@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

عایدات نام تجاری

مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

1- مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

... جریان نقدتنزیلی، داراییهایی که در حال حاضر جریان نقد تولید نمیکنند، درنظر نمیگیرد. بنابراین نیاز است که از روش قیمت گذاری اختیارمعامله استفاده گردد(Damodaran,1996). امتیاز این مدل این است که سرمایه درگردش و سرمایهگذاریدارایی ثابت[۸۹] را افزایش می دهد. 4) روشهای مبتنی بر دستورالعمل ۱-۴) روش اینتربرند روش اینتربرند نوعی روش عایدات نام تجاری[۹۰] האם. اینتربرند عایدات حاصل از نام تجاری را تعیین کرده و پس از تعدیلهای مناسب، از آن بهره میبرد(Keller,1998). اینتربرند، سود راپیش بینی کرده و بهای سرمایه را برای تعیین ارزش افزوده اقتصادی از آن کسرمی‌کند. اینتربرند تلاش میکند تا عایدات نام تجاری را با استفاده از «شاخص نام تجاری[۹۱]» تعیین کند. شاخص نام تجاری مبتنی بر هفت عامل ذیل می باشد که به صورت وزنی تعیین شده اند: ۱٫ ب...