@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- موجر / موجرین اصالتاً / وکالتاً / قیومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند به شماره شناسنامه صادره کدملی متولد ساکن تلفن

2-1- مستاجر / مستاجرین صالتاً / وکالتاً / قیومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند به شماره شناسنامه صادره کدملی متولد ساکن تلفن

ماده ۲: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک

تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرایط این قرارداد دانگ / دستگاه / یک باب به مساحت متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی دارای سند مالکیت به شماره صفحه دفتر صادره بنام با حق استفاده آب / برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ فرعی به متراژ متر مربع / انباری فرعی به متراژ متر مربع/ تلفن دایر به شماره غیر دایر و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستاجر / مستاجرین رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده ۳ : مدت اجاره

مدت اجاره ماه / سال شمسی از تاریخ / / ۱۳ لغایت / / ۱۳ می باشد .

ماده ۴ : اجاره بهاء

کل مبلغ اجاره بها مبلغ ریال معادل تومان می باشد که مبلغ ریال به عنوان پیش پرداخت ، نقداً / طی چک شماره بانک شعبه تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد توسط مستاجر به موجر پرداخت می گردد .

ماده ۵ : شروط و آثار قرارداد

۱-۵- طرفین قرارداد کردند که پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها ، عین مستاجره به مالکیت مستاجر در آید .

۲-۵- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند ۱ ماده ۵ قرارداد در تاریخ / / ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره ………………… حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی بنام مستاجر اقدام نمایند .

۳-۵- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

۴-۵- در صورتیکه مستاجر در مدت اجاره ، تمامی مبلغ اجاره بها را یکجا پرادخت کند ، عین مستاجره از همان تاریخ به مالکیت مستاجر در آمده و طرفین مکلف خواهند بود ظرف مدت …………………………………. از تاریخ پرداخت ، نسبت به اجرای مفاد بند ۲ ماده ۵ اقدام نمایند . در صورت امتناع موجر از دریافت اجاره بها ، مستاجر می تواند با پرداخت اجاره بهای مذکور به صندوق ثبت یا دادگستری تعهد خود را اجرا نماید .

۵-۵- اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بیش از ………………….. ماه تخلف نماید ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند . در اینصورت بخشی از اجاره بهای پرداختی در مواعد گذشته به میزان ……………………………………….. ریال بعنوان اجاره بهای قرارداد در مالکیت موجر مستقر و مابقی را به مستاجر به ضمیمه پیش پرداخت به مستاجر مسترد خواهد شد . در صورتیکه از ابتدای قرارداد اجاره بهای اقساطی بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر می تواند با کسر اجاره بها از محل پیش پرداخت ، مابقی را به مستاجر مسترد نماید .

۶-۵- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند ۲ ماده ۵ متخلف ،‌ مکلف است به ازای هر ورز تاخیر معادل ……………………………. ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند و این خسارت مانع از الزام اجرای تعهد اصلی نخواهد بود . خسارت مذکور در این بند نسبت به تخلف مندرج در بند ۴ ماده ۵ نیز قابل اجرا خواهد بود .

۷-۵- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد هیچ تاثیری در اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد ندارد و مستاجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند و یا اینکه با اقامه دعوا به طرفیت موجر و منتقل الیه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا کند . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده است را پردخت کرده و معادل مبلغ ……………………………………………….. ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید .

۸-۵- مستاجر نمی تواند / می تواند در طول مدت اجاره نسبت به اجرای تعهدات وحقوق مندرج در این قرارداد شخص دیگری را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جایگزین خود کند . در صورتیکه طبق توافق مستاجر حق واگذاری ورد معامله را به دیگری داشته باشد انتقال گیرنده از حیث اجرای تعهدات و پرداخت اقساط و سایر آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود .

۹-۵- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداری عین مستاجره می باشد و در صورت تعدی و تفریط در نگهداری عین مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

۱۰-۵- تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه / شوفاژ / کولر / ლიფტი / شبکه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است که نوع و میزان آن راعرف تعیین می کند .

ماده ۶

کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین مبنی بر علم و اطلاع کامل از عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس که بطور واضح و آشکار علت غبن باشد مستثنی است .

ماده ۷

با استناد به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر ، این قرارداد را گواهی و امضاء می نمایند .

ماده ۸

حق الزحمه مشاور امور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ……………………… …………………….. بالمناصفه بعهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره ………………….. და …………………. پرداخت شد .

ماده ۹

این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ ساعت …………………… در دفتر مشاور املاک شماره …………. ….. …………………………… به نشانی …………………………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ،‌ نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند . هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است و در صورت تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده ۱۰

موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود . نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی

სახელი

موجر

با احراز هویت طرفین قرارداد و مدارک و اسناد مورد اجاره تمام مراتب مندرج در این قرارداد به تائید و گواهی اینجانب می رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

სახელი

شهود

სახელი

مستأجر

Print Friendly

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک By 37 პროფაილი დადასტურებული რეიტინგული 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

აზრი

دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک
ბიზნეს ინგლისური კურსები ბიზნეს ინგლისური 1
საინვესტიციო მენეჯმენტი ტრენინგი ფონდი
دوره آموزشی حسابداری حرفه ای
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სასწავლო კურსი
რა თქმა თემები Political Science
მართვის სასწავლო ოპერაციების
სასწავლო ინჟინერიის კურსები
ტურიზმის მენეჯმენტის სასწავლო კურსი