@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ISO 10013

آموزش مجازی مباحث راهنمای تهیه مستندات مدیریت کیفیت ISO 10013

1- مباحث راهنمای تهیه مستندات مدیریت کیفیت ISO 10013

תקן ISO 10013 אימוץ גישת תהליך בעת יצירת, תוך שימוש ושיפור האפקטיביות מעודדת את האיכות. לתפקוד יעיל של ארגון, פעילות גומלין רב חייבת להיות מזוהה ומנוהלת. فعالیتی که طی استفاده از منابع و با مدیریت کردن آن تبدیل دروندادها به بروندادها را میسر می‌سازد می‌تواند به عنوان یک فرآیند درنظر گرفته شود. غالباً برونداد یک فرآیند مستقیماً درونداد فرآیند بعدی را تشکیل می‌دهد. به‌کارگیری سیستمی ازفرآیندها در درون یک سازمان همراه با مشخص کردن و تعامل این فرآیندها و مدیریت کردن آنها ”رویکرد فرآیندی“ نامیده می‎شود....


آموزش مجازی مباحث راهنمای تهیه مستندات مدیریت کیفیت ISO 10013

2- آموزش مجازی مباحث راهنمای تهیه مستندات مدیریت کیفیت ISO 10013

آموزش مجازی مباحث راهنمای تهیه مستندات مدیریت کیفیت ISO 10013...