×

نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه وكالت براي تمام امور مرتبط با شركت

بازدید : 431 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

وكالت براي تمام امور مرتبط با شركت

موکل/ موکلین : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره .................................... متولد ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .......................ساکن ................................ ......................... .......................... وکیل / وکلا : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ......................................... متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ....................... ساکن ................. ........... .............. ............................................ مورد وکالت : مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و ارگان ها و سازمان ها و نهادها و تمامی مراجع اداری و قانونی تحت هر عنوان واسم و در صورت فقد هر گونه منع قانونی و اقدام به انجام کلیه امور موکل در شرکت ........................... ثبت شده به شماره ........................ در اداره ثبت ........................... با توجه به سهام و سمت وی و شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده و اتخاذ تصمیم و دادن رای و پیشنهاد و انتخاب شدن یا انتخاب نمودن ، حضور در جلسات هیات مدیره و تصمیم گیری و قبول سمت و یا انتخاب کردن و امضاء صورت جلسات مجامع و هیات مدیره و تغییرات حتی امضاء تغییرات در ثبت شرکت ها و وفق مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات قانونی مجامع و هیات مدیره و تسلیم یا اخذ اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و در صورت فقد هر گونه منع قانونی اقدام در خصوص واگذاری و انتقال قطعی دادن کلیه سهام موکل در شرکت یاد شده تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی با جمیع متعلقات و لواحق به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به هر مقدار و به هر ارزش بعضاً متوالیاً و یا یکجا و به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود در مقابل هر بها و هر شرط و با هر کمیت و کیفیت ولو به صورت صلح حقوق و اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه و اخذ بهاء و تحویل دادن سهام و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه های احتمالی آن و تنظیم و امضاء صورت جلسات مجامع عمومی و یا تغییرات مربوطه به منظور احراز انجام این وکالت و حضور در اداره ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و املاک و امضاء دفتر سهام و تسلیم  سهام انتقالی به مشتری و عنداللزوم اخذ سود و حتی انتقال سود مربوطه به طریق اولی به شرح معنونه و تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک و اوراق اعم از اصل و رونوشت و کپی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء به هر نحو و ترتیب به جای موکل و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وفق مقررات و موازین قانونی ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکلاء / وکیل را به مدت ............. سال از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکلاء / وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وکلاء / وکیل  به جای اقدام و امضاء موکلین / موکل دارای اختیار و نفوذ قانونی است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

ادامه مطلب

نمونه وکالت خرید و فروش سهام

بازدید : 572 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

وکالت خرید و فروش سهام

موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی

وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسی

مورد وکالت :اقدام به خرید و فروش هر نوع سهام که قانوناً قابل خرید و فروش باشد بنام و برای  موكل بهر مبلغ و بهر شخص حقیقی یا حقوقی و با هر شرایطی که موكل صلاح بداند  و مقررات اجازه  دهد یا حق پرداخت و دریافت وجوه و اسقاط کافه  خیارات و ضمان درک شرعی  و همچنین انتقال حق تقدم  خرید سهام  به هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمامی  سهام موکل  در کلیه شرکت ها و موسساتی که موكل  که در آنها ذی سهم  می باشد یا در آتیه  ذی سهم می گردد و اعمال کلیه  حقوق و اختیارات موكل اعم از حضور در مجامع عمومی و فوق العاده  و ابراز رأی و معرفی نماینده یا عضو هیأت مدیره و اخذ هر نوع اوراق سهام ، و نیز اخذ هر نوع سود متعلق به موكل  تحت هر اسم و عنوان اعم از سود سالیانه  و عادی و ویژه و فوق العاده ، شرکت در  افزایش سرمایه  ، گرفتن اوراق ناشی از افزایش  سرمایه و تکمیل و امضا فرمهای دستور  فروش و دستور خرید هر نوع سهام و بطور کلی اداره سهام و استیفای حقوق موكل در رابطه با امتیازات و حقوق راجع به سهام مذکور  و انجام  سایر تشریفات  لازم و قانونی با حق امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر و مدارک و صورتحساب و در صورت لزوم مراجعه به سازمان اوراق بهادار و شرکت هایی که موكل در آنها ذی سهم می باشد یا در آتیه  ذیسهم  می گردد  اعم از پذیرفته شده در بورس یا خارج از آن  و یا ادارات ثبت و دارایی و ثبت شرکتها و دوایر تابعه آنها بمنظور  اخذ هرگونه گواهی  و نامه استعلام و جواب استعلام و دفاتر نقل و انتقال سهام و کارگزاری های سازمان بورس و اوراق بهادار بنحوی که در هیچ یک از مراحل و مراجع نیازی به حضور و امضاء مجدد وكيل نباشد .

حدود اختیارات : وكيل مرقوم  در انجام مورد وکالت با حق توکیل بغیر و لو کرار اداری کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موكل  می باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت  بمنزله عمل وامضا موكل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های سری ................................  تنظیم و مبلغ ................... ریال بابت  تنظیم سند ط فیش شماره ......................... به بانک ملی ایران شعبه ............... پرداخت و قبض رسید شماره          .....................  صادر و تسلیم نامبرده گردید .

بتاریخ            یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی               محل امضاء

ادامه مطلب

قرارداد خريد خدمات آموزشي

بازدید : 645 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه قرارداد خريـد خدمــات آموزشــي

جهت ارائه آموزش‌هاي مورد نظر و در چارچوب مقررات و ضوابط قانوني، قرارداد خريد خدمات آموزشي به شرح ذيل منعقد مي شود :

ماده 1 – طرفين قرارداد :

اين قرارداد في مابين آقا/ خانم/ موسسه/ مركز يا شركت............................................... به                            نشاني .............................................................................................................. به نمايندگي آقاي.......................................................................... به عنوان مديركل .......................كه ازاين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و آقا /خانم/ آموزشگاه فني وحرفه‌اي آزاد/ مؤسسه ........................................................ داراي پروانه بهره‌برداري شماره / مجوز موقت برگزاري دوره آموزشي............................................. و گواهينامه اعتباربخشي شماره ............................... به نشاني......................................................................................................... و به نمايندگي آقاي / خانم ........................................................  به عنوان .......................................................  كه ازاين پس مجري ناميده مي‌شود، از طرف ديگر جهت انجام موضوع تفاهم نامه به شرح مواد ذيل منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند .

ماده 2 – نشاني مجري قرارداد :

الف – نشاني دفتر مجري :

ب – نشاني محل اجراي آموزش :

ماده 3 - موضوع قرارداد:

آموزش ........................  نفر- ساعت معادل ............................  نفر-  دوره كارآموز براساس استاندارد آموزشي مهارت........................................................كد ......................................داراي.................   ساعت آموزش عملي و ...................ساعت آموزش نظري ( مجموعاً ..................................... ساعت ) كه يك نسخه استاندارد آموزشي مهارت موردتوافق به امضاء طرفين قرارداد رسيده  و جزء لاينفك قرارداد محسوب مي شود.

تبصره  :  برگزاري دوره آموزشي فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع باشد.

ماده 4 - مـدت قـرارداد :

    مدت اين قرارداد از تاريخ  .................................... لغايت  ....................................  مي باشد .

ماده 5 - مبلـغ قـرارداد :

    مبلغ اين قرارداد بابت برگزاري  ..................................  ( نفر- ساعت)آموزش و به ازاي هر نفر- ساعت .................................. ريال،  مجموعاً ..................................  ريال شامل هزينه حق الزحمه مربي ، هزينه هاي ابزارآلات و موادمصرفي ، آزمون پايان دوره آموزشي ، جزوات و نرم افزارهاي آموزشي ، هزينه‌هاي كارشناسي و مديريتي ، بازديدهاي آموزشي ، فضاي آموزشي و استهلاك تجهيزات است .

تبصره 1 :  بابت افرادي كه در طول دوره به دليلي محل آموزش راترك مي كنند يادرآزمون پاياني غايب باشند، به نسبت نفر ساعت مربوط از مبلغ قرارداد كسر خواهد شد.

تبصره 2 : مبلغ قرارداد تا 25 درصد قابل افزايش ياكاهش خواهدبود. لازم به توضيح است تأخيرات مجاز وغيرمجاز كارفرمامشمول 25 درصد نخواهد بود.

ماده 6 -  پيـش پـرداخـت :

6-1-    كارفرما به منظور پيشبرد كارها وتسريع در ارائه خدمات موضوع اين قرارداد در صورت تقاضاي كتبي مجري حداكثر 20 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت پس از مجوز شروع دوره و در قبال ارائه تضمين مورد قبول( ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ پيش پرداخت ) به مجري پرداخت مي‌نمايد.

6-2-   مبلغ پيش پرداخت از صورت وضعيت قطعي كسر خواهد شد.

6-3-  تضمين ياد شده پس از اتمام دوره آموزشي‌، برگزاري آزمون و تسويه حساب و در صورت رضايت كارفرما از عملكرد مجري مسترد خواهد شد.

6-4-   درصورتيكه مجموع ساعات آموزشي دوره براساس ماده 3 قرارداد بيش از 300 ساعت باشددرصورت تقاضاي مجري و ارائه صورت وضعيت 60% اجراي دوره آموزشي كه مورد تأئيد ناظركارفرما باشد، كارفرما 20% مبلغ قرارداد را حداكثر يك هفته پس از دريافت صورت وضعيت به مجري پرداخت خواهدكرد.

ماده 7 - نحـوه پـرداخت مبلـغ قـرارداد :

 به ازاء 90% نرخ قبولي كارآموزان درامتحانات پايان دوره آموزشي كه توسط كارفرما برگزارمي شود با رعايت ماده 5 ، 100% مبلغ قرارداد پس از كسرپيش پرداخت و كسورات قانوني و با تائيد حسن انجام كار توسط ناظر كارفرما  به مجري پرداخت مي گردد و چنانچه پائين تراز 90% باشد به ميزان تعداد قبول شدگان پرداخت خواهدشد .

تبصره يك -  ملاك تعداد افراد قبول شده دوره آموزشي  امتحانات پايان دوره آموزشي ويك نوبت آزمون مجددخواهدبود.

تبصره دو – چنانچه نرخ قبولي كارآموزان درآزمون پايان دوره ويك نوبت مجدد آزمون مازاد بر 90% باشد ازمحل افزايش 25% سقف قرارداد 50% هزينه سرانه هرنفرمازاد بر 90% تعداد قبول شدگان به مجري  به عنوان پاداش پرداخت مي شود.

ماده 8 - كسـورات قانـونـي :

پرداخت هرگونه كسورات قانوني به عهده مجري خواهد بود و اسناد و مدارك آن را پس از پرداخت به كارفرما ارائه دهد .

ماده 9 - شرايط كارآمـوزان :

9-1-      دارا بودن مدرك تحصيلي .................................. دررشته : ...................

9-2-     دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم براي افراد مشمول (مرد).

9-3-    دارا بودن سلامت جسماني جهت گذراندن دوره آموزشي مطابق با شرايط مندرج دراستاندارد آموزش مهارت.

9-4-    ارائه معرفينامه ازكارفرما براي شاغلين(محل كار كارآموز)يامعرفينامه از دانشگاه براي دانشجويان .

تبصره يك-  فهرست مشخصات كارآموزان كه به تأئيد ناظرقرارداد رسيده است ، به پيوست بوده و جزء لاينفك قرارداد محسوب ميشود.

تبصره دو -  حداكثر تعداد كارآموزان در دوره آموزشي بارعايت استاندارد فضا و تجهيزات مورد تائيد ناظر قرارداد 20 نفر است .

ماده 10- استانداردهاي اجرائـي :

فهرست ماشين آلات ، مواد مصرفي ، مشخصات فضاي كارگاهي و دروس نظري مورد نيازو منابع و جزوات  دوره آموزشي كه به تأييد طرفين رسيده است به ضميمه بوده و جزء لاينفك قرارداد محسوب مي‌شود .

تبصره -  چنانچه دوره آموزشي با استفاده ازفضا و تجهيزات محل كار كارآموزان برگزارشود ارائه قرارداد في مابين مجري و مدير بنگاه اقتصادي مورد نظر شامل موارد ذيل الزاميست و بايستي ضميمه قراردادباشد:

ü مدت استفاده ازفضا و تجهيزات( تاريخ شروع و پايان دوره آموزشي).

ü فهرست تجهيزات ، ابزارآلات و مواد مصرفي و ميزان آنها كه  تامين آن به عهده مديربنگاه اقتصادي مي باشد.

ماده 11 - تعهـدات مجـري :

11-1) مجري تعهد مي نمايد برنامه و تقويم اجرايي دوره آموزشي را قبل از برگزاري دوره تهيه وبه تائيد ناظركارفرما رسانده و دوره را طبق برنامه تائيد شده برگزار نمايد. تقويم اجرائي دوره آموزشي جزء لاينفك قرارداد محسوب ميشود.

11-2) مجري تعهد مي نمايد آموزش كارآموزان زير نظر مربيان خبره و توانا داراي شرايط ذيل  با كيفيت مطلوب مطابق ضوابط تعيين شده و مورد تائيد كارفرما در چارچوب استانداردهاي مربوط درپيوستهاي  پيوست قرارداد انجام گيرد :

üداراي حداقل مدرك ليسانس دررشته تحصيلي مرتبط با رشته تدريس .

üداراي حداقل 2 سال سابقه تدريس دررشته مرتبط يا 4 سال سابقه كار مرتبط با رشته تدريس.

üشرايط مربي در آموزش روستائيان مطابق شرايط مربيان آموزشگاههاي فني و حرفه اي  آزاد مي باشد.

üشرايط مربي براي دوره هايي كه براساس « مجوز موقت برگزاري دوره آموزشي» اجرا مي شوند مطابق مشخصات مندرج درمجوز مذكور خواهد بود.

11-3) در طول مدت برگزاري دوره آموزشي مجري بايستي كليه مقررات ايمني ، حفاظت و بهداشت محيط كار را رعايت نمايد و درصورت بروز هر گونه حادثه اي اعم از كلي و جزئي از قبيل سوختگي ‘ برق گرفتگي وهرگونه صدمات جسمي ديگر، مسئوليت صرفاً به عهده او خواهد بود و كارفرما در قبال دعاوي ناشي از اين قبيل خسارات و صدمات مبراست .

11-4) كليه پرداخت هاي مربوط به اجراي اين قرارداد شامل حق الزحمه مربيان ، مواد مصرفي ، تعميرتجهيزات، لوازم التحريرو منابع آموزشي مورد نياز، اياب و ذهاب، بازديدازكارآموزان ازمراكز صنعتي و خدمات ارتباطي مانند اينترنت و ...  به عهده مجري مي باشد .

11-5) مجري موظف است در تمام مواقع در دسترس باشد ، و به هر نوع اخطار و ابلاغي كه مربوط به اجراي قرارداد باشد و از طرف كارفرما يا ناظر وي به مجري اعلام شود حداكثر ظرف مدت 72 ساعت ترتيب اثرداده و نتيجه را كتباٌ به كارفرما يا ناظر قرارداد اعلام كند.

11-6) مجري حق واگذاري كاربه شخص يا مؤسسه ديگر را ندارد و موظف است رضايت كارفرما را در تمام مراحل كسب نمايد.

11-7) مجري متعهد مي شود حداكثر ظرف مدت يك شانزدهم از شروع دوره نسبت به تهيه و ارسال فهرست كارآموزان شركت كننده در دوره آموزشي به همراه فايل رايانه اي آن روي لوح فشرده با تأئيد ناظر كارفرما اقدام نمايد. در صورت عدم ارسال به موقع فهرست كارآموزان ، ساعات آموزش داده شده پس از يك دوازدهم دوره مورد تأئيد كارفرما نخواهد بود.

11-8) مجري مؤظف است ده روزكاري قبل از اتمام دوره آموزشي ، زمان پايان دوره راكتبا" به ناظركارفرما اعلام نمايد.

11-9) مجري متعهدمي گرددازثبت نام كارآموزان جديد(حداكثريك دوازدهم پس از شروع دوره)            اجتناب نمايد.(ثبت نام كارآموزان جديدتايك دوازدهم پس ازشروع دوره تاسقف20نفركارآموزبه تأئيدكارفرما مجازاست.)

11- 10) كليه دستورالعمل ها و بخشنامه هائي كه درطول مدت قراردادتوسط كارفرماصادرمي شود براي مجري لازم الاجراء است.

11-11) مجري حق هيچ گونه دخالت درفرآيند و چگونگي اجراي آزمون را ندارد.

11-11) باناظران اعزامي كارفرما همكاري لازم را مبذول نمايد.

10-13) مجري مؤظف است دوره آموزشي راپس ازاخذ تأئيديه از ناظرقرارداد(مطابق فرم پيوست)              شروع نمايد.

11-45) كليه شرايط لازم رابراي انجام وظايف ناظر قرارداد مطابق ماده 14 اين قرارداد فراهم آورد.

11-15)عدم دريافت هرگونه ضمانت ازكارآموزان ازقبيل اسناد تعهدآور ، كارت ملي ، شناسنامه و ... .

11-16) مجري موظف است ازبدو شروع دوره آموزشي ، نقشه كارهاي عملي ،  پروژه و مشخصات آن و تاريخ انجام بازديدو تقويم اجرائي سرفصلهاي دوره آموزشي را تهيه و به كارآموزان تحويل دهد ونسبت به تنظيم شناسنامه آموزشي مطابق نمونه پيوست اقدام و يك نسخه ازمستندات فعاليت هاي مذكوررا به ناظر قرارداد ارائه نمايد.

11-17) مجري حق هيچ گونه مطالبه اي به جز انچه كه در اين قرارداد ذكر شده را ندارد و حق هرگونه اعتراض را درپايان مدت قرارداد از خود سلب مي نمايد و كارفرما هيچ گونه تعهد استخدامي نسبت به نامبرده نداشته و ندارد.

11-18) مجري در طول قرارداد ،حق انعقاد قرارداد خريد خدمات آموزشي با سايردستگاهها و افراد را ندارد.

11-19) مجري تعهد مي نمايد صلاحيت هاي فني واخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط را داشته باشد.

11-20) مجري مكلف است تمامي اسناد و مجوزهاي مربوط به تأسيس و فعاليت خود را پيوست قرارداد نمايد.

11-21) مجري متعهد مي گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد وچنانچه نتواند تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد كارفرما مي تواند به ازاء هر يك روز تأخير .........درصد مبلغ قرارداد را به عنوان جريمه از مجري دريافت نمايد. بديهي است مجري حق هرگونه اعتراض و ادعايي را در اين زمينه از خود سلب و اسقاط مي نمايد. ( ميزان خسارت توسط ذيحساب و مديركل محترم امورمالي تعيين گردد).

ماده 12-  تعهـدات كارفرما :

12-1) كارفرما متعهد است كليه كارآموزان شركت كننده در دوره آموزشي را نزد يكي از شركت هاي معتبر بيمه به هزينه خود بيمه حوادث نمايد.

12-2) كارفرما متعهد مي گردد مبلغ قرارداد را به شرح نحوه پرداخت با تائيد حسن انجام كار توسط ناظر كارفرما و پس از كسر كسورات قانوني در وجه مجري پرداخت نمايد.

12-3) اولويت انتخاب و معرفي كارآموزان به عهده كارفرما مي باشد و درهرصورت فهرست ثبت نام شدگان هر دوره آموزشي قبل از شروع دوره بايد به تائيد كارفرما برسد.

12-4) همكاري با مجري درپذيرش كارآموزان .

12-5) برگزاري ازمون پايان دوره (تئوري و عملي) حداكثرسه روزكاري پس ازپايان دوره آموزشي و اعلام نتايج حداكثر 48 ساعت پس از برگزاري آزمون.

12-6) برگزاري يك نوبت آزمون مجدد از مردود شدگان حداكثر يك هفته پس از اعلام نتيجه نوبت اول آزمون پاياني .

ماده 13 – ناظر قرارداد :

مسئوليت نظارت برحسن اجراي قرارداد دركليه مراحل به عهده آقاي / خانم ............... به عنوان نماينده كارفرما مي باشد . بديهي است نظارت كارفرما رافع مسئوليت مجري نمي باشد.

ساير شرايط :

ماده 14 – چنانچه عوامل قهري ، مانع از انجام هر بخشي از موضوع اين قرارداد شود  مجري موظف است مورد را كتباً و باذكر علت به اطلاع كارفرما برساند . كارفرما پس از اطلاع از موارد و عوامل قهري، نظر خود را نسبت به ادامه يا فسخ قرار داد اعلام خواهد نمود.

ماده 15 – هرگاه دراجرا و تغيير اين قرارداد اختلافي بين طرفين بروز كند در مرحله اول از طريق مذاكره و نمايندگان طرفين رسيدگي و درصورت عدم توافق موضوع نزد خانم /آقا / موسسه يا شركت به عنوان داور مطرح مي شود كه رأي داور براي طرفين لازم الاجراء و قطعي است.

ماده 16 –  فســخ قـرارداد :

           كارفرما مختار است در صورت عدم انجام تعهدات از سوي مجري در هر مقطعي با اخطار كتبي طي يك هفته انجام امورموضوع قرارداد را متوقف و قرارداد را فسخ نمايد.

ماده 17 –  مستندات قـرارداد :

 مدارك و مستندات اين قرارداد به شرح ذيل و جزء لاينفك قرارداد خواهدبود:

  1. پروانه فعاليت و يا شماره ثبت مؤسسه (براي اشخاص حقوقي).
  2. فهرست استاندارد آموزش مهارت مصوب لازم الرعايه .
  3. فهرست كارآموزان مورد تائيد كارفرما.
  4. تقويم اجرائي دوره آموزشي و نقشه كارهاي عملي .
  5. تصويرپروانه آموزشي مربي يا مربيان مجري دوره آموزشي .

كليات قرارداد :

ماده 18 - اين قرارداد در 18 ماده و 9 تبصره و ..........بند و ............. برگ پيوست كه جزء لاينفك قرارداد است- در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده، به امضاء طرفين رسيده است و هر دو نسخه اعتبار يكسان دارد.

كــارفـرمــا               مجــــري                                                                            

ادامه مطلب

قرارداد تخليه ، بارگيري ، بارشماري و صفافي

بازدید : 456 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه قرارداد تخليه ، بارگيري ، بار شماري و صفافي

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

انجام خدمات تخليه محموله هاي متعلق به متعهد له از كشتي ها به اسكله ، كاميون ، تريلر و غيره كه متعهد له تعيين نمايد در بندر                    و شمارش و صفافي و ساير امور مربوط به تخليه و بارگيري در حدود شرايط اين قرارداد .

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد يك سال و از تاريخ             الي             مي باشد و در پايان مدت مزبور اگر هر يك از طرفين مايل به تمديد قرارداد نباشد يا بخواهد در مفاد آن تجديد نظر نمايد بايد حداقل يك ماه قبل موضوع را به طرف ديگر ابلاغ نمايد والا مراضات كامل جهت ادامه قرارداد ، تا يك سال ديگر تحصيل شده تلقي و به همين ترتيب سال به سال قرارداد تمديد مي گردد.

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد  :

الف – مبلغ قرارداد :

1-الف) بابت تخليه كالا از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره از قرار هر تن مبلغ            تن

2-الف ) بابت تخليه هر دستگاه كانتينر 40 فوتي از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره مبلغ        ريال

3-الف) بابت تخليه هر دستگاه كانتينر 20 فوتي از كشتي به اسكله و از اسكله به كاميون ، تريلر و غيره مبلغ       ريال

4- الف ) بابت حق بار شماره از قرار هر تن مبلغ               ريال

5- الف) بابت حق سربار شمار و يك نفر نگهبان و يك نفر نجار براي هر تن مبلغ            ريال

6-الف ) در مورد ساير اقلام فوقاً ذكر نشده است مبلغ قرارداد به شرح ذيل مي باشد.

تبصره : در صورتي كه در مورد نرخ هاي فوق تعرفه اي وجود. داشته  باشد حداكثر نرخ مورد توافق در هيچ مورد از سقف تعرفه تجاوز نخواهد كرد .

ب: نحوه پرداخت :

1-ب) متعهد له بعد از اعلام مندرج در بند 2 ماده 9 به محض شروع عمليات تخليه ، 5/2 مبلغ تقريبي موضوع تخليه را به صورت علي الحساب به متعهد پرداخت مي نمايد .

2-ب) متعهد بعد از خاتمه عمليات تخليه هر كشتي و بار شماري يا بارگيري كاميون و غيره صورت حساب مربوط به آن را با توجه به نرخ هاي معينه در بند الف فوق الذكر و احياناً اصلاحات و الحاقات بعدي به طور دقيق و منظم تهيه و به متعهد له تسليم مي نمايد و مشار اليه مكلف است حداكثر ظرف               روز به صورت حساب مزبور رسيدگي نموده و در مطابقت آن با قرارداد پس از وضع مبلغ علي الحساب و كسورات قانوني از قبيل حق بيمه و ماليات و غيره مابقي قرارداد را به متعهد پرداخت نمايد.

ماده 4- تضمين حسن انجام كار :

متعهد مبلغ به حروف           ريال و به عدد               ريال به صورت ضمانت نامه بانكي به شماره       صادره از بانك               كه تا تاريخ                 معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له قابل تمديد يا تبديل به صورت            به عنوان تضمين انجام تعهد به متعهد له تسليم نمود تضمين مزبور بايد به نحوي باشد كه هر آن متعهد له اراده نمود بدون تشريفات و به طور يك جانبه بتواند آن را وصل نمايد اين تضمين در صورت انجام كامل تعهدات از سوي متعهد پس از پايان مدت قرارداد و تسويه حساب كامل فوراً به متعهد مسترد خواهد شد.

ماده 5- كسور قانوني   :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و بيمه و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له در هر پرداخت 5/5% بابت ماليات و 5% بابت تضمين حق بيمه موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي كسر نمايد . بديهي است مبلغ 5% فوق به مجرد ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي توسط متعهد به وي مسترد خواهد شد . 

ماده 6- حوادث قهري  :

در صورت بروز هر گونه حوادث غير مترقبه و غير قابل پيش بيني كه خارج از حيطه اقتدار متعهد يا متعهد له بوده و غير قابل پيش گيري باشد و به نحوي مستقيماً در انجام تعهدات طرفين تاثير نمايد مسئوليت طرفين قرارداد حسب مورد تا حدودي كه مربوط به علل مذكور باشد در قبال يكديگر ساقط مي گردد .

ماده 7- فسخ  :

هر يك از طرفين در صورتي كه تمايل به ادامه قرارداد نداشته باشد مي تواند موضوع را حداقل دو ماه قبل كتباً به طرف ديگر اعلام و قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد .

ماده 8- حل اختلاف :

كليه اختلافات ناشي از تعبير و تفسير يا اجرا مفاد اين قرارداد ابتداً از طريق مذاكرات  طرفين در محل انجام تعهد حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق نسبت به رفع اختلاف موضوع به                      ارجاع مي گردد .

ماده 9- تائيدات و تعهدات متعهد له :

1-9- كليه تشريفات قانوني بندري از قبيل ثبت نوبت جهت پهلو دادن كشتي به اسكله و كسب اجازه تخليه و امثال آن به عهده متعهد له مي باشد .

2-9- متعهد له موظف است حداقل                ساعت قبل از پهلو دهي كشتي و شروع به تخليه مراتب را به طور كتبي يا تلفني ضمن اعلام تعداد گنگ هاي مورد نياز براي شروع كار به اطلاع متعهد له در بندر       يا  دفتر مركزي برساند و در صورت نياز به اكيپ اضافي كارگر مراتب را               ساعت قبل اطلاع دهد .

3-9- تهيه وسيله حمل و نقل (تريلي – كاميون ) به عهده متعهد له است و چنانچه در اثر تاخير در تهيه  وسيله حمل و نقل در امر تخليه تاخيري حاصل شود متعهد مسئول نخواهد بود . و اين تاخير طي صورت جلسه اي به امضا فرمانده كشتي و نماينده متعهد و متعهد له مي رسد .

تبصره : اگر به علت تاخير در عرضه وسيله حمل و نقل يا به هر علت ديگر كه مستند به فعل يا ترك فعل متعهد له باشد و كارگران معطل شوند و اين معطلي بيش از            ساعت به طول انجامد معطلي بيش از مقدار مزبور مشمول پرداخت دستمزد كارگر در انتظار نوبت است.

ماده 10- تائيدات و تعهدات متعهد :

1-10- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له طبق بند 2 ماده 9 اين قرارداد بلافاصله كليه امكانات لازم را بسيج نموده و به محض ورود كشتي به بندر بدون معطلي شروع به عمليات تخليه و انجام تعهد بنمايد .

2-10- متعهد بايد در طول عمليات تخليه كليه مقررات و ضوابط سازمان بنادر و كشتيراني را مراعات نمايد و در تخلف از اين ضوابط متعهد له به او كتباً اخطار خواهد نمود و هر گاه اين تخلف بيش از يك بار صورت گيرد و در هر بار متعهد له اخطار نموده باشد در مرحله سوم متعهد له مي تواند ضمن اعلام تخلف ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و كليه خسارات وارده ناشي از تخلفات و فسخ قرارداد را از تضمين موضوع ماده 4 و مطالبات متعهد و در صورت عدم تكافوي آن از اموال متعهد به هر نحو كه صلاح بداند به نفع خود ضبط و وصول نمايد و متعهد حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت .

3-10- متعهد مكلف است ضمن رعايت كليه قوانين مملكتي از قبيل نظام وظيفه عمومي و غيره كارگران خبره و مجرب در امر تخليه كالا و بار شماران با تجربه جهت بار شماري به تعداد كافي و همچنين يك نفر سربار شمار را جهت نظارت در امر تخليه و تهيه گزارش روزانه به كار گمارد .

4-10- سر بار شمار علاوه بر انجام وظايف محوله مامور رابطه بين فرمانده كشتي و نماينده متعهد له و مقامات بندري بوده و در خلال ساعات كار حق ترك پست خود را نداشته و اگر ضرورت خدمات ، ترك محل را به طور موقت اجباري نمايد متعهد موظف است بلافاصله تا بازگشت مشار اليه براي او قائم مقام تعيين نمايد و در هر حال متعهد نيز شخصاً پاسخگوي سوالات و خواسته هاي متعهد له مي باشد .

5-10- متعهد موظف است كليه وسائل تخليه اعم از سيم ، شكل ، تور و طناب ، پين ، شيلنگ ، و همچنين لباس ، كفش و دستكش و كلاه كار و تمام لوازم ايمني و بهداشتي مورد نياز كارگران و وسيله اعزام آنان به اسكله را تهيه و كارگران را به استفاده از وسايل ايمني و رعايت بهداشت كار ملزم نمايد و كارگران بدون كلاه ايمني حق ورود به كشتي را ندارند . هزينه كليه موارد فوق الذكر به عهده متعهد مي باشد . همچنين مشار اليه موظف است كليه مايحتاج كارگران را به هزينه خود تامين نمايد و كارگران حق ورود به كابين كشتي جهت تقاضاي آب و غذا و استفاده از توالت كشتي و غيره را ندارد .

6-10- داشتن كارت شناسايي معتبر (صادره از طرف سازمان بنادر ) براي كارگران و بار شماران و كليه ابوبجمعي متعهد الزامي است .

7-10- متعهد موظف است در هر ساعت / گنگ              تن كالا تخليه نمايد به طوري كه روزانه        تن كالا از كشتي تخليه نموده باشد .

8-10- چنانچه متعهد به هر دليل در انجام تعهد خود تاخير نمايد موظف است بابت معطلي هر كشتي روزانه       ريال و بابت معطلي كاميون و تريلر روزانه         ريال به متعهد له بپردازد و به علاوه بابت جبران خسارت احتمالي از قرار هر ساعت تاخير                 ريال به وي پرداخت نمايد .

9-10-متعهد موظف است با رعايت قوانين كار در تمام 24 ساعت  در سه شيفت كاري بدون وقفه عمليات تخليه را انجام دهد مگر سازمان بنادر كار را در ساعات بخصوصي رسماً تعطيل نمايد . همچنين متعهد موظف است در كليه روز هاي سال عمليات تخليه را انجام دهد . روز هاي تعطيل رسمي و اعياد مذهبي فقط در صورت موافقت متعهد له ممكن است تعطيل باشد .

10-10- متعهد موظف است كليه كارگران خود را برابر مقررات مملكتي بيمه نمايد .

11-10- در صورتي كه حين انجام عمليات موضوع قرارداد از طرف كاركنان و كارگران متعهد به كشتي يا محمولات كاميون ها و تريلرها يا تاسيسات بندر و يا اشخاص ثالث به هر دليلي خواه به طور عمد يا غير عمد خسارتي وارد شود متعهد مسئول است و خسارت وارده وفق بند 2 اين ماده وصول خواهد شد .

تبصره 1- مسئوليت متعهد در خصوص محمولات از زمان اقدام به بستن محمولات به هوك جرثقيل در داخل انبار كشتي شروع و تا خاتمه تخليه آن و بار نمودن و صفافي در كاميون ها و تريلر ادامه دارد .

تبصره 2: مسئوليت متعهد در هيچ مورد اين قرارداد رافع مسئوليت كارگران و ابوبجمعي وي نخواهد بود .

12-10- تشخيص كافي بودن تعداد نفرات گنگ در صورت اختلاف بين طرفين قرارداد با رئيس خدمات بندري سازمان بنادر محل انجام تعهدات مي باشد و نظر وي ملاك عمل خواهد بود .

13-10- متعهد در تمام مدت عمليات تخليه و پس از آن در قبال دستور العمل هاي صادره از طرف مقامات بندري مسئول بوده و چنانچه كارگر يا كارگراني به طور قاچاق در كشتي پنهان شده و از مرز خارج شوند يا اينكه قبل از خروج از مرز به وسيله مقامات مربوطه در كشتي دستگير شوند ، متعهد بايد پاسخگو بوده و جريمه متعلقه را بپردازد و براي جلوگيري از اين امر لازم است حداقل دو ساعت قبل از حركت كشتي كليه كارگران خود را به دقت شناسايي نموده و از كشتي خارج نمايد .

14-10-متعهد موظف است حداكثر يك هفته پس از پايان تخليه و حركت كشتي گزارش جامعي از گردش كار خود به انضمام برگه روزانه تخليه كشتي (                        ) كه به امضا مامور بندر و بار شمار رسيده است و همچنين صورت مجلس كسري ، آبديدگي ، خسارت ناشي از شكستگي و هر گونه صورت مجلسي كه به نحوي در مورد تخليه بار تهيه شده است را ضمن گزارش خود و در قبال اخذ رسيد به متعهد له تسليم نمايد .

15-10- متعهد اعلام نمود كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد و به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتيكه خلاف آن ثابت شود علاوه بر تحمل مجازات قانوني ، متعهد له نيز حق دارد قرارداد را فسخ و مطابق ذيل بند 2 همين ماده عمل نمايد .

ماده 11- ساير شرايط    

ماده 12- اقامتگاه :

اقامتگاه متعهد :

اقامتگاه متعهد له :

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

اين قرارداد در          ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

ادامه مطلب

قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت

بازدید : 437 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت

 

تاريخ شروع :.......................................

تاريخ انقضاء :.......................................

تاريخ صدور :........................................

حق بيمه ساليانه :....................................

تعداد بيمه شدگان :................................

اين قرارداد بين شركت ..................... به نشاني تهران ، ................................................................................................

كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه .......................... كه بيمه گر ناميده مي شود به شرح ذيل منعقد مي گردد .

ماده اول : موضوع اين قرارداد  عبارت است از پوشش بينه اي حوادث منجر به فوت و نقص عضو و از كار افتادگي دائم (كلي و جزئي ) بر اثر حادثه .

ماده دوم : سرمايه بيمه فوت و نقص عضو بر اثر حادثه براي هر فرد بيمه شده معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار مي باشد .

تبصره :سرمايه هر يك از بيمه شدگان در صورت فوت  بر اثر حادثه و در صورت نقص عضو و از كر افتادگي دائم بر اثر حادثه معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار بوده و در صورت نقص عضو و از كار افتادگي  دائم جزئي بر اثر حادثه ضريبي از 45 برابر ماهيانه طبق جدول نقص عضو  مندرج در شرايط عمومي بيمه ه اي حوادث مي باشد .

ماده سو م: شروع بيمه براي هر يك از كاركنان فعلي بيمه گزار و براي كاركناني كه در آينده استخدام خواهند شد تاريخ مندرج در الحاقي تائيد پوش بيمه اي آنان مي باشد .

ماده چهارم : حق بيمه ساليانه بيمه شدگان جهت پوشش فوت نقص عضو و از كار افتادگي دائم (كلي و جزئي ) مبلغ ...............ريال مي باشد و بيمه گزار متعهد است از تاريخ دريافت قرارداد يا الحاقيه تائيد پوشش  بيمه اي به صورت اقساط ماهيانه بر مبناي 12/1 حق بيمه ساليانه را پرداخت نمايد .

تبصره 1: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان حداكثر يك ماه از تاريخ سررسيد ماهيانه  مي باشد .

تبصره 2: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان جديد حداكثر به فاصله سي روز  از تاريخ صدور الحاقي تائيد پوشش آنان توسط بيمه گر مي باشد .

ماده پنجم : شامل بيمه گزار موظف است ليست مشخصات كاركنان مشمول بيمه را شامل رديف ، نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، ، شماره شناسنامه ، و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه براي بيمه گر ارسال نموده و هر ماه نيز صورتي از كاركنان خود را كه در نظر دارد جديداً تحت پوشش قرار بدهد (استخدام جديد ) و يا از آن خارج نمايد (استعفاء ، انتقال ، و يا بازنشستگي كه از پوشش خارج مي گردند و ............) جهت بيمه گر ارسال نمايد .

تبصره 1: شروع بيمه آن دسته از كاركنان جديد كه بعد از امضاء قرارداد به استخدام بيمه گزار درآمده اند از تاريخ دريافت نامه توسط بيمه گر خواهد بود .

تبصره 2: ضرب الاجل  ارسال اسامي كاركنان حذفي حداكثر 15 روز از تاريخ حذف مي باشد و چنانچه تغييراتي خارج از ضرب الاجل فوق به بيمه گر اعلام گردد تاريخ موثر براي صدور الحاقي خروج بيمه شده از پوشش بيمه اي حداكثر به 15 روز از تاريخ بيمه گزار (اعلام تغييرات ) انتقال مي يابد .

ماده ششم : تسويه حق بيمه الحاقي هاي صادره مربوط به تغييرات در طول مدت قرارداد ، اعم از افزايش يا كاهش تعداد بيمه شدگان بر اساس تعرفه كوتاه مدت بيمه مركزي ايران و همزمان با حق بيمه ساير بيمه شدگان انجام خواهدشد .

ماده هفتم : در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان ، بيمه گزار موظف است مراتب را كتباً و ظرف مدت حداكثر 15 روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام ، و متعاقباً مدارك ذيل را ارسال نمايد.

الف) در صورت فوت

1-      اصل يا كپي تائيد شده خلاصه رونوشت وفات (گواهي فوت ) صادره از طرف اداره آمار .

2-  گواهي پزشكي قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت .

3-      گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد (در مواردي كه فوت ناشي از حادثه باشد )

4-      ب) در صورت نقص عضو كلي و جزئي دائم ناشي از حادثه

5-   گواهي پزشك معالج در مورد پايان معالجات و غير قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد .

تبصره 1: در مواردي كه فوت و نقص عضو كلي و جزئي دائم ، در اثر حوادث ناشي از رانندگي توسط بيمه شده باشد گواهينامه رانندگي مجاز راننده وسيله نقليه مورد لزوم مي باشد .

تبصره 2: در موارد استثنايي و دوري از مركز كه امكان اطلاع فوري مقدور نمي باشد ، مدت زمان اطلاع به بيمه گر سي روز تعيين شده است .

تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشي از ادوات عمل نشده باقيمانده آثار جنگ تحميلي نسبت به كليه بيمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بيمه مي باشد .

ماده هشتم : بيمه گر در ازاء دريافت حق بيمه و انجام تعهدات بيمه گزار مندرج در اين قرارداد متعهد است سرمايه هاي موضوع ماده دوم اين قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بيمه گزار پرداخت نمايد تا به ذينفع قانوني آن تاديه گردد.

ماده نهم : حق بيمه هايي كه بابت اين قرارداد به بيمه گر پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي باشد مگر در مواردي كه اشتباهي در محاسبه رخ داده باشد .

ماده دهم : حداكثر سن قابل پذيرش كاركنان بيمه شده در هنگام وقوع خطر مشمول اين قرارداد در موارد بيمه فوت و نقص عضو كلي و جزئي و هزينه هاي پزشكي بر اثر حوادث 70 سال تمام مي باشد . بنابراين بيمه گر نسبت به كساني كه سن آنها از ارقام ياد شده  در موارد مربوطه بيشتر باشد  هيچگونه تعهدي ندارد .

ماده يازدهم : مدت اين قرارداد يك سال از تاريخ شروع ..................... الي ............. است و هر يك از طرفين مي توانند يك ماه قبل از پايان قرارداد نظر خود را نسبت به فسخ يا تجديد نظر در نرخ و شرايط قرارداد به طرف ديگر اعلام نمايد در غير اين صورت قرارداد با همين شرايط و با صدور برگ الحاقي به مدت يك سال ديگر تمديد خواهد شد.

ماده دوازدهم : نسبت به مواردي كه در اين قرارداد ذكر نگرديده است بر طبق شرايط عمومي بيمه عمر جمعي شركت سهامي بيمه ايران و قانون بيمه رفتار خواهد شد .

ادامه مطلب

قرارداد اعطای نمایندگی

بازدید : 806 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

ماده1: طرفين قرارداد

اين قرارداد ما بين شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نشانی،…………………………………………….  تلفن : ……………………  (که من بعد طرف اول نامیده می شود) و شركت...........................................به شماره ثبت................ به مديريت عاملي آقاي ..................................فرزند ....................  به شماره ملي ......................................ه به موجب آگهي روزنامه رسمي شماره .......................... .............  مورخه ................................. مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت مي‌باشد و بر اساس ماده................................اساسنامه شركت حق امضاء كليه اسناد تعهدآور را دارد (فتوکپي آخرين آگهي روزنامه رسمي و اساسنامه كه مبين هويت شركت و مديرعامل و دارندگان حق امضاء باشد، و همچنين فتوکپي شناسنامه و کارت ملي دارنده ي حق امضا ضميمه قرارداد خواهد شد.) به نشاني :

كه از اين پس طرف دوم  ناميده مي‌شود از طرف ديگر مطابق با شرايط و مفاد ذيل منعقد مي‌گردد.

هرگونه اخطار، درخواست و مكاتبه در خصوص مفاد اين قرارداد بايد كتباً به نشاني طرفين كه در اين قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانوني آنان محسوب مي‌شود ارسال گردد. در صورتيكه اين محل تغيير كند مي‌بايست محل جديد بلافاصله كتباً به طرف ديگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست يا مكاتبه به اقامتگاه قانوني سابق وي، ابلاغ شده تلقي خواهد شد،  همچنين كپي برابر اصل كارت ملي و شناسنامه طرف دوم ضميمه ي قرارداد مي باشد.

ماده2: موضوع قرارداد

بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه ………………….. با نشان و علامت ثبت شده ي ……………….. محصول شرکت ……………………. با شرايط قيمت گذاري و ضمانت و خدمات پس از فروش تعيين شده از سوي طرف اول در استان / شهر ............................................................................

ماده3: شرايط نمايندگي

1- تكميل نمودن فرم تعهدنامه نظام نامه كيفي و اخلاقي شركت …………………………..

2- تكميل فرم هاي شناسايي و وجه التزام نمايندگي ذكر شده در قرارداد.

3- خريد حداقل ......... واحد طبق موضوع قرارداد ظرف مدت ......... روز و يا فروش ........ واحد ظرف مدت .......... ماه از تاريخ اعلام آمادگي جهت اخذ نمايندگي بر اساس بند تعهدات طرفين. ( در صورت عدم تعهد به اين بند شركت اقدام به اخذ نمايندگي موازي در استان مورد نظر مي نمايد و طرف دوم تنها عامليت فروش مي باشد، نه نماينده ي انحصاري)

ماده 4: مدت قرارداد

مدت این قرارداد پس از حصول شرايط نمايندگي توسط طرف دوم،  برای مدت زمان يك سال  منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضايت طرفين قرارداد قابل تمديد است. در صورت عدم رضايت طرفين قرارداد قابل فسخ مي باشد.

ماده 5: تعهدات

الف- تعهدات طرف اول (تسهيلات نمايندگي فروش):

1- طرف اول متعهد می گردد در حوزه منطقه طرف دوم تنها ازطریق طرف دوم مبادرت  به فروش نماید.

2- پس از دريافت نمايندگي فروش، تسهيلات زير جهت تسهيل امر فروش در اختيار نمايندگي قرار خواهد گرفت.

الف- تبليغات شركت :  كاتالوگ، بروشور و پوستر، تراكت تبليغاتي و ليست محصولات جهت اطلاع رساني بهتر.

ج-  پرداخت  مبلغ ....................  درصد از قيمت محصول به ازاي فروش هر دستگاه  به نمايندگي.

د- پرداخت مبلغ ................. درصد از قيمت عصاره هاي مصرفي در هر بار شارژ عصاره بر مبناي درخواست خريدار دستگاه.

ه- معرفي متقاضيان خريد محصولات اين شركت به نزديكترين نمايندگي با توجه به تبليغات گسترده.

3- طرف اول مكلف است حداکثر  ظرف مدت زمان 72 ساعت نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش پس از دريافت وجه محصول ، به مرکز استان مورد نمایندگی  (در محل باربری)  اقدام نماید.( شرايط پرداخت مبلغ دستگاه با نمايندگان فعال بصورت توافقي بصورت جداگانه تعيين مي شود.)

4- طرف اول مكلف است در صورت معیوب بودن دستگاه ها طبق مفاد ذكر شده در ضمانتنامه  نسبت به تعویض یا رفع عیب آنها  ظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید.

5- طرف اول مكلف به آموزش  نصب و راه اندازی دستگاه به   نماينده  طرف اول مي باشد.

6- طرف اول حق انحصاری بازاریابی و فروش دستگاه های شرکت ......................... را بر طبق بند 3 از ماده 2  به طرف دوم واگذار می کند.

7-طرف اول موظف است پس از پايان قرارداد كليه مدارك و اوراق بهادار طرف دوم را به وي مرجوع نمايد.

ب- تعهدات طرف دوم:

1-طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبلا و صریحا این اختیار به او تفویض شده باشد .

2- طرف دوم مكلف است در امر ارایه خدمات پس از فروش (تعویض عصاره ي درخواستي و دستگاههای معیوب با سالم) ظرف مدت 24 ساعت پس از اعلام خريدار؛ نسبت به مطلع ساختن طرف اول اقدام نمايد.

4- طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ي مندرجات موجود در برگه ي اطلاعات فني محصول اقدام به تبليغات نمايد و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فني محصول به عهده ي طرف دوم مي باشد.

5- طرف دوم مكلف است که تمامي سعی و کوشش خود را در جهت رعایت سیاست ، منافع، و حقوق مادي ومعنوي طرف اول محفوظ دارد و تنها مي تواند با نظر طرف اول اقدام به قيمت گذاري و يا ايجاد تغيير در استراتژي هاي بازاريابي محصول نمايد.

6- در صورت فسخ قرارداد و قطع همكاري، طرف دوم مي‌بايست كليه اسناد و مدارك مبادله شده را به طرف اول عودت نمايد.

7 -  چنانچه نماينده فروش به دلايلي نياز به فروش به نحوي خاص از قبيل فروش فوق العاده با تخفيف ويژه داشته باشد، بايستي مراتب را كتباً به شركت اعلام و مجوز لازم را اخذ نمايد. قيمت فروش محصولات توسط نماينده فروش و با هماهنگي شركت ……………… اعلام مي گردد.

8- نماينده فروش موظف است در هرماه  فهرست كليه مشتريان خود را كه طي همان ماه از او خريد نموده‌اند را با ذكر نام و نشاني اعلام نمايد.

9- در صورتيكه سقف محصول درخواستي نماينده فروش از ميزان تضمين پيش پرداخت مندرج در ماده 7 اين قرارداد بيشتر شود، شرايط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از اين قرارداد تعيين خواهد شد.

10- در صورت تخلف نماينده فروش از تعهدات مندرج در بند ب ماده 5 ، شركت حق فسخ يكطرفه قرارداد را خواهد داشت و نماينده فروش حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت. در اين صورت خسارات متوجه به شركت از محل تضمين، قابل كسر و وصول مي‌باشد.

11- طرف دوم حق اعطاي نمايندگي به غير و يا فروش دستگاه در خارج از حوزه ي جغرافيايي تعيين شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با كسب اجازه ي كتبي از طرف اول.

12- طرف دوم تنها مجاز است جهت خريد عصاره هاي مصرفي ، از طريق طرف اول اقدام نمايد و خريد عصاره از غير؛ موجب ابطال قرارداد و ضمانتنامه ي دستگاه هاي نصب شده توسط طرف دوم مي شود.

13 –  شركت رايحه پردازان پيشتاز در طول مدت قرارداد حق واگذاري نمايندگي، به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر را ندارد.

ماده 6-تسویه حساب:

طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل نقدي ظرف مدت 30 روز از طريق واريز به حساب شركت …………………….. و ارسال تصوير فيش واريزي به شماره فكس شركت ؛ مي باشد.

ماده 7) وجه التزام و تضمين حسن انجام كار

نماينده فروش يک فقره  چك  به مقدار  ........................  ريال   به شماره ي ........................................نزد بانك ............................ به تاريخ ........................................ در وجه شركت …………………… براي تضمين پيش پرداخت محصولات موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شركت تحويل نمود. ( امكان تغيير نوع و ميزان وجه ضمانت از طريق مذاكرات حضوري وجود دارد.)

ماده 8)شرايط حل اختلاف:

كليه موارد اختلاف ناشي از اين قرارداد در مرحله اول از طريق داور مرضي الطرفين حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفين، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ذيصلاح ارجاع داده خواهد شد.

ماده 9) اين قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدني و مواد 454 و 455 قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جمهوري اسلامي ايران در 9 ماده در دو نسخه ي متحدالمتن و الاعتبار در تاريخ   /    /1387  تنظيم و پس از امضاء مبادله گرديد.

ادامه مطلب

قرارداد استخدام مسئول فنی

بازدید : 444 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

نمونه قرارداد استخدام

ویژه مسئولين فني كارگاهها وكارخانجات صنايع غذايي ،آرايشي وبهداشتي

با استناد به قانون كار جمهوري اسلامي ايران اين قرارداد بين خانم / آقاي............................. كه از اين پس به عنوان  موسس / مدير عامل شركت / موسسه............................ كه ازاين پس كارفرما ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد وطرفين مستند به ماده 10 قانون مدني اجراي مفاد آن را تعهد ومورد تاييد قرارمي دهند .

تذكر : انعقاد اين قرارداد الزامي به عضويت اجباري مسئولين فني در اين جامعه نمي نمايد .

- مشخصات مسئول فني :

نام ....................... نام خانوادگي ................. فرزند ......... شماره شناسنامه ..........  صادره از ........... داراي مدرك تحصيلي ....................از دانشگاه .............................. وضعيت نظام وظيفه : ............ ساكن:.................................................تلفن ...................... فاكس .......................... همراه                                      Email:

وضعيت تاهل : مجرد          متاهل               تعداد فرزند ......وضعيت سابقه كار : ............ وضعيت بيمه :........

- مشخصات كارفرما:

نام....................نام خانوادگي.................فرزند  ....................شماره شناسنامه ......... صادره از....................داراي مدرك تحصيلي ...........  ساكن:................................ تلفن                          فاكس                             همراه                                 Email:

- موضوع قرارداد : اجراي تبصره ماده 7 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

نظارت وقبول مسئوليت فني كارخانجات وكارگاههاي توليدي مواد غذايي وآرايشي وبهداشتي به منظور ايجاد وارتقاء ايمني وسلامت توليدات واحدهاي فوق الذكر .

ماده 1- مدت قرارداد :

اين قرارداد به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون كار در تاريخ                   با توافق طرفين منعقد مي گردد

ماده 2 - محل انجام كار:

 نشاني كارخانه :.............................تلفن : .............. فاكس : ..........................

ماده 3:

 شرح وظايف ومقررات مربوطه به مسئولين فني وصاحبان مراكز توليدي مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي مشمول قانون به پيوست مي باشد .

ماده 4 :

الف – انجام هر گونه فعاليتي خارج از شرح وظايف مصرح در ماده 3 مشمول اين قرارداد نبوده وبا توافق بين طرفين قرارداد خواهد بود .

ب- اخذ هر گونه مجوز بهداشتي وكيفي خارج از قوانين ودستورالعملهاي اداره نظارت برمواد غذايي بر عهده مسئول فني نبوده وانجام امور اداري در داخل ويا خارج از کارخانه نيز بر عهده مسئول فني نمي باشد .

ج- شركت در جلسه توجيهي كه توسط جامعه صنفي مسئولين فني قبل از انعقاد قرارداد از سوي طرفين قرارداد الزامي است .

د- جامعه مسئولين فني صنايع غذايي تعهدي در قبال ساير قراردادهاي منعقده بين طرفين جهت پذيرش ساير مسئوليتها ندارد .

ماده 5- ساعات كار :

ساعت كار مسئول فني طبق قانون كار برابر با 44 ساعت در هفته و با تعيين شيفت مي باشد .

شيفت صبح  ساعت   ............... شيفت عصر .....................  شيفت شب ..............................

تبصره : ساعات ونحوه محاسبه اضافه كاري مطابق قانون كار مي باشد .

ماده 6- مدت مرخصي وضوابط مربوط به آن مطابق قانون كار مي باشد .

 تبصره : كارفرما موظف است در زمان مرخصي يا بيماري يا مسافرت طولاني مدت مسئول فني مطابق ضوابط فرد واجد شرايط را به عنوان جانشين مسئول فني با هماهنگي وي به اداره نظارت برمواد غذايي دانشگاه معرفي نمايند

ماده7:

 مسئول فني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي گيرد ومراتب با توجه به اعلام كارفرما توسط جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي نيز به سازمان مذكور اعلام مي گردد .

 ماده 8:

حداقل حقوق ومزاياي مسئول فني بر اساس رتبه تعيين شده از سوي وزارت كار وامور اجتماعي با شماره بخشنامه 6836 مورخ 1/2/82 رعايت شرايط عمومي وخصوصي زير مي باشد وبا درنظر گرفتن شرايط زير

- شرايط عمومي ( هر سال طبق آئين نامه داخلي هيئت مديره جامعه مسئولين فني با هماهنگي وزارت كار تعيين مي گردد ) :

- مبلغ اياب وذهاب:

- شرايط خصوصي : ( هر شرطي كه مورد توافق طرفين قرارداد مي باشد )

مبلغ کل آن برابر..................ریال می باشد.

تبصره 1_ پس از انعقاد اين قرارداد حقوق مسئول فني مي بايست ماهانه پرداخت گردد .

تبصره 2_ افزايش حقوق با رعايت حداقل ضريب افزايش حقوق اعلام شده از سوي وزارت كار وامور اجتماعي بوده كه در شروع اولين ماه ، سال شمسي اعلام مي گردد وربطي به زمان انعقاد قرارداد ندارد . كه البته با توافق مسئول فني وكارفرما بيشتر از حداقل قانوني قابل اجراء مي باشد .

ماده9:

 با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فني از طرف كارفرما پس از كسر حق بيمه وماليات به حساب پس انداز قرض الحسنه مسئول فني از طريق يكي از شعب بانكي معتبر كشور واريز ويا نقدا با صدور رسيد پرداخت مي گردد .

ماده 10 – شرايط فسخ :

الف : در صورت انحلال يا ورشكستگي ومواد قهري ديگر منجر به تعطيل شدن ويا عدم توليد واحد گردد مراتب مي بايست پس از اطلاع اداره نظارت ودانشگاه علوم پزشكي مربوطه به جامعه صنفي مسئولين فني اعلام كه همزمان با اطلاع به اداره كار وضعيت ادامه فعاليت مسئول فني در اسرع وقت روشن گردد .

ب: در صورت استعفاي مسئول فني به هر دليل ، لازم است مراتب حداقل يك ماه قبل به صورت كتبي به كارفرما اعلام ونامبرده پس از انتقال كليه وظايف ووسايل به مسئول فني بعدي واعلام به جامعه صنفي مسئولين فني مستعفي تلقي مي گردد .

تبصره : رونوشت استعفاي مسئول فني مي بايست براي اداره نظارت برمواد غذايي ، آرايشي وبهداشتي ارسال گردد .

ج_ در صورت اخراج مسئول فني ارائه مدارك موجه از سوي كارفرما دال بر تخلف وعدم كارايي ويا تسامح در انجام وظايف شغلي به اداره نظارت برمواد غذايي وجامعه مسئولين فني صنايع غذايي الزامي مي باشد .

د: در صورت ترك محل كار توسط مسئول فني كارفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه اعلام ورونوشت آن را به جامعه مسئولين فني ويك نسخه به اداره كار محل جهت اطلاع ارسال نمايند .

ماده 11 - تسويه حساب :

تسويه حساب جهت استعفاء يا فسخ قرارداد مطابق ضوابط قانوني كار انجام مي شود ( پرداخت حق سنوات ، مرخصي هاي استفاده نشده و...... )

كه كپي آن جهت صدور پروانه مسئوليت فني بعدي الزامي است وبا توجه به مواد 27 و24 قانون كار سنوات خدمت پرداخت مي گردد .

ماده 12 _ اختلاف در قرارداد :

در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين قرارداد مراتب مي بايست كتبا از سوي آنان به اطلاع جامعه صنفي مسئولين صنايع غذايي كشور رسيده تا در سه مرحله پيگيري شود :

الف : تا حد امكان حل اختلاف بين طرفين قرارداد .

ب_ حل اختلاف با حضور طرفين ونماينده جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي

ج_ رسيدگي ازطريق مراجع حل اختلاف وزارت كار ويا اداره كار محل با حضور طرفين

ماده 13 _ اين قرارداد بايد به تاييد جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي برسد .

تبصره : با موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد بر طبق قانون كار ومقررات مربوطه عمل خواهد شد . اين قرارداد در 13 بند و6 تبصره در 5 نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند تنظيم گرديده است كه يك نسخه آن نزد كارفرما ويك نسخه نزد مسئول فني ويك نسخه نزد جامعه مسئولين فني ويك نسخه به اداره نظارت برمواد غذايي دانشگاه مربوطه ويك نسخه آن به اداره كار محل ارسال مي گردد .

براي سالهاي دوم به بعد ضمن اعلام تغييرات در قرارداد مربوطه تغييرات طرفين قرارداد مي بايست اين محل را مهر وامضاء نمايد .

شرايط تغيير يافته عبارتند از :

1-

2-

3--

قرارداد مربوط به سال گذشته با تغييرات فوق ( ........ بند ) مورد پذيرش مي باشد .

مهر وامضاء مسئول فني                         مهر وامضاء كارفرما                                                مهر وامضاء جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي

ادامه مطلب

نمونه وکالت اخذ استعلام

بازدید : 681 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

وکالت  اخذ  استعلام

مورد وکالت : مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت  و سایر ادارات و دوائر تابعه و هر مرجع ذیصلاح دیگر و درخواست صدور هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدارک لازم نسبت به ...................................... حسب الاظهار واقع در .............................. و انجام تشریفات اداری و پرداخت کلیه  حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و تقاضای صدور گواهی عدم خلاف یا پایان  ساختمان  نسبت به پلاک  فوق الذکر و همچنین  مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و درخواست صدور مفاصاً حسابها  مربوطه با حق تمدید و تجدید گواهینامه های مرقوم از مراجع  ذیربط و انجام کلیه امور این وکالتنامه بطوریکه نیازی به حضور و امضا مجدد موکل نباشد . با توضیح و تصریح به  اینکه این وکالتنامه  صرفاً جنبه کاری و اداری داشته و برای نقل و انتقال فاقد ارزش و اعتبار است .

حدود اختیارات   وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه های قانونی از جانب موكل می باشد و امضاء و عمل وی بمنزله امضاء و عمل موكل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های ......................... تنظیم و مبلغ .................. ریال بابت تنظیم این سند توسط موکل  و طی فیش شماره ................... به بانک ملی ایران شعبه  ................ واریز و قبض رسید  .

شماره                    صادر و تسلیم نامبرده گردید .

بتاریخ                     یکهزار و سیصد و هشتاد وشش شمسی               محل امضاء

ادامه مطلب

نمونه وکالت خرید و فروش سهام

بازدید : 561 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

وکالت خرید و فروش سهام

موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی

وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسی

مورد وکالت :اقدام به خرید و فروش هر نوع سهام که قانوناً قابل خرید و فروش باشد بنام و برای  موكل بهر مبلغ و بهر شخص حقیقی یا حقوقی و با هر شرایطی که موكل صلاح بداند  و مقررات اجازه  دهد یا حق پرداخت و دریافت وجوه و اسقاط کافه  خیارات و ضمان درک شرعی  و همچنین انتقال حق تقدم  خرید سهام  به هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمامی  سهام موکل  در کلیه شرکت ها و موسساتی که موكل  که در آنها ذی سهم  می باشد یا در آتیه  ذی سهم می گردد و اعمال کلیه  حقوق و اختیارات موكل اعم از حضور در مجامع عمومی و فوق العاده  و ابراز رأی و معرفی نماینده یا عضو هیأت مدیره و اخذ هر نوع اوراق سهام ، و نیز اخذ هر نوع سود متعلق به موكل  تحت هر اسم و عنوان اعم از سود سالیانه  و عادی و ویژه و فوق العاده ، شرکت در  افزایش سرمایه  ، گرفتن اوراق ناشی از افزایش  سرمایه و تکمیل و امضا فرمهای دستور  فروش و دستور خرید هر نوع سهام و بطور کلی اداره سهام و استیفای حقوق موكل در رابطه با امتیازات و حقوق راجع به سهام مذکور  و انجام  سایر تشریفات  لازم و قانونی با حق امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر و مدارک و صورتحساب و در صورت لزوم مراجعه به سازمان اوراق بهادار و شرکت هایی که موكل در آنها ذی سهم می باشد یا در آتیه  ذیسهم  می گردد  اعم از پذیرفته شده در بورس یا خارج از آن  و یا ادارات ثبت و دارایی و ثبت شرکتها و دوایر تابعه آنها بمنظور  اخذ هرگونه گواهی  و نامه استعلام و جواب استعلام و دفاتر نقل و انتقال سهام و کارگزاری های سازمان بورس و اوراق بهادار بنحوی که در هیچ یک از مراحل و مراجع نیازی به حضور و امضاء مجدد وكيل نباشد .

حدود اختیارات : وكيل مرقوم  در انجام مورد وکالت با حق توکیل بغیر و لو کرار اداری کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موكل  می باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت  بمنزله عمل وامضا موكل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های سری ................................  تنظیم و مبلغ ................... ریال بابت  تنظیم سند ط فیش شماره ......................... به بانک ملی ایران شعبه ............... پرداخت و قبض رسید شماره          .....................  صادر و تسلیم نامبرده گردید .

بتاریخ            یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی               محل امضاء

ادامه مطلب

نمونه وکالت جامع

بازدید : 720 دسته : نمونه قرارداد ها و اسناد حقوقی

وکالت جامع

 مورد وکالت : مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی و اداری و بانکی موكل و مراجعه به هریک  از بانک های کشور و شعب  تابعه و اخذ هر مقدار وجه از حساب های موكل تحت هر اسم و عنوان اعم از حساب سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت  و جاری و پس انداز و قرض الحسنه که بنام موكل  می باشد اعم  از اصل و سود و جایزه و غیره و دادن  رسید با حق مسدود نمودن حساب های موكل و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد  و دفاتر بانکی و افتتاح و گشایش هرگونه حساب اعم  از حساب جاری و پس انداز و غیره و پرداخت هر مقدار وجه به حساب های مفتوحه و برداشت مجدد آن با کلیه  اختیارات مصرحه در بالا و مراجعه به شهرداری و دارائی و ثبت و سازمان  زمین شهری و سایر ادارات  و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و اداره کل منابع طبیعی و سرجنگلداری و اداره کشاورزی و بخشداری و فرمانداری و سازمان تامین اجتماعی و اتحادیه های صنفی و تقاضای صدور هر گونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ملکی موكل تحت هر پلاک و در هر نقطه  ای که باشد و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری و نیز تقاضای صدور پروانه  ساختمانی نسبت به املاک و مستغلات ملکی موكل و تهیه و تقدیم مدارک مورد لزوم و معرفی مهندس ناظر و اخذ پروانه ساختمانی صادره و دادن رسید و سپردن  هرگونه تعهد و گواهی امضا و نیز با حق تقاضای صدور گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان  ساختمان نسبت به مستغلات ملکی موكل تحت هر پلاک که باشد و نیز با حق خرید تراکم و مازاد تراکم و تقاضا و اخذ مجوز تخریب و نوسازی و انجام تشریفات مربوطه و در صورت لزوم حضور در کمیسیون های مربوطه در شهرداری و دارائی  و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم  تعیین شده نسبت به تخلفات ساختمانی و اخذ گواهی های صادره با حق تمدید و تجدید گواهیهای مرقوم از مراجع ذیربط و دادن رسید و سپردن تعهد و مراجعه به سازمان  گسترش و سندیکاهای فروش مصالح ساختمانی و اخذ هرگونه حواله به منظور دریافت مصالح ساختمانی و پرداخت هزینه های مربوطه و دریافت مصالح  و حمل آن به  مقصد، مراجعه به سازمانهای آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای تغییر  انشعاب و یا نصب و دایر نمودن  آنها در رقبه بنام و برای موكل و پرداخت وام و ودیعه های مربوطه  و امضا کلیه اوراق و اسناد  و دفاتر و نیز با حق انجام  هرگونه معامله اعم از خرید و فروش به بیع  قطعی و رهنی و صلح  و مصالحه و معاوضه و مبادله و افراز و تقسیم و تفکیک و  اجاره و استیجار و هرگونه معامله دیگر تحت هر اسم  و عنوان و بهر عقدی از عقود اسلامی اعم از اینکه موكل معامل باشد یا متعامل، متعهد  باشد و یا متعهد له قرار گیرد کلا یا جزا مشاعاً و یا مفروزاً  نسبت به کلیه املاک و مستغلات ملکی موكل با آب و برق و گاز و تلفن موجوده و منصوبه در آنها با هر کس و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی حتی با شخص خود و بهر مبلغ و بهر نحو ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط كافه خيرات و ضمان درك شرعي و تحويل دادن و تحويل گرفتن مورد معامله و سپردن و قبول هرگونه تعهد در صورت لزوم به رهن و وثيقه گرفتن مورد معامله در قبال باقيمانده بهاي معاملات قطعي به هر مبلغ و به هر مدت كه باشد و دريافت باقيمانده بها و فك رهن و آزاد نمودن مورد معامله و با حق مراجعه به اداره ثبت مربوطه و تقاضاي صدور اسناد مالكيت به نام و براي موكل تحت هر پلاك و شماره كه باشد و انجام تشريفات لازم و پرداخت حقوق دولتي و اخذ اسناد  مالكيت صادره و دادن رسيد و عنداللزوم با حق به رهن و وثيقه قراردادن الاك و مستغلات ملكي  به منظور دريافت وام و اعتبار از هر يك از بانك هاي كشور و شعب تابعه و قبول كليه قيود و شروط و تعهدات و مقررات بانكي و تنظيم و امضاي هر گونه قرارداد اعم از قرارداد مشاركت مدني و يا قرارداد فروش اقساطي و غيره و دادن هر گونه اختياري به بانك وام دهنده ولو به صورت وكالت بلاعزل و حق فروش و وصايت با حق ايصا و تعهد و پرداخت اقساط به بانك وام دهنده تا فك رهن و تجديد و تمديد و تنظيم و فسخ و يا ابطال اجاره نامه  با هر شخص حقيقي و يا حقوقي به هر مبلغ  و به هر مدت و با هر قيد و شرط و عهدي كه باشد و وكيل صلاح و مقتضي بداند و اخذ مال الاجاره و دادن رسيد و در صورت لزوم اقدام به صدور اخطاريه و يا اجرائيه تخليه عليه مستاجرين و متصرفين املاك و مستغلات و تعقيب عمليات اجرايي تا حصول  نتيجه قطعي و نهايي و اخذ وجه از صندوق ثبت و اجراء دادگستري و دفاتر اسناد رسمي و بانك ها  و دادن رسيد و اقامه و طرح هر گونه دعوي عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي و تهيه و تقديم هر گونه دادخواست تحت هر اسم و عنوان به دادگاه هاي مربوطه و جوابگويي به دعاوي مدعيان و جلب ثالث  و جواب گويي به دعوي ثالث و دفاع متقابل و ادعاي جعل نسبت به اسناد طرف و تعيين جاعل  و ارجاع امر به داوري و انتخاب داور و تعيين مصدق و كارشناس و ارزياب و مطالبه و دريافت خسارات و دفاع از حقوق موكل در كليه مراحل و مراجع صالحه از نخستين تا فرجام و انجام تشريفات محاكماتي به نحوي كه منجر به ختم موضوع و صدور احكام قطعي و نهايي و اجراي مفاد حكم و وصول معي به و يا محكومٌ به شده و يا به صلح و سازش خاتمه يابد و تعيين مال الصلح و قبول يا رد آن و تنظيم و امضاي هر گونه صلح نامه و ترك دعوي  و تقاضاي صدور برگ لازم الاجراي در هر موردي كه مصلحت بداند و تقاضاي توقيف اشخاص و يا اموال آنان در قبال طلب و حقوق و مراجعه به وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري و تحويل كليه مدارك تحصيلي موكل و تسويه حساب با آن وزارتخانه و دوائر تابعه و دانشگاه هاي مربوطه و مراجعه به وزارت صنايع و ساير ارگان هاي تابعه و تقاضاي صدور موافقت اصولي و طي تمام تشريفات اداري و دادن طرح و اخذ موافقتنامه  اصولي و دادن رسيد و سپردن هر گونه تعهد و نيز پس از دريافت كليه مفاصاحساب ها و مدارك مورد نياز از جمله گواهي بيمه و شهرداي و ثبت و وزارت صنايع و غيره و با حق انتقال و واگذاري كارخانجات متعلق به موكل با كليه اختيارات مصرحه در بالا حتي به شخص خود و به هر مبلغ و به هر نحو و ترتيب و كيفيت كه................. مصلحت بداند و نيز با حق مداخله و رسيدگي به كليه امور مربوط به ............... در شركت هايي كه .................... در آن ها سهيم مي باشد تحت هر اسم و عنوان كه باشند بر طبق اساسنامه شركت و مقررات قانوني و حضور در جلسات عادي فوق العاده مجامع عمومي و اتخاذ هر تصميمي ولو تصميم به انحلال شركت و قبول هر سمتي از جانب .................. و امضا ذيل كليه اوراق و اسناد و دفاتر و صورت مجالس تنظيمي با حق اخذ سود سهام.................... اعم از سود ساليانه و ويژه و دادن رسيد با حق مراجعه به اداره ثبت شركت ها و اداره امور اقتصادی و دارایی و اخذ  هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدرک لازم نسبت به سهم الشرکه موكل در هریک از شرکتهایی که موكل در آنها سهیم و شریک می باشد و تقدیم مدارک مورد لزوم و طی تمام تشریفات لازمه  و پرداخت حقوق دولتی و دادن رسید و سپردن تعهد با حق خرید و فروش هر مقدار  سهام از هر شرکت تحت هر شماره ثبت که باشند و از هرکس و با هر شخص حقیقی و یا حقوقی  حتی با شخص خودش  به هر مبلغ و به هر نحو ترتیب و کیفیت که وكيل  صلاح بداند و اخذ و پرداخت وجه و امضا ذیل کلیه  اوراق و اسناد و دفاتر از جمله دفاتر ثبت شرکتها و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل و تحول و دریافت اوراق بهادار و تعیین کارگزار بورس  اوراق  و دادن رسید .

تذکر : این وکالتنامه در مورد نقل و انتقال وسائ نقلیه موتوری که مستلزم پرداخت  مالیات می باشد فاقد ارزش و اعتبار میباشد و همچنین اسنادیکه در رهن یا وثیقه بانک بوده  و یا مربوط به تسهیلات بانکی می باشند و مالک ضمن سند رسمی حق دادن وکالت یا تنظیم  سند رسمی  را از خود سلب  وسائط نموده باشد .

حدود اختیارات : وكيل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل  غیر ولوکرار  اکلا یا جز او با حق عزل وکلای انتخابی از جانب موكل دارای کلیه  اختیارات تامه و لازمه قانونی و اقدام و امضا وكيل  از موكل  می باشد و هرگونه عمل و اقدام  و امضا وكيل  زمینه مورد وکالت به منزله عمل و اقدام و امضا موكل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در چهار برگ اوراق یک برگی  به شماره های ............................................... تنظیم و مبلغ ................. ریال بابت تنظیم سند توسط موكل و طی فیش شماره ..................... به بانک ملی ایران شعبه .................. واریز و قبض رسید شماره ............................ صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ                     یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی              محل امضاء

ادامه مطلب

آخرین دانلودهای رایگان


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 42

دوره های آموزش مجازی دارای مدرک رایگان:

شناسایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مباحث مدیریت امنیت شبکه ISO 27033

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

دوره آموزشی پرورش کبک

دوره آموزشی کارشناس معاملات املاک (مشاور املاک)

دوره آموزشی اصول طراحی سایت

کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص

دوره اموزشی ازدواج موفق

سرپرست خرید داخلی

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش عمران و معماری

دوره آموزشی زمین شناسی اقتصادی

دوره آموزشی طراحی سیستم های هیدرولیک

مباحث مدیریت زیست محیطی ISO 14001

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

اجرای موارد امنیتی در کسب وکار الکترونیکی مقدماتی

بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور)

English For Emails

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص

دوره آموزشی مدیریت اجرایی EMBA

مسئول قراردادها

کارور Flash MX (کار و دانش)

دوره آموزشی سیستم عامل ویندوز

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذایی

دوره آموزشی احداث گلخانه

دوره آموزشی فرهنگ و تمدن ایران

دوره آموزشی لوله کشی صنعتی (پایپینگ)

دوره آموزشی ساخت انیمیشن با نرم افزار ۳D Max

دوره آموزش کشت گندم و جو

مدیر ISP مراکز IT تحت UNIX/ LINUX

دوره آموزشی مدل سازی و ابعاد سازه

کارشناس ارزیابی بیمه خودرو

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت عمومی

تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

دوره آموزشی زبان برنامه نویسی ++c

دوره آموزشی زبان برنامه نویسی و طراحی وب سایت با زبان جاوا اسکریپت – JavaScript

دوره آموزشی ایمنی در ترافیک

دوره آموزشی تکنیک های فروش در بازاریابی دولتی(B2G)

دفترداری دفاتر قانونی حسابداری

دوره آموزشی مدیریت کارآفرینی

بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی

دوره آموزشی داستان نویسی و قصه پژوهی

دوره آموزشی نظام آراستگی ۵S (مدیریت ژاپنی )

دوره آموزشی جامعه شناسی خانواده

دوره آموزشی طراحی مد و لباس پیشرفته

دوره آموزشی ادبیات افسانه ای

دوره آموزشی تاریخ ادبیات

دوره آموزشی مدیریت نام تجاری و برند سازی

MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE)

کار با واژه پرداز ICDL-WORD

دوره آموزشی آشنایی با گیاهان دارویی

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژی

مدیر بازاریابی بین المللی

دوره آموزشی طراحی ساختمان با SketchUp

مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 15408

حسابداری واحدهای صنفی ۱

دوره آموزشی مباحث اصول ممیزی بر اساس ISO 19011

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت صنعتی

مدیر فروش (عمده فروش ) صنایع

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی برگزاری جلسات

توانایی اجرای قراردادهای بازرگانی

دوره آموزشی تحلیل سیستم های حمل و نقل

دوره آموزشی طراحی و دوخت مانتو

دوره آموزشی رادیوشیمی و شیمی هسته‌ای

دوره آموزشی بازاریابی بین الملل

دوره آموزشی مزاج شناسی

دوره آموزشی طراحی صنعتی

مباحث حاکمیت ملی برای سازمانها BS 13500

دوره آموزشی پنوماتیک (نیوماتیک )

مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux

حسابدار(عمومی مقدماتی)

حسابدار صنعتی درجه۲

مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000

دوره آموزشی تری دی مکس ۳DMax

دوره آموزشی خاتم سازی

شهروند الکترونیکی (E-Citizen)

حسابداری پتروشیمی ها

سطح ۲ – MBA

دوره آموزشی مدیریت تحول

کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح تکمیلی)

مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001

دوره آموزشی جامع ویندوز سرور

دوره آموزشی Solid Work

دوره آموزشی اتوکد

دوره آموزشی کالیبراسیون

دوره آموزشی مدیریت هتلداری

دوره آموزشی اقتصاد حمل و نقل

دوره آموزشی مربیگری بدنسازی

دوره آموزشی فنون کشتی

دوره آموزشی کارشناس بازاریابی خدمات

مسئول سفارشات

مباحث مشارکت شایسته افراد ISO 10018

بررسی روش‌ها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشویی

آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA

دوره آموزشی شیمی مواد

دوره آموزشی آمار و احتمالات مهندسی

دوره آموزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

دوره آموزشی مدیریت سازمانهای فرهنگی

دوره آموزشی امنیت شبکه

دوره آموزشی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کلیپ های آموزشی مرتبط با برندسازی:


Warning: SimpleXMLElement::__construct(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 210

Warning: SimpleXMLElement::__construct(): <?php echo '<?'; ?>xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns: in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 210

Warning: SimpleXMLElement::__construct(): ^ in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 210

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php:210 Stack trace: #0 /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php(210): SimpleXMLElement->__construct('<?php echo '<?'...') #1 /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/download.php(151): include('/home/ebama/pub...') #2 /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/category.php(23): include('/home/ebama/pub...') #3 /home/ebama/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include('/home/ebama/pub...') #4 /home/ebama/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/ebama/pub...') #5 /home/ebama/public_html/index.php(17): require('/home/ebama/pub...') #6 {main} thrown in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 210