@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

FISCAM

آموزش مجازی مباحث استاندارد بانکداری اینترنتی ISO 21188

1- נושאי בנקאות אינטרנט תקן ISO 21188

...>”، “روشهای وارسیو “محرمانگی اطلاعات بانکی” می‌باشد. תקן ISO 21188 מסגרת לתשתית מפתח ציבורית (PKI) در سرویسهای مالی تعیین می‌کند. همچنین راه‌حل‌های مبتنی بر گواهیهای امنیتی را در زمینهی بانکداری اینترنتی بیان می‌کند. FISCAM جهت ارزیابی کنترلهای کاربردی و عمومی برای سیستمهای مالی طراحی شده‌האם. این استاندارد برای طراحی و تولید یک نرمافزار و یا برنامهی کاربردی امنیتی بسیار مفید است. ...