@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

استانداردهای حسابداری

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1- مهندسی مالی و مدیریت ریسک

...عالیت های عملیاتی 2- بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی 3- مالیات بر درآمد 4- فعالیت های سرمایه گذاری 5- فعالیت های تامین مالی یادداشتهای توضیحی یادداشتهای توضیحی به عنوان یکی از بخش های غیر قابل تفکیک صورتهای مالی ، اطلاعات ارزنده ای در مورد صورت های مالی به مخاطب ارائه می دهد. اطلاعات ذیل باید در یادداشتهای توضیحی افشاء شود : الف – تصریح اینکه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است . ب – رویه های حسابداری اعمال شده در خصوص معاملات و رویدادهای با اهمیت . ج – مواردی که افشای آنها طبق استانداردهای حسابداری الزامی شده و در بخش دیگری از صورتهای مالی ارائه نشده است . د – موارد دیگری که در صورتهای مالی ارائه نشده لیکن افشای آنها برای ارائه مطلوب ضرورت دارد. • یاداشت های توضیحی باید به نحوی منظم ارائه شود و هر قلم مندرج در ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه ن...


مقاله آموزشی استانداردهای حسابداری

2- مقاله آموزشی استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری   حسابداری فعالیتی خدماتی است، وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سودمند واقع شود. فلسفه وجودی سیستم...


مقاله آموزشی حسابداری بین الملل

3- مقاله آموزشی حسابداری بین الملل

... این محدودیتها و موانع است . (Combarros ,2000) همچنین (Radhede , Wahlberg) در سال ۲۰۰۳ بر عدم هماهنگی حسابداری در سطح دنیا اشاره داشتند و بیان کردند که این مساله برای سرمایه گذاران و شرکتها مشکلاتی را در باب فهم اصول حسابداری بوجود می آورد، در نتیجه یک واحد غیر ملی برای ارایه و حل مسایل و تفسیر قوانین پذیرفته شده بین المللی برای حسابداری مورد نیاز است. چنین واحدی یا هیأتی ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است که با در نظر گرفتن منافع عمومی ، استانداردهای جهانی راجهت ارائه اطلاعاتی شفاف و با کیفیت برای تهیه صورتهای مالی با قابلیت مقایسه زیاد وضع می نماید.(IAS , 2002,p.1) اگر چه استاندارهای حسابداری بین المللی ، زبا ن مشترک تعریف و تفسیر و تهیه صورتهای مالی در سراسر دنیا است ، (Blance ,2003) ، بعلاوه هدف کلی آن ، ارائه معیا و بینش منطقی و کافی در ارتباط با شرکتها ، که برای سرمایه گذاران و سهامداران مفید است ، می با...