@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

آموزش کارآفرینی

تأثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید

1- გავლენა მეწარმეობის განათლების ზრდის ახალ ბიზნესს

...د که با آموزش کار آفرینی مرتبط می باشند. کارآفرینان مایلند که آموزش ارائه شده به انها ویژگیهای ذیل را داشته باشند. ▪ کوتاه، دقیق،فشرده، خاص و مرتبط با مسائل ضروری آنها اگر آموزشها همخوانی بیشتری با این معیارها داشته باشند کارآفرینان برای استفاده از آنها پیدا می کنند. نقش سرمایه گذاری دولتی (ზოგადი) در این معادله شناساندن مزایای آموزش و خلق بازار وسیعتری برای شرکت کنندگان بخش خصوصی در آموزش کارآفرینی است. ----------------------------------------------------------------------------- გისურვებთ..


MBA

2- MBA

...ده اند که می توان از رایانه هاي شخصی، تلفنهاي همراه، خرید از طریق اینترنت و صنعت نرم افزار به عنوان نمونه هایی از آن یاد نمود. ضرورت آموزش کارآفرینی آموزش، یکی از جنبه هاي مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژه اي واقع شده است. با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته ثابت شده که ویژگیهاي کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده ترین فعالیتهاي دانشگاهها تبدیل شده است. اهمیت و جایگاه آموزش کارآفرینی باید در فراهم آوردن محیط مناسب و آموزشهایی که ویژگی ها، تجربیات و مهارتهاي لازم را در افراد تقویت کند، سعی نمود. بررسی هاي محققین منتج به پیش بینی و طراحی دوره هاي آموزشی کارآفرینی شده است. این قبیل دوره ها به دنبال بهبود انگیزش گرایش هایی همچون تمایل به استقلال، فرصت جویی، ابت...