@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

استاندارد برند

آموزش مجازی مباحث استاندارد برند ISO 10668

1- مباحث استاندارد برند ISO 10668

ایزو 10668 توسط کمیته پروژه ISO/PC 231مدیریت انرژی سازمان ایزو تهیه گشته است . این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد. در این استاندارد بین المللی چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشخص می شود نظیر اهداف ، مبناهای ارزش گذاری ، رویکرد های ارزش گذاری، روش های ارزش گذاری و یافتن داده ها و فرضیات کیفی را دربر میگیرد. هم چنین روش های گزارس دهی درباره نتایج ارزش گذاری را عنوان می کند....


آموزش مجازی مباحث استاندارد برند ISO 10668

2- آموزش مجازی مباحث استاندارد برند ISO 10668

آموزش مجازی مباحث استاندارد برند ISO 10668...