@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

کیفیت ادراکی

مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

1- مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

... ویژه میکنند وپس از رضایت از آن به تکرار وادامه خرید همان نام ونشان تجاری مایل میشوند، زیرا به آن محصول آشنا ومطمئن هستند. وفاداران به نام ونشان تجاری تفکری اینچنین دارند: – نسبت به نام تجاری متعهد هستند. – مایل به دادن پول بیشتر برای یک نام تجاری نسبت به دیگر نامها هستند. – نام تجاری مورد نظر را به دیگران توصیه می‌ისინი. د) کیفیت ادراکی[۸] از نظر زیثمال[۹]، کیفیت ادراکی عبارت است از ادراک مشتری از تمامی مزایا و کیفیت محصول یا خدمت با توجه به یک هدف خاص و با درنظرداشتن گزینه های مختلف(Zeithmal,1988). آکر بیان می کند که کیفیت ادراکی دارای دو بعد کیفیت محصول وکیفیت خدمات می باشد. وبرای هریک ابعادی را تعیین می کند.ابعاد محصول عبارتند از عملکرد، اجزا، سازگاری اجزا بایکدیگر، قابل اعتمادبودن، بادوام بودن، متناسب بودن وکامل بودن. ابع...