@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمودار گانت

مقاله آموزشی مدیریت بر مبنای هدف

1- مقاله آموزشی مدیریت بر مبنای هدف

...گان، فروش آینده پیش بینی میشود. زیرا فروشندگان با خریداران در ارتباط مستقیم هستند و این رابطه اساس پیش بینی فروش قرار می گیرد. شیوه تحلیل توالی زمان : مدیران و مسئولانی که پیش بینی توالی زمانی را به کار می برند، فرض می کنند که روندهای گذشته عیناً و بدون تغییر در آینده تکرار شده و ادامه می یابند. جدول زمانی دو شیوه برای تهیه و تنظیم جدول زمانی در این بخش توضیح داده می شود : نمودار گانت و فن بازنگری و ارزیابی برنامه (پرت) نمودار گانت : این نمودار غالباً در برنامه ریزی پروژه به کار می رود و فعالیت های گوناگون، زمان برای هر فعالیت و وضعیت جاری هر یک را در پروژه مورد نظر نشان می دهد. مدت زمان کل پروژه در طول محور افقی و فعالیت ها در سمت چپ محور عمودی نشان داده می شود. برای استفاده از این نمودار، ابتدا با توجه به نوع فعالیت ها و زمان لازم برای هر یک، واحدی را برای زمان در نظر می گیریم (روز، هفته یا ماه) و هر یک از ...