@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

عمرمفید

مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

1- مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

...ش درنظر گرفته          می شود(Keller,1998). مشکل این روش تعیین هزینه های بازاریابی وطبقهبندی صحیح آن است.به طور مثال اگر یک حسابدار دو روز در ماه را صرف آماده سازی گزارشات برای اداره بازاریابی کند، آیااین هزینهای است که بتوان به نام تجاری تخصیص داد؟ حتی اگر بر مشکل طبقهبندی فائق شویم، مشکل بعدی آن است که چگونه هزینه های بازاریابی را به عنوان درصدی از کل فروش در عمرمفید نام تجاری لحاظ کنیم؟ تنها امتیاز این روش این است که مدیرنام تجاری، مقدار واقعی منابع صرف شده را میشناسد. مدل‌های جایگزین دیگری نیزپیشنهاد شدهاند،اما همه آنها مشکل یکسانی دارند. به طور مثال یک روش جایگزین، تعدیل هزینه واقعی آغاز به کار نام تجاری به وسیله نرخ تورم در هر سال است. دراین روش هزینه آغاز به کار تعدیل شده تورم[46]، ارزش نام تجاری خواهد بود(Reilly & Schweihs, 1999). 2-1) هزینه جایگزینی براس...