@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

برنامه ریزی اثربخش

مقاله آموزشی برنامه ریزی در مدیریت

1- مقاله آموزشی برنامه ریزی در مدیریت

...کت در فرایند برنامه ریزی این مدیران احساس تعهد بیشتری می کنند. 3-نقش فردی مدیران اگرچه متخصصان برنامه ریزی و گروه ضربت، نقش با ارزشی در پدید آوردن برنامه های سازمانی ایفا می کنند، اما مدیران به طور فردی عامل اصلی برنامه ریزی مؤثر به شمار می آیند. هر مدیری با توجه به امکانات سازمانش، تصمیم هایی را برای اقدامات ضروری به منظور دستیابی به اهداف سازمانی اتخاذ می کند. برنامه ریزی اثربخش موارد زیر موجب اثربخشی برنامه ریزی می شود : 1-زمان : هر یک از اجزاء برنامه نه تنها از جنبه محتوا و عمل، بلکه از نظر زمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 2-ارتباطات: ارتباطات باید به گونه ای برقرار گردد که همه اعضای سازمان درک صحیحی از برنامه و چگونگی اجرای آن داشته باشند. 3-تشریک مساعی : در امور برنامه ریزی باید همه قشرها در سازمان همکاری نمایند. 4-به وجود آوردن جو مساعد: آمادگی برای برنامه...