@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

قرارداد اجاره کارگاه بدون سرقفلی

موجر : آقای / خانم …………………. فرزند ………………………… بشماره شناسنامه …………. صادره از …………….. متولد …………… به شماره ملی …………… …………… ساکن …………………………………………………………………….. شغل …………. مستأجر : آقای / خانم …………………………… فرزند ………………………… بشماره
დაბადების მოწმობა …………………. صادره از …………….. متولد …………… به شماره ملی ……………. ………….. ساکن ……………………………………………………….. ……… شغل …………….. مورد اجاره : تمامی ششدانگ رقبه پلاک ………………….. واقع در بخش ………….. به مساحت …….. ………… متر مربع ثبت شده در صفحه …………….. جلد …………………… ذیل شماره …………………. دفتر املاک …………………….. به نام موجر با جمیع متعلقات و لواحق و توابع قانونی و شرعی و عرفی و به انضمام رشته سیم کشی برق و انشعاب لوله کشی آب و گاز و یکرشته تلفن شماره …………………… که طرفین از کم و کیف آن آگاهی و وقوف کامل دارند و صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت دایر کردن کارگاه سنگ فروشی – سنگ نمای ساختمان داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می نماید .

مدت اجاره : ………………………. პირველი სრული წელი თარიღი ამ დოკუმენტის Hijri .

مال الاجاره : مبلغ ……………………… ریال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهیانه ………….. რელსები, რომ მოიჯარე ვალდებულია გადაიხადოს ყოველი თვის მემამულეს ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი და მიღების სხვაგვარად და ათი დღის ვადაში დაფარვის თარიღი, landlord ექნება უფლება, შეწყვიტოს საიჯარო .

شروط :

۱- მოიჯარეები უფლება აქვთ ვაქირავებ და არა მთლიანად ან ნაწილობრივ .

۲- پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ تا تخلیه عین مستأجره اجرت المثل برابر اجرت المسمی است .

۳- مورد اجاره بدون سرقفلی و حق کسب و پیشه بوده و مستأجر هیچگونه وجهی بابت سرقفلی ، حق کسب و پیشه ، ودیعه ، قرض الحسنه و پیش پرداخت به موجر پرداخت و تأدیه ننموده است لذا پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ هیچگونه حق و حقوقی در خصوص موارد یاد شده نداشته و ندارد و موظف و ملتزم است بدون هیچ عذر و معاذیری مورد اجاره را تخلیه نموده و صحیح و سالم به موجر تحویل دهد.

۴- Tenant ვალდებულია ვადის ამოწურვის იჯარის ვადის ან Aswat Alfskh recoupment ანგარიშები მოხმარების წყალი, დენი, კანალიზაცია, გაზი და ტელეფონი, მათ შორის, საჯარო უფლებების recoupment თვისებები იჯარით გაცემა და გაქირავების თვისებები ანგარიშები, რომლებიც "ექსპრომტი გამოყენება" საწყისი გადასახადები და დოკუმენტების მიერ მოპოვებული შესაბამის ორგანოებს და წარუდგინოს იგი მეიჯარეს.

۵- مستأجر حق تغییرات اساسی در مورد اجاره را نخواهد داشت .

۶- مورد اجاره فقط و صرفاً جهت سنگ فروشی ، سنگ نمای ساختمان به مستأجر اجاره داده شده است و حق تغییر شغل به هیچ وجه نداشته و نخواهد داشت .

۷- مالیات مشاغلی و مستغلات و حق بیمه تامین اجتماعی و عوارض شهرداری به عهده مستأجر می باشد که باید بدون هیچگونه بهانه ای بپردازد و پس از مدت اجاره یا لدی الفسخ مفاصا حساب مربوطه را از ادارات و مراجع فوق اخذ و به موجر تحویل دهد .

۸- چنانچه کسر و انکساری نسبت به مورد اجاره در مدت اجاره بوجود آید ، مستأجر متعهد و ملزم به جبران کسر و انکسار خواهد بود.

۹- چنانچه موجر قصد فروش مورد اجاره و یا احیاناً نیاز به استفاده از مورد اجاره را داشته باشد ، به محض اعلام کتبی از طرف موجر ، مستأجر مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام ، مورد اجاره را تخلیه و صحیح و سالم تحویل موجرنماید .

بتاریخ …. / …. / …….. هجری شمسی .

Print Friendly

نمونه قرارداد اجاره کارگاه بدون سرقفلی By 18 პროფაილი დადასტურებული რეიტინგული 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

აზრი

რა თქმა უნდა Welding ინსპექცია
რა თქმა უნდა, Understanding სადაზღვევო მარკეტინგი
მცოდნე სასწავლო შენარჩუნება pets
რა თქმა უნდა, მარკეტინგული სტრატეგიების
دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی
სასწავლო ინჟინერიის კურსები
دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان
ტურიზმის მენეჯმენტის სასწავლო კურსი
რა თქმა უნდა განვავითაროთ houseplants