@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

هدف ‌بازاریاب ‌The ... ‌است ‌რომ ‌جذابیت‌ها ‌და ‌نیازهای ‌ბაზარი ‌خاص ‌را ‌درک ‌და ‌ბაზარზე. ‌را ‌انتخاب ‌Slow ‌რომ ‌بتواندنیازهای ‌آن ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌بهترین ‌شکل ‌تامین ‌نماید. ‌از ‌سویدیگر،بازاریاب ‌می‌تواند ‌محصولات ‌და ‌کالاهایی ‌را ‌تولید ‌და ‌იმისათვის, რომ ‌The ... ‌بازار ‌عرضه ‌Slow ‌რომ ‌موجب ‌افزایش ‌ارزش ‌مورد ‌نظر ‌مشتری ‌گردد ‌და ‌მან ‌را ‌ارضاکند، ‌რომ ‌در ‌შედეგი ‌გაყიდვების ‌شرکت ‌بالا ‌می‌River ‌და ‌سود ‌იმისათვის, რომ ‌Hand ‌می‌آید.
بسیاری ‌از ‌مردمچنین ‌می‌اندیشند ‌რომ ‌بازاریابی ‌تنها ‌იმისათვის, რომ ‌معنی ‌გაყიდვების ‌და ‌تبلیغ ‌است. ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌بدانیم ‌რომ ‌გაყიდვების ‌და ‌تبلیغ،فقط ‌بخش ‌نمایان ‌(علامت ‌بزرگ) ‌بازاریابی ‌است ‌جایشگفتینیست. ‌დღეს ‌نباید ‌بازاریابی ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌مفهوم ‌ძველი ‌آن ‌یعنی ‌გაყიდვების ‌- ‌معرفی ‌محصول ‌და ‌გაყიდვების ‌- ‌در ‌نظر ‌آورد،بلکه ‌باید ‌იმისათვის, რომ ‌مفهوم ‌نوین ‌آن ‌یعنی ‌برآوردننیازهایمشتری، ‌توجه ‌გააკეთა. ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌بازاریاببتواندنیازهای ‌مشتری ‌را ‌درککند،محصولاتی ‌را ‌تولید ‌და ‌იმისათვის, რომ ‌بازار ‌مصرف ‌ارایه ‌نماید ‌რომ ‌از ‌بالاترین ‌ارزش ‌برخوردار ‌არის ‌და ‌قیمت ‌گذاری،توزیع،ترویج ‌და ‌تبلیغ ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌روشیکارساز ‌انجام ‌دهد، ‌იმისათვის, რომ ‌طورحتم ‌محصولات ‌იმისათვის, რომ ‌راحتی ‌იმისათვის, რომ ‌გაყიდვების ‌خواهند ‌წავიდა. ‌بنابراین ‌გაყიდვების ‌და ‌تبلیغ، ‌تنها ‌بخشی ‌هستند ‌از ‌معجون ‌بازاریابی. ‌معجون ‌იმისათვის, რომ ‌معنی ‌مجموعه ‌ای ‌از ‌ابزار ‌და ‌وسایل ‌بازاریابی ‌რომ ‌با ‌ორივე ‌بر ‌رویبازار ‌اثر ‌می‌گذارند.
‌بنابراین ‌میتوان ‌بازاریابی ‌را ‌نوعی ‌فرایند ‌اجتماعی ‌და ‌مدیریتی ‌دانست ‌რომ ‌იმისათვის, რომ ‌وسیله ‌آن ‌افراد ‌და ‌گروه‌ها ‌فارغ ‌از ‌مرزبندی‌های ‌رایججغرافیایی ‌და ‌نژادی ‌می‌توانند ‌از ‌راه ‌تولید ‌და ‌مبادله ‌محصولات ‌და ‌ارزش‌ها ‌با ‌دیگران، ‌საჭიროებების ‌და ‌خواسته ‌های ‌خویش ‌را ‌مرتفعسازند.
اما ‌سرانجام، ‌مفهوم ‌بازار ‌ما ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌مفهوم ‌بازاریابی ‌باز ‌می‌گرداند. ‌بازاریابی ‌იმისათვის, რომ ‌معنی ‌Office ‌کردن ‌بازارها ‌برای ‌پدیدآوردنداد ‌და ‌ستد ‌იმისათვის, რომ ‌منظورارضای ‌საჭიროებების ‌და ‌خواستهای ‌انسان ‌است. ‌بنابراین ‌یک ‌بار ‌სხვა ‌იმისათვის, რომ ‌განმარტება ‌بازاریابی ‌توجه ‌می‌کنیم: ‌آن ‌فرایندی ‌است ‌რომ ‌فرد ‌და ‌گروه ‌از ‌طریق ‌تولید ‌کالا ‌და ‌خدمت ‌და ‌داد ‌და ‌ستد ‌محصول ‌(آنچه ‌از ‌نظر ‌مشتری ‌دارای ‌ارزش ‌است) ‌საჭიროებების ‌და ‌خواست‌های ‌خود ‌را ‌تامین ‌می‌Slow.
فرایند ‌داد ‌და ‌ستد ‌نیاز ‌იმისათვის, რომ ‌کار ‌არის: ‌فروشنده ‌باید ‌در ‌جستجوی ‌خریدار ‌برآید. ‌نیازهای ‌მან ‌را ‌شناسایی ‌Slow. ‌کالا ‌და ‌მომსახურება ‌مناسبی ‌را ‌طرح ‌ریزی ‌და ‌قیمت ‌آنها ‌را ‌تعیین ‌نماید. ‌آنها ‌را ‌ترویج ‌და ‌تبلیغ ‌და ‌در ‌انبار ‌بگذارد ‌და ‌تحویل ‌دهد. ‌فعالیت‌های ‌اصلی ‌بازاریابی ‌عبارتند ‌از ‌: ‌تحقیق، ‌تولید ‌محصول،برقرار ‌کردن ‌ارتباط،توزیع، ‌قیمت ‌گذاری ‌და ‌ارایه ‌მომსახურება. ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌چه ‌معمولا ‌ما ‌چنین ‌می‌اندیشیم ‌რომ ‌بازاریابی ‌იმისათვის, რომ ‌وسیله ‌فروشندگان ‌انجام ‌می‌شود، ‌ولی ‌خریداران ‌ორივე ‌فعالیت‌های ‌بازاریابی ‌را ‌انجام ‌می‌دهند. ‌هنگامی ‌რომ ‌مصرف ‌ბიზნეს ‌ای ‌در ‌صددیافتنکالاییبرمیآید ‌რომ ‌با ‌قیمت ‌مورد ‌نظر ‌იმისათვის, რომ ‌آن ‌نیازمند ‌است ‌<بازاریابی> ‌می‌Slow. ‌هنگامی ‌რომ ‌مسئولان ‌ყიდვა ‌شرکت ‌در ‌جستجویفروشندگانیبرمیآیند ‌და ‌در ‌مورد ‌პირობები ‌مورد ‌نظر ‌با ‌آنها ‌چانه ‌می‌زنند ‌<بازاریابی> ‌می‌ისინი. ‌ ‌

●‌აღიარება ‌نیاز ‌مشتری،رکن ‌بازاریابی ‌مدرن
خواست‌های ‌مردم ‌تقریبا ‌نامحدود، ‌اما ‌منابع ‌محدود ‌است. ‌خواست، ‌گونه ‌ای ‌از ‌نیاز ‌است ‌რომ ‌در ‌اثر ‌فرهنگ ‌და ‌شخصیت ‌فردی ‌متاثر ‌از ‌فضایفرهنگی، ‌اقتصادی ‌და ‌حتی ‌سیاسی ‌حاکم ‌بر ‌გარემოს ‌زندگی ‌افراد ‌شکل ‌می‌ადგილი. ‌بنابراین ‌آنها ‌با ‌توجه ‌იმისათვის, რომ ‌مقدار ‌სავალუტო ‌რომ ‌دارند ‌محصولاتی ‌را ‌انتخاب ‌می‌ისინი ‌რომ ‌دارای ‌بیشترین ‌ارزش ‌باشد ‌და ‌იმისათვის, რომ ‌بهترین ‌شکل ‌ممکننیازهای ‌آنها ‌را ‌برآورده ‌سازد. ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌خواست، ‌با ‌پشتوانه ‌قدرت ‌ყიდვა ‌همراه ‌باشد ‌იმისათვის, რომ ‌Face ‌”تقاضا” ‌درمیآید. ‌مصرف ‌ბოლო ‌محصول ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌სტატუსი: ‌مجموعه‌ای ‌از ‌امتیازات ‌می‌پندارند ‌და ‌محصولاتی ‌را ‌انتخاب ‌می‌ისინი ‌რომ ‌در ‌ازای ‌სავალუტო ‌რომ ‌می‌دهند ‌بهترین ‌باشد. ‌بنابراین ‌سیستم ‌چاپ ‌دیجیتال ‌იმისათვის, რომ ‌معنیسیستمی ‌با ‌قیمت ‌تمام ‌საქონელი ‌کمتر ‌და ‌برای ‌تیراژهای ‌محدود ‌და ‌حداکثر ‌۳ ‌رقمی ‌در ‌زمانی ‌შემოკლებული ‌است. ‌دستگاه ‌چاپ ‌۴ ‌და ‌۵ ‌და ‌… ‌رنگ ‌افستسیستمی ‌با ‌ხარისხი ‌تر ‌და ‌گرانقیمت ‌برای ‌کارهای ‌با ‌تیراژ ‌بالاست. ‌افراد ‌با ‌توجه ‌იმისათვის, რომ ‌میزان ‌გადაწყვეტილებები ‌და ‌خواسته ‌های ‌خود ‌محصولاتی ‌را ‌درخواست ‌می‌ისინი ‌რომ ‌بیشترین ‌مزایا ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌آنها ‌برساند ‌და ‌بر ‌میزان ‌رضایت ‌مندیآنانبیفزاید.
بازاریابانبرجستههموارهدرصدد ‌شناسایی ‌نیازها،خواسته ‌ها ‌და ‌تقاضای ‌مشتریان ‌خود ‌می‌არის. ‌آنها ‌در ‌مورد ‌مصرف ‌ბიზნეს ‌კვლევა ‌می‌ისინი. ‌گروه‌ها ‌را ‌مورد ‌توجه ‌قرار ‌می‌دهند. ‌شکایت‌های ‌مشتریان ‌را ‌تجزیه ‌და ‌تحلیل ‌და ‌შეამოწმეთ ‌می‌نمایند. ‌تضمین ‌های ‌لازم ‌را ‌می‌دهند ‌და ‌در ‌باره ‌هر ‌კეთილი ‌خدمات، ‌داده ‌هایی ‌را ‌جمع ‌آوری ‌می‌ისინი. ‌آنها ‌განათლება ‌می‌بینند ‌تا ‌هموارهگوش ‌იმისათვის, რომ ‌زنگنیازهایبرآوردهنشده ‌مشتریان ‌არის. ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌شرکتی ‌بتواند ‌იმისათვის, რომ ‌საჭიროებების ‌და ‌خواست‌های ‌مشتریان ‌پی ‌ببرد ‌در ‌واقع ‌برای ‌طرح ‌ریزی ‌სტრატეგია ‌های ‌بازاریابی ‌იმისათვის, რომ ‌یافته ‌های ‌مهمی ‌Hand ‌خواهد ‌یافت.
‌იმისათვის, რომ ‌სტატუსი: ‌مثال، ‌بانک‌ها ‌در ‌ამერიკა ‌იმისათვის, რომ ‌خوبی ‌می‌ვიცი, ‌რომ ‌هر ‌ამერიკის ‌در ‌ماه ‌24 ‌چک ‌صادرمیکند ‌და ‌شرکت‌های ‌تولید ‌ბიზნეს ‌دارو ‌از ‌The ... ‌امرآگاهی ‌دارند ‌რომ ‌در ‌سال ‌52 ‌მილიონი ‌قرصآسپرین ‌და ‌۳۰ ‌მილიონი ‌قرص ‌Dream ‌آوردر آمریکا ‌مصرف ‌می‌شود. ‌هر آمریکایی ‌هر ‌سال ‌۱۵۶ ‌ساندویچهمبرگر، ‌95 ‌ساندویچسوسیس،۲۸۳ ‌تخم ‌مرغ،۵ پوندماست،۵ پوندنشاسته،۲پوندارده، ‌۲۶ ‌بسته ‌ذرتبو ‌داده ‌და ‌… ‌مصرف ‌می‌Slow. ‌شرکت ‌تولید ‌ბიზნეს ‌جاروبرقی ‌(هوور) ‌دستگاه ‌زمان ‌سنج ‌იმისათვის, რომ ‌The ... ‌جاروها ‌نصب ‌გააკეთა ‌تا ‌ببیند ‌مردم ‌იმისათვის, რომ ‌چه ‌اندازه ‌از ‌آنها ‌استفاده ‌می‌ისინი ‌და ‌იმისათვის, რომ ‌The ... ‌შედეგი ‌رسید ‌რომ ‌در ‌هر ‌هفته ‌۳۵ ‌دقیقه ‌از ‌The ... ‌دستگاه ‌استفاده ‌می‌شود. ‌هر ‌دستگاهی ‌در ‌سال ‌۴ ‌کیلو ‌گرد ‌და ‌خاک ‌جمع‌آوری ‌می‌Slow ‌და ‌هر ‌دستگاهی ‌در ‌سال ‌از ‌۶ ‌کیسه ‌استفاده ‌می‌Slow. ‌در ‌واقع ‌تقریبا ‌آنچه ‌ما ‌مصرف ‌می‌کنیم ‌იმისათვის, რომ ‌Face ‌دقیق ‌تحت ‌کنترل ‌تولید ‌ბოლო ‌است. ‌
‌بنابراین ‌بیشتر ‌شرکت‌هایی ‌რომ ‌در ‌زمینه ‌بازاریابی ‌فعالیت ‌میکنند ‌پاسخ‌هایی ‌را ‌درباره ‌نوع،مکان، ‌زمان ‌და ‌چگونگیتقاضاهای ‌مشتریان ‌می‌دانند.اطلاعاتجزیی ‌იმისათვის, რომ ‌تدریجانباشته ‌می‌شود ‌და ‌برای ‌طرح ‌ریزی ‌სტრატეგია ‌های ‌بازاریابی ‌مطالب ‌مهمی ‌در ‌اختیار ‌Hand ‌اندرکارانقرار ‌می‌ადგილი.
بازاریابان ‌برای ‌اینکه ‌بر ‌تقاضای ‌مشتریان ‌اثر ‌بگذارند ‌باید ‌درباره ‌یک ‌پرسش ‌სხვა ‌ორივე ‌پاسخ ‌مناسبیبدستآورند ‌და ‌آن ‌The ... ‌است: ‌მაშინ ‌از ‌آگاهی ‌از ‌چه،کجا ‌და ‌როგორ ‌بودنتقاضا ‌آنها ‌باید ‌در ‌مورد ‌علت ‌ها ‌(چه ‌Thing ‌باعث ‌می‌شود ‌რომ ‌ما ‌خواهان ‌چیزهاییشویم ‌რომ ‌می‌خریم؟) ‌ორივე ‌بدانند. ‌და ‌The ... ‌سختترینپرسشی ‌است ‌რომ ‌باید ‌იმისათვის, რომ ‌آن ‌جوابداد.
●‌مشکل ‌ <‌نزدیک ‌ცხვირის ‌در ‌بازار>
اشتباهبسیاری ‌از ‌ارایه ‌دهندگان ‌کالا ‌یا ‌მომსახურება ‌(محصول) ‌The ... ‌است ‌რომ ‌بیشتر ‌توجه ‌خود ‌را ‌معطوف ‌იმისათვის, რომ ‌فیزیک ‌محصولاتی ‌რომ ‌იმისათვის, რომ ‌مردم ‌ارایه ‌می‌دهند ‌می‌نمایند ‌და ‌იმისათვის, რომ ‌منافع ‌და ‌مزایای ‌ناشی ‌از ‌آن ‌محصولات ‌توجه ‌نمی‌نمایند. ‌چنین ‌იმისათვის, რომ ‌نظرمی سد ‌რომ ‌ ‌آنها ‌خود ‌را ‌فروشنده ‌محصول ‌می‌ვიცი, ‌და ‌نهبرآورندهنیازهای ‌مصرف ‌ბიზნეს. ‌تولید ‌ბიზნეს‌ای ‌რომ ‌پوسترهایتبلیغاتی ‌مواد ‌غذایی ‌یا ‌Book ‌და‌… ‌چاپ ‌და ‌تولید ‌می‌Slow ‌چنین ‌می‌اندیشد ‌რომ ‌مشتری ‌پوستر ‌یا ‌Book ‌და ‌یا ‌هر ‌آنچه ‌მან ‌سفارش ‌می‌دهد ‌نیاز ‌არის. ‌ولی ‌واقعیت ‌The ... ‌است ‌რომ ‌მან ‌می‌خواهد ‌نوعی ‌مواد ‌غذایی ‌یا ‌کتابی ‌در ‌زمینه ‌مشخص ‌ ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌مردم ‌معرفی ‌და ‌ارایه ‌Slow ‌და ‌چنیننیازیدارد.می ‌توان ‌گفت ‌რომ ‌The ... ‌دسته ‌از ‌ارایه ‌دهندگان ‌محصول ‌და ‌فروشندگان ‌იმისათვის, რომ ‌مشکل ‌<نزدیک ‌ცხვირის ‌در ‌بازاریابی> ‌دچار ‌საქონელი ‌აქვს. ‌آنان ‌ასე რომ, ‌خود ‌را ‌شیفته ‌محصولات ‌خود ‌می‌سازند ‌რომ ‌تنها ‌იმისათვის, რომ ‌خواسته ‌های ‌کنونی ‌مصرف ‌ბიზნეს ‌توجه ‌می‌‌ისინი ‌და ‌نیازهای ‌اصلی ‌მან ‌را ‌نمیبینند. ‌The ... ‌دسته ‌از ‌فروشندگان ‌متوجهنیستند ‌რომ ‌محصول ‌فیزیکیچیزیجزوسیله ‌یا ‌ابزاری ‌برای ‌حل ‌مساله ‌مصرف ‌ბიზნეს ‌نیست. ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌محصول ‌جدید ‌یا ‌با ‌ხარისხი ‌بهتری ‌عرضه ‌شود ‌რომ ‌مشتری ‌با ‌قیمت ‌کمتریبتواند ‌با ‌آن ‌نیازش ‌را ‌برطرفسازد، ‌The ... ‌دسته ‌از ‌فروشندگان ‌იმისათვის, რომ ‌دردسرخواهند ‌افتاد ‌და ‌مشتریانی ‌რომ ‌چنیننیازی ‌აქვს ‌არის ‌خواستار ‌The ... ‌محصول ‌جدید ‌خواهند ‌بود.

●ارزش،معیار ‌انتخاب‌
در ‌بازارداد ‌და ‌ستد،غالبا ‌مشتری ‌با ‌مجموعه‌ای ‌از ‌محصولات ‌یا ‌მომსახურება ‌ارایه ‌საქონელი ‌مواجه ‌می‌شود ‌რომ ‌می‌توانند ‌عامل ‌ارضاینیازهایمعینی ‌از ‌მან ‌არის. ‌در ‌The ...‌جا ‌The ... ‌سوال ‌مطرح ‌می‌‌‌شود ‌რომ ‌მან ‌როგორ ‌باید ‌در ‌میان ‌The ... ‌حجم ‌محصولات ‌یکی ‌را ‌انتخاب ‌کند؟ ‌پاسخ ‌The ... ‌რომ ‌برداشتی ‌რომ ‌وی ‌از ‌ارزش ‌محصولات ‌და ‌მომსახურება ‌عرضه ‌საქონელი ‌خواهدداشت،معیار ‌انتخاب ‌نهایی ‌და ‌ყიდვა ‌მან ‌ ‌خواهد ‌بود.
ارزش ‌برای ‌مصرف ‌ბიზნეს ‌یعنی ‌تفاوتمیان ‌ارزش ‌حاصل ‌از ‌داشتن ‌და ‌იმისათვის, რომ ‌مصرف ‌رسانیدن ‌یک ‌محصول ‌და ‌ფასი ‌هایی ‌რომ ‌لازم ‌است ‌მან ‌در ‌راه ‌کسب ‌آن ‌გადახდა. ‌هنگامی ‌რომ ‌مشتری ‌در ‌ოფისი ‌تصمیم ‌قرار ‌می‌ადგილი ‌რომ ‌آیا ‌از ‌მომსახურება ‌فلانآژانس ‌მომსახურება ‌چاپ ‌ ‌یا ‌شرکت ‌تبلیغاتی ‌და ‌… ‌استفاده ‌نماید ‌یا ‌خیر،میزانپول، ‌تلاش ‌და ‌ფასი‌های ‌روانی ‌را ‌რომ ‌باید ‌در ‌The ... ‌راه ‌იმისათვის, რომ ‌مصرف ‌برساند ‌تا ‌იმისათვის, რომ ‌ارزش‌های ‌خاصی ‌რომ ‌იმისათვის, რომ ‌ვიზუალურად ‌خود ‌იმისათვის, რომ ‌آنها ‌Hand ‌می‌یابد، ‌با ‌ორივე ‌مقایسه ‌می‌Slow. ‌گذشته ‌از ‌این، ‌მან ‌ارزش ‌کار ‌کردن ‌با ‌The ... ‌شرکت ‌را ‌با ‌شرکت‌های ‌دیگری ‌რომ ‌در ‌همین ‌زمینه ‌کار ‌می‌کنند، ‌مقایسه ‌می‌Slow ‌და ‌آنگاه ‌سازمانی ‌را ‌انتخاب ‌می‌Slow ‌რომ ‌ارزش ‌და ‌اعتبار ‌بیشتری ‌იმისათვის, რომ ‌მან ‌ببخشد.معمولا، ‌مشتری ‌ارزش‌های ‌محصول ‌და ‌ფასი ‌ها ‌را ‌با ‌یک ‌مقیاسعینی ‌და ‌دقیق ‌نمیسنجد. ‌محک ‌یا ‌معیار،چیزیجز ‌” ‌ارزش ‌مورد ‌ვიზუალურად ‌” ‌نیست. ‌یعنی ‌ارزشی ‌რომ ‌მან ‌برای ‌محصول ‌مورد ‌ძიება ‌قایل ‌است. ‌برای ‌مثال،آیا ‌شرکت ‌فدرالاکسپرس ‌(یک ‌شرک ‌გადაზიდვა ‌და ‌نقل ‌بسته ‌های ‌پست ‌در ‌ამერიკა) ‌با ‌سرعتی ‌بیشتر ‌და ‌اعتمادیافزونتر، ‌محموله ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌مقصد ‌می‌رساند؟ ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌چنیناست،آیا ‌The ... ‌خدمتبرتر ‌می‌تواند ‌ფასი ‌های ‌بیشتری ‌را ‌რომ ‌باید ‌از ‌بابت ‌پست ‌پیشتاز ‌The ... ‌شرکت ‌پرداخت ‌کرد،توجیهکند؟ ‌شرکت ‌دیگری ‌იმისათვის, რომ ‌სახელი ‌<پستال ‌სამსახურის> ‌چنیناستدلال ‌می‌Slow ‌რომ ‌خدماتی ‌را ‌რომ ‌سازمان ‌იმისათვის, რომ ‌Face ‌پست ‌پیشتاز ‌انجام ‌می‌دهدهمانند ‌მომსახურება ‌شرکت ‌رقیباست، ‌ولی ‌ფასი ‌های ‌بسیارکمتری ‌را ‌دریافت ‌می‌نماید. ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌قرار ‌بود ‌بر ‌مبنای ‌سهم ‌بازار ‌درباره ‌The ... ‌دو ‌شرکت ‌قضاوتکنیم، ‌კეთილი ‌قضاوتچیزی ‌متفاوت ‌از ‌ادعاهایمسیول ‌شرکت ‌پستال ‌სამსახურის ‌می‌شد. ‌شرکت ‌فدرالاکسپرسبیش ‌از ‌۴۵%بازار ‌გადაზიდვა ‌და ‌تحویل ‌سریع ‌ამერიკა ‌را ‌در ‌Hand ‌دارد، ‌در ‌حالی ‌რომ ‌شرکت ‌رقیب ‌تنها ‌۸% ‌The ... ‌بازار ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌خود ‌اختصاص ‌داده ‌است. ‌برنامه ‌და ‌هدف ‌شرکت ‌پستال ‌სამსახურის ‌The ... ‌است ‌რომ ‌ვიზუალურად ‌და ‌پنداشت ‌مشتری ‌را ‌درباره ‌<ارزش> ‌دگرگون ‌سازد.

●‌رضایت ‌مشتری‌
‌دو ‌عامل ‌در ‌جلب ‌رضایت ‌مشتری ‌برای ‌تصمیم ‌سازی ‌موثرخواهد ‌بود: ‌عملکرد ‌محصول ‌در ‌ارایه ‌ارزش ‌مورد ‌نظر ‌مشتری ‌(با ‌توجه ‌იმისათვის, რომ ‌انتظار ‌خریدار) ‌და ‌ხარისხი ‌محصول. ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌عملکرد ‌محصول ‌از ‌انتظار ‌مشتری ‌کمتر ‌شود، ‌خریدار ‌ناراضی ‌და ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌عملکردهمانند ‌انتظار ‌მან ‌باشد ‌خریدار ‌კმაყოფილი ‌است.
‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌عملکرد ‌از ‌انتظار ‌بیشتر ‌شود، ‌خریدار ‌خشنود ‌می‌شود. ‌شرکت‌هایی ‌რომ ‌از ‌نظر ‌بازاریابی ‌در ‌سطحی ‌عالی ‌قرار ‌دارند ‌می‌کوشند ‌مشتریان ‌خود ‌را ‌კმაყოფილი ‌نگه ‌دارند. ‌مشتری ‌კმაყოფილი ‌خریدهای ‌خود ‌را ‌გაიმეორეთ ‌می‌Slow ‌და ‌از ‌تجربه ‌های ‌خوبی ‌რომ ‌درباره ‌محصول ‌არის ‌دیگران ‌را ‌ორივე ‌آگاه ‌می‌سازد. ‌کلید ‌اصلی ‌موفقیت ‌The ... ‌است ‌რომ ‌انتظارات ‌مشتری ‌با ‌عملکرد ‌شرکت ‌منطبق ‌باشد. ‌شرکت‌هایی ‌რომ ‌زیرک ‌და ‌با ‌فراستهستند میکوشند ‌مشتری ‌را ‌خشنودکنند،زیرانه ‌تنها ‌متعهد ‌იმისათვის, რომ ‌ارایه ‌მომსახურება ‌یا ‌محصول ‌هستند ‌بلکهچیزی ‌را ‌რომ ‌عرضه ‌می‌ისინი ‌بسیبیش ‌از ‌تعهداتشان ‌است.
رضایت ‌مشتری ‌با ‌ხარისხი ‌محصول ‌და ‌მომსახურება ‌رابطه ‌ای ‌تنگاتنگ ‌არის. ‌در ‌The ... ‌سال‌ها ‌بسیاری ‌از ‌شرکت‌ها ‌برنامه ‌هایی ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌სახელი ‌مدیریت ‌ხარისხი ‌کامل (სულ‌ Quality‌ Management)‌იმისათვის, რომ ‌შესრულების ‌در ‌می‌آورند ‌და ‌هدف ‌The ... ‌است ‌რომ ‌پیوسته ‌ხარისხი ‌محصولات، ‌მომსახურება ‌და ‌فرآیندهای ‌بازاریابی ‌را ‌بهبود ‌მათი. ‌ხარისხი ‌محصول ‌بر ‌عملکرد ‌آن ‌اثریمستقیم ‌არის. ‌بنابراین،موجب ‌افزایش ‌رضایت ‌مشتری ‌می‌‌شود.
‌განმარტება ‌دقیق ‌”کیفیت” ‌عبارت ‌است ‌از ‌<بیعیببودن> ‌ولی ‌بیشتر ‌شرکت‌های ‌مشتری ‌محور ‌پا ‌را ‌از ‌حدچنین ‌განმარტება ‌محدودی ‌از ‌ხარისხი ‌فراتر ‌می‌گذارند. ‌آنها ‌ხარისხი ‌را ‌بر ‌حسب ‌رضایت ‌مشتری ‌განმარტება ‌می‌ისინი. ‌برای ‌مثال ‌معاون ‌ریاست ‌بخش ‌کنترل ‌ხარისხი ‌در ‌شرکت ‌موتورلا ‌( ‌شرکتی ‌რომ ‌در ‌زمینه ‌تلاش‌های ‌ხარისხი ‌کامل ‌در ‌ამერიკა ‌پیشرو ‌است) ‌می‌گوید: ‌<ხარისხი ‌باید ‌چیزی ‌برای ‌مشتری ‌იმისათვის, რომ ‌ارمغانآورد.> ‌تعریفی ‌რომ ‌ما ‌درباره ‌نقص ‌یا ‌عیب ‌کالا ‌می‌کنیمچنین ‌است: ‌<იმ შემთხვევაში, თუ ‌مشتری ‌آن ‌را ‌دوست ‌ندارد ‌کالا ‌یا ‌محصول ‌معیوب ‌არის.> ‌იმისათვის, რომ ‌همین ‌شیوه ‌საზოგადოება ‌کنترل ‌ხარისხი ‌ამერიკა ‌ხარისხი ‌را ‌چنین ‌განმარტება ‌می‌Slow: ‌<مجموعکل ‌ქონების‌ها ‌და ‌خصوصیات ‌یک ‌محصول ‌یا ‌خدمت ‌რომ ‌بتواندنیازهای ‌مشتری ‌را ‌برآوردهسازد.> ‌The ... ‌განმარტება ‌იმისათვის, რომ ‌اصطلاح ‌مشتری ‌محور،بیانگر ‌The ... ‌است ‌რომ ‌شرکت ‌تنها ‌زمانی ‌می‌تواند ‌იმისათვის, რომ ‌ხარისხი ‌کامل ‌მიღწევა ‌რომ ‌محصولات ‌და ‌خدماتی ‌را ‌რომ ‌ارایه ‌می‌کند،متناسب ‌یا ‌بیشتر ‌از ‌انتظارات ‌مشتری ‌باشد. ‌بنابراین ‌დღეს ‌هدف ‌اصلی ‌جنبش ‌ხარისხი ‌کامل،تامین ‌رضایت ‌کامل ‌مشتریان ‌است. ‌ხარისხი ‌با ‌نیاز ‌مشتری ‌شروع ‌می‌شود ‌და ‌با ‌رضایت ‌მან ‌پایان ‌می‌یابد.

●‌مدیریت ‌تقاضا ‌= ‌رابطه ‌سود ‌آور ‌با ‌مشتری‌
برخیمردمفکر ‌می‌ისინი ‌რომ ‌مدیریت ‌بازاریابی ‌იმისათვის, რომ ‌معنییافتن ‌مشتریان ‌یا ‌خریداران ‌کافی ‌برای ‌کالا ‌یا ‌محصولات ‌است. ‌اما ‌The ... ‌دیدگاه ‌محدود ‌და ‌ناقص ‌است. ‌هر ‌سازمانی ‌برای ‌محصولات ‌خود ‌از ‌سطح ‌معینی ‌از ‌تقاضابرخوردار ‌است. ‌لکنقابل ‌ვიზუალურად ‌است ‌რომ ‌در ‌هر ‌مقطع ‌زمانی، ‌شرکت ‌با ‌یکی ‌از ‌პირობები ‌چهار ‌گانهتقاضامواجه ‌شود: ‌هیچ ‌تقاضایی ‌وجود ‌نداشتهباشد،تقاضا ‌იმისათვის, რომ ‌اندازه ‌کافی ‌باشد،میزانتقاضانامنظم ‌شود ‌და ‌بالاخرهبیش ‌از ‌حد ‌توان ‌باشد. ‌مدیریت ‌باید ‌برای ‌مقابله ‌با ‌პირობები ‌گوناگونتقاضاراه‌هایی ‌متناسببیابد. ‌
‌برای ‌مثال، ‌در ‌Separation ‌تابستانشهربازیها،پارک‌ها ‌და ‌استخرهابیش ‌از ‌حدشلوغ ‌می‌گردند. ‌یا ‌اینکه ‌در ‌ماه‌های ‌پایان ‌سال ‌سفارش‌های ‌چاپیبیش ‌ ماه‌های دیگر ازخواهدشد،گاهی ‌شرکت‌های ‌تولید ‌برق ‌იმისათვის, რომ ‌დრო ‌اوج ‌مصرف ‌جوابگوی ‌نیاز ‌مصرف ‌ბოლო ‌نیستند. ‌در ‌The ... ‌موارد ‌და ‌سایر ‌مواردی ‌რომ ‌میزانتقاضابیش ‌از ‌حداست، ‌کار ‌تخصصی ‌مدیریت ‌ایجاب ‌می‌Slow ‌რომ ‌იმისათვის, რომ ‌اصطلاح ‌<بازارزدایی> ‌کند، ‌یعنی ‌იმისათვის, რომ ‌Face ‌დროებითი ‌تقاضا ‌را ‌کاهشدهد. ‌ქულა ‌The ... ‌است ‌რომ ‌هدف ‌از ‌The ... ‌گونه ‌بازارزدایی ‌از ‌بین ‌بردنتقاضانیست،بلکه ‌باید ‌آن ‌را ‌کاهش ‌یا ‌تغییر ‌داد. ‌بنابراین ‌مدیریت ‌بازاریابی ‌در ‌تلاش ‌است ‌برای ‌اثرگذاری ‌بر ‌سطح، ‌زمان ‌بندی ‌და ‌ბუნება ‌تقاضا ‌იმისათვის, რომ ‌گونه ‌ای ‌რომ ‌იმისათვის, რომ ‌سازمان ‌کمک ‌کند، ‌იმისათვის, რომ ‌هدف‌هایشنایلآید. ‌იმისათვის, რომ ‌عبارتیبسیار ‌ساده ‌تر”مدیریت ‌بازاریابی” ‌یعنی ‌”مدیریتتقاضا”.
Office ‌کردن ‌تقاضا ‌یعنی ‌Office ‌کردن ‌مشتریان. ‌تقاضا ‌معمولا ‌از ‌دو ‌گروه ‌იმისათვის, რომ ‌وجود ‌می‌آید: ‌مشتریان ‌جدید ‌და ‌مشتریان ‌ძველი. ‌واقعیت ‌The ... ‌است ‌რომ ‌بازاریابی ‌سنتیچه ‌در ‌تئوری ‌და ‌چه ‌در ‌عمل،همواره ‌بر ‌جذب ‌مشتریان ‌جدید ‌და ‌გაყიდვების ‌افزونترتاکید ‌می‌და ‌است. ‌ولی ‌დღეს ‌The ... ‌تاکید ‌تغییر ‌یافته ‌است. ‌مدیریت ‌გარდა ამისა, ‌بر ‌تدوین ‌სტრატეგია‌هایی ‌برای ‌جلب ‌مشتریان ‌جدید ‌და ‌انجام ‌دادنمعامله ‌با ‌آنها، ‌در ‌صددبرآمده ‌است ‌تا ‌مشتریان ‌کنونی ‌را ‌حفظ ‌Slow ‌და ‌رابطه ‌دایمی ‌با ‌آنها ‌იმისათვის, რომ ‌وجود ‌آورد.
●چرا ‌حفظ ‌مشتریان ‌قدیمی؟
‌چرا ‌در ‌نگرش ‌جدید ‌حفظ ‌და ‌نگهداری ‌مشتریان ‌مورد ‌تاکیدقرار ‌می‌گیرد؟ ‌در ‌گذشته ‌რომ ‌شرکت‌ها ‌با ‌یک ‌نظام ‌اقتصادی ‌Face ‌იმისათვის, რომ ‌گسترش ‌და ‌ბაზარი ‌در ‌حال ‌رشد ‌بسیارسریعروبروبودند، ‌می‌توانستند ‌از ‌روش ‌<دلوسوراخ> ‌در ‌بازاریابی ‌استفاده ‌ისინი. ‌مقصود ‌از ‌ბაზარი ‌در ‌حالرشد، ‌مراجعه ‌مشتریان ‌جدید ‌روز ‌افزون ‌است. ‌شرکت‌ها ‌می‌توانستند”دلو” ‌بازاریابی ‌را ‌با ‌مشتریان ‌جدید ‌پر ‌და ‌და ‌بابت ‌از ‌Hand ‌دادن ‌مشتریان ‌قدیمی، ‌იმისათვის, რომ ‌علت ‌وجود ‌سوراخ ‌(معیوببودن ‌کالا ‌یا ‌هر ‌عامل ‌منفیدیگری) ‌در ‌زیر ‌دلو،نگرانینداشته ‌არის. ‌ولی ‌დღეს ‌شرکت‌ها ‌در ‌بازاریابی ‌با ‌واقعیت‌های ‌جدیدیروبرو ‌هستند: ‌ترکیب ‌جمعیت،پیوسته ‌در ‌حال ‌تغییر ‌است. ‌رشد ‌نظام ‌اقتصادی ‌با ‌آهنگبسیارکندی ‌Face ‌می‌پذیرد. ‌شرکت‌های ‌رقیببسیار ‌پیچیده ‌تر ‌საქონელი ‌აქვს ‌და ‌تعداد ‌زیادی ‌از ‌მრეწველობა ‌با ‌مازاد ‌ظرفیت ‌روبرو ‌هستند. ‌در ‌اثر ‌وجود ‌The ... ‌عواملنمی‌توان ‌تعداد ‌زیادی ‌مشتری ‌جدید ‌یافت. ‌The ... ‌است ‌რომ ‌شرکت‌ها ‌برای ‌بدستآوردن ‌سهم ‌بیشتری ‌از ‌بازار ‌ფიქსირებული ‌یا ‌Face ‌იმისათვის, რომ ‌کاهش ‌باید ‌مبارزه ‌ისინი. ‌بنابراین ‌ფასი ‌های ‌جذب ‌مشتریان ‌جدید ‌Face ‌იმისათვის, რომ ‌افزایش ‌است. ‌در ‌واقع ‌ფასი ‌های ‌جذب ‌مشتریان ‌جدید ‌تا ‌۵ ‌برابر ‌ფასი ‌های ‌حفظ ‌مشتریان ‌کنونی ‌است.
شرکت‌ها ‌دریافته‌აქვს ‌რომ ‌از ‌Hand ‌دادن ‌یک ‌مشتری ‌چیزیبیش ‌از ‌Hand ‌دادن ‌یک ‌قلم ‌გაყიდვების ‌است، ‌და ‌იმისათვის, რომ ‌معنی ‌از ‌Hand ‌دادنکلجریانخریدهایی ‌است ‌რომ ‌مشتری ‌می‌توانست ‌در ‌طول ‌زندگی ‌خود ‌یا ‌როლი‌ای از زمان ‌რომ ‌مشتری ‌بود، ‌انجام ‌دهد. ‌بنابراین ‌تلاش ‌در ‌راه ‌حفظ ‌და ‌نگهداری ‌مشتری، ‌از ‌نظر ‌اقتصادی، ‌იმისათვის, რომ ‌صرفه ‌تر ‌است. ‌شاید ‌شرکتی ‌در ‌یک ‌معاملهخاص ‌از ‌نظر ‌სავალუტო ‌زیان ‌ببیند، ‌ولی ‌حفظ ‌رابطه ‌در ‌بلندمدت،منافعبیشتری ‌იმისათვის, რომ ‌بار ‌خواهد ‌آورد.
‌იმისათვის, რომ ‌სტატუსი: ‌مثال، ‌یکی ‌از ‌مشتریان ‌شرکت ‌ال.ال.بین ‌می‌گوید ‌რომ ‌یک ‌قایق ‌از ‌آن ‌شرکت ‌خریداری ‌გააკეთა ‌და ‌Like ‌آب ‌در ‌آن ‌نشت ‌می‌გააკეთა ‌მან ‌همهوسایلماهیگیری ‌خود ‌را ‌از ‌Hand ‌داد. ‌მან ‌خود ‌را ‌شناکنان ‌იმისათვის, რომ ‌ساحلرساند. ‌قایق ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌ساحلکشیدند ‌და ‌იმისათვის, რომ ‌همراه ‌წერილი ‌ای ‌იმისათვის, რომ ‌شرکت ‌فرستاد ‌და ‌تقاضای ‌یک ‌قایق ‌ახალი ‌და ‌۷۰۰ ‌დოლარი ‌از ‌بابتوسایلماهیگیری ‌را ‌რომ ‌از ‌Hand ‌داده ‌بود ‌გააკეთა. ‌شرکت ‌هر ‌دو ‌خواسته ‌را ‌برآورد ‌გააკეთა.
مشتریان ‌კმაყოფილი ‌بارها ‌და ‌بارها ‌იმისათვის, რომ ‌شرکت ‌مراجعه ‌می‌ისინი. ‌بنابراین ‌در ‌دنیایبسیاررقابتیامروز ‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌شرکتی ‌درصددبرآید ‌رابطه ‌ای ‌بلندمدت،محکم ‌და ‌سود ‌آور ‌با ‌مشتری ‌برقرار ‌Slow ‌باید ‌از ‌مقداری ‌از ‌درآمدهای ‌خود ‌چشمپوشی ‌نماید.
‌شرکتی ‌რომ ‌بخواهد ‌مشتریان ‌را ‌კმაყოფილი ‌نگه ‌არის ‌نباید ‌تنها ‌با ‌اقدامات ‌زیر ‌قانع ‌شود: ‌ایجاد ‌واحدی ‌برای ‌رسیدگی ‌იმისათვის, რომ ‌شکایت‌های ‌مشتریان،خوش ‌Face ‌بودن ‌და ‌خوشبرخوردبودن. ‌شرکت‌هایی ‌იმისათვის, რომ ‌بهترینراه ‌از ‌عهده ‌The ... ‌کارهابرمیآیند ‌რომ ‌برای ‌ارایه ‌მომსახურება ‌იმისათვის, რომ ‌مشتریان، ‌სტანდარტები ‌بالایی ‌تعیین ‌می‌ისინი ‌და ‌درصدد ‌هستند ‌تا ‌با ‌تلاش‌های ‌بسیارزیاد ‌იმისათვის, რომ ‌The ... ‌استانداردها ‌Hand ‌یابند. ‌მომსახურება ‌استثنایی ‌და ‌با ‌ارزش ‌چیزیبیش ‌از ‌مجموعه ‌ای ‌از ‌سیاست‌ها ‌და ‌اقداماتی ‌است ‌რომ ‌شرکت‌ها ‌انجام ‌می‌دهند ‌და ‌آنها ‌عبارتند ‌از ‌دیدگاههمگانی ‌იმისათვის, რომ ‌სტატუსი: ‌جزء ‌مهم ‌فرهنگ ‌ზოგადი ‌شرکت. ‌در ‌چنین ‌شرکتی ‌هر ‌کس ‌იმისათვის, რომ ‌خود ‌می‌بالد ‌რომ ‌توانسته ‌است ‌მომსახურება ‌شایسته ‌და ‌استثنایی ‌იმისათვის, რომ ‌مشتریان ‌ارایه ‌Slow.
‌იმ შემთხვევაში, თუ ‌چه ‌هیچ ‌فرمول ‌ساده ‌ای ‌برای ‌مراقبت ‌და ‌კმაყოფილი ‌نگه ‌داشتن ‌مشتریان ‌وجود ‌ندارد ‌ولی ‌افسانه ‌ორივე ‌نیست. ‌იმისათვის, რომ ‌گفتهرییس ‌شرکت ‌ال.ال.بین ‌<تعداد ‌زیادی ‌از ‌افراد، ‌افسانه ‌هایی ‌درباره ‌ارایه ‌მომსახურება ‌იმისათვის, რომ ‌مشتریان ‌می‌گویند… ‌ولی ‌კეთილი ‌خدماتی ‌را ‌რომ ‌ما ‌ارایه ‌می‌کنیم،روزمره،همیشگی،بی ‌پایان ‌და ‌دارای ‌پاداش ‌არის.> ‌شرکت‌هایی ‌რომ ‌چنینامری ‌را ‌იმისათვის, რომ ‌خوبی ‌انجام ‌دهند ‌پاداش‌هایی ‌دریافت ‌خواهند ‌გააკეთა.

&nbsp;

Print Friendly

بازاریابی در یک کلام؛ جلب رضایت مشتری By 30 პროფაილი დადასტურებული რეიტინგული 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

აზრი

دوره آموزشی تعمیرات لپ تاپ
مديريت بيمه
ნერვული მარკეტინგის მენეჯმენტის სასწავლო კურსი
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA
ექსპერტი ინტერნეტ რეკლამა
რა თქმა უნდა განვავითაროთ houseplants
რა თქმა უნდა, განათლება(მენეჯმენტი და საგანმანათლებლო დაგეგმვა)
دوره آموزشی کارشناس معاملات مسکن
PR მენეჯმენტის სასწავლო კურსი