×

مقالات علمی و آموزشی مقاله های مدیریتی و حسابداری

مقاله مهندسی مالی و مدیریت ریسک

شما اینجا هستید: بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > مقاله های مدیریتی و حسابداری > مقاله مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مقاله مهندسی مالی و مدیریت ریسک

در دنیای مدرن امروزی اهمیت مسائل و ملزومات علم پولی و مالی بر هیچکس پوشیده نیست. دانش مالی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود. 1مدیریت مالی، که شامل تصمیم گیری های مالی در امور شرکتی و امور تجاری است. 2-سرمایه گذاری، که بیشتر به مسائل اوراق بهادار و سهام و عملکرد آنها توجه دارد.و 3- نهادهای مالی، که شامل علوم بانکی و موسسات مالی و منابع مالی است. در این میان بحث گزارشگری درست مالی و انواع روشهای آن به دلیل تجزیه وتحلیل گامهای بعدی سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار میشود. مهمترین نوع اطلاعات مالی، اطلاعات مربوط به شرکت ها و عملکرد آنهاست. شرکتها خود بنا به نوع فعالیت و وظایفشان به انواع مختلفی از قبیل تک مالکی، تضامنی و سهامی دسته بندی شده و هریک از اینها خود به دسته های متفاوتی تقسیم بندی میشوند که اغلب تفاوتشان در شیوه پرداخت مالیات، اعمال نفوذ تصمیم سرمایه گذاران در شرکت، سهولت در انتقال سهم مالکیت، تعهد مالکانه و تداوم فعالیت های واحدهای تجاری میباشد. شیوه تاسیس و اداره مراکز تجاری براساس یک مجموعه از قوانین شرکتی کنترل میشود. شرکت نامه که دربرگیرنده روابط داخلی شرکت با سهامداران است ونیز اساس نامه که دربرگیرنده روابط شرکت با عوامل خارجی است دونمونه ازاین قوانین میباشند.یکی ازمهمترین موسسات در فعالیت های تجاری هر کشور بورس است. سرمایه گذاران میتوانند سهام شرکتها و موسسات را دربورس خریداری کرده ویا بفروشند.صندوق های سرمایه گذارای مشترک دربورس گروه های سرمیه گذاران خرد را قادر میسازد تابه یکدیگر پیوسته و پول خود را برای خرید مجموعه وسیعی از سهام جمع کنند و نرخ بازده بهتری دریافت کنند. صندوق سرمایه گذاری محدود نیز صندوق هایی هستند که با انتشار تعداد ثابتی سهم، سرمایه بلندمدت را برای واحدهای تجاری مختلف فراهم میکند. سرمایه گذاری درچنین سطح گسترده ای به کاهش ریسک سرمایه گذار کمک فراوانی میکند. سهام عادی و سهام ممتاز دو نوع سهم اصلی در بورس میباشند که دارای مکانیزم های متفاوتی در دریافت سود و کسب بازده هستند. صورتهای مالی، که یک سابقه مالی از عملکرد شرکت می دهد وباید در گزارش های شرکت وجود داشته باشند، شامل صورت سودوزیان، ترازنامه، صورت جریان نقدی، اظهار نظر حسابرس و سایر صورتهای مالی میباشد. برای درک بهتر و موفقیت سازمان مالی لازم است که تجزیه وتحلیل نسبت های مالی که معمولاً از سودوزیان یا ترازنامه مشتق میشوند، به طور صحیحی صورت گیرد. این نسبتها شامل نسبتهای سودآوری، نقدینگی، بازده سرمایه، اهرمی و کارایی میباشند که هرکدام شامل بخشهای مختلف وتعاریف خاص خود بوده وکاربرد مخصوص دارند. دراین میان نسبت های بازده سهام وP/E از اهمیت ویژه ای برای سهام داران برخوردار می باشد.

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یاچند نوع دارایی که برای مدتی درزمان آتی نگهداری خواهد شد.مهمترین عامل هر تصمیم گیری سرمایه گذاری (که شامل تجزیه وتحلیل اوراق بهادار و مدیریت پرتفلیو می باشد) تعیین رابطه میان ریسک وبازده مورد انتظار است که بطور مستقیم باهم در ارتباط هستند.سرمایه گذاری بازار پول بصورت کوتاه مدت بوده وقابلیت نقدشوندگی بالایی دارند ولی سرمایه گذاری بازار سرمایه موعد سررسید بیش ازیک سال دارند. بازارهای مالی شامل بازارهای اولیه که درآنها اوراق بهادار جدید فروخته میشود وبازار ثانویه که درآن اوراق بهادار موجود مورد خرید وفروش قرار میگیرند، می باشد. اولین رتبه بازار ثانویه در اختیار سازمان بورس سهام نیویورک میباشد. بورس سهام امریکا درحجم پایین به مبادله سهام میپردازد.بازار فرابورس شامل شبکه ای از معامله گران هستند که به دنبال ایجاد بازار برای اوراق پذیرفته نشده در بورس می باشند.شرکت های کارگزاری شامل سه گروه کارگزاران تمام عیار، با کارمزد پایین و باحداقل کارمزد هستند.کارگزاران تمام عیار درآمد خود را ازمنابع مختلفی از قبیل معاملات مربوط به سرمایه گذاری های شخصی، ازمحل کمیسیون، فروش سهام به صورت شرکت سرمایه گذاری، کار با حساب وسرمایه شرکت و… بدست می آورند. کارمزدهای کارگزاری قابل مذاکره است.سرمایه گذاران میتوانند بدون کارگزار واز طریق طرح های سرمایه گذاری مجدد، سود تقسیمی را دوباره سرمایه گذاری کنند.بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند و پاداشی برای سرمایه گذاران میباشد. بازده مورد انتظار، بازده تقریبی یک سرمایه است که سرمایه گذاران انتظار دارند در دوره آینده کسب کنند. میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه گذاری و بازده مورد انتظار آن، ریسک نامیده میشود که انواع مختلفی ازقبیل ریسک نوسان بهره، بازار، تورمی، تجاری، مالی، نقدینگی، نرخ ارز و ریسک کشور دارند که مجموعاً به دو دسته سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم بندی میشوند. ریسک سیستماتیک یعنی ریسک مربوط به بازار که به سرمایه گذار مربوط نمیشود ومعمولا برای آنه بحران ساز است.این ریسک دربردارنده ریسک های تورم، بازار و نرخ بهره میباشد. اما در ریسک غیرسیستماتیک رفتار سرمایه گذار در سرمایه گذاریش باعث کم و زیاد شدن ریسک میشود که با ایجاد یک پرتفلیوی خوب میتوان آنرا کاهش داد وبه عواملی ازجمله ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدشوندگی بستگی دارد.به طور کلی میتوان گفت انحراف معیار بازده معرف ریسک کلی یک اوراق بهادار است.فاکتور بتا نیز شیب خط رگرسیون است که بازده ورقه بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط میسازد ودر حقیقت معیار نسبی ریسک یک سهام باتوجه به پرتفلیو بازار تمامی سهام هاست. پرتفلیو در واقع ترکیبی از دارایی هاست که توسط سرمایه گذار برای سرمایه گذاری، تشکیل می شود و تئورری اصلی آن با هری مارکوئیتز شروع شد. در تعریفی دقیق تر ازقبل بازده مورد انتظار پرتفلیو برابراست با میانگین موزون ریسک هریک از اوراق بهادار موجود در پرتفلیو.و ریسک پرتفلیو نه تنها به واریانس و کواریانس میان اوراق بهادار بستگی دارد، بلکه به وزن هریک از اوراق بهادار نیز وابسته است.بعد از تعیین مجموعه پرتفلیو کارا، سرمایه گذار باتوجه به نقطه تلاقی میان مرز کارایی وبالاترین منحنی بی تفاوتی، یک نقطه(پرتفلیو کارا) را انتخاب میکند. درمدل تک شاخص فرض براین است که سهام ها فقط تحت تاثیر شاخص بازار هستند و دراین مدل سرمایه گذار، بازده مورد انتظار، واریانس و کواریانس را فقط با استفاده از2+n3 براورد، محاسبه میکند.تئوری بازار سرمایه مبتنی بر مفهوم متنوع سازی کاراست و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را در بازار توضیح میدهد. بحث مهم در این تئوری، معرفی یک دارایی بدون ریسک است. درمرز کارایی جدید FR(دارایی بدون ریسک)، بر روی محور عمودی است ودر نقطه M (پرتفلیو بازار) با مرز کارایی قدیم مماس است. مرز جدید کارایی، خط بازار سرمایه نام دارد وشیب آن بیانگر قیمت تعادلی ریسک در بازار است. این شیب درمورد وقایع آینده روبه بالا و درمورد وقایع گذشته روبه پایین است.مدل TPA(تئوری قیمت گذاری آربیتراژ) نیز به پرتفلیو بازار موردنظر بستگی دارد وانواع مختلفی ازریسک ممکن است بر بازده اوراق بهادار تاثیرگذار هستند. متداولترین معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفلیو معیارهای شارپ، جنسن و ترینر است. ازمعیارهای شارپ و ترینر میتوان برای رتبه بندی عملکرد پرتفلیواستفاده کرده وموقعیت نسبی پرتفلیوهای مورد ارزیابی رانشان داد.معیار جنسن، معیار کلی از عملکرد است. معیار شارپ زمانی مناسب است که پرتفلیو دربرگیرنده بخش مهمی ازسرمایه یک سرمایه گذار باشددر حالیکه معیار ترینر زمانی مناسب است که پرتفلیو فقط شامل بخش کوچکی از سرمایه یک سرمایه گذار باشد. سهام عادی نشاندهنده مالکیت درشرکت است.ارزش اسمی این سهام تاحدودی بی اهمیت است.ارزش دفتری ارزش حسابداری سهام است. ارزش بازار یک متغیر مهم برای سهامداران است برای اینکه قیمت سهام به شمار میرود.پرداخت سود تقسیمی که تنها پرداخت نقدی توسط شرکت است به هیات مدیره بستگی دارد.بازار سهام عادی متشکل از سودتقسیمی به اضافه سود یازیان سرمایه است.ریسک کلی سهام عادی به وسیله انحراف معیار اندازه گیری میشود.معیار نسبی ریسک سیستماتیک ضریب بتاست که پراکندگی بازده سهام را اندازه گیری میکند. دوروش اساسی تعیین ارزش سهام عادی عبارتست از روش ارزش فعلی و روش ضریب قیمت به سود. طبق مدل تنزیل سود تقسیمی، ارزش فعلی سهام عبارتست از ارزش تنزیل شده تمامی سودهای تقسیمی آتی. روش نرخ رشد ثابت مدل تنزیل سود تقسیمی متداول ترین روشی است که مورد استفاده قرار می گیرد. ضریب E/P خود تابعی است از درصد سود پرداختی، حداقل نرخ بازده مورد انتظار و نرخ رشد مورد انتظارسود تقسیمی.این ضریب رابطه معکوسی با نرخ بهره دارد.ریسک بازار مهمترین ریسک تاثیرگذار بر تغییرات قیمتی سهام محسوب میشود. حداقل نرخ بازده مورد انتظار برای هر فرصت سرمایه گذاری بصورت مجموع نرخ بازده بدون ریسک وصرف ریسک تعریف میشود. استراتژی های فعال شامل استراتژی گزینش سهام، چرخش بخشی و موقعیت سنجی بازار است. بازار کارا عبارتست از بازاری که درآن اوراق بهادار کاملاً متاثر از اطلاعات صحیح شناخته شده است.اگر بازار کاملاً کارا باشد درآن صورت به کارگیری هیچ استراتژی فعالی نخواهدتوانست براساس ریسک تعدیل شده به بازده مازادی دست پیداکند، دراین حالت استفاده از یک استراتژی منفعلانه ممکن است اولویت داشته باشد. استراتژی منفعلانه شامل استراتژی خرید ونگهداری و استفاده از صندوقهای مبتنی بر شاخص میباشد. تحلیل بنیادی و تحلیل تاکتیکی دو رویکرد شناخته شده وسنتی نسبت به تحلیل و گزینش سهام عادی است. برای ارزیابی بازار کارا سه نوع از کارایی مورد بحث قرار میگیرد. شکل ضعیف، نیمه قوی و شکل قوی. شکل ضعیف شامل داده های بازار است، درحالیکه شکل نیمه قوی و قوی شامل ترکیبی از تمامی اطلاعات عام وخاص است. الگوی ادواری توسعه و افول دراقتصاد، چرخه تجاری نام دارد. قیمتهای سهام یکی از مهمترین شاخصهای مربوط به اقتصاد هستند. برای شناخت بازار لازم است برحسب مدلهای ارزشیابی فکرکنیم.دومورد از عوامل تعیین کننده قیمت کل سهام عبارتنداز جریانات مزایای موردانتظار و حداقل نرخ بازده مورد نظر ویا نسبت E/P . مدل کران برای نشان دادن عوامل اقتصادی که درتعیین قیمت سهام نقش دارند مفید است. دراین مدل سودسهام شرکتها ونرخ های بهره به عنوان عوامل تعیین کننده در قیمت سهام هستند.سود سهام شرکتها مستقیماً با قیمتهای سهام مرتبط هستند درصورتیکه نرخ های بهره رابطه معکوسی با قیمتهای سهام دارند. هدف ازتحلیل صنعت، شناسایی صنعت هایی است که برحسب بازده سهامداران در آینده عملکرد خوبی خواهند داشت.سیستم استاندارد طبقه بندی صنایع، طرح جامعی برای طبقه بندی گروههای عمده صنعتها ،صنعتهای خاص وظایف خاص ومحصولات خاص است. چرخه عمر صنعت ها شامل چهارمرحله رشد،توسعه،تثبیت و افول میباشد. یکی از اولین مراحل مهم تجزیه وتحلیل بنیادی، شناخت سود هرسهم از سهام شرکتهاست. تجزیه وتحلیل تکنیکی برای پیش بینی تغییرات کوتاه مدت سهام خاصی یا کل بازار بر داده های منتشرشده بازار، داده های مربوط به قیمت اولیه وحجم معامله مبتنی است.تجزیه و تحلیل کل بازار با تئوری داو شروع شد.تئوری داو درواقع تکنیکی برای تعیین روندهای بلندمدت در کل بازار سهام است. منطق تجزیه و تحلیل تکنیکی این است که تقاضا برای سهام را میتوان ازطریق شاخص های تکنیکی متعددی مشخص کرد، این کار می تواند ازطریق بررسی روند قیمت سهام در طول دوره زمانی صورت گیرد.

قراردادهای آتی و پیمان های آتی توافقنامه هایی مبتنی بر خرید یافروش دارایی در زمان معین درآینده باقیمت مشخص میباشند. قراردادهای آتی دربازارهای رسمی و پیمانهای آتی دربازار فرابورس معامله میشوند. دونوع اختیار معامله وجود دارد:1- اختیار خرید که به دارنده این حق رامیدهد تا دارایی مورد نظر را دردوره زمانی معین وباقیمت مشخص بخرد.2- اختیار فروش که این حق را به دارنده آن میدهد تا دارایی را در دوره زمانی معین وبا قیمت مشخص بفروشد. سه گروه مهم معامله گران دربازارها، پوشش دهندگان ریسک، سفته بازان وآربیتراژگران میباشند. معمولاً تعداد کمی از حجم معاملات قراردادهای آتی منجر به تحویل فیزیکی دارایی پایه میشود.این قراردادها معمولاً قبل از زمان تحویل، بسته میشوند. مهمترین فعالیت بورس آتی، تعیین مشخصات قراردادهاست.سرمایه گذار یک حساب ودیعه نزد کارگزار بازمیکند.این حساب سودوزیانهای روزانه را نشان میدهد. پیمان های آتی موافقت نامه ای خصوصی بین دوطرف است و چون دربورس معامله نمیشود نیازی به استانداردسازی ندارد ومعمولاً تا سررسید تسویه نمیشودو بیشتر منجر به تحویل فیزیکی میشود. قراردادهای آتی به دودسته تقسیم میشوند:1- آنکه دارایی پایه درآنها به منظورسرمایه گذاری نگهداری میشود و2- آنهاییکه هدف از نگهداری دارایی پایه درآنها بنا به مقاصد مصرفی صورت میگیرد. درمورد دارایی های مصرفی نمیتوان قیمت قراردادهای آتی را به صورت تابعی ازقیمت نقدی درنظرگرفت ولذا ازمتغیری بانام ثمرات رفاهی استفاده میکنیم که میزان رفاه مصرف کننده کالا را بیان میکند.رابطه بین قیمت پیمان آتی باقیمت نقدی را میتوان بعنوان هزینه حمل بیان کرد که معادل مجموع هزینه انبارداری و هزینه تامین مالی یا بهره پرداختی برای تامین دارایی پایه، منهای درآمد حاصل ازآن است. درمورد داراییهای سرمایه ای و نیز مصرفی قیمت آتی از قیمت نقدی بیشتراست.درمورد دارایی سرمایه ای این اختلاف نشان دهنده هزینه حمل است ودرمورد دارایی های مصرفی نشاندهنده اختلاف مقادیر هزینه حمل وثمرات رفاهی میباشد. انجام پوشش ریسک راهی برای کاهش ریسک است ومهمترین مفهوم درآن ریسک مبنا یاپایه است که برابر تفاوت قیمت نقدی و آتی یک دارایی میباشد.ریسک مبنا ناشی از عدم اطمینان پوشش دهنده ریسک نسبت به مقدار مبنا برای داراییهای مصرفی بیشتراز داراییهای سرمایه ای است. هنگامیکه قرارداد آتی باسررسید طولانی تر ازتاریخ انقضای پوشش ریسک وجود نداشته باشد، راهبرد معروف به” جلوانداختن پوشش ریسک” ممکن است مناسب باشد.این راهبرد عبارتست از ورود درچند قرارداد آتی متوالی. نسبت پوشش ریسک، نسبت حجم موضع معاملاتی اتخاذشده درقراردادهای آتی به مقدار ریسکی است که درمعرض آن قراردارد. قرارداد آتی شاخص سهام برای پوشش ریسک سیستماتیک دریک بدره سهام بکارمیرود.نرخ های بهره پیمان آتی نرخ هایی هستند که برای دوره های زمانی آتی بکار میرود وبااستفاده از نرخهای صفر درحال حاضر محاسبه میشود. بازده اسمی یک ورقه قرضه باسررسید معین نرخ کوپنی است که قیمت تئوریک اوراق قرضه رامعادل ارزش اسمی آن میگرداند. نرخ های خزانه، نرخهای بدون ریسکی هستندکه درآن نرخ دولت یک کشور استقراض میکند. نرخ های لایبور، نرخهایی هستند که درآن نرخ ها یک بانک بین المللی بزرگ حاضر است به یک بانک بین المللی بزرگ دیگر وام دهد. دیرش، متوسط زمانی راکه یک سرمایه گذار تا هنگام دریافت کوپن ها باید صبرکند، اندازه میگیرد.مهمترین فرض این روش پوشش ریسک، تغییرات یکسان کلیه نرخ های بهره میباشد.درعمل نرخهای بهره کوتاه مدت نوسان بیشتری دارند و اگر دیرش اوراق قرضه پایه قرارداد آتی بیشتراز دیرش دارایی که مورد پوشش واقع میشود، باشد عملکرد پوشش ریسک ضعیف ونامطلوب خواهدبود. متداولترین قراردادهای سوآپ، سوآپ های نرخ بهره و سوآپ های ارز میباشد. دریک قرارداد سوآپ نرخ بهره یک طرف تعهد میکند تا بهره های وام طرف مقابل را بانرخ بهره ثابت براساس مبلغ اسمی وام و دوره زمانی یکسان دریافت کند.دریک سوآپ ارز، یکطرف قرارداد موافقت میکند تابهره های اصل مبلغ را بصورت یک ارز خاص پرداخت نماید، درعوض بهره های همان مبلغ پول را به صورت ارز دیگری دریافت نماید.بااستفاده از سوآپ نرخ بهره میتوان وام با نرخ بهره متغیر را به وام با نرخ بهره ثابت تبدیل کرد.برای ارزیابی سوآپ نرخ بهره و سوآپ ارز معمولاً ازدو روش استفاده میشود.درروش اول سوآپ رابه صورت تلفیقی ازخرید یک اوراق قرضه وفروش اوراق قرضه دیگر درنظرمیگیرند و در روش دوم آن را به عنوان مجموعه ای از پیمان های آتی درنظر میگیرند. باتقسیم سود نقدی، شرایط اختیار معامله سهام تعدیل نمیشود.لیکن تقسیم سودسهمی،تجزیه سهام وصدور حق تقدم باعث تعدیل دراختیارمعامله آن سهام میشود. اکثر بورس های اختیار معامله از وجود بازارسازان استفاده میکنند که باعث افزایش نقدینگی بازار میشود.اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش راه کسب سود بازارسازهاست. قیمت فعلی سهام، قیمت توافقی،مدت زمان باقیمانده تا سررسید،نوسان پذیری قیمت سهام، نرخ بهره بدون ریسک و سودتقسیمی مورد انتظار درطول دوره عمر اختیارمعامله، شش عامل مهم درتعیین قیمت اختیار معامله هستند.بطور کلی ارزش یک قرارداد اختیار خرید،با افزایش قیمت فعلی سهام،زمان باقیمانده تاسررسید، نوسان پذیری ونرخ بهره بدون ریسک افزایش می یابدو باافزایش قیمت توافقی وسودتقسیمی مورد انتظار کاهش می یابد. قیمت یک قرارداد اختیارخرید صادره برروی سهام،همواره دارای ارزش کمتری ازقیمت خودسهام است رابطه برابری قیمت اختیار فروش-خرید صرفاً درمورد قراردادهای اختیارمعامله اروپایی بکار میرود ودرحالاتی که سودتقسیمی به سهام مورد نظرپرداخت شده یا نمیشود به اندازه همان مقدار سود باهم اختلاف دارند. راهبردهای ترکیبی نامتقارن میتواند به صورت ترکیبی از اتخاذ موضع معاملاتی درتعداد دو یاچند قرارداد اختیارخرید یااتخاذ موضع معاملاتی در دویاچند قرارداد اختیار فروش انجام پذیرد وشامل انواع خوشبینانه،بدبینانه، پروانه ای،تقویمی و تراگوشی است.راهبردهای ترکیبی متقارن شامل خریدیافروش هردو قرارداد اختیار خریدوفروش صادره بر سهام یکسانی است ودارای انواع استرادل،استریپ،استرپ و استرانگل بوده که هرکدام مفهوم خود را دارند.اگر حرکتهای قیمت سهام در طول عمر اختیارمعامله، از درخت دوجمله ای یک دوره تبعیت کند، میتوان یک بدره بدون ریسک متشکل از سهام و اختیار معامله ایجاد نمود. ارزشگذاری بی تفاوت نسبت به ریسک، رویکردی برای اندازه گیری اختیارمعامله سهام است که باتوجه به سهام پایه آن، میتوان شرایط بی تفاوت نسبت به ریسک را فرض کرد. معادله بلک-شولز ارزش یک اختیارخرید یا اختیارفروش آمریکایی صادره برروی سهامی که سود پرداخت نمیکند رابا استفاده از متغیرهای قیمت سهام،قیمت اعمال،نرخ بهره بدون ریسک،نوسان پذیری قیمت سهم و زمان سررسید محاسبه میکند. نتایج تحلیل بلک-شولز را میتوان درمورد اختیارخریدوفروش اروپایی،صادره برسهامی که سود نمی پردازد، تعمیم داد. قراردادهای اختیارمعامله شاخص به صورت نقدی تسویه میشوند.با اعمال یک قرارداد اختیارخرید شاخص، دارنده اختیار معادل حاصلضرب100درحاصل ارزش شاخص منهای قیمت توافقی دریافت میکند. اختیار معاملات ارزها هم دربازارهای رسمی(بورس) وهم در بازارهای خارج از بورس معامله میشوند.مدیرخزانه داری شرکتها میتواند بااستفاده ازاین قراردادها ریسک مبادله ارزهای خارجی را پوشش دهد.هنگام اعمال اختیار معامله قرارداد آتی لازم است موضوع اختیارمعامله یعنی قرارداد آتی تحویل داده شود.هرگاه دارنده اختیار خرید قرارداد آتی تصمیم بگیرد آنرا به اجرا بگذارد،ازآن به بعد درحکم دارنده یک قرارداد آتی است ومبلغی پول نقد معادل مازاد قیمت آتی به قیمت توافقی بدست می آورد.به همین سان درمورد اختیارفروش قرارداد آتی، بعداز تصمیم به اجرا، مبلغی پول نقد معادل مازاد قیمت توافقی به قیمت آتی کسب میکند. معامله گران برای توصیف توزیع هایی که به صورت لگاریتم نرمال نیستند از نوسان پذیری اسمایل استفاده میکنند.این تابع، رابطه بین نوسان پذیری ضمنی یک اختیارمعامله وقیمت توافقی آن را نشان میدهد.تابع اسمایل اختیار معامله های صادره برسهام وشاخص سهام به صورت نزولی بوده وشیب منفی دارد درحالیکه درمورد اختیارات ارزی خارجی، یوشکل است. یک راه حل برای پوشش ریسک موضع معاملاتی استفاده از راهبرد توقف زیان است.طبق این راهبرد هنگامیکه اختیار معامله در نقطه زیان دهی است،ایجاد ونگهداری موضع معاملاتی بدون پوشش توصیه میشود وهنگامیکه اختیار معامله به سوی نقطه سودآوری است، پوشش دار توصیه میشود. راهبرد دیگر پوشش ریسک دلتا و گاماست که بدان موضع بی تفاوتی نسبت به دلتا نیز گویند. معامله گران اختیارات معمولاً بدره خود را دست کم یکبار در روز تعدیل و اصلاح مجدد می کنند تا همواره نسبت به دلتا بی تفاوت بمانند. هدف از محاسبهRaVدستیابی به این نتیجه است که ما Xدرصد مطمئن هستیم که در طولN روزآتی بیشترازVدلار متحمل زیان نخواهیم شد. یک راه محاسبه، استفاده از روش شبیه سازی تاریخی است بطوریکه یک پایگاه داده ایجاد کرده وبا حرکات روزانه همه متغیرهای بازار همخوانی داشته باشد. روش دیگر مدل پارامتریک یا واریانس-کواریانس است.دراین روش مقادیر نوسان پذیری وضریب همبستگی به صورت روزانه تعدیل میشود.برای ارزش گذاری اختیارمعامله های سهامی که مبلغ سودمعینی را میپردازد،لازم است از درخت دوجمله ای بگونه ای استفاده کنیم که قیمت سهام را منهای ارزش فعلی کلیه سودهای آتی پرداختی درطول دوره عمر اختیارمعامله، درنظربگیریم.این موضوع باعث میشود تا تعداد گره های روی درخت بطور غیرکنترلی، افزایش یابند. انواع مختلف اختیارات نرخ بهره شامل اختیارات صادره برقرارداد آتی اوراق قرضه خزانه، قرارداد آتی اسناد خزانه وقرارداد آتی دلار اروپایی میباشد که دربورس دادوستد میشود. سه ابزار مالی متداول خارج از بورس شامل اختیار سقف نرخ بهره و اختیار سقف-کف نرخ بهره و سوآپشن میباشد. یک قرارداد سوآپشن درواقع اختیار ورود به یک قرارداد سوآپ است. قراردادهای اختیارمعامله نامتعارف، اختیاراتی هستند که بااستفاده ازیک سری قواعد، بازده هایی را بدست میدهند که محاسبه این بازده ها همچون حق اختیار معامله استاندارد ساده نیست. سوآپ ها نشان داده اند که میتوانند بعنوان ابزار مالی چندمنظوره بکارگرفته شوند.برخی مثل سوآپ های فزاینده، سوآپ اقساطی یا میرا، سوآپ ترکیبی، سوآپ لایبور معوقه، سوآپ تفاضلی و سوآپTMC/SMC در روش محاسبه پرداختها یا زمانبندی آنها تغییراتی داده میشود. ورقه مشتقه اعتباری شامل قراردادی است که بازده حاصل از آن به میزان اعتبار یک یا چندموسسه تجاری یا سیاسی بستگی دارد.متداولترین آن سوآپ ورشکستگی اعتباری است.این سوآپ تضمینی درمقابل ریسک ناشی از ورشکستگی یک شرکت خاص ایجاد میکند. یک سوآپ بازده کل امکان مدیریت مجموعه ای از ریسک های اعتباری را فراهم میکند. بازار مشتقات آب وهوا با دو معیارDDHوDDCبرای توصیف دما در یک ماه، ازجدیدترین نوآوریها در بازارهای پیمان آتی است. دربازارهای انرژی برخی مواقع مشتقات نفت اهمیت خاصی دارند و برق وگازطبیعی هم جدیداً اضافه شده اند.مشتقات بیمه نیز به تدریج جایگزین قراردادهای سنتی بیمه اتکایی شده اند. استفاده از ابزارهای مشتقه گاه زیان های زیادی بوجود می آورد که کنترل های داخلی مهمترین درسی است که میتوان ازآن آموخت.مدیریت ارشد شرکت میباید بیانیه شفافی درباره خط مشی شرکت درنحوه بکارگیری مشتقات و همچنین میزان محدودیت موضع معاملاتی هریک ازکارکنان تدوین کرده وبرای اطمینان خاطر از اجرای درست آن، کنترل هایی را بکارگیرد.

نویسنده:م-پورمسعود

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

آموزش رایگان صوتی و PDF

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک