@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ISO 19011

آموزش مجازی مباحث اصول ممیزی بر اساس ISO 19011

1- עקרונות ביקורת נושאים המבוססים על ISO 19011

استاندارد 19011 הנחיות Class="highlight"> כדי (ריצה) תוכניות ביקורת, ביצוע ביקורת פנימית וחיצונית וכלי ניהול מערכת ויכולת הנדסית (יכולת) הערכות וביקורות, מספק. תכנון עקרונות המבוססים על תקן ISO 19011 بر آن است تا راهنمایی های ذکر شده در این استاندارد بین المللی برای گستره وسیعی از استفاده کنندگان بالقوه، از جمله ممیزان، سازمانهای در حال اجرای سیستم‌ها و ابزارهاي مدیریتي و مهندسي، سازمانهایی که ملزم به انجام ممیزی بر مبنای قرارداد هستند و همچنین سازمانهایی که در امر آموزش یا تائید شایستگی ممیزان، گواهی کردن/یا ثبت کردن سیستم ها و ابزارهاي مدیریتي و مهندسي ، نهاد تائید صلاحیت یا استاندارد کردن در حیطه ارزیابی انطباق دخیل هستند، کاربرد دا...


آموزش مجازی مباحث اصول ممیزی بر اساس ISO 19011

2- آموزش مجازی مباحث اصول ممیزی بر اساس ISO 19011

آموزش مجازی مباحث اصول ممیزی بر اساس ISO 19011...