@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سوابق کاری

آئین نامه آموزشی بنیاد

1- آئین نامه آموزشی بنیاد

...لیل و یا رعایت نکردن استاندارد های اعلامی این آئین نامه پروژه ضعیف ارزیابی گردد هیچ اعتراضی از سوی دانش پژوه مورد قبول نمی باشد. فصل پنجم: پروژه ها و پایان نامه ها ماده 23: صفحات پروژه های پایان دوره می بایست به ازاء هر 10 ساعت آموزش حداقل 1 صفحه آ4 تدوین گردد. ماده 24: در برخی موارد به تشخیص مرکز آموزش سوابق کاری و علمی دانش پژوه به عنوان پروژه پایان دوره پذیرفته می گردد. ماده 25: پروژه های پایان دوره می توانند چکیده ای از منابع آموزشی ارسال برای دانش پژوه باشد و یا یک تحقیق علمی پیرامون موضوع دوره در هر حالت سطح علمی پروژه معیار پذیرفته شدن آن توسط استاد مربوطه می باشد. ماده 26: در صورتی که پروژه های علمی از ارزش بالایی برخوردار باشند در سایت بنیاد به عنوان پروژه برتر قدردانی و منتشر می گردند. ...