252500
15531دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در ورزشOrganizational Behavior Management in Sport E-learning80 251875
15529دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشیPrinciples and principles of management in sports organizations E-learning80 246875
15525دوره آموزشی تئوری های سازمان و مدیریت Organization Control and Management E-learning50 248125
15458دوره آموزشی سیستمهای مخابراتی Telecommunication systems E-learning98 286875
15451دوره آموزشی سیستمهای برقی جریان ضعیفLow current electric systems E-learning98 299375
15440دوره آموزشی ارزیابی ریسکRisk Assessment E-learning98 251250
15401دوره آموزشی گره چینی Girih tiles E-learning98 251125
15388دوره آموزشی آمار و بایگانی مدارک پزشکی Statistics and medical records archive E-learning98 335000
15369دوره آموزشی کارشناس بازاریابی خدمات Service Marketing Expert E-learning98 339500
15313دوره آموزشی آشنایی با پروانه سانان (پروانه شناسی) Introduction to Lepidoptera (Lepidoptera Study ) E-learning80 251875
15309دوره آموزشی تکنولوژی بتن پیشرفته Advanced concrete technology E-learning98 341625
15298دوره آموزشی تست های غیر مخرب Non-Destructive Testing E-learning98 263125
15295دوره آموزشی تکنولوژی بتن مقدماتی Primary concrete technology E-learning98 263125
15251دوره آموزشی حسابداری دولتی Governmental Accounting E-learning90 273750
15243دوره آموزشی اصول حسابرسی Auditing Principles E-learning80 244375
15241دوره آموزشی حسابداری مقدماتی Basic Accounting E-learning80 247875
15200دوره آموزشی حشره شناسی Entomology E-learning60 263125
15193دوره آموزشی حمل و نقل همگانی Public Transportation E-learning40 239125
15189دوره آموزشی تکنولوژی حمل و نقلTransportation technology E-learning40 239125
15185دوره آموزشی ایمنی در ترافیک Traffic Safety E-learning60 278125
15182دوره آموزشی اقتصاد حمل و نقل Transport Economics E-learning98 354125
15177دوره آموزشی تحقیق در عملیات Operations Research E-learning40 239125
15173دوره آموزشی مدیریت و نگهداری راه keeping & maintenance the roads E-learning60 276875
15169دوره آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین Transportation and Land Use Planning E-learning60 286875
15165دوره آموزشی مبانی ارزیابی پروژه های حمل و نقل Basics of evaluating transportation projects E-learning60 263125
15161دوره آموزشی مهندسی ترافیک Traffic Engineering E-learning98 341625
15157دوره آموزشی تقاضا در حمل و نقل Request in Transportations E-learning60 286875
15152دوره آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل transportation planning E-learning98 286875
15148دوره آموزشی تحلیل سیستم های حمل و نقل Transportation Systems Analysis E-learning60 274375
14943دوره آموزشی کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار Control of harmful chemical agents in the workplace E-learning98 250625
14928دوره آموزشی مدیریت نام تجاری و برند سازی Brand management and branding E-learning98 354125
14909دوره آموزشی تعمیرات مانیتور و تلویزیون LED,LCD,3D ,PLASMA Monitor & TV Repair E-learning98 341625
14774دوره آموزشی تعمیرات موبایلMobile Repairs E-learning98 354125
14665دوره آموزشی سرپرست ترخیص کالا Clearance Supervisor E-learning98 338125
14659دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی Life Skills Coaching E-learning50 247875
14651دوره آموزشی کالیبراسیون Calibration E-learning98 306250
14639دوره آموزشی مکاترونیک Mechatronics E-learning98 336875
14622دوره آموزشی مدیریت کشاورزی Agricultural Management E-learning80 249375
14593دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت عمومیTop Management Professional DBA Business Management General Management E-learning400 606250
14590دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژیTop Management Professional DBA Business Oil, Gas and Energy Management trends E-learning400 637500
14587دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت صنعتیProfessional and Business Management DBA Industrial Management Tendency E-learning400 607500
14582دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعاتProfessional and Business Management DBA Business IT Management E-learning400 622500
14575دوره آموزشی ترخیص کار گمرکات Customs clearance E-learning30 398750
14571دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ Doctor of Business Administration (DBA) – Strategic Management E-learning400 606250
14567دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازیProfessional and Business Management DBA Urban Management – Urban Planning E-learning400 622500
14565دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت منابع انسانیProfessional and Business Management DBA Human Resource Management Tendency E-learning400 597500
14559دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابیDoctor of Business Administration (DBA)-Marketing E-learning400 621250
14553دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مالی ,بانکداری و سرمایه گذاریSenior Management Professional DBA Business Finance, Banking and Investment E-learning400 626875
14549دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت صنعتیBusiness Management MBA Industrial Management Tendency E-learning300 462500
14535دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعاتMBA Business Management MBA IT Management E-learning300 471250
14525دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏMBA Business Management Executive Management Tendency E-learning300 471250
14521دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازیMBA Business Management Urban Management – Urban Planning E-learning300 501875
14516دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت منابع انسانیMBA Business Management Human Resource Management E-learning300 483750
14511دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت بازاریابیMBA Business Management Marketing Management Tendency E-learning300 496875
14505دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت مالی ,بانکداری و سرمایه گذاریMBA Business Management Financial Management, Banking and Investment E-learning300 499375
14491دوره آموزشی پارتیشن بندی MDF با نرم افزار کات مستر MDF partitioning with Cut Master software E-learning50 246250
14489دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار پریم اورا software Primavera E-learning50 238125
14483دوره آموزشی صفحه آرایی با نرم افزار ایندیزاین Layout with InDesign software E-learning98 243750
14481دوره آموزشی اف ال استودیو FL Studio E-learning50 249375
14402دوره آموزشی نقشه برداری با لند دسکتاپ Mapping with Land Desktop E-learning50 248125
14396دوره آموزشی طراحی سازه ها با Designing SAP Structures E-learning SAP50 260625
14394دوره آموزشی طراحی ساختمان با اسکچاپ Building Design with SketchUp E-learning50 244000
14390دوره آموزشی طراحی و مدلسازی با اینونتور Designing and modeling with Inventor E-learning98 262500
14384دوره آموزشی مدیریت ایمیل با Email Managment with Outlook E-learning Outlook50 244250
14380دوره آموزشی طراحی جواهرات Jewellery Design E-learning95 298750
14373دوره آموزشی ساخت بازیهای رایانه ای با Making PC games with FPS E-learning FPS50 246875
14369