@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

کالیبراسیون

آموزش مجازی مباحث صلاحیت آزمایشگاه های آزمون ISO 17025

1- יכולת נושאים של מעבדות בדיקת ISO 17025

استاندارد ایزو 17025 یک استاندارد بین المللی کیفیت می باشد که برای بکارگیری در آزمایشگاهها تدوین شده است. این استاندارد جایگزین دو استاندارد EN 45001 و Guide 25 האם. آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیونی که قصد بکارگیری یک سیستم کیفی دارای صلاحیت فنی و با قابلیت تولید نتایج فنی معتبر را دارند، این استاندارد بین المللی شامل تمامی الزاماتی می باشد که این آزمایشگاهها جهت حصول به آن باید انجام بدهند و استاندارد ایزو 17025سند مرجع آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون محسوب می شود. مراجع اعتباردهنده که صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیو...


دوره آموزشی کالیبراسیون

2- دوره آموزشی کالیبراسیون

در استاندارد ملي 4723 كاليبراسيون به صورت زير تعريف مي شود : عملیاتی است که، تحت شرایط مشخص انجام مي شود.به طوري كه در گام اول، بین مقادیركميت و عدم قطعیت های اندازه گیری ارتباط برقرار مي كند.اين عدم قطعيت هاي اندازه گيري توسط استاندارد های اندازه گیری و نشاندهی های متناظر، به همراه عدم قطعیت های اندازه گیری مربوط فراهم مي شود و در گام دوم، از این اطلاعات برای برقراری رابطه ای جهت دستیابی به نتیجه اندازه گیری از نشاندهی استفاده می شود.آزمایشگاه کالیبراسیون آروین سیستم یک ابزار اساسی در اطمینان از برقراري قابلیت رديابي هر اندازه گیری، كاليبراسيون دستگاه اندازه گیری، سیستم اندازه گیری، یا ماده ی مرجع است.  كاليبراسيون، ويژگي¬هاي عملکردي یک دستگاه، سیستم یا ماده ی مرجع را تعیین می کند.  این امر معمولا از طریق مقایسة ...