@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

قرارداد اجاره آپارتمان

موجر : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………….. بشماره شناسنامه …………………….. صادره از ………………….. متولد ……………………… به شماره ملی …………. ساکن ……………………………………………شغل ………………………..

مستاجر: آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………….. بشماره شناسنامه …………………….. صادره از ………………….. متولد ……………………… به شماره ملی …………. ساکن ………….. …………. …………….. ………………. ………………… شغل …………………………………. مورد اجاره : تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / کاشانه پلاک ……………………….. واقع در بخش ……………………… ثبت شده تحت شماره …………………… გვერდი …………….. ოფისი …………………. املاک به نام موجر با جمیع مختصات و مشاعات و متعلقات و لواحق و توابع قانونی و شرعی و عرفی و اشتراکات و انشعابات و امتیازات منصوبه در آن و لوازم موجوده در آن که طرفین از کم و کیف آن آگاهی و وقوف کامل دارند و صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت سکنی گزیدن / دایر کردن دفتر بازرگانی در آن داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می نماید .

مدت اجاره : ……………………. პირველი სრული წელი თარიღი ამ დოკუმენტის Hijri

مال الاجاره : مبلغ ………………………. ریال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهیانه ………………………… რელსები, რომ მოიჯარე ვალდებულია გადაიხადოს ყოველი თვის მემამულეს ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი და მიღების სხვაგვარად და ათი დღის ვადაში დაფარვის თარიღი, landlord ექნება უფლება, შეწყვიტოს საიჯარო .

شروط :

۱- ზოგადი ტექნიკური და მცირე სარემონტო მემამულის მიერ tenant .

۲- მოიჯარეები უფლება აქვთ ვაქირავებ და არა მთლიანად ან ნაწილობრივ .

۳- ვადის გასვლის შემდეგ იჯარის ან იჯარით Aswat Alfskh იგივე გამონადენი, მაგალითად, გადაიხადოს ხელფასი Almsmy .

۴- مورد اجاره بدون سرقفی و حق کسب و پیشه بوده و مستأجر هیچگونه وجهی بابت سرقفلی و حق کسب و پیشه و ودیعه و پیش پرداخت و قرض الحسنه به موجر پرداخت و تأدیه ننموده است . لذا پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ مستأجر هیچ گونه حق وحقوقی در خصوص موارد یاد شده نداشته و ندارد و موظف و ملتزم است بدون هیچ عذر و معاذیری مورد اجاره را تخلیه نموده و صحیح و سالم به موجر تحویل دهد .

۵- Tenant ვალდებულია ვადის ამოწურვის იჯარის ვადის ან Aswat Alfskh recoupment ანგარიშები მოხმარების წყალი, დენი, კანალიზაცია, გაზი და ტელეფონი, მათ შორის, საჯარო უფლებების recoupment თვისებები იჯარით გაცემა და გაქირავების თვისებები ანგარიშები, რომლებიც "ექსპრომტი გამოყენება" საწყისი გადასახადები და დოკუმენტების მიერ მოპოვებული შესაბამის ორგანოებს და წარუდგინოს იგი მეიჯარეს.

بتاریخ …. / …. / …….. هجری شمسی .

Print Friendly

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان ۲ By 14 პროფაილი დადასტურებული რეიტინგული 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

აზრი

მცოდნე სასწავლო შენარჩუნება pets
دوره آموزشی کارشناس معاملات مسکن
ექსპერტი ინტერნეტ რეკლამა
دوره آموزشی آشپزی غذاهای دریایی
რა თქმა უნდა Welding ინსპექცია
რა თქმა უნდა განვავითაროთ houseplants
دوره آموزشی مناسک حج
دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(HSE-MS)
საინვესტიციო მენეჯმენტი ტრენინგი ფონდი