@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه قرارداد فروش اقساطي از بانك

پيرو قرارداد مشاركت مدني شماره مورخ تنظيمي بانك كليه حقوق سهم الشركه خود ناشي از قسمتي از / تمام : قرارداد مذكور را
იმისათვის, რომ : (نامبرده در ذيل ) صلح و واگذار نمود كه بنا به تقاضاي نامبرده و موافقت بانك قراردادي در اجراي مواد 13 და 14 قرارداد مرقوم بين امضا كنندگان ذيل :

الف :

ساكن :

كه از اين به بعد بدهكار ناميده مي شود از يك طرف و :

ب: بانك مقيم :

با نمايندگي داراي شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفي نامه شماره صادره از كه از اين پس اختصاراً بانك ناميده مي شود از طرف ديگر ، منعقد مي گردد و طرفين ملزم ب.. :

ماده 1- بدهكار با امضاي اين قرارداد قبول نمود و متعهد گرديد مبلغ ريال بدهي مربوط را در قسط متوالي ماهانه از قرار تعداد قسط متوالي و مساوي و به قرار قطعي مبلغ ريال و يك قسط آخر به مبلغ ريال كه سررسيد بدهكار موظف است در سررسيد آخرين قسط آنچه كه از قسط و يا ساير هزينه هاي قانوني متعلقه و مطالبات ناشي از اين قرارداد بر ذمه و دين ثابت وي ،باقي مانده باشد ، يكجا به بانك بپردازد.

ماده 2-در صورت تاخير بدهكار پرداخت هر يك از اقساط ، مبلغي به ماخذ 12% (دوازده درصد )در سال بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش معمول بانك ، محاسبه و وصول مي گردد .

ماده 3- بدهكار به منظور توثيق و تامين بدهي مذكور در ماده يك اين قرارداد و ساير مطالبات ناشي از اين قرارداد شش دانگ ملك مذكور در ماده 13 اين قرارداد را در رهن بانك ، قرارداده و بانك پس از تصرف موقت مورد رهن ، مجدداً آن را تحويل بدهكار داد تا در مدت قرارداد ، به طور اماني از آن استيفاء منفعت نمايد و بدهكار اقرار به تصرف مورد رهن نمود.

ماده 4- تمامي مورد رهن تا استهلاك كامل بدهي بدهكار ناشي از اين قرارداد در رهن بانك باقي خواهد ماند و بانك در هر مورد براي وصول هر مبلغ از مطالبات خود ، حق استفاده از تمامي مورد رهن را طبق قانون دارد.

ماده 5- بدهكار مكلف و موظف است كه از مورد رهن فقط به منظور محل سكونت خود و اعضاء تحت تكفل خويش استفاده نمايد و بانك حق دارد هر موقع كه لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازديد نمايد و بدهكار موظف است همواره موجبات اين بازديد را فراهم آورد.

ماده 6- بدهكار حق ندارد بدون اجازه قبلي و كتبي بانك ، در مورد رهن تغيير ايجاد نمايد .

ماده 7- بدهكار حق ندارد تا پايان مدت قرارداد تا بازپرداخت كليه ديون خود ، هيچ يك از حقوق خود را نسبت به مورد رهن براي ديگري ايجاد حق نمايد.

ماده 8- هرگونه افزايشي در مورد رهن بدون استثناء اعم از متصل و منفصل جزء وثيقه بانك بوده و تاثير در اقدامات اجرايي نخواهد داشت.

ماده 9- بدهكار مكلف است مورد رهن را در قبال خطر حريق نزد بيمه گر مورد قبول بانك و به هر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد به نفع بانك بيمه نموده و بيمه نامه را همزمان تا تاريخ امضاي اين قرارداد به بانك تسليم نمايد ، در غير اين صورت بانك حق دارد مورد رهن را به هزينه بدهكار بيمه نموده و هزينه پرداختي را به حساب وي منظور نمايد و ضميمه اقساط ماهانه وصول نمايد.

ماده 10- بانك حق دارد كليه بدهي موضوع اين قرارداد را از نظر فوت بدهكار نزد هر يك از موسسات بيمه به نفع خود به هر ترتيبي كه صلاح بداند ، بيمه عمر نموده و حق بيمه را مقسطاً يا به هر ترتيب كه صلاح بداند از بدهكار مطالبه و دريافت نمايد.

ماده 11- بدهكار با امضاء اين قرارداد ، كليه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 12- چنانچه بدهكار بر خلاف هر يك از شروط و مواد اين قرارداد رفتار نمايد و يا در پرداخت هر يك از اقساط تاخير كند ، كليه بدهي وي ناشي از اين قرارداد تبديل به دين حال گرديده و بدهكار با امضاي اين قرارداد قبول نمود كه مبلغي به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل بدهي بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش بانك محاسبه و وصل مي گردد و بانك مي تواند مطالبات خود را از طريق صدور اجراييه استيفاء و وصول نمايد .

تشخيص بانك در خصوص تخلف بدهكار از ايفاي تعهدات و شروط مندرج در اين قرارداد و اعلام ميزان بدهي بدهكار معتبر بوده و جهت صدور اجراييه كافي مي باشد و بدهكار حق هرگونه ايراد و اعتراض را در اين مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 13- مورد رهن عبارت است از :

ماده 14- با تنظيم و امضاء اين سند بالطبيعه سند قرارداد مشاركت مدني اولي الذكر ملغي اثر بوده و از مورد رهن آن فك رهن مي گردد.

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره ثبت منطقه تهران

2- گواهي پايان ساختمان شماره شهرداري منطقه تهران

ისტორია :

محل امضاء:

Print Friendly

قرارداد فروش اقساطي از بانك By 11 პროფაილი დადასტურებული რეიტინგული 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

აზრი

دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان
دوره آموزشی اصول بهینه سازی سایت (SEO)
ექსპერტი ინტერნეტ რეკლამა
دوره آموزشی آشپزی غذاهای دریایی
دوره آموزشی تعمیرات لپ تاپ
პროექტის მართვის სასწავლო კურსი
مديريت بيمه
دوره آموزشی اتوکد
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სასწავლო კურსი